Gemeente Borsele
9e jaargang - nr.6 - 24 maart 2000

Zaterdag 8 april 2000, gemeentelijke ruildag voor rolcontainers

Nog steeds komen er verzoeken binnen van inwoners van de gemeente Borsele om hun containers te mogen ruilen. Daarom zal er weer een ruildag plaatsvinden op:

zaterdag 8 april as.
van 10.00 tot 12.00 uur
gemeentewerkplaats
Dorpsstraat 102a te Heinkenszand

Uw rolcontainer(s) dienen schoon ingeleverd te worden. Met deze ruildag biedt de gemeente Borsele u de mogelijkheid om uw rolcontainer gratis om te ruilen. Tussentijds omruilen kost u f 70,00.

Onroerende zaken worden opnieuw getaxeerd

De waarde van onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond verandert de laatste jaren snel in Nederland. De hoogte van een aantal belastingen die u betaalt hangt af van de waarde van deze onroerende zaken. De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is in werking getreden op 1 januari 1995 en schrijft voor dat alle Nederlandse gemeenten iedere vier jaar de waarde van onroerende zaken opnieuw moet vaststellen. Alle onroerende zaken binnen het grondgebied van de gemeente moeten dus opnieuw getaxeerd worden. Vakbekwame taxateurs van Houdringe Rentmeesterskantoor B.V. uit Roosendaal zijn inmiddels gestart met de taxaties.

Herwaardering voor belastingheffing
De laatste herwaardering in de gemeente Borsele vond plaats naar het prijspeil op 1 januari 1995. Bij de herwaardering die nu plaatsvindt gaat het om de waardepeildatum 1 januari 1999. De gemeente heeft Houdringe Rentmeesterskantoor B.V. opdracht gegeven de taxaties uit te voeren en de relevante gegevens te verzamelen. Het gaat om de herwaardering van 10.000 objecten. De nieuwe waarden zullen in het jaar 2001 voor het eerst voor de belastingheffing worden gebruikt. Deze waarden worden gebruikt voor de belastingheffing over de jaren
2001, 2002, 2003 en 2004.

WOZ-waarde gebruikt door gemeente, waterschap en belastingdienst De gemeente verstrekt de gegevens van de herwaardering aan het waterschap en de Belastingdienst. Deze drie partijen gebruiken dezelfde taxaties en dezelfde gegevens voor de heffing van hun belastingen. U heeft als eigenaar of huurder van een pand te maken met diverse gemeentelijke belastingen. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Dit zijn misschien wel de meest bekende gemeentelijke belastingen.

Eigenarenbelasting en gebruikersbelasting
Bij de heffing van onroerende-zaakbelastingen kan het voorkomen dat voor een pand twee beschikkingen worden verstuurd. Dit komt omdat er twee verschillende onroerende-zaakbelastingen zijn:
1. Eigenarenbelasting. Vruchtgebruikers, recht van gebruik en bewoning, opstalrecht en erfpachters worden ook in deze belasting betrokken.

2. Gebruikersbelasting. Dit is de belasting voor degenen die een onroerende zaak gebruiken/huren.
Iemand die zowel eigenaar als gebruiker is betaalt beide belastingen. Voor de huurder van een pand wordt de waarde op de beschikking alleen gebruikt voor gebruikersbelasting. Dit betekent dat er bij één pand twee belastingplichtigen kunnen zijn, de eigenaar en de gebruiker. Bij een eigen woning zijn de eigenaar en de gebruiker dezelfde persoon en wordt er één beschikking verstuurd.

