Nieuws Gemeente Groningen


Laatste Nieuws

Korrebrug drie dagen dicht voor autoverkeer
2 februari 2000
Deze week kunnen auto's overdag niet de Korrebrug over op woensdag, donderdag en vrijdag. Op die dagen is de brug buiten de spitsuren gestremd, dat is tussen 9.00 en 15.30 uur.
Van 9 t/m 11 februari staat overdag een hoogwerker opgesteld op het brugdek. Daarmee wordt inspectie en onderhoud gedaan aan de bogen en tuien van de beide fietsbruggen. Auto's kunnen daar niet langs, fietsers en voetgangers wel. Er wordt alleen gewerkt tussen de ochtend- en avondspits in; de afsluiting begint overdag om 9.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

Andere subsidievorm voor migrantenorganisaties
9 februari 2000
Het college van B&W wil de zelforganisaties voor migranten meer stimuleren, en motiveren een bijdrage te leveren aan het gemeentelijke integratiebeleid. B&W willen dit bereiken door een nieuwe manier van subsidiëring in te voeren. De huidige subsidiëringsvorm wordt vervangen door vier subsidiebudgetten: een basissubsidie, een stimuleringssubsidie, een plussubsidie en een huisvestingssubsidie. De huidige subsidiesystematiek is achterhaald. Om te komen tot een betere verdeling van de middelen én om de zelforganisaties te stimuleren een grotere bijdrage te leveren aan het integratiebeleid, wil wethouder Wicher Pattje (minderhedenbeleid) de vier nieuwe subsidiebudgetten invoeren.
De basissubsidie is een maximum bijdrage van f 2.000,- per jaar om de organisatie in stand te houden. De stimuleringssubsidie van maximum f 3.500,- per jaar is bedoeld voor activiteiten en projecten ter verbetering van de maatschappelijke positie van migranten. De plussubsidie is vooralsnog bedoeld voor stichting Forsa, die zich inzet voor Antilliaanse en Arubaanse migranten en SSG (Stichting Surinamers Groningen). De huisvestingssubsidie is bedoeld ter versterking van de posities van de zelforganisaties. De nieuwe subsidiesystematiek voor migrantenzelforganisaties wordt besproken in de raadscommissie FPC op 15 februari. Op 7 maart is er een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden.

Bezuinigingen volwasseneneducatie
9 februari 2000
B&W hebben besloten om een taskforce educatie in te stellen, die studie gaat doen naar de instandhouding van volwasseneneducatie. Ook zal de taskforce een verkenning uitvoeren naar alternatieve bekostiging van het educatieve aanbod, dat met het huidige budget niet kan worden gefinancierd.
Aanleiding van dit besluit is de landelijke herverdeling van het budget volwasseneneducatie over gemeenten. Deze herverdeling, ingesteld door de rijksoverheid, leidt voor de Regio Centraal Groningen tot een reductie van ruim 4 miljoen gulden. Voor de gemeente Groningen betekent dit een teruggang van 50% (van 7,6 naar 3,8 miljoen). Er zullen nadere inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de omvang en/of kwaliteit van het educatieve aanbod in de stad en regio. Het huidige aanbod volwasseneneducatie bestaat uit een Basiseducatie voor autochtone laag opgeleiden, het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs, Nederlands als tweede taal en arbeidsmarktgerichte cursussen.
De taskforce, met daarin onder meer OCSW en SOZAWE, zal vóór 1 juli 2000 adviseren, hoe een brede infrastructuur van volwasseneneducatie in stand kan worden gehouden met een gereduceerd budget.

Wie kwijtschelding krijgt, bespaart honderden guldens 2 februari 2000
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen? Dan kunt u vanaf nu op één formulier, in één keer, kwijtschelding aanvragen van vier belastingen:
1. Onroerende-zaakbelasting
2. Verontreinigingsheffing
3. Ingezetenenomslag
4. Hondenbelasting

