Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje22 augustus 2001

Inhoud


* Busexcursie over wonen op open monumentendag *
* Commissie RO, Milieu, Cultuur *

* Commissie Welzijn, Sport, SZ *

* Weer welkom bij Buurtbeheer *

* Acties oud papier *

* Afsluiting wegen Hollandscheveld *

* Commissie Bezwaar & Beroep *

* Geen zebra maar drempelstrepen *

* Kavelverkoop plan Hollandscheveld-oost *
* Tussenstand batterijenwedstrijd *

* Volgende week dinsdag eerste digitaal spreekuur *
* Dat k op www.hoogeveen.nl *

* Mededelingen *


* Goedkeuring bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan "Gezondheidscentrum" *

* Stierenmesterij Nieuweroord: Wet milieubeheer *
* Luifel en schuur Nieuweroord en tuinhuisje en garage Hoogeveen: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Kaartverkoopgebouw en omroepgebouw Hollandscheveld en woning Nieuweroord: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Schuilstal Elim en telecom-netstations Hoogeveen: toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
* Verleende bouwvergunningen *

Zaterdag 8 september

Busexcursie over wonen op open monumentendag

De jaarlijkse landelijke open monumentendag valt dit jaar op zaterdag 8 september. De dag staat in het teken van 'wonen'. In Hoogeveen kunt u die dag meedoen aan een boeiende excursie per bus langs uiteenlopende woonvormen en woonomgevingen binnen onze gemeente. De organisatie is een samenwerking van de Historische Kring en de gemeente. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan bij de ANWB/VVV in Hoogeveen.

De mensen zijn in de loop der geschiedenis ten aanzien van hun woningen allerlei andere eisen gaan stellen. Dit is ook in onze gemeente duidelijk te zien aan de architectuur en de verschillen in de inrichting van de woonomgeving. Vaak staan we hier nauwelijks bij stil. Maar op 8 september kijken de deelnemers aan de bustocht eens met andere ogen naar de eigen leefomgeving.

Met andere ogen

De tocht voert door de plaats Hoogeveen en het buitengebied en gaat in ieder geval langs allerlei historische woonhuizen, zoals het rijksmonument aan het Hollandscheveldse Opgaande 6. Daarnaast staat ook nieuwbouw op het programma, waar u als deelnemer, zoals de werkgroep hoopt, met andere ogen naar zult kijken. In de woonomgeving krijgt u de veranderingen te zien die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden.

Uitleg van wethouder Punt

Deskundige uitleg krijgt u van wethouder W. Punt. Hij kan niet alleen bogen op een jarenlange ervaring als bestuurder, maar ook is hij sociaal-geograaf van professie. De tocht duurt ongeveer twee uren. Onderweg krijgen de deelnemers een 'aangekleed' kopje koffie/thee aangeboden.

Bustocht in het kort

Vertrek: 8 september om 10.00 uur en 14.00 uur. Instapplaats: Raadhuisplein

* Kosten: f. 10,- ( 4,54) per persoon (tot 6 jaar gratis, van 6 tot 12 jaar f. 7,50 ( 3,40) p.p.)

* Opgave: VVV/ANWB Hoogeveen, Hoofdstraat 13, 7902 EA Hoogeveen, tel. (0528) 26 83 73

Wacht niet te lang met aanmelden, de ervaring leert dat er veel interesse is voor de bustocht. En vol is vol...

Commissie RO, Milieu, Cultuur

Vanavond, woensdag 22 augustus, vergadert de commissie voor Ruimtelijke Ordening, Milieu, Cultuur en Recreatie & Toerisme vanaf 19.30 uur in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is K. Smid. Op de agenda staat onder andere:

* Motie ten aanzien van toekomstige regelgeving Wet milieubeheer.
* Ontwerp-bestemmingsplan "Museumhof" met bijbehorende inspraaknota. Betreft voorstel om in te stemmen met de standpuntbepaling t.a.v. de inspraakreacties en de overlegreacties ex artikel 10 BRO en het in procedure brengen van het aangepaste bestemmingsplan.
* Ontwerp-bestemmingsplan West, deelplan politiebureau/gym-turnzaal met bijbehorende inspraaknota. Betreft voorstel om in te stemmen met de standpuntbepaling t.a.v. de inspraakreacties en de overlegreacties ex artikel 10 BRO; het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

* Planschadeverzoek ex artikel 49 WRO van de heer A. Mulderij, Lange Dijk 9 te Hollandscheveld m.b.t. het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart".