Wat is de WOZ-waarde nu precies?
De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak. De waarde in het economisch verkeer is de prijs die een verkoper en een koper na zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen. De waarde van nieuwbouwpanden wordt bepaald door te kijken naar het marktniveau op de waardepeildatum. Zelfs als die nieuwbouwpanden er op de waardepeildatum nog niet stonden! Daarnaast moeten alle woningen, zowel eigen woningen als huurwoningen, getaxeerd worden alsof ze op de waardepeildatum beschikbaar waren voor verkoop aan iemand die daar zelf wil gaan wonen. Voor het bepalen van de waarde van panden speelt de huurprijs dus geen rol.
Marktanalyse
Door de gemeente wordt een analyse (onderzoek) uitgevoerd met betrekking tot de verkochte panden in de hele gemeente. Daarmee heeft de gemeente permanent inzicht in de markt van woningen en niet-woningen. Deze gegevens krijgt de gemeente van het Kadaster. Wanneer uit de WOZ-administratie naar voren komt dat u uw woning in deze periode heeft aangekocht, kan uw pand model staan voor vergelijkbare panden.

Wat wordt er getaxeerd?

- Woningen; bij de taxatie van woningen geldt dat wordt getaxeerd alsof het pand leeg, zonder hypotheek en zonder andere belemmeringen (bijvoorbeeld erfpacht of zittende huurder) zou kunnen worden verkocht. Verder wordt er heel veel gekeken naar verkoopcijfers van vergelijkbare panden.

- Bedrijfspanden; bij de taxatie van bedrijfspanden en bijzondere objecten zoals scholen, kerken, ziekenhuizen wordt gelet op verkoopprijzen, huurprijzen, stichtingskosten en functionele of technische veroudering.

- Grond; ook onbebouwde grond moet worden getaxeerd. Voorbeelden zijn een bouwterrein, een sportterrein of braakliggend terrein. Er wordt rekening gehouden met de bestemming van de grond.
- Cultuurgrond; agrarische objecten bestaan meestal uit één of meer bedrijfsgebouwen en daaromheen cultuurgrond. De WOZ-waarde betreft dan alleen de waarde van de bedrijfsgebouwen, de ondergrond daarvan en de omliggende grond (b.v. erf) die niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd als cultuurgrond.

- Bijzondere panden; bedrijven in de gemeente kunnen ook bezoek van een taxateur verwachten. Ook panden zoals scholen, sporthallen en openbare gebouwen zullen worden getaxeerd.

Waar wordt bij de taxatie naar gekeken?
Bij de taxatie wordt onder andere gekeken naar de volgende zaken:
- De ligging van het pand, buurt waarin het pand ligt.
- Het bouwjaar van het pand.

- De grootte van het pand en de bijbehorende tuin.
- Het soort pand (flat met of zonder lift, boven- of benedenwoning, tussenwoning, hoekwoning, vrijstaande pand).

- Zijn er bijzondere kenmerken aanwezig, waardoor het pand afwijkt van de meest vergelijkbare panden (bijvoorbeeld: dakkapel, serre, uitbouw, dubbel glas).

- Bijgebouwen (bijvoorbeeld: garage, carport, berging/schuur).
- Bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld: bodemverontreiniging, rijksmonument, achterstallig onderhoud).

Bepaling WOZ-waarde
Aan de hand van alle verzamelde gegevens kan door de taxateurs voor veel woningen na een opname ter plaatse de nieuwe WOZ-waarde worden bepaald. De mogelijkheid bestaat dat er een foto van uw woning wordt gemaakt om voldoende gegevens vast te leggen. Bij een aantal (bijzondere) woningen zal in de komende maanden nog een taxateur langs komen met het verzoek de woning van binnen te mogen opnemen. Bij huurwoningen zal dit ook gebeuren. Voor het taxatiesysteem hoeven echter niet alle panden afzonderlijk getaxeerd te worden. De waarde van uw pand zal dan van de waarde van vergelijkbare panden worden afgeleid.

Komt de taxateur bij u op bezoek?
Niet alle panden in uw dorp/uw straat worden bezocht. Verspreid door de gemeente zullen panden worden bezocht die representatief zijn voor een bepaalde categorie panden, die recent bij een verkoop betrokken zijn geweest of die in een steekproef zijn uitgezocht. Tijdens de taxatie bekijkt een taxateur uw pand in eerste instantie aan de buitenzijde. Indien uw pand moet worden bezocht en u niet thuis bent laat de taxateur een bericht achter. Wanneer er een taxateur bij u aanbelt, kunt u haar/hem vragen zich te legitimeren. De taxateurs zijn in het bezit van een lichtblauw legitimatiebewijs. U bent overigens niet verplicht de taxateur binnen te laten, maar voor de voortgang en zorgvuldigheid van het taxatieproces is dit wel van belang. Wij hopen dan ook dat wij kunnen rekenen op uw medewerking.
WOZ-beschikking
In de WOZ-beschikking wordt de taxatiewaarde vastgesteld met als waardepeildatum 1 januari 1999. Als de marktwaarde in de loop van het tijdvak stijgt of daalt heeft dat geen invloed op de WOZ-waarde. Maar als u het pand aanzienlijk verbouwt of verbetert komt er wel een nieuwe beschikking met een hogere waarde die voor de rest van het tijdvak geldt. De WOZ-beschikking wordt, indien mogelijk, voor eind februari 2001 verzonden aan eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven. Wanneer u het niet eens bent met deze WOZ-beschikking (bijvoorbeeld omdat u de waarde te hoog vindt), kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De gegevens daarover staan op de beschikking. U kunt maar één keer bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.
Controle
De gemeente wordt op landelijk niveau gecontroleerd door de Waarderingskamer.

WOZ-beschikking is uitgangspunt voor belastingaanslag De WOZ-beschikking is geen belastingaanslag maar geeft de waarde van de onroerende zaak aan per 1 januari 1999. Vanaf 2001 wordt deze nieuwe waarde als uitgangspunt genomen voor verschillende belastingen. Deze waarde zal worden gebruikt voor de belastingheffing over de jaren
2001, 2002, 2003 en 2004.
Iedereen weet dat de prijzen van huizen in Nederland de laatste jaren sterk zijn gestegen. Dat betekent dat de belastingheffing in 2001 zal worden gebaseerd op hogere waarden dan vier jaar geleden. Of dit in
2001 ook tot hogere aanslagen van de onroerende-zaakbelastingen gaan leiden, is nog niet zeker. Daarover beslist de gemeenteraad pas in het najaar van 2000. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de gemeente aan de waardestijging verdient.

Heeft u klachten, zeg het ons...
Ondanks alle zorg en aandacht kan het gebeuren dat er een vergissing wordt gemaakt of dat u vindt dat u beter had kunnen worden geholpen. Is er iets misgegaan, laat het ons dan weten. Niet alleen u, maar ook de gemeente heeft daar voordeel bij. Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gemeente Borsele, afdeling Financiën en Automatisering. De afdeling is dagelijks telefonisch te bereiken tussen 8.30 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00 op telefoonnummer (0113)
238301, 238302 of 238303. Voor een bezoek aan de afdeling kunt u terecht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Hoewel deze informatie zorgvuldig is samengesteld kunt u er geen rechten aan ontlenen.

WOZ op internet: Waarderingskamer Brochure bij Postbus 51 opvragen.Beleidsplan gezondheidszorg `Borsele Beter' geeft prioriteiten aan voor de toekomst

De raadswerkgroep gezondheidszorg heeft het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de totstandkoming van een visie op de gezondheidszorg in de gemeente Borsele. In het beleidsplan gezondheidszorg `Borsele Beter' is deze visie neergelegd en zijn de beleidsprioriteiten voor de komende jaren aangegeven. De gemeenteraad heeft `Borsele Beter' in de vergadering van 16 maart 2000 goedgekeurd. In het beleidsplan staat het behoud van voorzieningen op de kleine kernen en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen voor de inwoners centraal.

