Gemeente Hilversum


Nieuws van het gemeentebestuur

Hieronder ziet u een overzicht van de actuele persberichten van de gemeente Hilversum. De belangrijkste persberichten van de afgelopen zes maanden zijn opgenomen in het archief. De agenda's en besluitenlijsten van het College van B&W, de raadscommissies en de gemeenteraad kunt u inzien op de pagina's van het gemeentebestuur.


Onze vaste pagemaster is met ziekteverlof. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan wat betreft de plaatsing van persberichten. Onze excuses hiervoor.

Persberichten Week 3
(17 - 23 januari 2000)

´Op de loop´ met nieuwe cultuurfolder

´Cultuur in het hart van Hilversum´. Onder deze titel presenteert de gemeente Hilversum in samenwerking met de VVV/ANWB op 13 januari een folder over kunst, architectuur en historie in de binnenstad. Onderdeel van de presentatie is een korte wandeling langs enkele bezienswaardigheden onder leiding van een hostess van de VVV. De presentatie vindt plaats in de VVV/ANWB-vestiging aan het Noordse Bosje 1 en begint om 16.00 uur.

De folder ´Cultuur in het hart van Hilversum´ bevat tal van beziens- en wetenswaardigheden, waar bezoekers van Hilversum hun voordeel mee kunnen doen. Zo krijgen zij niet alleen een voorproefje van belangrijke rijksmonumentale panden als het raadhuis, de Grote Kerk en de boerderij aan de Langestraat, maar wordt ook stilgestaan bij subtiele wetenswaardigheden. Dat ´De Groest´ is afgeleid van ´groes´ (groene, grassige weide) en de kei in het stadscentrum 10.435 kilo weegt, is bijvoorbeeld aardig om te weten.

De folder ´Cultuur in het hart van Hilversum´ is een voorschot op de toeristische projecten die eind vorig jaar werden aangekondigd bij de presentatie van de beleidsnota ´Licht uit, spot aan´. Daarin kondigde het college initiatieven aan op het gebied van media en cultuurgeschiedenis, sportieve en culturele evenementen en de toeristische infrastructuur. Voor de plannen is dit jaar ƒ
200.000,- gereserveerd.

overzicht persberichten


Nieuwe grond Havenkwartier te koop

De grondprijs van het nieuwe bedrijventerrein in het Havenkwartier bedraagt f 595,- per m2, exclusief BTW en kosten koper. Zo luidt althans het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Dit nieuwe terrein ontstaat door de demping van zowel de 1e Havenarm als een gedeelte van het Hilversums Kanaal tot de 4e Havenarm. In dit voorjaar wordt de bouwweg over het nieuw gecreëerde bedrijventerrein aangelegd. Hierdoor zal het Havenkwartier bij de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Zuiderloswal worden ontsloten.

Binnen het kader van het bestemmingsplan kan de gemeente als private partij bepalen op welke wijze zij haar eigendom, het te verkopen bedrijventerrein, wil uitgeven. Om aan dit keuzeproces sturing te geven heeft het college toetsingscriteria opgesteld. Deze criteria betreffen in belangrijke mate de procedure. Ieder voorstel dat aan de gemeenteraad over de verkoop van een perceel bedrijventerrein wordt gedaan, zal met inachtneming van deze criteria inhoudelijk worden beargumenteerd

Bedrijven kunnen vanaf nu schriftelijk aan de gemeente laten weten indien zij graag een perceel bedrijventerrein willen kopen. De uitgifte zal rond de zomervakantie plaatsvinden.

overzicht persberichten


Bouw Noordse Bosje gestart

Onlangs is de aannemer gestart met de werkzaamheden voor het bouwplan Noordse Bosje. Het gaat om het terrein tegenover de parkeergarage City Parking, die overigens bereikbaar blijft. Er worden dertig woningen en twee bedrijfsruimten gebouwd.

Voordat met de bouw kon worden begonnen, zijn de bomen gerooid en is vervuilde grond afgevoerd, waarna de plek bouwrijp werd gemaakt. Ook werd het speelterreintje weggehaald. Of er een nieuwe speelplek zal worden gemaakt, wordt op dit moment nog onderzocht.

Woningen

De grond is verkocht aan de woningstichting Dudok. Die laat bouwen: twaalf jongerenappartementen (huur) en de volgende koopwoningen: elf appartementen, één penthouse, vijf stadswoningen en

één hoekwoning met praktijkruimte. De appartementen zijn gelegen boven bedrijfsruimten (250 m2 bedrijfsvloeroppervlak). Parkeren voor de bewoners is mogelijk op eigen terrein. Nagenoeg alle woningen zijn al verkocht. De woningen worden begin 2001 opgeleverd.

Informatie

Woningstichting Dudok heeft de Stichting Latei opdracht gegeven de bouwwerkzaamheden uit te voeren. Voor vragen over die werkzaamheden kunt u terecht bij de Stichting Latei, de heer R. Bootsma, tel: 033 -
422 73 96. De woningen worden verkocht door WoonVast, tel: 033 - 422
10 10.

overzicht persberichten


Bomenploeg plant gemiddeld 20 bomen per dag

De bomenploeg van de Productgroep Uitvoering Groen en Wijkonderhoud draait op volle toeren. Op een werkdag plant de ploeg gemiddeld twintig nieuwe bomen. Als het weer mee blijft werken is Hilversum eind maart zo'n zeshonderd bomen rijker. Van die zeshonderd overleeft het leeuwendeel de moeilijke beginperiode. "Het is nog geen één procent dat het niet haalt. En dat is dan nog vaak het gevolg van vernielingen of van aanrijdingen", aldus Rob Been. Hij is is hoofduitvoerder bomenverzorging.

Enkele jaren geleden was een percentage van tien procent dat het eerste jaar bezweek heel gebruikelijk. Een flinke schadepost, want een boom inclusief het planten kost gauw 1500 gulden per stuk.

De vermindering van de uitval is het gevolg van een zorgvuldige planning en voorbereiding van het planten van de bomen. Ook de nazorg speelt een rol. Omwonenden kunnen daaraan een bijdrage leveren door in droge periodes de jonge bomen water te geven.

Hilversum heeft grofweg tussen de 25.000 en 30.000 gemeentelijke bomen. Rob Been: "Er bestaat geen andere gemeente in ons land met zoveel verschillende soorten. Wij hebben zeshonderd soorten bomen".

Inboetbomen

Jan Mauritz is de gemeentelijke bomenkenner bij uitstek. Hij is productmanager Uitvoering Groen en Wijkonderhoud. Hij is tevens de auteur van de rubriek "Bijzondere bomen in Hilversum", die regelmatig verschijnt op de pagina Raadhuis aan huis.

Hij legt uit dat het heel belangrijk is dat de bomenverzorgers zich houden aan het plantseizoen. Dat loopt van november tot eind maart. De natuur is dan in ruste. Jonge aanplant heeft dan de grootste kans om aan te slaan. Jaarlijks plant de gemeente zo'n driehonderd inboetbomen. Dat zijn de vervangers voor exemplaren die eerder gerooid werden wegens ziekte of dood. Verder komen er dan nog een kleine driehonderd bomen bij op andere plekken. Het gaat dan om herinrichtingen van plantsoenen en reconstructies van straten en lanen, bijvoorbeeld in het kader van Plan Wegen.

"Het planten van straat- en laanbomen is in elke stad een compromis", vertelt Rob Been. "Je zit met strijdige belangen: de bestrating mag niet verzakken, maar de boom heeft behoefte aan luchtige grond".