* Acht verzoeken van bewoners appartementengebouw Willemskade 25 om planschadevergoeding ex artikel 49 WRO.

* Vier verzoeken van bewoners aan De Waring en twee verzoeken van bewoners aan De Tjalk om planschadevergoeding ex artikel 49 WRO inzake het bestemmingsplan Erflanden.

* Voorbereidingsbesluit Stationsgebied. Betreft voorstel om een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het zuidelijk stationsgebied, exclusief het gebied van de 1e fase.
* Voorbereidingsbesluit hoek Het Haagje/Wolfsbosstraat. Betreft voorstel om voor dit gebied opnieuw een voorbereidingsbesluit vast te stellen.

* Afwijzen verzoek van de heer Doorten om wijziging bestemmingsplan ten behoeve van verplaatsing tankstation.

Commissie Welzijn, Sport, SZ

Morgen, donderdag 23 augustus, vergadert de commissie voor Welzijn, incl. Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid vanaf 19.30 uur in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is J.W. Braam. Op de agenda staat onder andere:

* Uitbreiding DES-gebouw met een jongerenruimte.
* Definitief Beleidsverslag 2000 betreffende Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

* Notitie "Beleidsontwikkelingen op het gebied van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid nader verklaard".

* Notitie "Fonds Werk en Inkomen c.q. Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz".

* Premiebeleid. B&W stellen voor in te stemmen met de voorstellen tot aanpassing van het gemeentelijk premiebeleid.
* Aanbesteding WVG- en leerlingenvervoer. De aanbesteding van het WVG-vervoer is gezamenlijk met het leerlingenvervoer van de gemeente Hoogeveen verricht.

* Organisatie en personeelsplan zwembad De Dolfijn.
* Subsidie Rijwielvierdaagse. Voorgesteld wordt de komende jaren een extra subsidie toe te kennen aan het bestuur van de Rijwielvierdaagse.

* Gemeentelijk fonds Molukse vluchtelingen. Zoals bij de oprichting van het fonds is bepaald, zal het Gemeentelijk fonds Molukse vluchtelingen per 1 september 2001 worden opgeheven.

Spreekrecht en inzage

Voor het begin van raadscommissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar. Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie n keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.
De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Weer welkom bij Buurtbeheer

Alle wijkkantoren van Buurtbeheer zijn weer open. Ook de spreekuren van de beheerders en opbouwwerkers van Buurtbeheer zijn weer begonnen. Voor algemene informatie: bel het gemeentelijk voorlichtingscentrum, telefoon 291256, e-mail voorlichtingscentrum@hoogeveen.nl.

Acties oud papier

Morgen, donderdag 23 augustus, is er een oud-papieractie van de Juliana van Stolbergschool. Wie buiten de route woont, kan terecht met papier bij de containers op de parkeerplaats bij de school. Deze zijn bemand tussen 18.00 en 21.00 uur.

Die dag is er ook een inzameling door de Apolloschool in de wijk Krakeel. Het papier wordt vanaf 18.30 uur opgehaald. Papier a.u.b. alleen gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten.

Morgen is er ook een inzameling door 't Kofschip en De Schuthoek. Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. Het papier a.u.b. alleen gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten.

De vierde en laatste inzameling morgen is er n van de Krullevaar. De containers staan opgesteld achter de school in de Rietgans.

Van vandaag tot en met komende vrijdag, 24 augustus, is er een inzameling van de Prof. Titus Brandsmaschool. U kunt het oud papier brengen naar de containers die tot vrijdag 12.00 uur achter de school staan op het Blankensplein.

Afsluiting wegen Hollandscheveld

In verband met de jaarmarkt in Hollandscheveld komende zaterdag, 25 augustus, zijn de volgende wegen van 06.00 uur tot 18.00 uur afgesloten: Het Hoekje tussen Riegshoogtendijk en de Gagelstraat, het Zuideropgaande vanaf de de kruising met de Wolgrasstraat, de Roelof Koopsweg vanaf de kruising met de Otto Zomerweg en de Kerkenkavel vanaf de kruising met de Veldkampstraat.

