Gemeente Hengelo


Mededelingen 18 september 2001

Condoleanceregister ramp in de Verenigde Staten ter tekening in stadhuis


De gemeente Hengelo heeft een condoleanceregister neergelegd waar inwoners van Hengelo hun blijk van medeleven kunnen kenbaar maken aan de regering en nabestaanden van de ramp in de Verenigde Staten op 11 september.

Het condoleanceregister ligt ter ondertekening van vrijdag 14 september tot en met donderdag 20 september tegenover de receptie bij de ingang van het stadhuis.
Het stadhuis is in ieder geval alle werkdagen open van 08.00 tot 18.00 uur. Hengelo
Tot en met 22 september collecteert Nierstichting Nederland. Van 23 tot en met 29 september 2001 collecteert de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten. Collectanten kunnen zich legitimeren. Raadscommissie


Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 26 september vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Presentatie van dhr. Mak van adviesbureau Vialis over stand van zaken onderzoek naar de effecten van doseren op de Oldenzaalsestraat, Bornsestraat, Marskant, Oude Molenweg en Wolter ten Catestraat

* Toelichting op het Architectuurcentrum Twente door de heer De Vries

* Ontwerp bestemmingsplan partiële herziening Berflo Es (Breemarsweg 86/88)

* Het nemen van een voorbereidingsbesluit en toepassing artikel 19 lid 1/19a WRO en 50 lid 4 WW t.b.v. de bouw van een appartementencomplex aan de Schubertstraat met de daarbij behorende technische, infrastructurele en overige voorzieningen
* Het toepassen van artikel 19 lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. het veranderen en vergroten van een woonhuis aan de Kettingbrugweg 40a

Dienst SZW gesloten


Op woensdag 26 september 2001 hebben alle personeelsleden van de Dienst Sociale Zaken en Welzijn een studiedag. De dienst is op deze dag voor het publiek gesloten. De spreekuren op deze dag vervallen. Cliënten met een kasbetaling die de cheque van de uitkering niet op dinsdag 25 september ophalen, kunnen hiervoor op donderdag 27 september weer bij de balie van Sociale Zaken terecht.

Twentebad gesloten


Het Twentebad is op woensdag 26 september 2001 de hele dag gesloten voor alle activiteiten.

Koopzondagen 2002


Jaarlijks stelt het College van B en W in december of januari de koopzondagen vast voor het komende jaar op grond van het advies van de Commissie Commerciële Voorzieningen. Hengelose winkeliers- en ondernemersverenigingen en individuele ondernemers die voorstellen willen doen voor een of meerdere koopzondagen in 2002, kunnen deze voor 1 november 2001 schriftelijk indienen bij de Dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, afdeling Economische Zaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Kermis


Woensdag 19 tot en met zondag 23 september is er kermis op het marktplein en omgeving. In verband hiermee worden de wekelijkse markten van woensdag 19 en zaterdag 22 september verplaatst naar het HEMA-terrein. Kijk voor tijdelijke wegafzettingen in verband met de festiviteiten bij "werk aan de weg".
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een minimaal inkomen en geen vermogen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan tot zes maanden na de aanslagdatum worden ingediend. Met betrekking tot de aanslag van 2001 dient uw verzoek dus voor 1 oktober 2001 in ons bezit te zijn.
Verzoekformulieren zijn verkrijgbaar bij:

* Belastingbalie, kamer S 111, telefoon 24 59 884
* Receptie van het Stadhuis.

HinT geeft voorlichting in Thiemsbrug


Op dinsdag 25 september zal HinT, het Hengelos informatie Team sociale voorzieningen een voorlichtingsbijeenkomst houden in de ontmoetingsruimte van het Thiemsbrugcomplex aan de Dennenbosweg 2. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is geheel kosteloos.

In deze bijeenkomst kunt u algemene informatie krijgen over HinT, de Huursubsidie, Vangnetregeling Huursubsidie Bijzondere Bijstand, Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, de Wet voorzieningen Gehandicapten en de Minimaregelingen van de Gemeente Hengelo. HinT kan voor u uitrekenen of u in aanmerking komt voor een of meerdere van deze voorzieningen en hulp bieden bij het invullen van de benodigde formulieren. Hiervoor kunt u ter plekke een afspraak maken.

Project Plushulp weer van start


Plushulp: een nieuw beroep

Bijna iedereen kent wel het traditionele beroep van schoonmaker en gezinshulp. Op de arbeidsmarkt blijkt veel behoefte te zijn aan mensen die bij particulieren aan huis willen werken, maar meer willen en kunnen doen dan alleen schoonmaken. Mensen die in voorkomende situaties ook voor aanwezige huisdieren willen zorgen, kinderen tussen de middag willen opvangen om samen een boterham te eten, boodschappen willen doen, verzorging kunnen bieden in een gezin waar dit nodig is. Mensen dus, die meer te bieden hebben!

De dienst Sociale Zaken en Welzijn springt op deze behoefte in door een opleiding met baangarantie aan te bieden. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met het ROC, Thuiszorg Centraal Twente en Kinderopvang Esrein. Inmiddels zijn de eerste twee groepen cursisten geslaagd. Alle deelnemers hebben een reguliere baan. Per 1 oktober 2001 start een nieuwe groep.

Informatie over de opleiding

De opleiding combineert lessen met een praktijkstage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Ottenschot van Sociale Zaken, tijdens haar telefonische spreekuren op dinsdag en donderdag van 9.00-10.00 uur. Telefoon 245 9586.

Buurtcentrum Sterrentuin geopend


Na een periode van renovatie is het buurtcentrum de Sterrentuin weer brandveilig verklaard. Vanaf maandag 17 september worden er weer diverse activiteiten georganiseerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de speeltuin, telefoon 250 04 47 of met het buurtcentrum, telefoon 291 91 77.

Busbaan Broek Zuid in gebruik


De busbaan in Broek Zuid is onlangs in gebruik genomen. Houdt u hier rekening mee door uw kinderen niet op de busbaan te laten spelen en voorzichtig over te steken.

Voor meer informatie met betrekking tot de busroute, haltes en tijden kunt u contact opnemen met:

* Connexion Midden - Oost, Stationsplein 20, antwoordnummer 103, 3800 VB Amersfoort. Telefoonnummer Klantenservice: 0900-2666399
* of met de afdeling Wijkbeheer van de gemeente: 245 9459.
Informatieavond nieuwbouw asielzoekerscentrum

De gemeente is in samenwerking met het COA (Central Orgaan opvang Asielzoekers) al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een asielzoekerscentrum op het voormalige sportterrein van ATC aan de PC Hooftlaan. De vestiging van een dergelijke voorziening op deze locatie past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het gemeentebestuur heeft hierom recentelijk ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Asielzoekerscentrum. Dit voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 5 september 2001, in het kader van de inspraak, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage.

Inloopavond

Om u nader te informeren omtrent de plannen rond het asielzoekerscentrum nodigen wij u hierbij van harte uit voor een inloopavond op donderdag 20 september 2001 van 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur in de Gemeentewinkel. Op deze avond kunt u de plannen inzien en zijn er diverse mensen van de gemeente aanwezig voor een nadere toelichting. U vindt de Gemeentewinkel achter de hoofdingang van het Stadhuis.

Ter inzage en reactie

Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan Asielzoekerscentrum (locatie ATC-terrein) tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R-115. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunt u uw schriftelijke reactie richten aan het College van B en W, Postbus

Inspraak Hart van Zuid


De gemeenteraad heeft het concept Masterplan begin juni vrijgegeven, zodat iedereen zijn of haar mening kan geven. De inspraak periode loopt tot en met 19 oktober 2001. U kunt de plannen gedurende deze periode inzien en de maquette bezichtigen in de Gemeentewinkel van het stadhuis, die elke werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur geopend is. Hier zijn reactieformulieren te verkrijgen, om uw op- en of aanmerkingen kenbaar te maken. Daarnaast worden er meerdere inloopuren georganiseerd.

Inloopuren

Voor alle belangstellenden is er een aantal inloopuren georganiseerd in de Gemeentewinkel. Tijdens deze officiële inspraakmomenten zijn er projectmedewerkers van de gemeente en /of de marktpartijen aanwezig, om uw vragen te beantwoorden.

Deze inloopuren vinden van 16.00 tot 19.00 uur plaats op: donderdag 20 september, donderdag 27 september, donderdag 4 oktober, donderdag 11 oktober en op donderdag 18 oktober.

Inspraakavonden zakelijk betrokkenen

Begin oktober organiseert de gemeente een tweetal inspraakavonden voor de zakelijke betrokkenen. Op 2 oktober worden de ondernemers in of nabij het Hart van Zuid uitgenodigd en op 9 oktober de overige Hengelose ondernemers en de diverse ondernemers- en winkeliersverenigingen. De avonden vinden plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis en beginnen om 19.30 uur.
De Roershoek wordt in het kader van het plan "Duurzaam Veilig Verkeer" verder ingericht als 30 km-gebied. Op basis van de geïnventariseerde verkeersveiligheidsgegevens is een concept 30 km-inrichtingsplan opgesteld voor de Roershoek.
Op woensdag 19 september krijgt u tijdens een inloopavond de gelegenheid om op het herinrichtingsvoorstel te reageren of vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd voor deze inloopavond op 19 september van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Telgenkamp aan de Luxemburgstraat 100.
Gemeentewinkel in het Stadhuis en in de Telgenkamp. Afhankelijk van de ingediende reacties wordt het inrichtingsvoorstel zonodig bijgesteld en het plan definitief vastgesteld. Na afdoening van de ingediende zienswijzen kan worden overgegaan tot verdere uitwerking en realisatie van het totale plan voor de Roershoek.

Herinrichtingsplan Bandoengstraat definitief

De Bandoengstraat (tussen de Weideweg en de Sabastraat) staat op het herstraatprogramma voor 2001. Dit biedt, tezamen met de geplande 30 km-maatregelen, de mogelijkheid om de Bandoengstraat te reconstueren.

Er is een herinrichtingsvoorstel gemaakt en aan de hand van de ingediende inspraakreacties is nu een definitief plan opgesteld. Wel zal de gemeenteraad nog zijn goedkeuring moeten geven aan het kredietvoorstel van het inrichtingsplan.

Ter inzage
Het definitieve inrichtingsplan ligt nu ter kennisname in de Gemeentewinkel.
Herinrichtingsplan Afrikaanderbuurt definitief

In aansluiting op het landelijk verkeersveiligheidsbeleid "Duurzaam Veilig" heeft de gemeente Hengelo zich voorgenomen om de komende jaren alle woonwijken in Hengelo in te richten als verblijfsgebied met een maximale toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. In september en oktober 2000 is daarom een enquête gehouden onder bewoners van de Afrikaanderbuurt en omgeving. De gemeente Hengelo heeft aan de hand van de enquêteresultaten een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de herinrichting, inclusief maatregelen voor de meest urgente punten. Op 29 mei 2001 is een inloopavond georganiseerd waar de gelegenheid werd geboden om op het inrichtingsvoorstel te reageren of vragen te stellen. Aan de hand van de ingediende inspraakreacties is nu een definitief plan opgesteld. Wel zal de gemeenteraad nog zijn goedkeuring moeten geven aan het kredietvoorstel van het inrichtingsplan.
Het definitieve inrichtingsplan ligt nu ter kennisname in de Gemeentewinkel.

* plaatsen dakkapel, Zaanstraat 9

* vergroten berging, Grimbergstraat 75

* veranderen en vergroten woonhuis, Berfloweg 84
* oprichten middenspanningsruimte (tijdelijk t.b.v IKEA), Amerikalaan


* plaatsen dakkapel, Cardiffstraat 40

* veranderen en vergroten woonhuis, Berflobeekweg 17
* plaatsen kap op een garage, Vinkweg 17

* plaatsen spijlenhekwerk, Platinastraat 25
* veranderen en vergroten woonhuis, Albert Sommerstraat 10
* veranderen 55 woningen (gedeeltelijke wijziging vergunning 1999/1457), Laurastraat e.o.

* oprichten berging, Hans Richterstraat 2
In de week 3 tot en met 7 september is ingestemd met:
* oprichten schuur, Jupiterstraat 6

* oprichten tuinhuisje, Otterstraat 18

* plaatsen dakkapel, Sterrenstraat 5

* oprichten tuinhuisje, Meervalstraat 2

In de week van 3 tot en met 7 september is vergunning verleend voor:
* veranderen en vergroten opleidingscentrum, Sportlaan Driene 2
* veranderen en vergroten woonhuis, Hunzestraat 13
* oprichten brug t.b.v Busbaan, over Bornsebeek, Oude Hengeloseweg
* oprichten verblijfsruimte molenaar, Olde Meulenweg 4
* veranderen en vergroten woonhuis, Hammerfeststraat 16
* oprichten kap op berging, Cruys Voorberghstraat 136
* plaatsen dakkapel, Grimbergstraat 25

* plaatsen dakkapel, Grimbergstraat 27

* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerdijk 61
* veranderen winkelpand in een café, Olympiaplein 10
* veranderen en vergroten woonhuis, Wezelstraat 116
* oprichten garage annex berging, Hammerfeststraat 4
* veranderen en vergroten woonhuis, Trondheimstraat 23
Sloopvergunning

In de week van 3 tot en met 7 september 2001 is vergunning verleend voor het slopen van:

* een kap en verdiepingsvloer van schuur, Wolfkaterweg 59-D
De instemming meldingen, verleende bouw- en sloopvergunningen en de afdeling Bouwen, Telgenflat 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 3 tot en met 7 september 2001.

Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

* veranderen en vergroten woning, Pruisische Veldweg 53
* veranderen en vergroten woning, Landmansweg 55 daarvoor gehanteerde beleid.
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 18 september tot 16 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 18 september tot 16 oktober 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 15 en 19 lid 3 WRO

Er is een bouwplan ingediend voor het oprichten van een berging op de zijdelingse perceelsgrens op het perceel Hans Richterstraat 2.

Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 15 en 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, en met inachtneming van de in het plan vervatte regelen van bij het plan aan te geven voorschriften, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen
Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 18 september tot 16 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 18 september tot 16 oktober 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 Woningwet

Er is een bouwplan ingediend voor het oprichten van een bioscoop op het perceel Beekstraat 45.

Voor dit gebied is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50 lid
1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid en met de bouwverordening (na vrijstelling) kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50 lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Zij zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan. Ter inzage en bezwaar
Het bouwplan ligt voor een ieder van 18 september tot 16 oktober 2001, ter inzage bij de afdeling Bouwen, op de tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u van 18 september tot 16 oktober 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van het veranderen van een voorgevel bij een winkelpand op het perceel Wemenstraat 20.

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te bouwen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 18 september tot 2 oktober 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 18 september tot 2 oktober 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer


Opleggen nadere geluidseis
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij, in afwijking van de geldende geluidsvoorschriften ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, hebben besloten tot het opleggen van een nadere geluidseis aan:
* eetcafe/danssalon Genux, Deldenerstraat 24
Ter inzage, bezwaar en voorlopige voorziening

Het besluit inzake de nadere geluidseis en andere van belang zijnde stukken liggen van 19 september tot en met 31 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen dit besluit door een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo. Gelijktijdig met of direct na indiening van het bezwaarschrift kan in geval van een spoedeisend belang het verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen. Een zodanig verzoek, dat moet worden gemotiveerd en ondertekend, dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, p/a Postadres 20019, 2500 AE in Den Haag. Bij een verzoek om een voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het in behandeling nemen van een verzoek wordt griffiegeld geheven.
In de week van 28 augustus tot en met 7 september 2001 zijn
* 1 kastanje in de Zirkoonstraat 3. Er worden 2 bomen in de maat 16-18 herplant.

* 11 lindebomen en 8 esdoorns op de parkeerplaats aan de Beekstraat. Herplant: 19 bomen in de
maat 14/16 op een nader te bepalen plaats.

indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. De besluiten zijn genomen in de week van 28 augustus 2001 tot en met 7 Verkeersbesluiten


Aanwijzen voorrangsweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten de hoogwaardig openbaar vervoer-doorstroomas op het traject tussen Belgradostraat en de Knokkestraat als voorrangsweg aan te wijzen. Tevens worden op de busbaan alleen lijndiensten toegestaan en wordt het overig verkeer van de busbaan uitgezonderd.

Ter inzage en bezwaar
Dit besluit ligt met bijbehorende tekeningen van 19 september tot 31 oktober 2001 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Werk aan de weg


Parkeerterreinen tijdelijk buiten gebruik
In de periode van maandag 17 tot en met maandag 24 september 2001 zijn de parkeerterreinen aan het Burgemeester Jansenplein (cirkel) en de Burgemeester Jansenstraat (Kloosterhof) niet toegankelijk in verband met de te houden jaarlijkse Lambertuskermis.
De parkeerterreinen aan de De Wetstraat en parkeerplaatsen aan deze straat en de Smutsstraat zijn niet toegankelijk op woensdag 19 september en zaterdag 22 september in verband met de te houden markt. Oelersteeg
In verband met herbestrating is de Oelersteeg, gelegen tussen de Albersdijk en de Geurdsweg, vanaf maandag 24 september voor een periode van ongeveer 8 weken afgesloten voor het verkeer. september 4 11

Deel: ' Gemeentenieuws Hengelo '
Lees ook