Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje15 augustus 2001

Inhoud


* Ruim 9000 aanvragen voor pas Milieustraat *
* Commissie voor volkshuisvesting *

* Commissie RO, Milieu, Cultuur *

* Commissie Welzijn, Sport, SZ *

* Bureau Toezicht verkoopt fietsen *

* Wegen afgesloten voor Pulledagen *

* Wegen krijgen nieuwe deklaag *

* Vergunning feestweek Pesse *

* Activiteiten SWW op Mauritsplein *

* Bereikbaarheid Buurtbeheer *

* Oud papier *

* Wegafsluitingen skeelerronde *

* Singeloop 2001 in Hollandscheveld *

* Sloop aluminiumfabriek Stationsgebied van start *
* Subsidies voor activiteiten en projecten amateurkunst *
* Sitebezoekers denken mee over onderwerpen digitaal spreekuur *
* Mededelingen *


* Kapvergunning Kaaplaantje *

* Milieuvergunningen Edisonstraat en Hoogeveenseweg *
* Verleende bouwvergunning *

Vanaf 2 oktober pas nodig voor brengen afval

Ruim 9000 aanvragen voor pas Milieustraat

Tot nu toe hebben 9000 inwoners van Hoogeveen een aanvraag ingediend voor een toegangspas voor de Milieustraat op de gemeentewerf aan de Vos van Steenwijklaan in Hoogeveen. De afdeling Gemeentereiniging is tevreden. De aanvragen komen gestaag binnen. Ongeveer 21.000 huishoudens komen in aanmerking voor een pas. De ervaring bij andere gemeenten leert dat uiteindelijk zo'n 60 procent een pasje zal aanvragen. De toegangsregeling gaat 2 oktober in.

De voorbereidingen voor de aanpassingen van de Milieustraat verlopen voorspoedig. Eind augustus worden onder meer de weegbruggen geplaatst.

De toegangspasregeling moet een einde maken aan het 'afvaltoerisme' van buiten de gemeente en het gratis storten van afval door bedrijven. De Milieustraat wordt betaald uit de afvalstoffenheffing. Het is dan ook niet meer dan billijk dat alleen degenen die afvalstoffenheffing betalen gebruik mogen maken van de Milieustraat. Dat sluit bedrijven en mensen van buiten de gemeente uit.

Weegbruggen

Voor de verschillende categorieën afval zijn maximale hoeveelheden per jaar vastgesteld, die u gratis mag brengen. Komt u daarboven dan moet u betalen. De registratie gebeurt via weegbruggen en uw Milieustraatpas. Daarnaast zijn er afvalsoorten, die u wel onbeperkt gratis mag brengen. Maar ook daarvoor heeft u een toegangspas nodig.

Inwoners van Hoogeveen, die jaarlijks een aanslag afvalstoffenheffing in de bus krijgen, hebben - als het goed is - inmiddels een brief met machtiging ontvangen voor het aanvragen van een Milieupas. Heeft u de brief niet ontvangen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Reiniging (tel. 291653 of 291652) of het Voorlichtingscerntrum (tel. 291256). U krijgt de brief met de machtiging dan alsnog toegestuurd. Mensen die niet in de gemeente Hoogeveen wonen en bedrijven komen niet in aanmerking voor de Milieustraatpas.

Gratis pas

Een pas is gratis. U betaalt alleen een borg van f. 15,- ( 7,-). Dat geld krijgt u terug als u de pas inlevert. Als u de Milieustraatpas voor 1 augustus heeft aangevraagd, heeft u 'm voor 2 oktober in huis, samen met een informatiefolder. Per adres verstrekt de gemeente één pas. Informatie over de maximale hoeveelheden afval die u gratis mag brengen en de tarieven voor het niet-gratis deel staat in de huis-aan-huis-verstuurde brief. Alle informatie vindt u ook op de gemeentelijke website www.hoogeveen.nl.

Na 2 oktober 2001 is de Milieustraat op de gemeentewerf aan de De Vos van Steenwijklaan in Hoogeveen alleen nog maar toegankelijk met de Milieustraatpas.