Commissie Bezwaar & Beroep

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften houdt volgende week woensdag, 29 augustus, openbare hoorzittingen in commissiekamer II van het raadhuis. Op de agenda staat:

14.45 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van Stichting Vliegveld Hoogeveen tegen het verlenen van bouwvergunning aan J. Zomer voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Stephensonstraat 102 te Hoogeveen.

15.15 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van M. Spijkerman tegen het weigeren van een tegemoetkoming op grond van de verordening leerlingen-vervoer.

15.45 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift namens D. Guichelaar tegen het afwijzen van een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het bouwen van een muur aan de Carstensdijk hoek Schoonhovenweg te Elim en tegen het omzetten van een dwangsomaanschrijving in een bestuursdwang-aanschrijving.

Geen zebra maar drempelstrepen

Er zijn Hoogeveners die niet precies weten waar de strepen op sommige verkeersdrempels voor dienen. De strepen maken de betreffende drempels goed zichtbaar en zijn zeker geen zebrastrepen. Hieronder een korte toelichting.

De drempels waar het om gaat vindt u in de Schoolstraat, de Willemskade en de van Limburg Stirumstraat. Op de foto ziet u de situatie in beeld. De drempels liggen er om de autosnelheid te remmen en daardoor voetgangers veiliger te laten oversteken. Om de drempels goed zichtbaar te maken voor de weggebruiker zijn de korte en lange strepen wisselend aangebracht. In Nederland zijn hierover afspraken gemaakt. Belijning als deze komt u dan ook buiten Hoogeveen tegen.

De drempelstrepen zijn dus geen zebrastrepen en hebben ook niets met voorrang te maken. Net als elders op dezelfde wegvakken gelden hier de normale regels. Als overstekende voetganger verleent u dus voorrang aan al het verkeer op de weg.

Kavelverkoop plan Hollandscheveld-oost

In Hollandscheveld-oost verschijnt de komende tien jaar een nieuwe woonbuurt met in totaal ongeveer 160 woningen. De buurt zal in een aantal bouwfases vorm krijgen. Mensen die aan Hollandscheveld zijn gebonden kunnen zich vanaf 29 augustus a.s. bij de gemeente inschrijven voor een vrije bouwkavel in de eerste fase. De gemeente biedt in deze fase (tot en met 2004) vier kavels voor een vrijstaande woning en zes kavels voor een twee-onder-n-kapwoning.

De nieuwe woonbuurt ligt aan de rand van het dorp in een landelijke omgeving, nabij de bossen van Schoonhoven, tussen de voetbalvelden en het Rechtuit in. Het Eerste Zandwijkje ontsluit de nieuw woonlocatie vanaf het Rechtuit. Vanaf het Zuideropgaande komt er een ontsluiting recht tegenover de Riegheidestraat.

Verkoopprijs

De vrije kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw. De kavelverkoopprijs per vierkante meter is f. 225,- ( 102,10) (exclusief 19 procent BTW). In de eerste bouwfase zullen overigens ook projectwoningen worden verkocht door diverse projectontwikkelaars.

Inschrijvers voor een vrije kavel moeten aan n voorwaarde voldoen. De gemeente geeft de bouwterreinen alleen uit aan gegadigden met een economische en/of sociale binding met Hollandscheveld. Dit houdt in dat u:

* werkt in Hollandscheveld

* er geboren bent

* er woont of gewoond heeft (minimaal 1 jaar) en/of
* uw ouders er wonen.

Inschrijven tot en met 14 september

Met ingang van 29 augustus 2001 kunt u zich inschrijven bij de afdeling Grondzaken en Eigendommen in het Compagnieshuis, kamer 2.24 aan het Raadhuisplein. Hier zijn ook de bouwtekening, bestemmingsplanvoorschriften en de inschrijf- en verkoopvoorwaarden verkrijgbaar. Iedere inschrijver krijgt van de gemeente een inschrijfnummer. Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 14 september 2001.

Verder moeten belangstellenden rekening houden met de volgende punten:
* De inschrijfkosten zijn f. 500,- ( 226,89).
* Partners mogen zich niet afzonderlijk inschrijven.
* De gemeente bepaalt met medewerking van een notaris via loting welke belangstellenden een grondaanbieding krijgen.
* Voor een twee-onder-n kap woning geldt inschrijving samen met uw medebouwer.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Slochteren (tel. 291754 op maandagochtend, woensdag en donderdag, e-mail j.van.slochteren@hoogeveen.nl) van de afdeling Grondzaken en Eigendommen.

Tussenstand batterijenwedstrijd

Scholen in de hele gemeente doen al sinds 1988 mee aan een batterijenwedstrijd. De huidige wedstrijd, over de periode oktober 2000 tot en met september 2001, kent de volgende tussenstand (per 1 juli jl.):

1. De Hoeksteen Nieuwlande
2. De Driesprong Nieuwlande
3. Eben Hazerschool Hollandscheveld
4. J.C. Rahderschool Tiendeveen
5. 't Kienholt Hoogeveen
6. Het Rastholt Hoogeveen

De gemeente wil met deze scholenwedstrijd stimuleren dat de batterijen niet tussen het restafval belanden. Bij bijna alle scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs staat een batterijenton. De gemeentereiniging leegt ze regelmatig en weegt de inhoud. De school met gemiddeld de grootste hoeveelheid batterijen per leerling is winnaar. De winnaar ontvangt f. 300,- ( 136,13). De tweede prijs is f. 200,- ( 90,76).

Volgende week dinsdag eerste digitaal spreekuur

Volgende week houdt het gemeentebestuur zijn eerste digitaal spreekuur op www.hoogeveen.nl. Burgemeester Urlings zit dinsdag 28 augustus vanaf 18.15 uur klaar voor een 'computergesprek' met belangstellenden over Uitgaan in Hoogeveen. Om 19.15 uur is de afsluiting.

Bij uitgaan in Hoogeveen kan men denken aan bijvoorbeeld horecagelegenheden, maar ook evenementen en gemeentelijk subsidiebeleid zouden volgende week aan de orde kunnen komen. En wat te denken van de veiligheid rond uitgaan? Burgemeester Urlings kan de diverse rollen van de gemeente toelichten op dit terrein. De gemeente is betrokken bij uitgaan als beheerder van het openbaar gebied en als subsidieverstrekker voor activiteiten. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Onderwerpen aankaarten

Sitebezoekers van www.hoogeveen.nl kunnen nog tot en met morgen, donderdag 23 augustus, onderwerpen aankaarten voor de eerste maanden van het digitaal spreekuur. Dit kan via de site, alle info is te vinden via de startpagina.

De burgemeester en wethouders van Hoogeveen gaan vanaf volgende week dinsdag digitaal in gesprek met belangstellenden via de Hoogeveense website. Het digitaal spreekuur is te vergelijken met een gesprek op straat, met dit verschil dat iedereen getuige kan zijn en kan meedoen. Het college van B&W kan eventueel nieuwe inzichten gebruiken in de taakuitoefening.

Het online spreekuur vindt voorlopig elke eerste en laatste dinsdag van de maand plaats, van 18.15 tot 19.15 uur.

Dat k op www.hoogeveen.nl

Genteresseerd in een baan bij de lokale overheid? Meld u aan voor de Vacature e-mailservice op www.hoogeveen.nl. Wij houden u dan automatisch op de hoogte van nieuwe vacatures bij de gemeente. Overigens kent de site ook een e-mailservice voor persberichten en voor informatie over Erflanden.

Mededelingen

Goedkeuring bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan "Gezondheidscentrum"

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 26 juni 2001, kenmerk RW/A6/2001004702 de door de gemeenteraad op 26 april 2001 vastgestelde bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan "Gezondheidscentrum" goedgekeurd. Dit plan voorziet in de uitbreiding van het bestaande gezondheidscentrum annex huisartsenpraktijk dat is gevestigd in het pand De Wielewaal 15 en 15a te Hoogeveen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten als mede het hiervoor genoemde bestemmingsplan ligt met ingang van 23 augustus 2001 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Stadsontwikkeling & Ruimtelijke Ordening, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.

Gedurende bovenstaande termijn kan tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

* Een ieder die tijdig bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen het vastgestelde bestemmingsplan.
* Een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden.

Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak. De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder geval geschorst tot de beslissing van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek.

Stierenmesterij Nieuweroord: Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:31 juncto 3:19, tweede lid, onder b van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van het verzoek van de heer A.J. Ruyne voornemens zijn over te gaan tot het intrekken van de door de voormalige gemeente Westerbork verleende milieuvergunning (revisievergunning) voor het veranderen van een varkensmesterij in een stierenmesterij, gelegen aan het Noorder Hoofddiep 16 te Nieuweroord.

