Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 2 februari 2000.

BEKENDMAKING GBA-BEHEERSREGELING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de GBA-beheersregeling hebben vastgesteld.
Deze regeling bevat voorschriften ten aanzien van het informatie-, applicatie-, gegevens-, privavy- en systeembeheer. De verordening is op 1 februari 2000 in het gemeenteblad geplaatst en treedt op 2 februari
2000 in werking.

VASTSTELLING NOTITIE ZORGWONINGEN

In de raadsvergadering van 20 januari 2000 is de Notitie Zorgwoningen in de gemeente Hattem vastgesteld. Deze Notitie heeft betrekking op het in kaart brengen van vraag en aanbod van de zorgwoningen. Tevens wordt een duidelijk beeld geschetst omtrent het toewijzingssysteem. Hierbij is niet de inschrijvingsduur bepalend maar een objectieve indicatiestelling.
Deze Notitie treed in werking op 3 februari 2000. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de afdeling Welzijn, de heer A.M.G. van Dooremolen, telefoon 4431611.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van het onherroepelijk worden van de goedkeuring van het bestemmingsplan Gaperslanden, 14e uitwerking (woningbouwgebied tussen Hilsdijk en Rademakershoeve). Het bestemmingsplan ligt met ingang van 3 februari 2000 ter gemeentesecretarie, bij het Bureau Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage.

GELDERLAND CULTUURLAND

Gelderland Cultuurland geeft jaarlijks gratis zomergidsen uit. Hierdoor vinden bewoners en toeristen in Gelderland gemakkelijk hun weg naar uiteenlopende culturele evenementen en bezienswaardigheden. Ook dit jaar komt er weer een zomergids uit. Gelderland Cultuurland nodigt plaatselijke organisaties daarom uit om culturele evenementen en bezienswaardigheden, die in de periode van 1 juli tot en met 3 september 2000 plaatsvinden, aan te melden bij Gelderland Cultuurland, Steijnstraat 12, 6814 AM Arnhem, telefoon 026-3519029.

24 MEI 2000: NATIONALE STRAATSPEELDAG

Op woensdag 24 mei 2000 is het weer Nationale Straatspeeldag. Ouders en kinderen sluiten dan in het hele land meer dan 2.000 straten af voor het verkeer, zodat de kinderen voor één keer veilig buiten kunnen spelen. De Nationale Straatspeeldag is een initiatief van Stichting "KINDEREN VOORRANG". "Kinderen voorrang" zet zich in voor veilig, kindvriendelijk verkeer en wil de bewegingsvrijheid van kinderen in de woonomgeving vergroten.

Elk jaar doen meer dan 1.200 buurtgroepen, scholen en speeltuinverenigingen aan de Straatspeeldag mee. In overleg met hun gemeente sluiten zij een of meer straten in hun buurt af voor alle verkeer. Zo kunnen kinderen één ochtend of middag midden op straat spelen, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor hard rijdende auto's.

Als u een Straatspeeldag in uw eigen buurt wilt organiseren, kunt u dat het beste samen met anderen doen, bijvoorbeeld met uw buren, de school of de wijkvereniging. Als u zich als deelnemer aanmeldt bij "kinderen voorrang", ontvangt u een uitgebreid actiepakket met een duidelijke handleiding. Speciaal voor groepen die voor het eerst aan de Straatspeeldag deelnemen, organiseert kinderen voorrang in maart een aantal informatiebijeenkomsten. U kunt zich telefonisch als deelnemer aanmelden bij het secretariaat van "kinderen voorrang": (020) 6826322. Hier kunt u ook terecht als u eerst meer wilt weten over de Nationale Straatspeeldag. Daarnaast dient u bij de gemeente een vergunning aan te vragen voor het houden van een Straatspeeldag en voor het afsluiten van de straat.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op donderdag 3 februari 2000 worden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

BEKENDMAKINGEN MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van Nederlands Bakkerijmuseum 'Het Warme Land' voor de inrichting aan het adres Kerkhofstraat 13 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van de Hattemse Golf- en Countryclub voor de inrichting aan het adres Veenwal 11 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 3 februari 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het veranderen en uitbreiden van een kerkgebouw tot verenigingsgebouw op het perceel Sparrenlaan 3 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Het Veen".

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen tot het bouwen met overschrijding van de achterste bebouwingsgrens.

Belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 13.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

- het uitbreiden en veranderen van een woning een en ander als wijziging en aanvulling op bouwvergunning nr: B40/1999 d.d. 23 maart 199, Hazenakker 1 (VZ 21-01-2000);

1. - het geheel vernieuwen en uitbreiden van een woning, Oude Kerkweg 38 (VZ 21-01-2000);

2. - het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Dorpsweg 47 (VZ 21-01-2000);

3. - het uitbreiden en veranderen van een woning, Dorpsweg 101 (VZ 21-01-2000);

4. - het veranderen van een woning, Galenshoeve 2 (VZ 21-01-2000); Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
5. - het uitbreiden en veranderen van een woning, Vliegenstein 26 (VZ 21-01-2000);

6. - het uitbreiden van een woning met serre, Eijerdijk 60 (VZ 21-01-2000);
Sloopvergunning is verleend voor:

7. - het slopen van een woning, Oude Kerkweg 38 (VZ 21-01-2000);

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvraag om bouwvergunning zijn ingediend:
1. - het oprichten van kweekkassen en werkruimte, tussen Eijerdijk en Kweekweg;

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau Ruimtelijke Ordening van de sector R.O.B.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 10 februari 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 9 februari 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Veldweg 87 (VZ 26-01-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Kraaijenbergstraat 20, 1 boom

* Langenberg, 4 bomen

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

EXPOSITIE KUNST VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Van 24 januari tot en met 11 februari 2000 is in de hal van het stadhuis de expositie "Kunst Verstandelijk Gehandicapten" van kadowinkel/atelier Chiostro te bezichtigen.
Chiostro is behalve een winkel voor woon- en interieurdecoratie ook een werkproject. Het biedt mensen met een verstandelijke handicap een geïntegreerde en kleinschalige werkplek in de maatschappij, bijvoorbeeld als winkelmedewerker van Chiostro. Voor een vaste groep verstandelijk gehandicapten is het mogelijk om dagelijks te werken aan een vorm van beeldende kunst. Het doel van het atelier is om hen mogelijkheden aan te bieden om zich te ontplooien in kunstzinnige en creatieve vorming. Momenteel is in de hal van het stadhuis een expositie met een twintigtal schilderijen van deze groep ingericht. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het stadhuis, te weten maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en ook op de woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

Hattem, 2 februari 2000.

Deel: ' Gemeentenieuws Hattem '
Lees ook