Commissie voor volkshuisvesting

De commissie voor Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare werken, Verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing vergadert maandag 20 augustus vanaf 19.30 uur in commissiekamer I van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:
* WOP Krakeel.

* Startnotitie 'Nota Wonen'

* Doel: in te stemmen met de startnotitie: Projectopdracht en Plan van aanpak Nota Wonen en het budget voor de ontwikkeling.
* Route vervoer gevaarlijke stoffen Doel: in te stemmen met de route vervoer gevaarlijke stoffen en de raad hiertoe positief te adviseren.

* Herinrichting van woonomgeving De Fazant c.a. in de wijk Wolfsbos. Doel: in te stemmen met het voorgelegde plan en het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Commissie voor onderwijs

De commissie Onderwijs vergadert dinsdag 21 augustus de basisschool Het Mozaïek aan Zandwijkstraat 1 in Hollandscheveld. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere:
* Project Voor- en vroegschoolse educatie. B&W stellen voor akkoord te gaan met het project Voor- en vroegschoolse educatie in de wijken Krakeel en Centrum.

* Bestuursformatieplan 2001-2002 van het openbaar basisonderwijs.
* Notitie "Samenvoeging openbare basisschool 't Kienholt en De Posthoorn". In januari 2001 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om OBS De Posthoorn om te vormen tot een nevenvestiging van de OBS 't Kienholt. Medio april 2001 is de omvorming tot nevenvestiging door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen goedgekeurd. Per 1 augustus 2001 zal de fusie een feit zijn.

Commissie RO, Milieu, Cultuur

Volgende week woensdag, 22 augustus 2001, vergadert de commissie voor Ruimtelijke Ordening, Milieu Cultuur en Recreatie en Toerisme vergadert woensdag 22 augustus vanaf 19.30 uur in commissiekamer I van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:
* Motie ten aanzien van toekomstige regelgeving Wet milieubeheer.
* Ontwerp-bestemmingsplan "Museumhof" met bijbehorende inspraaknota. Betreft voorstel om in te stemmen met de standpuntbepaling t.a.v. de inspraakreacties en de overlegreacties ex artikel 10 BRO en het in procedure brengen van het aangepaste bestemmingsplan.
* Ontwerp-bestemmingsplan West, deelplan politiebureau/gym-turnzaal met bijbehorende inspraaknota. Betreft voorstel om in te stemmen met de standpuntbepaling t.a.v. de inspraakreacties en de overlegreacties ex artikel 10 BRO; het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

* Planschadeverzoek ex artikel 49 WRO van de heer A. Mulderij, Lange Dijk 9 te Hollandscheveld m.b.t. het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart".

* Acht verzoeken van bewoners appartementengebouw Willemskade 25 om planschadevergoeding ex artikel 49 WRO.

* Vier verzoeken van bewoners aan De Waring en twee verzoeken van bewoners aan De Tjalk om planschadevergoeding ex artikel 49 WRO inzake het bestemmingsplan Erflanden.

* Voorbereidingsbesluit Stationsgebied. Betreft voorstel om een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het zuidelijk stationsgebied, exclusief het gebied van de 1e fase.
* Voorbereidingsbesluit hoek Het Haagje/Wolfsbosstraat. Betreft voorstel om voor dit gebied opnieuw een voorbereidingsbesluit vast te stellen.

* Afwijzen verzoek van de heer Doorten om wijziging bestemmingsplan ten behoeve van verplaatsing tankstation.

Commissie Welzijn, Sport, SZ

Volgende week donderdag, 23 augustus 2001, vergadert de commissie voor Welzijn, incl. Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid vanaf 19.30 uur in commissiekamer I van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:

* Uitbreiding DES-gebouw met een jongerenruimte.
* Definitief Beleidsverslag 2000 betreffende Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

* Notitie "Beleidsontwikkelingen op het gebied van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid nader verklaard".

