Gemeente Brunssum

Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad kwam op dinsdag 14 en woensdag 15 september voor een vergadering bijeen in de raadzaal van het Bestuurscentrum Tijdens die bijeenkomst zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Herstemming Beleidsplan 2000-2003

In het Beleidsplan 2000-2003 staan de plannen beschreven die de gemeente de komende jaren wil gaan uitvoeren. Het plan kwam tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli ook al aan de orde. Toen waren elf

stemmen vóór en elf stemmen tegen. Deze keer werd het plan aangenomen met elf stemmen vóór en negen stemmen tegen.

Ontwikkeling Koutenveld - Unitas

Het huidige Unitasgebouw heeft de gemeente in 1993 van het Provincialaat Zusters Franciscanessen van Heythuysen gekocht onder de voorwaarde dat dit gebouw uiterlijk 1 januari 1997 zou zijn gesloopt. De zusters willen nu dat de gemeente uiterlijk per 1 januari 2000 deze afspraak nakomt om op deze plaats woningen te bouwen.

In de komende tijd wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw te bouwen Unitas en/of een multifunctioneel centrum. Het resultaat van dat onderzoek wordt in de gemeenteraadsvergadering van december besproken.

Gemeentelijk rioleringsplan 1998-2001

In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) staat hoe het beheer en onderhoud van de riolering gestalte krijgt. Het GRP is gebaseerd op twee uitgangspunten: jaarlijkse vervanging van 1500 meter riool en uitvoeren van de wettelijke eis tot aanleggen van noodzakelijke milieuvoorzieningen.

Bergbezinkbassin Molenvaart

Om te voldoen aan de wettelijke eis tot aanleggen van noodzakelijke milieuvoorzieningen moet de gemeente een bergbezinkbassin aan de Molenvaart aanleggen. Met dit bassin wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd.

Gemeentegaranties Bejaardenzorg St.Vincentius à Paulo en de Singel

De Stichting Bejaardenzorg St.Vincentius à Paulo heeft leningen met

gemeentegarantie voor de exploitatie van de Singelflat. Sinds vorig jaar bestaat er echter een Stichting 'De Singel' voor de exploitatie van die flat. De leningen met gemeentegarantie moeten nu worden overgeschreven.

Herziening debiteurenbeleid

Het college wil de mogelijkheden verruimen voor het terugbetalen van

onterecht verkregen uitkeringen. Wanneer mensen al een deel van hun schuld hebben betaald moet het mogelijk zijn de rest van de schuld kwijt te schelden.

Verkoop grond voor uitbreiding winkelcentrum Brunssum-Noord

De gemeente wil grond verkopen aan de heren Bax en Zwijns voor

uitbreiding/renovatie van het winkelcentrum in Brunssum-Noord. Het gaat om circa 1105 vierkante meter grond voor een bedrag van 165.750 gulden.

Voorbereidingsbesluiten


* Wonen Brunssum voor de verbouwing van het kantoor aan de

Dorpsstraat 121.


* Klingbemden 12 voor het bouwen van een veranda/wintertuin.
* Heggerank 24 voor het bouwen van een veranda en een berging.
* Regentessestraat 3 voor het legaliseren van een reeds opgericht bouwwerk.

* Servatiusstraat 14 voor het veranderen van een woonhuis.

Nota Evaluatie Aanbestedingen 1995 t/m 1998

In de nota staan de resultaten van de aanbesteding die in die periode zijn gehouden door de sector Ruimte en Techniek.

Nota Aanbesteden leveringen en diensten

Er was al een nota waarin de richtlijnen waren vastgesteld voor de aanbesteding van de uitvoering van werken. Nu is er ook een nota voor het aanbestedingsbeleid van leveringen en diensten.

Incidentele subsidieverzoeken 1999

Naast de inmiddels gehonoreerde subsidieverzoeken is nog een aantal

incidentele verzoeken binnengekomen. De volgende organisaties krijgen alsnog subsidie: Peuterspeelzaal 'De Paddestoel', K.P.S.V Brunssum, Oude Stijl Jazzclub Zuid-Limburg, Limburgse Parkieten Club, Ruiterclub R.S.V.G. Zuid-Limburg, Bridgeclub 'No smoking', Werkgroep Expositie Gemeenteambtenaren, Stichting Wetswinkel Westelijke Mijnstreek, Stichting Dierenambulance Zuid-Oost Limburg, Stichting Vrienden van Welterhof, Organisatie Sportdag Verstandelijk Gehandicapten, Leger des Heils, Wilde Ganzen/IKON, ZOA-Vluchtelingenzorg en Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding.