De reden van het verzoek is gelegen in het feit dat door intrekking vrijkomende ammoniakrechten worden gebruikt voor uitbreiding van de inrichting Hoogeveenseweg 1 te Tiendeveen.

Na toetsing van het verzoek is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

Het ontwerp-besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf

23 augustus 2001 tot en met 6 september 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens de kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen ons besluit op het verzoek.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 6 september 2001 bij ons worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons worden ingediend.

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van ons besluit te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Luifel en schuur Nieuweroord en tuinhuisje en garage Hoogeveen: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen Landelijk Gebied, Zuid en Oranjebuurt ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* J.G. Trampe, voor het bouwen van een luifel aan de Trambaan 3 te Nieuweroord;

* Z.J. Heuver, voor het vervangen van een schuur aan de Calkoenswijk 22 te Nieuweroord;

* A.D. Barelds, voor het bouwen van een tuinhuisje aan de Goltguldenstraat 21 te Hoogeveen;

* T. Roos, voor het bouwen van een garage aan de Wilhelminastraat 14 te Hoogeveen.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 23 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Kaartverkoopgebouw en omroepgebouw Hollandscheveld en woning Nieuweroord: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Schoonhoven en het bestemmingsplan Plan in Hoofdzaak ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* S.V. Hodo, voor het bouwen van een kaartverkoopgebouw en een omroepgebouw aan de Kerkhoflaan 2 te Hollandscheveld;
* J. Bisschop, voor het bouwen van een woning (vervangende nieuwbouw) aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart 181 te Nieuweroord .

De bouwaanvragen liggen met ingang van 23 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Schuilstal Elim en telecom-netstations Hoogeveen: toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling uit bestemmingsplan Landelijk Gebied, De Weide II en Wolfsbos vrijstelling te verlenen ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* R.A. Westenberg, voor het bouwen van een schuilstal aan de Rauweveldweg te Elim;

* Essent, voor het bouwen van een telecom-netstation aan de Kolfstraat te Hoogeveen;

* Essent, voor het bouwen van een telecom-netstation aan de Buizerdlaan te Hoogeveen.

De bouwplannen liggen met ingang van 23 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Verleende bouwvergunningen


* Pinox B.V., voor het wijzigen van de voorgevel van de winkel aan de Hoofdstraat 250 te Hoogeveen;

* H. Uan, voor het uitbreiden van de woning aan De Putter 45 te Hoogeveen;

* H.J.M. Bastiaans, voort het bouwen van een kap op de garage aan de Roggekamp 49 te Hoogeveen;

* J. Blokzijl, voor het bouwen van een garage aan de Resedastraat 22 te Hoogeveen;

* K. Kingma, voor het uitbreiden van de woning aan de Zuiderweg 81 te Hoogeveen;

* J.I. Kingma, voor het uitbreiden van de entree van de woning aan De Kwikstaart 25 te Hoogeveen;

* R. Kriekjes, voor het wijzigen van de gevels van de woning aan de Regulus 9 te Hoogeveen;

* J.K. Albers, voor het wijzigen van de gevels van de woning aan de Deneb 11 te Hoogeveen;

* H. Zuidema, voor het uitbreiden van de woning aan de Dotterbloem 19 te Hoogeveen;

* M. Veninga, voor het uitbreiden van de woning aan de Biesbosch 10 te Hoogeveen;

* A. Eshuis, voor het uitbreiden van de woning aan de Pesserstraat 18 te Hoogeveen;

* P. Vos, voor het uitbreiden van de woning aan Het Zeyvat 29 te Hoogeveen;

* J. Baas, voor het bouwen van vijf serres aan de appartementen De Maaier 59, 61, 65, 67 en 69 te Hoogeveen;

* G. de Rooi van Gosliga-Somsen, voor het bouwen van een serre aan het appartement De Maaier 1 te Hoogeveen;

* J.G. Kruijt, voor het bouwen van een serre aan het appartement De Maaier 7 te Hoogeveen;

* L.M.W. van Kooten, voor het bouwen van een schuur achter de woning aan het Noord 128 te Noordscheschut;

* R.G.L. Everts, voor het verbouwen van de berging en de garage aan de Modderwijk 15 te Nieuweroord.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.


Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook