Gemeente Heumen

Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 3 februari 2000)

De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen.De meeste daarvan staan hieronder. De openbare bekendmakingen staan in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De tekst van De Verbinding van 25 januari:

Straatspeeldag
Op 24 mei is het Nationale Straatspeeldag, een initiatief van de Stichting Kinderen Voorrang om de bewegingsmogelijkheden, de veiligheid en de kindvriendelijkheid van de woonomgeving te vergroten. Op deze dag worden her en der in het land (in overleg met de gemeente) stukken straat afgezet om kinderen er te laten spelen, maar het is ook een aanleiding om knelpunten onder de aandacht te brengen of in de buurt zelf te praten over de verkeerssituatie.
Wie mee wil doen aan de organisatie kan zich aanmelden bij de Stichting Kinderen Voorrang. Er wordt dan een actiepakket met handleiding toegestuurd. Voor meer informatie kan worden gebeld naar (020) 682 63 22.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen: >bouw garage, Looistraat 45
>uitbreiding woning, Bongerd 39
>bouw woning, Benedenschap, kavel 31
>uitbreiding woning, De Hage 32
>uitbreiding woning, Kon. Julianastraat 3, Overasselt De aanvragen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvragen kapvergunning
De volgende aanvragen zijn binnen om vergunning voor het kappen van >1 den, Gladiolenstraat 40
>21 bomen, Maasdijk 3
>1 ceder, Merellaan 13
>1 berk en 1 den, Kroonsingel 5
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 8 februari. C. meldingen
In de volgende gevallen hebben B&W bericht verzonden dat zij akkoord kunnen gaan met de melding van een bouwplan:
Verzonden op 18 januari:
M2000-3: serre, Verbindingsweg 12
M99105: dakkapel, Huikeling 27
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. D. bouwvergunningen
Hieronder een overzicht van de bouwvergunningen die zijn verleend. Door een misverstand worden vier vergunningen die op 3 januari zijn verzonden pas nu gepubliceerd. Wie bezwaar wil maken moet er rekening mee houden dat de bezwarentermijn van zes weken voor die vier vergunningen al is beginnen te lopen op de datum van verzending (3 januari dus).
Verzonden op 3 januari:
232/99: woning met garage, De Hoef 61
228/99: woning met garage, De Hoef 75
204/99: woning met garage, De Hoef 56
140/99: woning, De Toom 5
Verzonden op 17 januari:
159/99: woning met bedrijfspand, Meerpaal 3
Verzonden op 18 januari:
291/99: kelder, De Enk 46
333/99: tuinhuisje, Lijsterbeshof 7
98/99: uitbreiding woning, Boterdijk 44
Verzonden op 19 januari:
88/99: woonhuis, De Hoef 67
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. verkeersmaatregel
Op 4 januari hebben B&W besloten de fietspaden langs de Kasteelsestraat en de St. Walrickweg en een gedeelte van de Overasseltseweg aan te wijzen als verplicht (brom)fietspad. Wie het met een van de besluiten onder C, D of E niet eens is kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit.
Afvalberichten
Sinds twee weken is de nieuwe afvalinzamelaar, Burgers Afvalservice uit Weurt, in onze gemeente werkzaam. De afvalinzameling verloopt vrij goed, maar voor alle duidelijkheid vermelden we nog éénmaal de nieuwe regeling.
Huisvuilzakken (in oneven weken) en gft in even weken) worden opgehaald op woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag gebeurt dat in het gebied tussen het Maas-Waalkanaal en de Rijksweg inclusief het Heumense deel van Molenhoek ten westen van de Rijksweg. Op donderdag wordt ingezameld in het hele gebied ten oosten van de Rijksweg, inclusief de Rijksweg. Op vrijdag wordt het afval opgehaald in het gebied ten westen van het Maas-Waalkanaal (Heumen, Overasselt, Nederasselt en het bijbehorende Buitengebied).
grof vuil
Ook bij de nieuwe inzamelaar moet u zich aanmelden als u grof vuil wilt laten ophalen. Op het moment dat u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Dat kan dus best op een andere dag zijn dan de dag waarop vuilniszak en gft worden opgehaald. Aanmelden doet u op telefoonnummer 348 24 33, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor de inzameling van grof vuil in de week van 21 februari kunt u zich dus nu al aanmelden.
Wanneer u klachten hebt over de inzameling, belt u naar het klachtennummer van Burgers Afvalservice: 378 09 39. afval
In week 4, dus op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari, wordt de groene container geleegd. In week 5 wordt de vuilniszak opgehaald.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 28 januari staat van 10.00 tot 15.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1. Op zaterdag 29 januari halen KPJ en MZC in Malden oud papier op. Zorg dat het om 08.30 uur buiten staat, maar niet voor 07.00 uur. Op woensdag 26 januari haalt Fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat. Commissies
We&E
Op 26 januari om 19.30 uur is er een extra vergadering van de commissie Welzijn en Educatie in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan subsidieverzoeken van fanfare Vlijt en Volharding, van de Mirlitonfanfare, van Terp in Heumen en sportpark De Passelegt. Verder wordt de buitenschoolse opvang besproken. Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad komt bijeen op 27 januari om 19.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:

1. notulen van de vergaderingen van 8 en 23 november.
2. ingekomen stukken en mededelingen

3. voorbereidingsbesluit voor de reconstructie van de Rijksweg en aanverwante werken.

4. krediet voor de realisering van de rotonde Droogsestraat en Groesbeekseweg, de kruising Rijksweg-Raadhuisstraat, de herinrichting van het centrum en aanpassingen aan de rotondes Grootveldschelaan en Hoogenhof.

5. Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2000.
6. vervallen

7. herverdeling aandelen N.V. Waterbedrijf Gelderland.
8. Verordening straatnaamgeving en huisnummering
9. Invoering Geografisch Informatiesysteem (GIS) 10. Garantie geldlening Watersportvereniging "Maas en Waal". 11. Subsidie veldafscheiding S.V. Juliana '31.
12. Begrotingswijzigingen.
De tekst van de meeste voorstellen staat volledig op www.heumen.nl.

De inhoud van De Verbinding van 1 februari:

Commissies
Twee commissievergaderingen die in februari worden gehouden, zijn verschoven. Financiën en Economische Zaken (FEZ) gaat van 14 naar 16 februari en Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO) van 17 naar 23 februari.
OWV
De commissie Openbare Werken en Verkeersveiligheid heeft haar volgende vergadering gepland op 7 februari, maar het doorgaan daarvan is nog niet zeker.
ROV
De commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV) vergadert op 8 februari om 19.30 uur. Op de agenda staan een verzoek om twee woningen aan de Maasstraat te mogen bouwen, een voorbereidingsbesluit voor de uitbreiding van HS Expresse in Nederasselt, de uitbreiding van het winkelcentrum en voorontwerpen van plannen voor Heumen-noord en de kom van Overasselt.
We&E
Op 9 februari om 19.30 uur vergadert de commissie Welzijn en Educatie. De agenda is nog niet bekend.
Collecte
De Stichting Luilekkerland houdt in de week van 4 februari een collecte in Overasselt.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen: >vergroten woning, Rijksweg 100
>uitbreiding woning, Rijksweg 178a
>bouw tuinhuis/schuur, Valkstraat 12
>uitbreiding woning, Zwerfkei 54
>uitbreiding woning, Rijksweg 10
De bouwplannen zijn in te zien bij Bouw- en woningtoezicht tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvragen kapvergunning
Er zijn vergunningen aangevraagd voor het kappen van 1 populier aan Maasdijk 3, 1 wilg aan Hollestraat 20, 6 dennen aan Vinkenlaan 26, 3 dennen aan Merellaan 15 en 3 berken en 1 populier aan Rijksweg 3 in Malden.
Wie het met een eventuele vergunningverlening niet eens is kan bedenkingen kenbaar maken aan B&W tot uiterlijk 15 februari. C. kapvergunning
Op 25 januari zijn kapvergunningen verzonden voor 2 berken aan Windvleugel 15, 1 linde en 2 eiken bij de St. Jorisschool in Heumen en 31 bomen langs de Rijksweg door Malden.
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. D. melding
B&W hebben naar aanleiding van de volgende meldingen bericht dat de bouw plaats kan vinden:
M99128: tuinhuisje, Rijksweg 75 (verzonden op 24 januari) M2000-4: tuinhuisje, De Hoef 81 (verzonden op 25 januari) Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. bouwvergunning
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 20 januari:
178/98 (wijziging): bouwplan 13 woningen, Schappenveld, Overasselt Verzonden op 24 januari:
237/99: uitbreiding woning, Herenhof 34
Verzonden op 25 januari:
296/99: uitbreiding woning, Klinker 53
295/99: uitbreiding woning, Klinker 55
209/99: bouw rijhal en opslagruimte, Rijksweg 23 Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C, D of E kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.
Bijeenkomsten voor vrijwilligers
B&W hebben een aantal bijeenkomsten belegd waarop met vrijwilligers zal worden gepraat over wensen en knelpunten in hun werk. Vorig jaar stelde de gemeenteraad de Nota Vrijwilligersbeleid vast die erop gericht was de situatie voor vrijwilligers te verbeteren. Er zijn bijeenkomsten gepland voor vier verschillende categorieën. Voor jeugd- en jongerenwerk is er een bijeenkomst op 16 februari in het Verenigingsgebouw in Overasselt. Voor sportverenigingen is die op 28 februari in Maldensteijn, voor ouderenwerk op 15 maart in het verenigingsgebouw in Nederasselt en voor muziek- en kunstbeoefening en overige werkvelden op 23 februari in Maldensteijn. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
Onderwerpen die in elk geval zullen worden besproken zijn de bevordering van deskundigheid, de instelling van een platform, de oprichting van een vrijwilligerscentrale en het betrekken van uitkeringsgerechtigden bij vrijwilligerswerk. Deelnemers kunnen ook andere onderwerpen aan de orde stellen
verzekering
Eerder al kwam de gemeente met een plan voor een collectieve WA- en Ongevallenverzekering voor vrijwilligers. ook dat was een uitvloeisel van de nota Vrijwilligersbeleid.
De belangstelling voor zie verzekering is groot, maar er kwamen ook enkele vragen op die niet meteen konden worden beantwoord. Met het oog daarop zal op 14 februari om 19.30 uur in Maldensteijn een bijeenkomst worden belegd waarbij een deskundige aanwezig zal zijn om de vragen te beantwoorden.
aanmelden
Om een indruk te krijgen van de opkomst op de verschillende avonden worden deelnemers verzocht even te melden dat ze komen. De meeste verenigingen hebben daarvoor intussen een brief gehad met een antwoordformulier. Wie dat gemist heeft kan, liefst voor 5 februari, nog doorgeven dat hij of zij een bijeenkomst wil bezoeken en welk bijeenkomst dat betreft. Dat kan schriftelijk aan de cluster Welzijn/Onderwijs in het gemeentehuis (Postbus 200, 6580 AZ) of via een telefoontje op nummer 358 82 50.
Burenrecht
Bij de gemeente komen nogal eens vragen binnen over rechten en verplichtingen die buren ten opzichte van elkaar hebben. Strikt genomen zijn dat geen onderwerpen waarmee de gemeente zich bezig houdt. Die houdt zich vooral met bestuursrechtelijke zaken bezig en minder met het recht zoals dat geldt tussen burgers onderling. Omdat de vragen niettemin regelmatig terugkeren, toch even een korte reactie.
De relatie tussen buren wordt in de eerste plaats geregeld door normen van `goed fatsoen'. Toch zijn in het Burgerlijk Wetboek regels opgenomen om in bepaalde gevallen duidelijkheid te verschaffen. Zo moet een buurman meerwerken aan het aanbrengen van afpalingstekens om de erfscheiding zichtbaar te maken, als iemand dat wil. Als één van de twee buren een erfscheiding wil plaatsen (een schutting , muur of heg) moet de andere daaraan meewerken. Dat wil overigens niet zeggen dat die ene buurman kan bepalen welke vorm die scheiding moet krijgen. Dat blijft een zaak van overleg.
Een ander probleem is dat van takken van bomen die reiken tot in de tuin van de buurman. Als die buurman daar last van heeft moet hij de eigenaar vragen de takken die de overlast bezorgen te snoeien. Doet hij dat niet, dan is het verstandig hem schriftelijk aan te manen dat te doen. Heeft ook dat geen effect dan mag de buurman zelf de takken verwijderen voorzover ze op zijn erf hangen.
overigens zal duidelijk zijn dat het woongenot van beide buren niet wordt gediend met het op scherp zetten van de verhoudingen. Respect voor elkaar en een open gesprek over wensen kan veel narigheid voorkomen. De regels in het Burgerlijk Wetboek zijn er voor ernstige conflictsituaties. Meestal lossen buren het zelf wel op. Afvalberichten
In week 5 worden op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 februari de vuilniszakken opgehaald.
In week 6 wordt de groene container geleegd. Op uw afvalkalender kunt u vinden wanneer de afvalwagens bij u in de straat komen. oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 12 februari staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij basisschool St. Jozef aan de Raadhuisstraat 1.
gereedschap
Soms is gereedschap dat voor u heeft afgedaan na een opknapbeurt nog goed te gebruiken. U kunt het aan vertegenwoordigers van Milieudefensie afgeven op vrijdag 11 februari tussen 18.30 en 20.30 uur in sociaal-cultureel centrum "Maldensteijn" en bij de heer G. Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Het gereedschap wordt afgevoerd naar stichting "De Keilbout" in Nijmegen. Daar wordt het weer geschikt gemaakt voor gebruik bij kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gereedschappen van elk vakgebied zijn welkom, evenals pannen en bestek, naaimachines, brillen, en schone emmers en jerrycans.
Voor informatie kunt u bellen naar Milieudefensie, afdeling Heumen, tel. 358 11 48 / 358 23 76.
grof vuil
In de week van 21 februari wordt grof vuil opgehaald. U kunt nu al bellen naar de firma Burgers Afval Service, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 348 24 33. Op het moment dat u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Prijzen Kerstbomen
Op 8 en 15 januari zijn de kerstbomen versnipperd. In totaal zijn ruim 2000 bomen naar de diverse snipperplaatsen gebracht. Opvallend is dat aan de Kloosterhof maar zo'n 50 bomen zijn gebracht, terwijl het hier in voorafgaande jaren storm liep.
Voor elke ingeleverde boom is een lootje gegeven. Inmiddels heeft de trekking plaatsgevonden, en op de volgende loten is een prijs gevallen:
Groen: 138, 444, 527, 705, 818, 926
Wit: 45, 127, 143, 575, 851, 938
Roze:17, 261, 361, 401, 472, 609, 819, 973
Tegen inlevering van het winnende lootje kunt u uw prijs (een cadeaubon à f 25,-) afhalen bij de cluster milieu op het gemeentehuis. Dit kan vanaf woensdag 2 februari.

Deel: ' Gemeentenieuws Heumen '
Lees ook