De voorbereidingen voor het planten begint direct na het rooien van het oude exemplaar. Mauritz: "De vorige wortelkluit wordt gerooid of uitgefreesd. Afhankelijk van de ondergrondse ruimte en de te planten boom, verversen we 4 tot 8 m3 grond. Gaat het om een boom in de verharding dan doen we bomenzand in het plantgat. Dit is speciaal gezeefd zand met een toevoeging van 5 tot 7% organische stof, humus. Dit mengsel draagt zorg voor een goede groei, waarbij de verharding niet wegzakt. Intensief werk: we brengen een laag aan van 30 cm, trillen die aan, dan weer een laag van 30cm. enzovoorts".

In plantsoenen en gazons is dit relatief dure zand niet nodig. Hier wordt gebruik gebruikt van zwarte grond met een goede voedingswaarde. Met behulp van grondanalyses wordt bekeken of de samenstelling van de nieuwe grond moet worden aangepast.

Naakte wortelpruik

De nieuwe bomen hebben een draadkluit of een naakte wortelpruik. De laatste bestaat uit blote wortels, de draadkluit bestaat uit wortels omringd met grond. De keuze van de kluitvorm is afhankelijk van de boomsoort en van de zwaarte van de te planten boom. Zonder kluit moeten er wel extra maatregelen zijn genomen om uitdroging te voorkomen."Want", zo stelt Jan Mauritz,"uitdroging is doodsoorzaak nummer1 bij het planten van jonge bomen".

Na het plaatsen van de nieuwe boom, leggen de boomverzorgers een beluchtings- en watergeefdrain in een cirkel om de wortels. Deze flexibele slang voorzien van gaatjes dient een dubbel doel. Door de slang kan verse lucht bij de wortels komen en bij het watergeven komt dat water snel en goed waar het moet zijn; bij het wortelgestel. Twee palen, die met banden met de boom worden verbonden, houden de boom recht en bieden enige bescherming bij aanrijdingen. Op plaatsen waar de aanrij- of parkeerschade groot is, wordt nog een metalen korf of ring als boombeschermer geplaatst. Het plantwerk wordt afgerond met de afwerking van de boomspiegel. Tenslotte wordt de boom gesnoeid, zodat de kroon zich evenwichtig kan ontwikkelen. In plantsoen en gazon is de klus dan gereed, maar bij planten in de verharding moet de stratenmaker nog langskomen om de bestrating weer in orde te maken.

Buurman

Bij elke nieuwe, jonge boom, die is geplant, wordt bij de dichtstbijzijnde buren een kaart in de brievenbus gestopt. Op deze kaart staan gegevens over de boom en het verzoek om de nieuwe buurman een beetje in de gaten te houden en te helpen overleven in zijn nieuwe omgeving.

Staat er bij u een jonge boom en heeft u niet zo'n kaart ontvangen dan kunt dit melden op telefoonummer 629 25 88. Dan krijgt u de kaart alsnog. Wilt u meer informatie over de boom of zijn verzorging dan kunt u Rob Been op datzelfde nummer bellen.

overzicht persberichten


Koopzondagen in 2000

Ook dit jaar mogen de winkels op verschillende zon- en/of feestdagen weer extra open zijn. Burgemeester en wethouders hebben besloten om daarvoor de volgende data aan te wijzen:

Voor de gehele gemeente:

Zondag 16 april, maandag 24 april, donderdag 1 juni, maandag 12 juni, zondag 3 december en zondag 17 december.

Voor uitsluitend de binnenstad:

De zondagen: 12 maart, 7 mei, 4 juni, 17 september, 1 oktober en 5 november.

Voor de gehele gemeente met uitzondering van de binnenstad:

De zondagen 20 februari, 24 september en 31 december.

