Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 22 maart 2000. VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om de voorrangsregeling op de kruisingen Roseboomspoor-Beukenlaan, Roseboomspoor-Hezenbergerweg, Roseboomspoor-Stadslaan en Novalieweg-Apeldoornseweg ten gunste van het fietsverkeer te veranderen door:

1. het plaatsen van de borden model B3 (voorrangskruispunt) en B6 (verlenen voorrang bestuurders kruisende weg) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
2. de borden model B6 te voorzien van een onderbord met een fietssymbool en twee naar elkaar gericht horizontale pijlen;
3. het aanbrengen van haaietanden op het wegdek als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Dit verkeersbesluit (incl. situatietekeningen) ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om, in verband met de
organisatie van een buitenbeurs voor sportvissers (Fly Fair) op het terrein van vakantieoord IJsselstein, een tijdelijk parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de parallelweg van de Geldersedijk, gelegen tussen de spoorlijn en de Burgemeester Bijleveldsingel, op 29 en 30 april 2000.
Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

GEWIJZIGDE TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de Commissie Hanze 2000 hebben besloten om de genomen verkeersmaatregelen d.d. 21 februari 2000, betreffende het afsluiten van de IJsselbrug voor het autoverkeer op 24, 25 en 26 mei 2000 voor het houden de manifestatie 'Dinner on the bridge/Overbruggen", te wijzigen. Het verkeersbesluit van 21 februari 2000 is ingetrokken en op 13 maart 2000 is besloten om:

* voor de manifestatie "Dinner on the Bridge/Overbruggen" de hoofdrijbaan van de Zuiderzee-straatweg, vanaf de kruising Geldersedijk-Zuiderzeestraatweg tot het midden van de IJsselbrug (gemeentegrens), op 24 mei 2000, van 00.00 uur tot 06.00 uur, en vervolgens op 24 mei 2000, vanaf 10.00 uur, tot en met 26 mei 2000, 16.00 uur, voor motorvoertuigen af te sluiten;
* het zuidelijk fietspad, voor zover gelegen de op IJsselbrug zelf, op 24, 25 en 26 mei, voor het verkeer af te sluiten;
* het noordelijk fietspad geheel en het zuidelijk fietspad, vanaf de Geldersedijk tot aan de brug, niet af te sluiten en altijd open te houden voor voetgangers, fietsers, bromfietsers, hulpverleningsdiensten en gemotoriseerd langzaam verkeer dat geen gebruik mag maken van autosnelwegen;

* op het gedeelte van het noordelijk fietspad, te weten op de IJsselbrug zelf, tweerichtingsverkeer in te stellen.
Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

VERHUUR BOVENDEEL MUURHUISJE OP DE STADSMUUR

Het gemeentebestuur biedt te huur aan het bovendeel van het zgn. muurhuisje op de stadsmuur nabij de Adelaarshoek.

Dit bovendeel van het muurhuisje, met een inwendige maat van circa 3,00 m x 2,50 m, kan voor diverse doeleinden worden gebruikt, te denken valt hierbij aan een schildersatelier, pottenbakkersruimte of een dergelijke creatieve activiteit.
Aan de verhuur zijn een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de volgende:

* De jaarhuur bedraagt f. 120,--.

* De huursom wordt jaarlijks herzien aan de hand van ministeriële richtlijnen.

* De huurder zal er voor zorgdragen, dat het gehuurde niet wordt verontreinigd, c.q. beschadigd.

* De huurder is niet bevoegd:

* 1. Het gehuurde aan derden af te staan, te verhuren of in gebruik te geven.

* 2. Reclame aan te brengen aan het gehuurde.
* 3. Iets te veranderen, te verwijderen in op of aan het gehuurde.
* Dagelijks onderhoud, volgens plaatselijk gebruik komt voor rekening van de huurder.

* De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, behoudens ingeval van schade, als gevolg van de staat van het gehuurde, voorzover de gemeente grove schuld treft of ernstig nalatig is gebleven, alsmede ingeval van stormschade, anders dan aan ruiten en beglazing en brandschade aan het gehuurde, tenzij de huurder terzake schuld treft.

* Voor partijen geldt een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
Belangstellenden kunnen onder opgave van de redenen van huur, waarbij aangegeven hun creatieve activiteit, binnen 14 dagen na publicatie schriftelijk reageren bij de sector R.O.B., bureau Ruimtelijke Ordening, Markt 1, 8051 EZ Hattem. Inlichtingen kunnen eventueel worden ingewonnen bij de heer E.H. Delger, medewerker grondzaken van dit bureau, tel. 038-4431649.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op woensdag 29 en donderdag 30 maart a.s. worden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

KENNISGEVING BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van de heer L. van der Velde voor een kalverhouderij aan het adres Zuiderzeestraatweg 26a te Hattem.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 23 maart 2000 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.

Beroep tegen bovenvermelde beschikking kan vanaf 24 maart 2000 gedurende zes weken worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

3. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist

BEKENDMAKINGEN MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer hebben ontvangen van Autoschade IJsselland b.v. voor de inrichting aan het adres de Netelhorst 15 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit opslag goederen milieubeheer hebben ontvangen van het Leger des Heils voor de inrichting aan het adres Burgemeester Moslaan 3-5 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).
BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

1. het veranderen en uitbreiden van een kerkgebouw tot verenigingsgebouw, Sparrenlaan 3 (VZ 07-03-2000);
2. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Hogenkamp 31 (VZ 10-03-2000);

3. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Leliestraat 36 (VZ 10-03-2000);

4. het uitbreiden en veranderen van woningen met bijgebouwen, Allershoeve 2, Rademakershoeve 2 en 4 en Van Lingenshoeve 2 en 6 (VZ 15-03-2000);

5. het uitbreiden en veranderen van een woning, Verlengde Parklaan 26 (VZ 15-03-2000);

Reclamevergunning is verleend voor:

1. het plaatsen van een reclamebord nabij toegang perceel, Apeldoornseweg 16 (VZ 01-03-2000);

Sloopvergunning is verleend voor:

1. het slopen van een woning, Eijerdijk 7 (VZ 10-03-2000)
2. het slopen van een garage en bijkeuken bij woning, Veldweg 20-1 (VZ 10-03-2000);


Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
1. het uitbreiden van een woning, Burg Bijleveldsingel 64;
2. het veranderen van een woning, Berg en Bos 13;
3. het uitbreiden van een woning, de Dommel 17;
4. het uitbreiden van een woning, Crocusstraat 26;
5. het plaatsen van een dakkapel, Ruijtershoeve 5;
6. het uitbreiden van een rundveestal, Geldersedijk 101;
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

1. Kleine Gracht 1 (VZ 10-03-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
1. Berg en Bos 18, 1 boom

2. De Mate 36, 1 boom

3. Hilsdijk 108-110, 7 bomen

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

N.B. Graag in een kader plaatsen (zoals in de Homoet van 8 maart jl.):

WAGENINGEN CENTRAAL IN DE NATIONALE VIERING 5 MEI 2000

Het Nationaal Comité 4/5 mei heeft de provincie Gelderland gevraagd de organisatie op zich te nemen van de nationale start van de viering 5 mei. De provincie heeft aan dat verzoek gehoor gegeven. Vervolgens heeft zij de gemeenten om medewerking gevraagd.

Schilderen op jassen over vrijheid.

De provincie heeft gekozen voor een bijzonder project. Het is de bedoeling dat op de Wageningse dijk te Wageningen van elke Gelderse gemeente 25 beschilderde jassen worden opgehangen. Al deze jassen (als alle gemeenten meedoen: 1950 !) worden aan elkaar geknoopt als een versierde slinger. De NOS maakt ook van deze activiteit opnames.

Het 4/5 mei comité Hattem wil graag aan dit project meedoen. Zij wil graag dat mensen, ouder dan 16 jaar, uit verschillende leeftijdsgroepen mee doen met het beschilderen van de Hattemse jassen.

Dat beschilderen gebeurt gezamenlijk op een bepaald moment en op een bepaalde plek.
Dat schilderen wordt zo een gezamenlijk gebeuren.
Datum: woensdag, 12 april 2000 om 19.00 uur.

Plaats: Sociaal Kultureel Centrum "de Van Allerhof", Adelaarshoek 13.

Wilt u daaraan meedoen wilt u onderstaande strookje afgeven op of versturen naar het stadhuis, ter attentie van Jan Schippers. U kunt ook een telefoontje plegen, tel.nr. 4431629.Naam :

Adres :

Leeftijd :

Als de belangstelling overweldigend is, zullen we moeten loten.

Namens het 4/5 mei-comité,

S.v.p. strookje inleveren voor 1 april a.s.
Hattem, 22 maart 2000.

Deel: ' Gemeentenieuws Hattem '
Lees ook