De gemeente en de waterschappen werken samen op het gebied van kwijtschelding. Enkele dagen geleden heeft u van uw waterschap een kennisgeving gekregen. Daarin staan de bedragen die u aan verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag moet betalen. Over een paar weken krijgt u de gemeentelijke belastingaanslag in de bus. Let op! Van uw waterschap ontvangt u geen acceptgiro. Het Waterbedrijf Groningen int zowel de verontreinigingsheffing als de ingezetenenomslag via uw waternota. Als u kwijtschelding krijgt, ontvangt u dit geld terug.
U hoeft de gemeentelijke belastingaanslag niet af te wachten. Het is nu al mogelijk een verzoek om kwijtschelding van onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting te doen. Met hetzelfde formulier waarmee u om kwijtschelding van de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag vraagt.
Wie kwijtschelding krijgt, bespaart veel geld. Sterker nog: als u met succes kwijtschelding aanvraagt, krijgt u zelfs f 75,- toe. Dat is de zogenoemde Zalmsnip. Tot welk bedrag kan uw voordeel oplopen?
* Gezinshuishouden ± f 500,-

* Eénpersoonshuishouden ± f 300,-

U kunt een kwijtscheldingsformulier ophalen bij: Gemeente Groningen
Dienst Informatie en Administratie
Afdeling Belastingen
Kreupelstraat 1
Telefoon: (050) 367 71 51
Zo'n formulier is ook verkrijgbaar bij:

* Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1
* Dienst SOZAWE, Eendrachtskade Zuidzijde 2
* Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208
* Wijkservicecentrum Lewenborg, Kajuit 4

Aantal toegewezen kwijtscheldingsverzoeken gestegen 2 februari 2000
In 1999 is het aantal huishoudens dat met succes een beroep deed op de kwijtscheldingsregeling van belastingen gestegen. Vorig jaar werden in totaal 8.819 verzoeken toegewezen. In 1998 kregen 8.174 huishoudens kwijtschelding van belastingen.
Iedereen met een inkomen op het niveau van de bijstand en weinig vermogen komt in principe voor de regeling in aanmerking. Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden vorig jaar ook in de gemeente Groningen aanzienlijk daalde, nam het aantal gehonoreerde aanvragen van kwijtschelding dus toch toe.
Dat komt omdat de gemeente er steeds beter in slaagt de doelgroep te bereiken. Zo is in 1999 een brief gestuurd aan ongeveer 5.500 huishoudens met een minimuminkomen die de laatste jaren geen kwijtschelding hadden aangevraagd. De mailing leverde 1.100 extra toewijzingen op. Ook de intensieve voorlichting droeg bij aan de toename van het aantal succesvolle verzoeken.

Wat u moet weten over het Groningse referendum
2 februari 2000
Sinds 1997 kunt u als inwoner van de stad Groningen een besluit van de gemeenteraad beïnvloeden door een referendum aan te vragen. Via een referendum kunnen alle kiesgerechtigde inwoners van Groningen zich uitspreken over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad.

Welke onderwerpen komen in aanmerking?
Niet alle gemeenteraadsbesluiten komen voor een referendum in aanmerking. Uitgesloten zijn onderwerpen als het benoemen of ontslaan van personen, de gemeentelijke begroting en de hoogte van gemeentelijke belastingen. Ook is er geen referendum mogelijk als de belangen van kwetsbare groepen in de samenleving in het geding zijn. Bij grote projecten is een referendum alleen mogelijk in de beginfase. Bij dergelijke projecten maakt de gemeente eerst een ´startnotitie´. Daarin staan de belangrijke politieke keuzes aangegeven. Wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over de startnotitie is het mogelijk een referendum aan te vragen.

Referendumverordening en referendumcommissie
Sinds 1997 heeft de gemeente Groningen een eigen referendumverordening. Deze is in 1999 aangepast. In de Referendumverordening 1999 is de gang van zaken rond het referendum vastgelegd. In de referendumverordening staat ook wat er gebeurt bij een verschil van mening. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat inwoners van de stad Groningen vinden dat een voorgenomen besluit wèl voor een referendum in aanmerking komt, terwijl het college van burgemeester en wethouders vindt van niet.

Referendumcommissie
In dat geval zal het college van burgemeester en wethouders advies vragen aan de referendumcommissie. Dat is een commissie van onafhankelijke deskundigen op het gebied van bestuur en communicatie. De referendumcommissie toetst de aanvraag voor een referendum aan de referendumverordening van de gemeente en beoordeelt inleidende referendumverzoeken.
Ook geeft de referendumcommissie advies aan de gemeenteraad over zaken als de vraagstelling van het referendum, de voorlichting over het referendum en de manier waarop inwoners hun stem uit kunnen brengen.