Indexering jaarlijkse bijdrage Stichting Dierentehuis Mijnstreek

De stichting Dierentehuis Mijnstreek krijgt jaarlijkse een vast

subsidiebedrag. Vanaf nu wordt het bedrag elk jaar verhoogd met loon- en prijsstijgingen. Op deze manier kan het dierentehuis ook in de toekomst blijven bestaan.

Financiële bijstelling onderwijsachterstandenplan 1998-2002

Aan het budget voor het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenplan (GOA) zijn verschillende bedragen toegevoegd.

Grenswaarde procedure wegverkeerslawaai

Het vaststellen van de grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt nu nog door de Provincie gedaan. In de toekomst

gaat de gemeente dat doen.

Verkoop grond Emmaweg

De rotonde Emmaweg/Spoorstraat is voor een deel aangelegd op een

strook grond die niet van de gemeente is. De gemeente koopt deze grond nu van de eigenaar. Het gaat daarbij om circa 339 vierkante meter grond voor een bedrag van 23.730 gulden.

Subsidieregeling onderwijs aan zieke kinderen

Vanaf 1 augustus 1999 krijgt de gemeente subsidie voor het onderwijs

aan zieke kinderen. Ziekenhuisscholen zijn opgeheven en de school wordt zelf verantwoordelijk voor onderwijs aan zieke kinderen. De gemeente moet die rijkssubsidie doorsluizen naar de Onderwijs

begeleidingsdienst. Deze moet hiervoor ex-ziekenhuisschoolpersoneel aanstellen.

Prioriteitenlijst 2000 Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie

Monumenten

In het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten

krijgen in het jaar 2000 de oude parochiekerk aan de Groeneweg en het voormalige beambtencasino in Treebeek subsidie.

Ontbinding huurovereenkomst Schuttershüske

De huurovereenkomst met de exploitant van het Schuttershüske wordt opgezegd zodat in de toekomst een integrale toekomstvisie voor het

hele Schutters-park kan worden ontwikkeld.

Verordening Klachtenbehandeling

Sinds dit voorjaar is er in de Algemene wet bestuursrecht een

klachtenregeling opgenomen. Daarom heeft de raad de verordening op de behandeling van klachten van de gemeente Brunssum opnieuw vastgesteld.

Bezwaarschrift Vereniging tot behoud natuur en recreatie

De vereniging tot behoud natuur en recreatie heeft bezwaar gemaakt

tegen te belissing om de heer J. van den Heuvel aan te stellen als

onbezoldigd ambtenaar, in verband met de aansturing van de groenwachters. De commissie voor de Bezwaarschriften heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Bezwaarschrift planschadevergoeding

Mr. S.J.G.Palmen heeft bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op een verzoek om planschade. De commissie voor de Bezwaarschriften heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Bijdrage voor de getroffenen van de aardbeving in Turkije

De raad wil een bijdrage storten voor de getroffenen van de aardbeving in Turkije. Het gaat om een bedrag van één gulden per inwoner, circa

30.000 gulden.


Papier ophalen in september/oktober

Zaterdag 25 september:
Bouwberg, Egge, Oeloven, Op gen Hoes, Treebeek, Emmapark, Op gen Haen, Kerkeveld, Hofpoel, Op de Vos, Klingelsberg.
Zaterdag 2 oktober: Bexdellen, De Struiken, Heufke, Hokkelenberg, Langeberg.
Zaterdag 9 oktober: De Kling, De Streek, Klingbemden, Kruisberg, Rozengaard.
Zaterdag 16 oktober: Rumpen/Rumpenerbeemden, Componistenbuurt,

Haansberg, Hemelder, Kleikoelen, Schuttersveld.

Zaterdag 30 oktober: Bouwberg, Egge, Oeloven, Op gen Hoes, Treebeek,

Emmapark, Op gen Haen, Kerkeveld, Hofpoel, Op de Vos, Klingelsberg.

De aangeleverde pakketten mogen niet meer wegen dan 15 à 20 kilo. Anders zijn ze niet meer te tillen voor de mensen die het papier ophalen. Ook moeten de pakketten uiterlijk om 9.00 uur aan de straat staan.
Burgers die met een grote hoeveelheid oud papier zitten, kunnen daarvoor terecht op het milieupark aan de Molenvaart.

De bewoners wordt verzocht om op de ophaaldagen het papier op een zichtbare plaats buiten te zetten.
Oud papier inleveren kan ook in het milieupark aan de Molenvaart.


Nieuwe eigenaar gezocht

Kiosk, podium en tribune in de aanbieding

Brunssumse verenigingen kunnen bij de gemeente terecht als ze interesse hebben in de kiosk, de tribunen en/of het podium. Deze attributen worden gratis beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. De enige voorwaarde die de gemeente stelt is dat de nieuwe eigenaar de spullen ook gratis beschikbaar moet houden voor andere Brunssumse verenigingen.

Wanneer zich meer dan één vereniging meldt zal loting beslissen wie uiteindelijk de eigenaar wordt van de kiosk, het podium en de tribune.


Spreekuur wethouders

Het inloop spreekuur voor de Wethouders dat iedere donderdag wordt gehouden van 17.00 tot 18.30 uur vervalt op donderdag 23 september. Het is wel mogelijk om een afspraak te maken met een van de

wethouders, via het secretariaat. Voor een gesprek met wethouder De Boer kunt u bellen met telefoonnummer 5278 551 en voor de wethouders

Van Betuw, Koppe, Pierik en
Steiner met telefoonnummer 5278 552.

Het spreekuur van burgemeester Jacobs op dinsdag 21 september vervalt.


Weekmarkt
Iedere zaterdag op het Lindeplein van 9.00 tot 15.00 uur. Iedere woensdag in Treebeek van 9.00 tot 12.00 uur.

Een bezoek zeker waard!!


Verkeersspreekuur

Het verkeersspreekuur wordt iedere twee weken gehouden van 15.00 tot 17.00 uur op kamer 603 in de hoogbouw van het Bestuurscentrum.

Het eerstvolgende spreekuur zijn op dinsdag 21 september 1999. Telefonisch een afspraak maken kan bij de heer Van de Ruit op nummer 5278 623.


Autovrije zondag: 19 september 1999

Op zondag 19 september gaat er iets bijzonders gebeuren: In ruim vijftig plaatsen in Nederland is er een autovrije zondag. In veel van die plaatsen worden wegen en straten autovrij. Soms gaat het om een groot deel van het centrum zoals in Amsterdam, soms om een rondweg of gewoon om enkele straten. In de steden die meedoen wemelt het van de leuke activiteiten. De Vereniging Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) roepen iedereen op die dag vrijwillig de auto te laten staan.

In Brunssum worden geen straten speciaal afgesloten die dag, maar het college van Burgemeester en Wethouders draagt het initiatief wel een warm hart toe.

Oliecrisis

Voor het eerst sinds de oliecrisis in 1973 is er weer een autovrije zondag op deze schaal in Nederland. Sommige zullen zich met nostalgie de taferelen herinneren van destijds: fietsen op de snelweg, rolschaatsen en spelen midden op straat.

In 1997 werd in Deventer de eerste autovrije zondag gehouden. Een kwart van de autobezitters in Deventer liet die dag bewust de auto staan. Tweederde van de bewoners vond de dag een goed idee. Dit laatste blijkt ook uit landelijk opinieonderzoek: zes van de tien Nederlanders is voor een jaarlijkse autovrije zondag.

Bezinning

"De autovrije zondag is geen anti-autodag. Het is een dag van bezinning", aldus Milieudefensie. "Zelfs de meest verstokte autorijders koor je klagen over de dagelijkse drukte en onveiligheid op straat. Ondanks katalysatoren en schonere benzine zijn auto's nog steeds geen zegen voor het milieu. Het straatbeeld gaat er ook niet op vooruit met al dat geparkeerde blik. En rustiger wordt het niet; dit jaar rijden er maar liefst zes miljoen auto's door onze straten. Reden genoeg om eens letterlijk een dagje stil te staan bij deze problemen. Een dag lang is de straat van fietsers, voetgangers en skaters."

Deel: ' Gemeentenieuws Brunssum '
Lees ook