* Notitie "Fonds Werk en Inkomen c.q. Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz".

* Premiebeleid. B&W stellen voor in te stemmen met de voorstellen tot aanpassing van het gemeentelijk premiebeleid.
* Aanbesteding WVG- en leerlingenvervoer. De aanbesteding van het WVG-vervoer is gezamenlijk met het leerlingenvervoer van de gemeente Hoogeveen verricht.

* Organisatie en personeelsplan zwembad De Dolfijn.
* Subsidie Rijwielvierdaagse. Voorgesteld wordt de komende jaren een extra subsidie toe te kennen aan het bestuur van de Rijwielvierdaagse.

* Gemeentelijk fonds Molukse vluchtelingen. Zoals bij de oprichting van het fonds is bepaald, zal het Gemeentelijk fonds Molukse vluchtelingen per 1 september 2001 worden opgeheven.

Spreekrecht

Voor het begin van raadscommissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Bureau Toezicht verkoopt fietsen

Bureau Toezicht verkoopt zaterdag 18 augustus fietsen die de afgelopen tijd onbeheerd zijn aangetroffen. Het gaat vrijwel altijd om gestolen fietsen. De verkoop is in het politiebureau aan 't Haagje (ingang Kaapplein) en begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 kunt u de fietsen bezichtigen. Het zijn er ongeveer 100.

De fietsen die nu worden verkocht zijn ten minste drie keer te zien geweest tijdens maandelijkse kijkdagen. De wet schrijft dat voor. Deze kijkdagen worden elke eerste zaterdag van de maand gehouden in het politiebureau (ingang Kaapplein) in Hoogeveen om te zien of zijn of haar gestolen karretje er staat. Overigens komt u er dan niet in zonder uw aangifte van diefstal. Dus een fiets 'uitzoeken', vervolgens een valse aangifte doen en daarna de fiets ophalen, is er niet bij! Uiteraard heeft u geen aangifte nodig om aanstaande zaterdag te komen kijken en eventueel een fiets te kopen.

Het graveren van fietsen met een postcode voorkomt geen diefstal, maar het maakt het Bureau Toezicht wel een stuk gemakkelijker de eigenaar te vinden als de gestolen fiets opduikt.

Wegen afgesloten voor Pulledagen

In verband met de Pulledagen zijn de volgende wegen morgen, donderdag 16 augustus, van 7.00 uur tot 18.00 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten: de kruising Hoofdstraat/Raadhuisstraat/Grote Kerkstraat, Jonkheer de Jongestraat vanaf de kruising Kaaplaantje, de Schutstraat (beide rijbanen) ter hoogte van Hoofdstraat/Alteveerstraat, Schutstraat/Van Limburg Stirumstraat en Reviusplein/Schutsplein.
's Avonds is er Midzomerfeest op de kruising Raadhuisstraat/Grote Kerkstraat/Hoofdstraat. In verband hiermee is deze kruising van 18.00 uur tot 00.30 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het Midzomerfeest duurt tot 24.00 uur.

Wegen krijgen nieuwe deklaag

Begin volgende week laat de gemeente op diverse wegen nieuwe slijtlagen leggen. Het verkeer zal hiervan hinder ondervinden.
Dinsdag 21 augustus wordt er op de Hoogeveenseweg ( tussen de School met den Bijbel en de ingang naar de Spaarbankhoeve) een nieuwe deklaag aangebracht. Woensdag 22 augustus wordt er op de Pesserraai een nieuwe asfaltlaag aangebracht. In beide gevallen wordt het verkeer (inclusief hulpdiensten) omgeleid. De aanwonenden zijn gedeeltelijk bereikbaar via het verbindingswegje tussen Zwartschaap en de Pesserraai en/of via het halfverharde pad vanaf Zwartschaap (het Leemdijkje).
Als aanwonende wordt u van de werkzaamheden op de hoogte gebracht door de betreffende aannemer.

Vergunning feestweek Pesse

De Stichting Pop Pesse heeft een vergunning gekregen voor het organiseren van de jaarlijkse feestweekactiviteiten in Pesse. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus staan op het trapveld aan de Veldbrake in Pesse een feesttent en diverse kermisattracties.
Activiteiten SWW op Mauritsplein

Sinds gisteren houdt de stichting Welzijnswerk een voetbaltoernooi op het Mauritsplein. Het toernooi duurt nog tot en met vrijdag. De activiteiten vinden plaats van 12.00 uur tot 22.00 uur en worden opgeluisterd door muziek. In verband met deze activiteiten is het Mauritsplein de komende dagen minder te gebruiken als parkeergelegenheid.

Bereikbaarheid Buurtbeheer

De zomervakantie nadert haar einde. Vrijwel alle wijkkantoren van Buurtbeheer zijn weer open. Het wijkkantoor Landelijk Gebied Zuid (Elim, Hollandscheveld, Noordscheschut, Nieuwlande, Moscou) is nog gesloten tot en met 22 augustus. Het wijkteam van De Weide is de hele maand augustus niet bereikbaar.

Met ingang van 3 september wordt het politiespreekuur verplaatst van dinsdagochtend naar maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur op het wijkkantoor in De Weideblik. De wijkbeheerder is dan ook aanwezig. De spreekuren van de wijkbeheerder zijn niet veranderd: maandag tot en met donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, eveneens in de Weideblik.
Oud papier

De Samenwerkende Scholen te Elim zamelen zaterdag 18 augustus oud papier in. U kunt het papier brengen naar de containers die van 9.00 tot 11.30 uur op de parkeerplaats Prieswijk West staan.

Woensdag 22 augustus gaan vrijwilligers van de basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek langs de deuren in Schutlanden en Erflanden. Dat gebeurt vanaf 18.00 uur. Het oud-papier graag gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten (niet in vuilnis- of andere plastic zakken).

Donderdag 23 augustus is er een actie van de Juliana van Stolbergschool. Wie buiten de route woont, kan terecht met papier bij de containers op de parkeerplaats bij de school. Deze zijn bemand tussen 18.00 en 21.00 uur. Die dag is er ook een inzameling door de Apolloschool in de wijk Krakeel. Het papier wordt vanaf 18.30 uur opgehaald. Wilt u het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten? Niet in vuilniszakken of andere plastic zakken.
Wegafsluitingen skeelerronde

In verband met de skeelerronde op donderdag 16 augustus zijn de volgende wegen van 15.00 uur tot 21.00 uur voor het doorgaande verkeer tijdelijk afgesloten: de Zuiderweg tot de kruising met de Schutstraat en de kruising met de Kortenaerstraat, de Schutstraat tot de kruising met de Van Limburg Stirumstraat/Zuiderweg en de rotonde naar Het Haagje, de Alteveerstraat tot de kruising met de Kortenaerstraat/Beckerstraat en de Kortenaerstraat.
Singeloop 2001 in Hollandscheveld

In verband met de Singelloop in Hollandscheveld op zaterdag 18 augustus zal de gemeente de volgende wegen van 17.30 tot 20.30 uur afsluiten: 't Hoekje tussen de Doorsnijding en de Hendrik Raakweg en de Riegshoogtendijk tot 't Hoekje.

Sloop aluminiumfabriek Stationsgebied van start

De sloop van de voormalige aluminiumfabriek aan de Blankenslaan in het stationsgebied kan volgende week beginnen. De verwachting is dat de sloop van de oude fabriek ongeveer zes weken in beslag zal nemen.

In een brief aan de bewoners van het Stationsgebied half juli heeft de gemeente de start van werkzaamheden al aangekondigd. Vanwege de vakanties is ervoor gekozen de omwonenden alleen schriftelijk te informeren.

Arcadis Planrealisatie en Bork Sloopwerken uit Stuifzand zijn verantwoordelijk voor de sloop. Met hen is afgesproken dat de slopers zich tot het uiterste zullen inspannen om overlast door stof en vrachtverkeer te vermijden. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur.