Hoe vraagt u een referendum aan?
Een referendum kan niet worden aangevraagd door één persoon. De gemeente houdt een referendum als u aannemelijk kunt maken dat een groot deel van de inwoners van Groningen daar voorstander van is. Dat betekent dat u medestanders moet vinden. U verzamelt handtekeningen op formulieren die door de gemeente worden verstrekt. Heeft u voldoende handtekeningen dan kunt u een inleidend verzoek doen. Dit dient vijf werkdagen vòòr de dag dat het bewuste besluit op de gemeenteraadsagenda staat, te worden ingeleverd bij het college van burgemeester en wethouders.

Van inleidend naar definitief verzoek
Als aan alle voorwaarden is voldaan gaat uw aanvraag de tweede fase in. Het inleidende verzoek kan nu worden omgezet in een definitief verzoek. Dit moet door twee keer zoveel stemgerechtigde inwoners van Groningen worden ondersteund als het inleidende verzoek. Als het benodigde aantal handtekeningen is gehaald, neemt de gemeenteraad een besluit over het referendumverzoek. Als positief wordt besloten, zal zo`n twaalf weken later een referendum worden georganiseerd.

Hoeveel handtekeningen heeft u nodig?
Inleidend verzoek
Vijf werkdagen voordat de gemeenteraad een besluit neemt, moet het eerste verzoek voor een referendum bij het college van burgemeester en wethouders binnen zijn. Voor dit inleidende verzoek zijn de handtekeningen, namen, geboortedata en adressen van minimaal 2.116 kiesgerechtigde Groningers nodig. Dit is anderhalf procent van het aantal Groningers dat kiesgerechtigd was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998.
Definitief verzoek
De tweede fase volgt als de gemeenteraad constateert dat het inleidend verzoek aan alle voorwaarden voldoet. De gemeenteraad schort de besluitvorming op. U krijgt de kans om binnen zes weken het volgende, definitieve verzoek voor een referendum in te dienen Voor dit definitieve verzoek zijn 4.232 handtekeningen nodig ofwel drie procent van de kiesgerechtigden. Ook deze handtekeningen verzamelt u op door de gemeente Groningen verstrekte lijsten.

Wanneer is de referendumuitslag geldig?
Aan twee voorwaarden moet worden voldaan. De eerste voorwaarde betreft de 'gekwalificeerde meerderheid´. Bij een referendum is de de uitslag pas geldig als minstens dertig procent van de Groningers die gerechtigd zijn aan het referendum deel te nemen tegen het besluit van de gemeenteraad stemt. Het exacte aantal benodigde tegenstemmers wordt op de drieënveertigste dag voor het referendum aan de hand van de Kieswet bepaald en bekend gemaakt. De tweede voorwaarde is dat dit aantal een meerderheid is van de uitgebrachte stemmen. Ofwel: het aantal tegenstemmers moet groter zijn dan het aantal stemmen voor. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt het referendum als niet gehouden beschouwd.

Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum? Als een meerderheid van de kiezers bij het referendum zich uitspreekt tegen het raadsbesluit en die meerderheid bestaat uit minstens dertig procent van de kiesgerechtigden dan vervalt het besluit. Heeft een gekwalificeerde meerderheid zich vóór het raadsbesluit uitgesproken dan wordt dat besluit binnen zes weken door de gemeenteraad bekrachtigd.

Het tijdsschema voor het aanvragen van een referendum: 1. Uiterlijk vijf werkdagen voordat de gemeenteraad een (principe)besluit neemt, moeten tenminste 2.116 Groningers een handtekening hebben gezet om het inleidende verzoek voor het referendum te steunen. De handtekeningen moeten worden ingediend bij het College van B&W.
2. Het college van burgemeester en wethouders controleert of het vereiste aantal handtekeningen is gehaald. Ook beoordeelt het college van burgemeester en wethouders of er redenen zijn om het verzoek te weigeren. In dat geval vraagt het college de referendumcommissie om advies.
3. Uiterlijk één werkdag voor de gemeenteraadsvergadering maakt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad bekend of aan alle voorwaarden is voldaan. Hierbij wordt het eventuele advies van de referendumcommissie betrokken. 4. De gemeenteraad beslist of de aanvraagprocedure wordt voortgezet of beëindigd. Als de gemeenteraad instemt met het inleidende verzoek wacht hij met de besluitvorming.
5. Maximaal zeven weken na de behandeling van het inleidende verzoek in de gemeenteraad, moeten tenminste 4.232 personen een handtekening zetten op door de gemeente verstrekte lijsten om het definitieve verzoek om een referendum te steunen. 6. Het college van burgemeester en wethouders toetst nogmaals of aan de voorwaarden voor het houden van een referendum is voldaan en maakt dit uiterlijk één dag voor de eerstvolgende raadsvergadering bekend aan de raad.
7. De gemeenteraad besluit over het houden van een referendum. Er volgt een voorbereidingsperiode van tenminste twaalf weken. 8. Het referendum wordt gehouden.
9. Uiterlijk zes weken na het referendum beslist de raad naar aanleiding van de uitslag van het referendum over het aanvankelijke besluit.