Met de binnenstad wordt bedoeld het gebied begrensd door de spoorlijn, Koninginneweg, Hoge Naarderweg, `s Gravelandseweg, P.C. Hooftweg, Valkenhoflaan, Elleboogstraat, Havenstraat, Koningsstraat, Achterom, Achter St. Vitus en St. Vitusstraat.

overzicht persberichten


Inhaalslag: zeven miljoen voor 3500 lantaarnpalen

Hilversum heeft zo'n 11.500 straatlantaarns. De gemeente is sinds 1996 bezig om de oude lantaarns te vervangen door nieuwe. Onlangs kreeg dit inhaalprogramma een krachtige impuls toen zeven miljoen gulden extra beschikbaar werd gesteld. Van dit geld worden de komende drie jaar
3500 straatlantaarns vervangen. Erwin van Dalen (28) van de Productgroep Uitvoering Civiele Techniek van de gemeente is uitvoerder Bebording en Openbare Verlichting. Hij coördineert het onderhoud en de vernieuwing van Hilversums openbare verlichting. Hij is heel blij met het extra geld, want "we kregen veel klachten over de straatverlichting". "Vooral de energiezuinige lampen die in de jaren zeventig en tachtig zijn geïnstalleerd geven de burgers een onbehaaglijk gevoel. Die oranje verlichting is lastig voor kleurherkenning. Een rode of donkerblauwe auto, die ziet er hetzelfde uit. Van een wandelaar met wellicht slechte bedoelingen zie je alleen maar een silhouet".

De nieuwe verlichting straalt weer, zoals voor de energiecrisis, wit licht uit. Bovendien worden er tijdens de vervangingsoperatie vaak palen bijgezet. Zo zijn Trompenberg en Hilversum Noord inmiddels vrijwel geheel voorzien van nieuwe straatverlichting. Die geeft per straat gemiddeld zo'n tien procent meer licht.

Tulparmatuurtjes

Zo’n dertig jaar geleden werden de Hilversumse buurten verlicht door wat Erwin met enig gevoel voor tederheid
"tulparmatuurtjes" noemt. Per paal goed voor 20 watt. Die werden vervolgens vervangen door de oranjelampen van 18 watt. Erwin: "Die tulparmatuurtjes waren na dertig jaar afgeschreven, maar door geldgebrek kwam de vervanging vaak pas na veertig jaar aan de orde. Die 18 watt-verlichting is veelal nog lang niet afgeschreven. Sommige werden vijftien jaar geleden geïnstalleerd. De laatste jaren kregen we ook via Buurt en Beheer veel klachten over deze natriumverlichting. Indertijd werd gekozen voor energiezuinige verlichting. Nu worden er gelukkig beleidsmatig andere keuzes gemaakt. We nemen de gevoelens van burgers met betrekking tot veiligheid serieus. Je kunt mensen niet met een onbehaaglijk gevoel laten zitten, omdat je die oude verlichting nog niet hebt afgeschreven".

De vervanging van de lantaarnpalen die oranje licht uitstralen wordt nu versneld meegenomen. De nieuwe lantaarnpalen zijn voorzien van TL-balken. In woonbuurten goed voor 24 watt op een paal van 4 meter hoog. Langs het Oostereind staan inmiddels palen van 10 meter hoog met een capaciteit van 150 watt.

Tevreden reacties?
Erwin van Dalen: "Minder in aantal dan het aantal klachten vroeger. Maar als we, zoals onlangs het markterrein van nieuwe verlichting hebben voorzien, krijgen we complimenten dat dat zo snel en goed is afgewikkeld. Zo werken wij hier ook bij Civiele Techniek. Wij gaan over de wegen, straten, riolering enzovoorts; dan ben je het vangnet van de gemeente.We nemen de klachtenbehandeling serieus. We tonen begrip. De burgers worden goed begeleid. Wij hebben hier ook de middelen en de mogelijkheden om mensen te helpen. En: we werken hier heel bedrijfsmatig. Als mensen last hebben van een onveilige, slechtverlichte situatie moet je niet zeuren wie dat moet betalen, maar dan moet je daar snel op inspelen".

Begrip

Het is zijn ervaring dat als je uitleg geeft, dat dat veelal leidt tot begrip. Dat komt goed van pas, want tijdens een vervangingsoperatie komen de nieuwe straatlantaarns vaak op een andere plek dan hun voorgangers terug. "We hebben rekening te houden met de breedte van de straat, bomen, uitritten en het soort wegdek. Wegdek kan licht weerkaatsen of absorberen", legt Erwin uit.

"Als de nieuwe straatlantaarn een stukje verder komt, bellen mensen nog weleens over minder licht. Anderzijds vragen sommigen die nu een lantaarn voor de deur krijgen of die niet naar de buren kan. In het algemeen plaatsen we de nieuwe straatlantaarns zoveel mogelijk op de erfgrens tussen twee woningen. Over een metertje naar links of rechts valt te praten, maar niet over 4 meter. Hilversum heeft veel bomen en hun voortbestaan heeft een hogere prioriteit. We mogen niet in boomwortels hakken. Meestal komen we er in goed overleg wel uit".

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemersbedrijf. Voorbereiding, directie en toezicht neemt de gemeente voor haar rekening.
Vorig jaar werden 808 lantaarnpalen vervangen door 948 nieuwe exemplaren.

De voorlopige planning voorziet dit jaar in de vervanging van de verlichting langs de buitenring. Als de keuze voor de lantaarnpaal is gemaakt, neemt de gemeente ook de verlichting van de centrumring onderhanden. Waar de gemeente aan het werk gaat in het kader van Plan Wegen wordt meestal ook de straatverlichting vervangen. In 2002 zijn de radialen en de wijk tussen grofweg de Jan van der Heijdenstraat en de Kamerlingh Onnesweg aan de beurt. In 2002 kunnen dan de Boomberg, de Schildersbuurt, de Schrijversbuurt en de Geuzenweg en omgeving aan bod komen. Van Dalen verwacht dat in 2006 zo'n tachtig procent van Hilversum is voorzien van nieuwe straatverlichting.

Straatlantaarn stuk?

Voor veiligheid moeten we eigenlijk met z’n allen zorgen. Goede openbare verlichting speelt daarbij een belangrijke rol. Ziet u dat een straatlantaarn niet werkt, dan kunt u dat doorgeven aan de Productgroep Uitvoering Civiele Techniek: tel: 629 24 01. Als u daarbij het nummer van de lantaarnpaal - dat staat ongeveer op ooghoogte op de paal - of de straatnaam en het dichstbijzijnde huisnummer doorgeeft, zorgt de gemeente voor herstel.

"Verkeersslachtoffer"

Een nieuwe complete lantaarnpaal kost gemiddeld zo’n tweeduizend gulden. Zo’n honderd zijn er per jaar
"verkeersslachtoffer". In ongeveer zeventig gevallen slaagt de gemeente er meestal in om de schade op de dader te verhalen. In de overige gevallen doet de gemeente een beroep op het Waarborgfonds dat slechts een klein deel van de vervangingskosten vergoed.

overzicht persberichten


Voorbereiding gemeentegids

Hoewel de nieuwe gemeentegids "Wegwijs in Hilversum" pas aan het eind van de zomer verschijnt, zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Heeft u wijzigingen en/of aanvullingen voor de nieuwe gids, dan kunt u deze onder vermelding van "Wijziging Wegwijs" voor 1 maart sturen naar: Gemeente Hilversum, sectie Communicatie, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

overzicht persberichten


Wegwerkzaamheden komende week

In verband met de herinrichting tot 30 km-gebied zullen op de Taludweg en omgeving drempels worden aangelegd. Het verkeer kan enige hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

De Silenestraat wordt tussen de Hortensiastraat en de Eikbosserweg opnieuw bestraat. Verkeer op dit stukje Silenestraat is niet mogelijk. De werkzaamheden duren tot half februari.

Het Waterleidingbedrijf Midden Nederland werkt aan de hoofdwaterleiding aan de oneven zijde van het Melkpad tussen de `s Gravelandseweg en de Bussumerstraat. De werkzaamheden duren afhankelijk van de weersomstandigheden tot half mei. Verkeer blijft weliswaar in twee richtingen mogelijk, maar er zullen wel verkeersmaatregelen worden genomen. Die zullen met borden en hekken worden aangegeven.

Deel: ' Gemeentenieuws Hilversum '
Lees ook