Beleidsprioriteiten
In `Borsele Beter' zijn de beleidsprioriteiten voor de komende jaren aangegeven. Dit zijn zaken die de komende tijd worden aangepakt. Het gaat om de volgende beleidszaken:

- voorkomen eenzaamheid/isolement;

- alcohol- en drugspreventie;

- zorg voor ouderen;

- CARA-preventie;

- ondersteuning bij opvoedingsproblemen;

- veiligheid op straat;

- terugdringen wachtlijsten thuiszorg en andere voorzieningen op het zorgterrein;

- ondersteuning van zelfhulpgroepen;

- oplossen problemen rondom de communicatie en werkwijze van de GGD Zeeland.

Activiteiten
Aan alle genoemde beleidszaken wordt de komende jaren gewerkt. In een aantal gevallen zal worden samengewerkt met lokaal werkende instellingen en organisaties. De activiteiten op regionaal niveau zullen samen met het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelde regio worden opgepakt. Door het aangeven van prioriteiten zijn er duidelijke richtlijnen voor de beoordeling van subsidieaanvragen en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op het terrein van gezondheidszorg. Uiteraard zijn er naast de aangegeven prioriteiten legio reguliere taken die uitgevoerd worden overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Gezamenlijke aanpak gezondheidsbeleid
De raadswerkgroep heeft bij de totstandkoming van `Borsele Beter' als uitgangspunt de afspraken tussen de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio over het gezondheidsbeleid genomen. Deze gemeenten hebben er voor gekozen om de ontwikkeling van gemeentelijk gezondheidsbeleid gezamenlijk aan te pakken. Hiervoor is een aantal afspraken gemaakt over de te hanteren uitgangspunten voor het te ontwikkelen gezondheidsbeleid. Deze afspraken zijn: het tegengaan van overlap tussen voorzieningen, efficiencyverbetering en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen uit de bevolking.Hoe denkt u over de gemeente Borsele?

Een dezer dagen kan het ook bij u in de brievenbus vallen: een enquêteformulier met allerlei vragen over de gemeente Borsele. Dit formulier wordt naar 1000 inwoners gestuurd voor een onderzoek naar het imago van de gemeente. Dit onderzoek is bedoeld om te weten hoe u als inwoner denkt over de gemeente Borsele. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie. Ook zijn we geïnteresseerd in uw ervaringen met bestuurders en ambtenaren. Daarnaast willen we uw mening weten over de voorlichting over en de uitvoering van grote projecten in de gemeente.

Ook uw mening telt!
De vragenlijst wordt naar 1000 inwoners boven de 18 jaar mensen toegestuurd. Deze inwoners zijn door een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister geselecteerd. Het is een anonieme enquête, u hoeft dus niet uw naam op de vragenlijst te vermelden. Wij hopen van harte dat u de vragenlijst invult en terugstuurt naar de gemeente, want ook uw mening telt! Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u telefonisch contact opnemen met de heer H. Grim van de gemeente Borsele, tel. (0113) 238383.

Waar gaan de vragen over?
De vragen gaan bijvoorbeeld over de dienstverlening van verschillende afdelingen zoals de afgifte van een paspoort en het aanvragen van een bouwvergunning. Ook willen we weten hoe u denkt over informatievoorzieningen van de gemeente zoals de Borselse Bode, Digitale Gemeente Borsele en de gemeentegids. Daarnaast wordt uw mening gevraagd over een aantal projecten in onze gemeente zoals de Westerscheldetunnel, Masterplan Centrum Heinkenszand en woningbouwprojecten (zoals De Blikken te `s-Heerenhoek, Strobbelhoek II te Ovezande en Over De Dijk te Heinkenszand). Wat gebeurt er met de resultaten?
Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de communicatienota `Voorlichting en communicatie: hoe gaan we er mee om?' Deze nota heeft de gemeenteraad in maart 1999 vastgesteld. Het onderzoek is bedoeld om te kijken in hoeverre de doelen die in deze nota staan met betrekking tot voorlichting en communicatie zijn gehaald. De resultaten bieden concrete aanknopingspunten voor de uitvoering van diverse beleidsterreinen voor de toekomst. Pas als wij uw mening weten kunnen we daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Daarom vragen wij u vriendelijk om mee te werken aan het onderzoek. Uiteraard worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!


Openingstijden Bibliotheek `s-Gravenpolder

Vanaf 1 april (en het is geen grap!) is de bibliotheek in 's-Gravenpolder ook op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur open. Voor alle duidelijkheid volgen hier de volledige openingstijden:


*

dinsdag 14.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.30 uur

*

woensdag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur

*

vrijdag 14.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.30 uurRaadsvergadering 6 april

Op donderdag 6 april 2000 is de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. De agenda is - onder voorbehoud - als volgt.

A. Opening.
B. 1. Spreekrecht publieke tribune.

2. Orde van de vergadering.
C. Besluitvorming.

1. Notulen van de raadsvergadering van 16 maart 2000
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging.
4. Voorstel tot vaststelling van de 1e herziening van het bestemmingsplan Maaiklinkhoek III te Driewegen.
5. Voorstel tot vaststelling van de 1e herziening van het bestemmingsplan "Recreatiepark Scheldeoord `96".
6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het ontwikkelen van het bedrijventerrein Noordzak II.
7. Voorstel inzake de aanvullende overeenkomst Regionaal Samenwerkingsverband Zeeland omtrent het beheer en de bijhouding van de Grootschalige Basiskaart Zeeland.

8. Voorstel met betrekking tot planschadeverzoek ex artikel 49 WRO door J.M. Nijsten e.a. te Borssele.

9. Voorstel tot instemming met het doen van afstand van het opstalrecht en tot het in bruikleen geven van het dorpshuis te Driewegen aan het stichtingsbestuur.

10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het houden van inspecties van elektrische installaties in gemeentelijke gebouwen.

11. Voorstel met betrekking tot de concept-Verordening op de behandeling van klachten.

12. Voorstel tot benoeming van een bestuurslid van de stichting voor Maatschappelijke en Culturele Zorg Gemeenschap `s-Heer Abtskerke. D. Gemeenschappelijke regelingen.
E. Rondvraag.
F. Sluiting.Uit de raad van 16 maart 2000

Op donderdag 16 maart j.l. heeft de vergadering van de gemeenteraad van Borsele plaatsgevonden. Wat is er nu in die vergadering besloten? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet.

Seniorenraad Borsele
De raad heeft de Verordening Seniorenraad Borsele vastgesteld en heeft de voorgedragen leden van de Seniorenraad en hun plaatsvervangers benoemd. Binnenkort leest u meer over de Seniorenraad Borsele in deze Gemeente Info.

Beleidsplan gezondheidszorg Borsele Beter
Het beleidsplan gezondheidszorg `Borsele Beter' is vastgesteld. Verderop in deze Gemeente Info leest u meer over `Borsele Beter'.
Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio De stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio heeft aangegeven dat de huidige huisvesting aan de Zonnebloemstraat 53 te Goes niet meer voldoet. Als gevolg van diverse omstandigheden is het gebouw te klein geworden. De raad is akkoord gegaan om jaarlijks een bedrag van f 31.678,-- extra beschikbaar te stellen voor nieuwbouw.

Stichting voor Maatschappelijke en Culturele Zorg "Gemeenschap `s-Heer Abtskerke"
De raad heeft de jaarrekening 1998 en de begroting 2000 van deze stichting goedgekeurd.

Onderwijs Kwadendamme
In het onderwijshuisvestingsprogramma 2000 is voor de r.k.b.s. Mgr. Heyligers te Kwadendamme opgenomen dat de school in 2000 mag uitbreiden met 1 lokaal. Voor de peuterspeelzaal in dit dorp wordt ook een andere huisvesting gezocht. De raad heeft besloten te kiezen voor een gecombineerde huisvesting van de school en de peuterspeelzaal en heeft hiervoor krediet beschikbaar gesteld.

Dorpshuis Nisse
Het dorpshuis van Nisse veroorzaakt geluidshinder. Daarnaast is er een ernstig vochtprobleem in de kelder en de bergruimte is ook onvoldoende. De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van f
150.000,-- voor de verbouwing van dit dorpshuis.

3e Berap 1999
De 3e Bestuursrapportage (BERAP) voor het jaar 1999 is vastgesteld. In deze rapportage is de stand van zaken van de beleidsproducten per 31 december 1999 beschreven.

Grondprijzen bij verkoop plantsoengrond
De raad heeft het prijzenbeleid bij de verkoop van gemeentegrond gewijzigd. Het beleid is nu als volgt:
A. Hoofdregel is dat de grondprijs f 100,- per m2 bedraagt. Deze prijs kan jaarlijks geïndexeerd worden.
B. Bij een perceel grond dat als bouwkavel kan worden verkocht, wordt de grondprijs bepaald door afzonderlijke taxatie of wordt de prijs gelijk gesteld aan de exploitatieprijs die in hetzelfde dorp wordt toegepast.
C. De grondprijs is f 50,- per m2 als er kabels en leidingen in de grond zitten.
D. Een gevolg van de verkoop van een perceel kan zijn dat er aanpassingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals het verleggen van een voetpad. De opbrengst van de grondverkoop moet dan de kosten van deze werkzaamheden dekken.
E. Als blijkt dat het toepassen van bovenstaande regels onredelijke gevolgen heeft, kan hiervan worden afgeweken.

Aankoop grond
Voor de toekomstige woningbouw in Baarland is er 19.000 m2 grond verworven van de heer S.A. Appel te Baarland.Architectenspreekuur

De eerstkomende twee weken is er geen architectenspreekuur.
Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van de afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.


Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:


30 maart: wethouder Van Opdorp

6 april: wethouder Van Opdorp

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, te. (0113) 238374.Informatiebijeenkomst raadsleden

Op donderdag 13 april vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de raadsleden. Tijdens een informatiebijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over actuele onderwerpen. Op 13 april zal er een ontmoeting plaatsvinden met de sportraad en vindt een sportdebat plaats. De bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur in het gemeentehuis in Heinkenszand.


Raadsledenspreekuur

Op donderdag 30 maart 2000 wordt het raadsledenspreekuur gehouden. Daar heeft u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek aan raadsleden voor te leggen. Per partij is er een raadslid aanwezig. Een ambtenaar noteert de gemaakte afspraken.

Op 30 maart kunt u de volgende raadsleden verwachten:


- dhr. M.H. de Bart (PvdA)

- dhr. P.J.M. Verbart (D66)

- dhr. J.M. Zandee (SGP/GPV/RPF-combinatie)
- dhr. C.R. Nieuwenhuijse (CDA)

- dhr. P.C.G.F. Bouman (VVD)

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Bianca Vermeulen van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.Spreekuur Westerscheldetunnel

Infomatiestand in het Gemeentehuis Kim Geelhoed Een keer per maand vindt er tussen 17.00 en 20.00 uur een spreekuur over de Westerscheldetunnel plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 6 april aanstaande.

Iedere eerste donderdag van de maand is Kim Geelhoed, medewerkster van de N.V. Westerscheldetunnel, aanwezig in het informatiepunt over de Westerscheldetunnel in het gemeentehuis van Heinkenszand. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden omtrent de tunnel, of gewoon wat algemene informatie wilt hebben over het project, kunt u hiervoor bij haar terecht. Zij zal uw vragen beantwoorden.Vergadering Culturele Raad Borsele

Op donderdag 30 maart aanstaande is de eerstkomende vergadering van de Culturele Raad Borsele. Deze vergadering begint om
20.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis te Heinkenszand. De vergaderingen van de Culturele Raad zijn openbaar; u bent dus van harte welkom.
Op 30 maart zullen de leden van de Culturele Raad ondermeer de volgende onderwerpen bespreken.
Subsidieverzoeken
Er zijn subsidieverzoeken binnen gekomen van: jongerencentrum de Klomp te Ovezande, jeugdsoos Baarland, werkgroep "Jacob", bluesfestival Kwadendamme, ouderensociëteit Heinkenszand, stichting "Doe een wens" en de werkgroep Podiumkunsten.
Cultuurmenu's voor basisscholen
Door Chris Tangelder wordt momenteel het project "Cultuurmenu's voor basisscholen" voorbereid. Het is de bedoeling dat vanaf het schooljaar
2000/2001 de leerlingen van de Borselse basisscholen kennis maken met een breed aanbod van kunst en cultuur. Chris Tangelder zal hierop een toelichting geven.
Mensen in klederdracht
Door het P.v.d.A.-raadslid mevr. M. Eveleens-Jongkind is aan de Culturele Raad gevraagd naar de mogelijkheid om de mensen te fotograferen die in Borsele nog in klederdracht lopen en vervolgens hiermee een (permanente) tentoonstelling in te richten.

Galm fittest voor senioren in Heinkenszand

Op zaterdag 15 april a.s. wordt het GALM (Gezond Actief Leven Model)- project afgesloten met een tweede fitheidstest. Momenteel zijn er in de gemeente Borsele twee GALM-groepen actief binnen de sportvereniging Atlas. De GALM-groepen zijn bedoeld voor senioren in de leeftijd van 55 - 65 jaar, die elkaar wekelijks op een sportieve en gezellige manier willen ontmoeten. Zij krijgen onder begeleiding van een deskundige docent een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten. Deze groepen zullen ook na de afsluiting van het project door blijven gaan met hun activiteiten. Ook voor nieuwe leden is er de mogelijkheid om zich aan te melden. De GALM-groepen komen in de Stenge te Heinkenszand bij elkaar op donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Het GALM-project is in februari 1999 van start gegaan en wordt met een tweede fitheidstest afgesloten op zaterdag 15 april. De deelnemers aan de groepen krijgen een uitnodiging voor de test. Maar senioren in de gemeente Borsele, in de leeftijdscategorie van 55 tot
65 jaar en die niet actief sporten in groepsverband kunnen zich ook inschrijven voor de fitheidstest. Na afloop van deze fitheidstest kunnen de deelnemers kennismaken met een aantal bewegingsvormen uit het GALM-project. Deze demonstratie zal verzorgd worden door medewerksters van s.v. Atlas.

Voor informatie over en een deelname aan de fitheidstest kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Sportraad, Dennis Plantinga. Hij is elke dag van 9.00 tot 13.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0118 -
670837. Voor informatie over deelname aan de GALM-groepen kunt u contact opnemen met s.v. Atlas, Carla Bolkenbaas, telefonisch te bereiken op nummer 0113 - 562424.

GALM op internet.


Gezellig Sportgala Borsele

Op vrijdag 10 maart j.l. is in de Stenge te Heinkenszand het 1e SPORTGALA BORSELE gehouden. Tijdens dit gezellige en ook druk bezochte sportgala zijn de sportkampioenen uit het afgelopen jaar en de sportvrijwilligsters in het zonnetje gezet. Ook zijn de diverse titels bekend gemaakt over het jaar 1999; deze zijn:

1. Sportman: BAS RAAS (wielrennen)

2. Sportvrouw: ELLEN GEIJS (twirling)

3. Sportploeg: NEDERLANDSE PLOEG WIPSCHIETEN
4. Sportalent: STEF GOETHEER (motorcross)

5. Sportvrijwilligster: MEVR. A. SCHIPPER-SERVAAS (bestuurslid s.v. Borssele)Deel: ' Gemeentenieuws Borsele '
Lees ook