Gemeente Borsele


Gemeente Borsele


9e jaargang - nr.4 - 25 februari 2000

KINDERTHEATERKWARTAAL 2000 info


_________________________________________________________________

Borsele, Kapelle en Goes stellen gezamenlijke toekomstvisie op

Gemeente Kapelle Een gevarieerd aanbod van woningen, een breed pakket aan voorzieningen, een gunstig klimaat voor het bedrijfsleven, een goede infrastructuur en behoud van landelijke gebieden. Dat zijn de speerpunten van de toekomstvisie voor de stedelijke ontwikkelingszone Goes, die de gemeenten Borsele, Goes en Kapelle samen met de provincie Zeeland hebben opgesteld. De zone beslaat een gedeelte van het grondgebied van de drie gemeenten. Door afstemming van de toekomstplannen en samenwerking op het gebied van wonen, werken, infrastructuur en vervoer, recreatie, groen en voorzieningen bundelen ze hun krachten en geven ze de ontwikkelingszone meerwaarde.

Streekplan
De provincie Zeeland heeft in haar streekplan drie gebieden in de provincie benoemd als stedelijke ontwikkelingszone: Goes, het Stadsgewest Vlissingen/Middelburg en de Kanaalzone (Terneuzen). Deze gebieden moeten de economische pijlers gaan vormen van Zeeland, waarbinnen de verstedelijking van Zeeland opgevangen moet worden. Dit onder meer ter bescherming van het landelijk gebied buiten de zones, waarop de druk door allerlei maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals een groeiende welvaart en toenemende mobiliteit, steeds groter wordt.

Wonen in de stedelijke ontwikkelingszone Goes
Gemeente Goes Bij het realiseren van nieuwe woningbouwplannen zorgen de gemeenten er door onderlinge afstemming voor dat er een breed en gevarieerd aanbod aan woningen komt in de hele zone. Binnen de zone moeten verschillende woonvormen ontstaan, van landelijk tot stedelijk, voor elk wat wils. Bij het samenstellen van deze woonmilieus zijn de kenmerken van de plek bepalend. Nieuwe wijken in een dorp krijgen bijvoorbeeld een `dorps'karakter. Wijken aan de rand van de bebouwde kom, bijvoorbeeld in Heinkenszand en Kapelle, laten een overgang zien naar het landelijk gebied. Naast kwantitatieve uitbreiding kijken de gemeenten ook hoe ze de bestaande woningen en situaties in samenwerking met woningbouwverenigingen en particuliere ontwikkelaars kunnen verbeteren. In 's-Gravenpolder kan bijvoorbeeld de Langeweg opgewaardeerd worden door vrijgekomen bedrijfslocaties in te vullen met woningbouw.

Werken
De gemeenten beschouwen de ontwikkelingszone als één vestigingsgebied, waarbinnen ze een breed aanbod van bedrijvigheid willen realiseren. De verschillende bedrijventerreinen bieden daarvoor verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden benut om bepaalde bedrijvigheid op bepaalde bedrijventerreinen te concentreren. Zo biedt bedrijventerrein De Poel in Goes ruimte aan een breed scala van bedrijven, o.a. op het gebied van transport en distributie, groothandel en zakelijke dienstverlening. Het bedrijventerrein Sloepoort biedt ruimte aan havengerelateerde bedrijvigheid. Door te kiezen voor deze strategie versterken de drie gemeenten hun concurrentiepositie als regio en kunnen ze gezamenlijk acquisitie gaan voeren.

Verkeer en bereikbaarheid
Een goede infrastructuur is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de stedelijke ontwikkelingszone Goes. Eén van de sterke punten van het gebied is de goede bereikbaarheid, die de gemeenten ook in de toekomst moeten garanderen om de zone aantrekkelijk te houden voor bedrijven en mensen die zich er willen vestigen. Goes, Borsele en Kapelle willen dit onder meer aanpakken door doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk gebruik maken van de auto(snel)wegen, om de kernen en de stad Goes zelf zoveel mogelijk te ontlasten en een goede doorstroming te houden.

Natuur en recreatie
Naast wonen en werken, moeten de inwoners dicht bij huis kunnen recreëren. De groengebieden binnen de stedelijke ontwikkelingszone, zoals de groengebieden tussen Goes en Kapelle en tussen Goes en Heinkenszand, bieden hiervoor een breed scala aan mogelijkheden. Daarbij valt te denken aan activiteiten als fietsen, wandelen, skeeleren en paardrijden. Buiten de ontwikkelingszone bieden natuurgebieden als de Deesche watergang, De Schenge, de Kapelsche en Ierseke Moer en het Waardevol cultuurlandschap De Zak van Zuid-Beveland mogelijkheden voor bepaalde vormen van recreatie. Het Veerse Meer en de Oosterschelde bieden mogelijkheden voor recreatie in en om het water.

Voorzieningen
Winkels, (middelbare) scholen, culturele centra en dienstverlenende instellingen vinden we in de visie voornamelijk terug in de stad Goes. Goes stijgt wat betreft het aantal voorzieningen uit boven steden van vergelijkbare grootte en vervult hiermee een regiofunctie voor het omliggende gebied. De drie gemeenten willen deze centrumfunctie van de stad Goes versterken, onder meer door de te verwachten groei van het aantal voorzieningen te concentreren in de binnenstad (detailhandel) en het gebied direct eromheen. Deze concentratie van voorzieningen in Goes mag geen verarming betekenen van de leefbaarheid in de kernen rondom Goes. Ook in de kernen 's-Gravenpolder, Heinkenszand en Kapelle moeten voldoende voorzieningen blijven. Het gaat hierbij vooral om dagelijkse voorzieningen als basisscholen, dorpshuizen, supermarkten en voorzieningen voor ouderen.

De regiovisie
De regiovisie is een eerste stap in de voorbereiding van de streekplanuitwerking van de provincie Zeeland. Na behandeling van de visie in de drie betrokken gemeenteraden, wordt het plan aangeboden aan het provinciaal bestuur. Daarna volgt de vaststelling van dit plan als onderdeel van het streekplan door de provincie. Hieraan voorafgaand vindt een inspraakprocedure plaats. Het volledige plan ligt tot en met 17 maart 2000 ter inzage in de gemeentehuizen van Borsele, Goes en Kapelle. Een informatieavond over de regiovisie vindt plaats op 1 maart a.s. in 'De Stenge' te Heinkenszand. Aanvang 19.30 uur.

_________________________________________________________________

Avond nieuwe inwoners goed bezocht

Avond voor nieuwe inwoners Op dinsdagavond 8 februari heeft de avond voor nieuwe inwoners uit de gemeente Borsele plaatsgevonden in het gemeentehuis te Heinkenszand. Op deze jaarlijks terugkerende avond hebben de inwoners die in 1999 (opnieuw) in de gemeente Borsele zijn komen wonen èn andere belangstellenden kennis kunnen maken met de gemeente, het bestuur en de dorpen. Er zijn ongeveer 160 bezoekers geweest en zij hebben in een ontspannen sfeer de gemeente op diverse manieren leren kennen!

Op de informatiemarkt stonden 8 dorpsraden en verder informatiekramen uiteenlopend van Stichting Dansz, Werkgroep BOOT tot de VVD en Fit Life. Daarnaast werden de dorpsfilms vertoond in een doorlopende filmvoorstelling in vijf filmzalen. Ook heeft iedereen kunnen kennismaken met het college van burgemeester en wethouders. Dit was mogelijk op hun eigen werkkamers waar elke bezoeker zo kon binnenlopen. Tot slot hebben "de Witkammetjes" opgetreden: een geslaagd sluitstuk van de avond!

_________________________________________________________________

Brandweerberichten

Op zaterdag 5 februari 2000 is officieel afscheid genomen van Piet Remijnse als groepscommandant van de groep Heinkenszand van de vrijwillige brandweer. Voor het vele werk gedurende de afgelopen dertig jaar kreeg Piet Remijnse uit handen van burgemeester Ir. J.L.M. Mandos de bronzen legpenning van de gemeente Borsele.

Op 1 december 1969 startte de brandweer-carrière van Piet bij de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente Oudelande. Na zijn verhuizing naar Heinkenszand kwam hij in 1973 bij de groep Heinkenszand. Deze groep was ondertussen na de herindeling onderdeel geworden van de Vrijwillige brandweer van de gemeente Borsele. Zijn eerste diploma, brandwacht 2e klas, behaalde hij in 1974 en zijn laatste, commandant brandbestrijdingspeloton, in 1989. In datzelfde jaar werd Piet groepscommandant van de groep Heinkenszand.

De scheidend groepscommandant heeft de afgelopen 30 jaar grote veranderingen meegemaakt. De brandweer is gegroeid van een niet-opgeleide groep enthousiastelingen op een oude multifunctioneel inzetbare legerjeep tot een professioneel uitgeruste en opgeleide organisatie. Als één van de belangrijkste taken van zijn functie zag hij het creëren van een goede binding in de groep. Als de sfeer goed was zou de kwaliteit vanzelf komen. Dit bleek ook het geval te zijn: gezien de goede resultaten bij wedstrijden, de saamhorigheid bij moeilijke klussen en de uitbundigheid bij feestelijke gelegenheden. Piet Remijnse heeft de onderlinge Borselse wedstrijden voor beginnende bevelvoerders altijd een warm hart toedragen. Daarom stelde hij een wisselprijs beschikbaar voor de beste bevelvoerder van deze wedstrijden.

Het commando van de groep Heinkenszand werd tijdens het feestelijke afscheid van Piet Remijnse door de overhandiging van de brandweerstaf uit 1902 symbolisch overgedragen aan Tonny van der Borgt.
_________________________________________________________________

Oproep voor inwoners in boerengoed

Greenpeace actieposter Maud Eveleens Maud Eveleens heeft het initiatief genomen om inwoners uit Borsele die nog in klederdracht lopen op te sporen en deze op de foto te laten zetten. Door middel van dit bericht doen wij nu een oproep!

Willen Borselse inwoners die nog in boerengoed lopen zich aanmelden bij Maud Eveleens? Deze oproep geldt ook voor familie, buren of kennissen van mensen die nog in klederdracht lopen: neem contact op! Maud Eveleens is raadslid van de PvdA in de gemeenteraad van Borsele. Haar telefoonnummer is: (0113) 548493. Zij heeft voorgesteld aan de Culturele Raad Borsele een tentoonstelling te organiseren van de foto's die ongetwijfeld gemaakt gaan worden.

Nieuwsitem hierover.

_________________________________________________________________

Kermissen in 2000

De data van de kermissen in het jaar 2000 in de gemeente Borsele zijn als volgt:

Lewedorp: Ovezande: Nieuwdorp: Kwadendamme: Heinkenszand: 's-Heerenhoek:

donderdag 13 t/m zondag 16 april vrijdag 16 t/m maandag 19 juni donderdag 22 t/m zaterdag 24 juni vrijdag 30 juni t/m maandag 3 juli vrijdag 7 juli t/m maandag 10 juli vrijdag 18 t/m maandag 21 augustus
_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Architectenspreekuur

Deze periode is er geen architectenspreekuur.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.

_________________________________________________________________

Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komend tijd ziet het schema er als volgt uit:


2 maart: wethouder Van Opdorp

9 maart: geen spreekuur

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, te. (0113) 238374.

_________________________________________________________________

Raadsledenspreekuur

Deze periode is er geen raadsledenspreekuur.

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Bianca Vermeulen van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.
_________________________________________________________________

Spreekuur Westerscheldetunnel

Infomatiestand in het Gemeentehuis Kim Geelhoed Een keer per maand vindt er tussen 17.00 en 20.00 uur een spreekuur over de Westerscheldetunnel plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 2 maart aanstaande.

Iedere eerste donderdag van de maand is Kim Geelhoed, medewerkster van de N.V. Westerscheldetunnel, aanwezig in het informatiepunt over de Westerscheldetunnel in het gemeentehuis van Heinkenszand. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden omtrent de tunnel, of gewoon wat algemene informatie wilt hebben over het project, kunt u hiervoor bij haar terecht. Zij zal uw vragen beantwoorden.

_________________________________________________________________

Denk mee over vernieuwing van de lokale democratie!

Op 2 maart is er een informatie- en discussiebijeenkomst voor de provincie Zeeland over het rapport van de commissie-Elzinga:

Dualisme en Lokale Democratie

Wanneer? Donderdag 2 maart 2000
Waar? Gemeentehuis (raadzaal) Vlissingen, Stadhuisplein 2 Hoe laat? Aanvang 19.30 uur; afsluiting 21.30 uur, toegang gratis Voor wie? Burgers en raadsleden

Op 17 januari jongstleden is het rapport van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie publiek gemaakt. De commissie moet het kabinet adviseren over verbeteringen van het lokale bestuur; het gevolg van een afspraak uit het regeerakkoord. De komende maanden zullen raadsleden, bestuurders en actieve burgers debatteren over de ideeën en aanbevelingen van de commissie-Elzinga. Op de bijeenkomst wordt onder andere een toelichting gegeven door prof. dr. U. Rosenthal (lid van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie en hoogleraar bestuurskunde) en J.C. van Dijk-Sturm (lid van de VNG-Beraadsgroep Vernieuwing lokale democratie en wethouder van Middelburg). U kunt zich aanmelden bij Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, tel. 070-3738459/469, fax 070-3635682.

_________________________________________________________________

Eindelijk verlening bouwvergunningen bestemmingsplan "Over de Dijk" mogelijk

Op dinsdag 8 februari 2000 zijn de eerste bouwvergunningen voor `Over de Dijk' uitgereikt. Een feestelijk moment! Wegens een schorsingsverzoek konden er tot nu toe geen bouwvergunningen voor het bestemmingsplan `Over de Dijk' worden verleend. De Raad van State heeft inmiddels het schorsingsverzoek afgewezen. Daarom is de gemeente nu gemachtigd om de bouwvergunningen te verlenen. Wethouder drs. A.F.R. van Opdorp was zeer verheugd om op het gemeentehuis 15 bouwvergunningen uit te kunnen reiken! Op dezelfde dag zijn ook nog 3 bouwvergunningen per post verzonden.
_________________________________________________________________

Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stelt Stimuleringsprijs in

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stelt een jaarlijkse prijs van f 20.000,- in ter stimulering van het culturele leven en natuurbehoud in Zeeland. De prijs kan worden toegekend aan projectvoorstellen op het gebied van wetenschap, literatuur, beeldende kunst, audiovisuele kunst, muziek en muziektheater, dans, theater, cultuur- en natuurbehoud.

De prijs is bedoeld voor met name jonge vrijwilligers of amateurs, die individueel of in georganiseerd verband een project willen uitvoeren dat uitstijgt boven hun reguliere activiteiten. Commissaris van de Koningin drs. W.T. van Gelder zal op 22 mei de prijs uitreiken. Iedereen kan tot 10 maart 2000 projectvoorstellen indienen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, Postbus 407, 4330 AK Middelburg. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoonnummer (0118) 682500 bij Anika Pijpers, e-mail apijpers@scoopzld.nl.

_________________________________________________________________

TOG-regeling 2000

Verzorgt u thuis een gehandicapt kind?
Is uw kind niet jonger dan 3 en niet ouder dan 17 jaar? Heeft uw kind veel verzorging nodig?

Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor de Regeling tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG). Dit is een regeling om ouders met een thuiswonend gehandicapt kind financiële steun te geven.

Informatie kunt u inwinnen bij de Sociale Verzekeringsbank vestiging Roermond, Postbus 1224, 6040 KE Roermond. Telefoon 0475-368020. Bij het gemeentelijk Wvg loket zijn ook enkele folders aanwezig. Meer info bij de SVB op internet http://www.svb.org/tog.htm
_________________________________________________________________

Vastvriezen van afval

Als er een vorstperiode aanbreekt stromen er altijd klachten binnen van mensen wiens GFT-container niet is geleegd. De oorzaak hiervan is dat het GFT-afval is vastgevroren zodat de container niet of nauwelijks geleegd kan worden. Hier is geen pasklare oplossing voor, wel hebben we een aantal maatregelen die u kunt nemen om het vastvriezen zo veel mogelijk te beperken op een rijtje gezet:

Leg een krant of eierplateau onder in de container. Gebruik papieren GFT-zakken.
Laat het GFT-afval voordat u het in de container doet, zo goed mogelijk uitlekken, zodat het droog is.
Zet uw container als u daar de mogelijkheid voor heeft, zolang binnen in een schuur of garage.
Steek het afval vlak voordat de reinigingsdienst langs komt, los met een bezemsteel of een ander voorwerp.

Deze tips kunnen het vastvriezen beperken, maar het is niet gezegd dat dit het vastvriezen uitsluit. Zorg er dus voor dat uw afval niet vastgevroren zit in de container, want de huisvuilwagen rijdt niet terug om deze containers alsnog te legen.

_________________________________________________________________

Waardevol Cultuur Landschap Zak van Zuid-Beveland

Jaarprogramma 2000 vastgesteld!

WCL-logo

In het vorige nieuws over het WCL-programma hebben wij aangegeven dat er 45 projectenaanvragen zijn binnengekomen. Na toetsing aan de doelstellingen zijn 5 projecten afgewezen en 14 projecten aangehouden voor nader onderzoek, overleg of aanpassing. Tevens staat de mogelijkheid nog open voor ondernemers, burgers en instellingen en organisaties om nieuwe projecten in te dienen. De projecten die dan als beste uit de bus komen kunnen nog profiteren van het resterende bedrag aan subsidie, wat nog beschikbaar is voor uitvoering in 2001.

Voor het nieuwe programma zijn 26 projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een bijdrage. Deze projecten krijgen samen een subsidie van ca. f 1,1 miljoen en zijn goed voor een gezamenlijke investering in het WCL-gebied van ca. f 2,35 miljoen. De WCL-bijdrage varieert van 30 tot 75% van de totale kosten. De rest van de kosten wordt door de aanvrager zelf opgehoest.

Hieronder volgt een thematisch overzicht van de goedgekeurde projecten met tussen haakjes vermelding van de sector. Voor landbouw (L), toerisme (T), Particulieren (P), Zeeuwe Milieu Federatie (ZMF), gemeente Borsele (G) of waterschap Zeeuwe Eilanden (W).

Algemeen en voorlichting

*Projectcoördinatie plattelandstoerisme (T)
*Projectcoördinatie landbouwprojecten (L)

*Projectcoördinatie natuur- en milieuprojecten (ZMF)
*Voorlichting erfbeplantingen (G)

Natuur en landschap

*Aanbrengen dijkbeplantingen (G, ZMF)

*Aanbrengen monumentale bomen (G)

*Landschappelijke inpassing agrarische bedrijven (G)
*Herstel heggengebied "De Poel" (ZMF)

*Kleinschalige maatregelen aan landschapselementen (ZMF)
*Duurzame omvorming van wegbeplantingen (W)

Recreatie

*Kwaliteitsverbetering touristische routestructuren (G)
*Uitbreiden Boerenlandroute (L)

Landbouwprojecten

*Ontwikkelen ecologische teelten en gesloten veehouderijbedrijf (ZMF, L)

*Versterken ondernemerskwaliteiten (L)

*Stimuleren teelt en afzet zachtfruit (L)

*Agrarisch natuurbeheer (L)

*Behoud streekeigen boerderijen (G, L)

*Schurftbestrijding bij appel (L)

*Ontwikkelingsplan molen "De korenhalm" (P)
*Ontwikkeling van een zorgboerderij (P)

*Informatie over streekeigen boerderijen (P)
*Druivenwijngaard met wijnmakerij (P)

*Gareelmakerij met rijdende expositie (P)

*Boomgericht afstellen spuit (BAS) in gewasbescherming (L).

Plattelandsvernieuwing in de Westhoek
Gezocht: inspirerende projecten!

Dit is de titel van een brochure over plattelandsvernieuwing. In deze brochure staat dat met financiële steun van de Europese Unie projecten zijn gerealiseerd bij onze zustergemeente(n) in de Westhoek. Hierdoor is de werkloosheid gedaald, de leegstand afgenomen en de emigratie uit de streek stil is komen te staan.

Voorbeeldprojecten die daar zijn uitgevoerd zijn: De productie en verkoop van hoeve-ijs.
Samenstellen en verspreiden van groentenpaketten, waarop consumenten zich kunnen abonneren.
Stimuleren van schapen- en geitenhouderij voor de productie van melk en zuivel.
Innovatie rond de dorpswinkels (zelfstandige kleinhandel en dienstverlenende activiteiten).
Uitgave van een kookboek met typische streekgerechten. Productie van groententaarten, gevuld met vlees of vis en streekgerechten op ambachtelijke wijze.
Verhuur van exclusieve taxi-fietsen, met of zonder chauffeur, tussen attractiepunten.
Thuisbesteldienst (rijdende winkel), die assortiment van alle dorpswinkels aanbiedt.
Artisanale verwerking van fruit tot appeltaarten, confituur en luxe geschenkartikelen.
Modelboerderij voor natuurbeheer met schapen.

Misschien dat deze lijst met vernieuwende ideeën u helpt bij het zoeken naar verbreding en/of nieuwe teelten/activiteiten binnen uw bedrijf. De projectplannen liggen ter inzage op het secretariaat WCL Zak van Zuid-Beveland.
Als u nog van WCL-subsidie wilt profiteren, wees er dan snel bij! Nieuwe projectaanvragen voor uitvoering in 2001, kunnen nog worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2000.

Behoud streekeigen boerderijen
Het project "Behoud streekeigen boerderijen" verstrekt een subsidie voor behoud van de nog in gebruik zijnde agrarische gebouwen. De subsidie dient voor hoognodig herstel en het wegwerken van achterstallig restauratiewerk. Om de eerste nood te lenigen en sloop te voorkomen is een inhaalslag in gang gezet met WCL-geld. Hierdoor hopen wij ook het bewustwordingsproces tot behoud van het waardevol cultuurerfgoed verder op weg te helpen. Bedrijfsgebouwen die minimaal de status "beeldbepalend pand" hebben, komen in aanmerking voor een subsidie van 50%. Aanmelding kan nog steeds plaats vinden bij de gemeente Borsele bij dhr. L.M. van der Gouwe, tel. (0113) 238432.

Nieuwe brochure: "Projecten, in de Zak van Zuid-Beveland" Informatie over het WCL-gebied en wat tot op heden is tot stand gebracht, kunt u lezen in de nieuw verschenen brochure "Projecten, in de Zak van Zuid-Beveland". Hierin wordt tevens aandacht geschonken aan de streekeigen landbouwproducten, de recreatie, de cultuur en de tot stand gekomen belangrijkste projecten. Tenslotte wordt nog eens aangegeven waaraan een project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen en hoe de werkwijze daarbij is. De brochure kan afgehaald worden bij de gemeente Borsele, de recreatiebedrijven in het gebied en de deelnemende bedrijven aan de Boerenlandroute.

Informatie
Nadere informatie over het WCL-gebied is te verkrijgen bij het secretariaat WCL Zak van Zuid-Beveland. Tel. (0113) 238383.
_________________________________________________________________

Welstandeisen voor kleine bouwwerken

In de Borselse Bode en ons internetarchief van 28 januari 2000 zijn de welstandeisen voor het buitengebied gepubliceerd. Om het verhaal aan te vullen volgen hier de welstandrichtlijnen voor een aantal kleine bouwactiviteiten. Indien het ontwerp aan deze richtlijnen voldoet, vereenvoudigt dit de aanvraag voor een bouwvergunning of een melding waardoor we u zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn.

In dit artikel staat een aantal kleine bouwactiviteiten omschreven. De welstandrichtlijnen voor deze activiteiten gelden tenzij de bouwactiviteiten betrekking hebben op of in de directe omgeving plaatsvinden van een beeldbepalend pand, een monument of beschermd dorpsgezicht. In dit kader is het belangrijk op te merken dat de welstandscommissie een bouwactiviteit in zijn geheel en in zijn omgeving toetst. Dit kan betekenen dat in een aantal gevallen de richtlijnen niet voldoen of dat ontwerpen die niet voldoen aan de richtlijnen wel akkoord worden bevonden. De welstandscommissie moet hiervoor wel motiverende argumenten hebben.

Aanbouwen en uitbouwen
Aan- en uitbouwen in het voorterrein hebben grote invloed op het beeld van de woningen en het zicht vanuit het openbaar gebied. De uitbouw moet ondergeschikt blijven aan de gevel als totaal. Voor deze bouwactiviteit zijn dan ook geen algeheel geldende richtlijnen te geven.
Aan- en uitbouwen in het achterterrein hebben weinig invloed op het beeld vanuit het openbaar gebied. Wel zijn ze van belang voor buren. Ze voldoen aan redelijke eisen van welstand indien:


*

niet gelegen naast het openbaar gebied,


*

kleiner dan 30 m³,


*

niet breder dan 3 m,


*

een maximum oppervlakte van 10 m2,


*

niet hoger dan 2,7 m (eerste bouwlaag).

Aan- en uitbouwen aan de zijkant van een pand hebben een redelijk grote invloed op het beeld. Zo'n uitbouw voldoet aan redelijke eisen van welstand als deze niet grenst aan openbaar gebied en:


*

kleiner dan 50 m³,


*

minstens 3 m terugliggend vanaf de voorgevel,


*

opgebouwd met hetzelfde materiaal en dezelfde elementen en detaillering als het hoofdgebouw,


*

niet breder dan 3 m,


*

een maximum oppervlakte van 10 m2,


*

niet hoger dan 2,7 m.

Tuinhuisjes
Tuinhuisjes en schuurtjes zijn standaard te verkrijgen bij de doe-het-zelf ketens. Doorgaans zijn ze niet van grote invloed op hun omgeving als ze niet zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied. Tuinhuisjes voldoen aan redelijke eisen van welstand indien:


*

vloeroppervlakte kleiner dan 12 m2,


*

niet hoger dan 2,7 m,


*

meer dan 3 m uit de erfgrens met het openbaar gebied,


*

meer dan 3 m uit de achtergevel.

Deze criteria gelden tenzij in het geldende
bestemmingsplan/bouwverordening andere voorwaarden zijn opgenomen of er gefundeerde twijfel mag bestaan aan de toepasbaarheid van bovenstaande. De kleur wordt niet door ons voorgeschreven als het tuinhuisje en/of schuurtje niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied.

Dakkapellen
Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Herhaling binnen een blok (van dezelfde architectuur) kan rust en samenhang brengen. Bij nieuwbouw kan de architect gevraagd worden alvast een dakkapel te ontwerpen. Dakkapellen voldoen aan redelijke eisen van welstand indien:


*

aan de achterzijde van woningen,


*

niet breder dan ½ van de woningbreedte,


*

zijkant minstens 50 cm uit het midden van de bouwmuur en 100 cm uit de eindgevel,


*

afstand tot de nok meer dan 50 cm,


*

afstand tot goot, 2 rijen dakpannen,


*

kozijn niet hoger dan 120 cm,


*

zijwanden donker van kleur,


*

plat dakje,


*

boeiboord niet breder dan 20 cm.

Of:


*

een herhaling van een eerder, niet langer dan 3 jaar geleden goedgekeurde dakkapel (vorm en plaatsing), een reeds door de architect van de woning ontworpen en goedgekeurde dakkapel.

Erfscheidingen, muurtjes en schuttingen
Erfscheidingen, muurtjes en schuttingen hebben geen vergunning nodig als ze achter de rooilijn staan en niet hoger zijn dan 2 m. Bij hoekwoningen liggen ze vaak voor de zijgevel. In dat geval zijn ze vergunningplichtig indien ze hoger zijn dan 1 m. Vergunningplichtige erfscheidingen voldoen in elk geval aan redelijke eisen van welstand indien deze bestaan uit:


*

hagen,


*

volledig begroeide hekwerken.

Zonnecollectoren
Zonnecollectoren kunnen in het ontwerp van een gebouw worden geïntegreerd. Als losse toevoeging kunnen ze echter heel storend werken. Zonnecollectoren die niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied hebben weinig ontsierende invloed op hun omgeving. Dit geldt voor:
collectoren op dakvlakken aan de achtergevel,
collectoren op platte daken geheel gelegen binnen een hoek van 15 graden vanaf de dakrand.

Schotelantennes
Schotelantennes kunnen als losse toevoeging storend werken op het uiterlijk van een gebouw. Dit storend effect treedt minder op wanneer de schotel niet of nauwelijks opvalt, en al helemaal niet wanneer de schotel niet zichtbaar is. Schotelantennes voldoen aan redelijk eisen van welstand indien:
gemonteerd op een plat dak; geheel gelegen binnen een hoek van 15 graden vanaf de dakrand,
of indien aan de achtergevel:


*

niet geperforeerd: kleiner dan 60 cm diameter,


*

diameter 60 tot 100 cm en minstens 40% geperforeerd,


*

kleur overeenkomstig de achtergevel, of antraciet,

of aan de voorgevel, indien in een gebied waarin dat is toegestaan:


*

kleiner dan 60 cm diameter en minstens 40% geperforeerd,


*

kleur overeenkomstig de achterliggende gevel of antraciet.
_________________________________________________________________

IN DE VOORJAARSVAKANTIE WEER EEN TE GEK SPORTFESTIJN BORSELE

Voor de tiende maal organiseert de Sportraad Borsele in de Voorjaarsvakantie het SPORTFESTIJN BORSELE. Van 8 tot en met 10 maart aanstaande zijn er in sporthal de Stenge te Heinkenszand weer meerdere sportactiviteiten. Deze activiteiten zijn voor iedereen GRATIS toegankelijk. Dus kom op en maak er een sportieve Voorjaarsvakantie van !!! Je kunt zelf aan veel van deze activiteiten deelnemen, maar je mag ze ook bezoeken en dan de deelnemers aanmoedigen. Het programma van het Sportfestijn ziet er als volgt uit.

WOENSDAG 8 MAART : SCHOLEN HANDBALTOERNOOI
Tien scholen strijden van 9.00 tot 17.30 uur om de titel "Scholen-handbalkampioen van Borsele". Er nemen scholen deel uit de volgende dorpen: Baarland, Nieuwdorp, `s-Gravenpolder, `s-Heerenhoek, Borssele, Lewedorp, Kwadendamme en 3 scholen uit Heinkenszand. In totaal zo ongeveer 235 deelnemers.
Daarnaast is er de mogelijkheid om je te laten schminken of om te sjoelen. `s-Middags kun je ook proberen met pijl en boog de roos te raken, tijdens een demonstratie handboogschieten.

DONDERDAG 9 MAART: SPORT- EN SPELINSTUIF
Deze dag kan van 10.00 tot 15.00 uur worden deelgenomen aan diverse waanzinnig leuke en sportieve spelletjes. Enkele van die spelletjes: bibberspiraal, luchtkussen Aap, spijkerslaan, tafelkegelen, hopelbroektennisbalvangen, skippyrace, voetbalgatenbord enz. VRIJDAG 10 MAART: TENNISINSTUIF
Deze morgen wordt er van 9.30 tot 12.00 uur in samenwerking met de plaatselijke tennisvereniging TEBO een spelcircuit gehouden, waarin de deelnemers de vaardigheden van het tennisspel worden bijgebracht. Hierbij gaat het om onderdelen als: hindernisbaan, de muur, hoepelrace, balletje hoog houden en de tenniskoning(in).

VRIJDAG 10 MAART: HULDIGING JEUGDSPORTKAMPIOENEN In het jaar 1999 zijn weer meerdere kinderen in de leeftijd tot 12 jaar kampioen geworden. Voor al deze kampioenen wordt vanaf 14.00 uur een Mini-Voetbaltoernooi gehouden. De vorm waarin dit zal gebeuren is nog een verrassing evenals het cadeau dat de sportkampioenen zullen krijgen. Maar dat het een feest zal worden is wel duidelijk !!!

SPORTGALA BORSELE

Jaarlijks worden de sportkampioenen en de sportvrijwilligers uit de gemeente Borsele in het zonnetjes gezet, dit vanwege hun uitzonderlijke sportieve prestaties in het afgelopen jaar. Dit keer is door de Sportraad Borsele gekozen voor de vorm van een SPORTGALA BORSELE. Enerzijds zullen tijdens dit gala de sportkampioenen 1999 worden gehuldigd. Anderzijds zullen ook diverse titels worden verdeeld. Door de leden van de Sportraad zijn tijdens de laatst gehouden vergadering de mensen gekozen die in aanmerking komen voor de titels: Sportvrijwilligster, Sporttalent, Sportploeg, Sportvrouw en Sportman van het jaar.
Tijdens het Sportgala Borsele, wat wordt gepresenteerd door Eddy Bogaert, zijn er ook enige andere activiteiten. Zo zijn er naast een muzikaal gedeelte, demonstraties van Indonesische vechtsporten en treden The Showgirls uit `s-Heerenhoek op.
Het Sportgala wordt gehouden in de Stenge te Heinkenszand en begint om
19.30 uur.

Deel: ' Gemeentenieuws Borsele '
Lees ook