Meer informatie over het referendum is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC) aan de Kreupelstraat 1 te Groningen. Hier zijn ook de speciale handtekeningenlijsten en de Referendumverordening 1999 te verkrijgen.

Correspondentieadres:
Secretariaat referendumcommissie
Gemeente Groningen
Postbus 20.001
9700 PB Groningen

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen.
U kunt uitsluitend rechten ontlenen aan de Referendumverordening 1999.

Gemeente Groningen wint WebWijzer Award december 1999 27 januari 2000
De gemeente Groningen heeft de WebWijzer Award van december 1999 gewonnen. Bij de toekenning van de Award voor december 1999 heeft de jury met name naar dienstverlening via Internet gekeken. De gemeente Groningen biedt via haar site diverse digitale diensten aan. Zo kunnen mensen via Internet hun verhuizing doorgeven en een uittreksel van het bevolkingsregister aanvragen. De WebWijzer Award is een prijs die een vakjury maandelijks toekent aan sites van overheden. De prijs is ingesteld door minister van Boxtel.
Volgens de jury kunnen de inwoners van Groningen via internet op een eenvoudige manier informatie vinden over de meeste gemeentelijke produkten. Zij noemt de sitemap een belangrijk hulpmiddel bij het makkelijke bladeren. Er zijn tevens lovende woorden over de koppeling met het informatiesysteem StadsBRON.
De website is ontwikkeld door BFM Tonebeeld.

GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF
7 oktober 1999
Een volgehouden economische groei en groei van de werkgelegenheid tegen een lagere ecologische prijs. Dat is de uitdaging voor Groningen in de komende tien jaar. In de stadsvisie 'Groningen: het stedelijk alternatief' heeft het college van burgemeester en wethouders inmiddels in zowel Groningen als in Den Haag een samenhangend voorstel voor de ambities van de stad gepresenteerd.
De stadsvisie is op 1 november in het kader van het Grote Stedenbeleid ingediend bij minister Van Boxtel. Met de voorstellen vraagt het college in Den Haag geld en aandacht voor de visie dat de regio Groningen de komende tien jaar een duidelijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de nationale economie. Om de inwoners van Groningen en omliggende gemeenten een blijvend sociaal perspectief te bieden is het noodzakelijk dat aansluiting wordt gevonden bij de landelijke, economische dynamiek. De Groningse stadsvisie maakt dit mogelijk met behoud van de stedelijke kwaliteit, met respect voor het landschap en het milieu en zonder de negatieve neveneffecten die de Randstad en delen van Brabant inmiddels kennen.

De stadsvisie
Groningen in 2010 is een veilige en schone stad waar 180.000 inwoners geïntegreerd en harmonieus samen leven en werken. De stad is uitgegroeid van een bolwerk in het ommeland tot een moderne netwerkstad die onlosmakelijk is verbonden met de omliggende gemeenten door een uitgebreid lijnennet van regionale sneltrams. Je kunt er wonen in een authentiek landschap en werken in een echte stad zonder langdurig in de file te hoeven staan. Een hoge snelheidslijn tussen het Noorden en de Randstad heeft de reistijdenkaart van Nederland ingrijpend gewijzigd. De ijzersterke combinatie van arbeidspotentieel en kennis en de hoge kwaliteit van de leefomgeving versterken de concurrentiepositie van Groningen ten opzichte van landsdelen met veel congestie.

De nadere uitwerking van de stadsvisie voor de korte en middellange termijn staat beschreven in een drietal samenhangende deelplannen: het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 'de Stad van Straks Extra', het economisch businessplan 'Groningen werkt' en het sociaal structuurplan 'Over Groningers 2010'. Deze deelplannen zijn inmiddels door het college gepresenteerd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 9 februari 2000.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Gemeentenieuws Groningen '
Lees ook