Gemeente Baarn

In samenwerking met bureau voorlichting gemeente Baarn

Oude wasmachine of afgedankte radio?

U bent misschien van plan een nieuwe TV te kopen, het koffiezetapparaat eens te vervangen, óf u heeft net een andere wasmachine gekregen. Dan komt al snel de vraag naar voren: Waar kan ik nu met het oude goed naar toe?

Het gaat om alle elektrische en elektronische apparaten in uw huishouden die van tijd tot tijd aan vervanging toe zijn. De wasmachine, het strijkijzer, de stofzuiger, de radio, de mixer, de koelkast en het oventje. Maar óók de computer, de waterkoker, de friteuse, de videorecorder, de elektrische tandenborstel, de magnetron, de wasdroger, de zonnebank... Teveel om op te noemen! Al deze apparaten vallen onder de noemer: wit- en bruingoed. Nu is er door de overheid speciaal voor het wit- en bruingoed een Besluit verwijdering wit- en bruingoed opgesteld. Door uitvoering van dit Besluit, sparen gemeenten en burgers gezamenlijk het milieu, door afgedankt wit- en bruingoed in te leveren en voor verwerking aan te bieden.

Om de afgedankte apparaten zoveel en zo goed mogelijk gescheiden in te zamelen, zijn er in Baarn vier mogelijkheden:


1. Inleveren bij het KringloopCentrum Baarn (KCB), aan de Tolweg 1a;
2. Het KCB bellen voor een afspraak om het bij u thuis op te halen;
3. Inleveren bij het Scheidingsstation Baarn, aan de Drakenburgerweg
21;


4. Bij aankoop van een nieuw apparaat, de oude inleveren bij de betreffende winkel;

Het handigste alternatief om uw oude spullen aan te bieden, is het KringloopCentrum Baarn. Daar bekijken ze of de apparaten nog geschikt zijn voor hergebruik. Zo kan iemand anders voor een relatief laag bedrag nog plezier hebben van het apparaat. Ook op het Scheidingsstation Baarn houden ze de bruikbare apparaten apart. Deze worden dan naar het kringloopcentrum gebracht voor reparatie en verkoop.
De overige (kapotte) apparaten worden in een grote container verzameld en naar een Regionaal Overslag Station (ROS) gebracht. Bedrijven, winkels, gemeenten en kringloopcentra kunnen daar het wit- en bruingoed rechtstreeks afleveren. Bij het ROS wordt het verder verwerkt en afgevoerd.

Herinnering: sluitingstermijn aanvraag kwijtschelding belastingen!

Op de gemeentepagina van deze krant heeft al eerder informatie gestaan over kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen Onroerend Zaak Belasting, Afvalstoffenheffing en het Rioolrecht.

Denkt u er aan dat u tot 29 juli nog een verzoek kunt indienen voor kwijtschelding van deze gemeentelijke belastingen! U kunt kwijtschelding aanvragen door een vragenformulier in te vullen, verkrijgbaar bij de gemeente, afdeling Sociale Zaken, tel. (035) 54 81
840. De receptie is open van 08.00 tot 17.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur. U kunt het formulier ook aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn. Aan de hand van het ingevulde vragenformulier kan de gemeente dan beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Rabia, dv I Bayrakdar en F Bayrakdar
Kali, zv M Kabukala en Lilemo Baelongandi
Hendrika Gijsbertje, dv JR van de Veen en G Veen Luca Roman, zv MJ van den Brink en PWA Oranje
Hendricus Wijnand, Comelis Martijn en Jannetje Hendrina zv en dv HC de Groep en MA van den Hoogen
Johannes Klaas, zv JPW van Asch en AHT van Straten Yds Benjamin Joël, zv H Slettenhaar en CEM van de Riet Giany, zv S Boedhram en EMD Jagroep
Francina Marlena, dv M Radstok en FL Versteeg
Carlo Flores Otto, zv MM Keizer
Natalja, dv G de Graaf en RJ Koelewijn

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

A Lenten en MFM Leijs

AANGIFTE HUWELIJK

CH Engelen en FL den Dulk
WG Haringsma en JA de Vries

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

HUWELIJK

D van den Broek en PJ Hageman
EM Comelisse en A Jonkers

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Om een ambtenaar 's middags te bezoeken moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de betreffende ambtenaar. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. De balie van Sociale Zaken is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u afspraken maken met de maatschappelijke dienst en de administratie. De medewerkers van Sociale Zaken hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.
Het CWI-loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. Het Zorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur, tel. 54 267 57. Het faxnummer is 54 267 50.

Vanavond is de afdeling Burgerzaken geopend van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil
Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 26 tot en met 30 juli worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u bellen met de gemeente, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en
14.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt informatie krijgen over de AOW, kinderbijslag en de Nabestaandenwet.

Servicelijn 54 81 888
De servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt over álle gemeentelijk zaken vragen stellen of meldingen inspreken. Er is speciale informatie verkrijgbaar over burgerzaken, vuilafvoer, belastingen en volkshuisvesting.

WEGWERKZAAMHEDEN

Gedurende de bouwvakantie worden er geen wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Nutsbedrijven
Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting

Wanneer u merkt dat een bepaalde lantaarnpaal niet brandt, of de gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing o.v.v. het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: (035) 609 44 96. Het storingsnummer (035) 602 50 65 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens

kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de weken van 18 tot en met 24 juli en van 25 juli tot en met 31 juli zullen er geen collecten worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Wet Milieubeheer
zij op 8 en 9 juni 1999 de onderstaande meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:
Fitline Body & Health Studio
Eemnesserweg 8 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting voor het uitoefenen van fitness en aerobics.

Drukkerij De Eem
Maatkampweg 18 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit Detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer.

De meldingen kunnen tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653

Algemene wet bestuursrecht/invalidenparkeerplaats zij

1. besloten hebben een invalidenparkeerplaats aan te leggen in de van Neslaan nabij nummer 2;

2. besloten hebben een invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Piet Heinlaan ter hoogte van Abel Tasmanlaan nummer 73;
3. besloten hebben een invalidenparkeerplaats aan te leggen in De kim nabij nummer 11.

Het aanleggen van een invalidenparkeerplaats gebeurt door het aanbrengen van een vakmarkering en de plaatsing van een bord. Aan anderen is het dan niet meer toegestaan daar te parkeren. Het besluit 1 ligt tijdens openingsuren terinzage in kamer B.22 van het gemeentehuis.

T.a.v. 1 t/m 3: Het besluit ligt ter inzage van 23 juli 1999 tot en met 2 september 1999.
Gedurende de ter inzage termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Baarn. In geval van spoedeisende belangen, bestaat de mogelijkheid om -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector bestuursrechtspraak, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht van ƒ 225,- verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel.nr. 5481640.

Afgegeven kap- en bouwvergunningen
Hieronder zijn de belangrijkste besluiten vermeld waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.
Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

Plaats en inhoud van het besluit

Eemweg/Bisschopsweg

12-07-1999 plaatsen van een middenspanningsruimte

Brink 8/10

14-07-1999 verbouwen/uitbreiden van een kantoorgedeelte en realiseren van bovenwoningen

Hyacinthstraat 2

15-07-1999 uitbreiden van een woning

Oosterstraat 116

19-07-1999 1 Ceder Glauca

Deel: ' Gemeentenieuws Gemeente Baarn '
Lees ook