Voor algemene vragen over de sloop kunt u terecht bij de heer Anema, afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, telefoon 291730.
Subsidies voor activiteiten en projecten amateurkunst
De gemeente Hoogeveen wil het niveau van de amateurkunst versterken en het ontstaan van vernieuwende, inspirerende en samenwerkende initiatieven bevorderen. Daarom worden gemeentelijke subsidies gegeven voor activiteiten en projecten voor amateurkunst. Er is jaarlijks 19.000 gulden beschikbaar.

Twee keer per jaar kunnen verenigingen voor amateurkunst en culturele instellingen een aanvraag indienen. Voor het eerste halfjaar van 2002 moet de aanvraag vóór 15 september 2001 zijn ingediend en voor het tweede halfjaar van 2002 vóór 1 april 2002. Bij de aanvraag moet een begroting en een inhoudelijke omschrijving met toelichting worden ingediend.

2500 gulden

Per activiteit/project wordt maximaal 2.500 gulden uitgekeerd. De hoogte van de te verlenen subsidie houdt niet alleen verband met het (nog) beschikbare budget, maar hangt ook samen met de andere ingediende aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de activiteit of het project voldoende kwaliteit hebben bij voorkeur een vernieuwend of grensverleggend karakter hebben. De activiteit is bij voorkeur gericht op jongeren, etnische minderheden of achterstandsgroepen.

Prioriteit

Als er samenwerking is met een andere vereniging voor amateurkunst, of met vertegenwoordigers uit het veld van de professionele kunstbeoefening, of met een (Hoogeveense) culturele instelling, komen de activiteiten sneller in aanmerking voor subsidie. Tot slot moet de helft van de geraamde uitgaven te zijn gedekt door eigen inkomsten.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de gemeente Hoogeveen, afdeling Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Sport, ter attentie van Johan Valk, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Sitebezoekers denken mee over onderwerpen digitaal spreekuur

Sitebezoekers van www.hoogeveen.nl kunnen nu meedenken over de onderwerpen voor het digitaal spreekuur van de gemeente Hoogeveen. Via de startpagina is een digitaal formulier op te vragen waarop men gewenste onderwerpen voor de eerste maanden kan aangeven. De burgemeester en wethouders van Hoogeveen gaan vanaf dinsdag 28 augustus digitaal in gesprek met belangstellenden via de Hoogeveense website.

Het digitaal spreekuur is te vergelijken met een gesprek op straat, met dit verschil dat iedereen getuige kan zijn en kan meedoen. Het college van B&W kan eventueel nieuwe inzichten gebruiken in de taakuitoefening.

Het online spreekuur zal elke eerste en laatste dinsdag van de maand plaatsvinden van 18.15 tot 19.15 uur. Op dinsdag 28 augustus bijt burgemeester Urlings het spits af.

Mededelingen

Kapvergunning Kaaplaantje

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verleend aan:
* E. de Boer, Hoofdstraat 211, voor een wilg staande aan het Kaaplaantje;

Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Milieuvergunningen Edisonstraat en Hoogeveenseweg

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13.4 van de Wet Milieubeheer, jo. 3:19, lid 2 en 3:20, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om naar aanleiding van de aanvragen van:
* Fokker Special Products B.V., voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf, gelegen aan de Edisonstraat 1 te Hoogeveen;
* De heer A.J. Ruyne, voor het veranderen cq. de verandering van de werking van een melkveehouderij, gelegen aan de Hoogeveenseweg 1 te Tiendeveen;

vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.
De aanvragen, ontwerp-besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 16 augustus 2001 tot en met 13 september 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de aanvragen.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 13 september 2001 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over de aanvragen en ontwerp-besluiten tussen onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, de aanvrager en u zelf. Tijdens dit gesprek bestaat ook de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 291615 of 291613.

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Verleende bouwvergunning


* Essent, voor het bouwen van een telecom-netstation aan de Buizerdlaan en de Kolffstraat teHoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunning is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunning kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook