Gemeente Hoogeveen

1 augustus 2001

* Aantal geboortes exact gelijk *

* De verdeling *

* Wonen en werken *

* Vrije tijd *

* Nieuw *

* Muziekevenement Marktterrein *

* Zieke boom gekapt *

* Water Schoonhoven goed *

* Mededeling voor Molukse ex-KNIL-militairen *
* Kent u iemand die een lintje verdient? *
* Nieuw Leefbaarheidsfonds opgericht *

* Geef het door, rechts gaat voor *

* Geen recht *

* Voor zorgvragen eerst naar Lokaal Loket *
* Wet Milieubeheer *
Aantal geboortes exact gelijk
In 2000 werden er precies evenveel kinderen geboren in Hoogeveen als in het jaar daarvoor: 729, iets meer dan twee baby's per dag. Het totale aantal inwoners groeide met vier (!) personen. De cijfers komen uit het Statistisch Jaarboek 2001 van de gemeente Hoogeveen, dat binnenkort verschijnt. Enkele gegevens bij wijze van voorgift.

Op 1 januari dit jaar woonden er 52.794 mensen in de gemeente Hoogeveen. Een jaar eerder waren dat er dus vier minder. In 2000 zochten aanzienlijk minder Hoogeveners dan in 1999 hun heil elders, maar er kwamen ook wat minder nieuwe mensen naar onze gemeente.

De verdeling

De stad Hoogeveen neemt uiteraard het grootste aantal inwoners voor zijn rekening: 36.721. Hollandscheveld is het grootste dorp met 4214 inwoners, Stuifzand (623) en Moscou (533) zijn de kleinsten. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. Bijna 26 procent van de inwoners is jonger dan 20 jaar. Het aantal inwoners van niet-Nederlandse komaf is stabiel op circa 7,5 procent.

Opmerkelijk is de stijging in het aantal echtscheidingen. In 2000 werden er in Hoogeveen 94 scheidingen voltrokken tegen 72 in het jaar daarvoor. In heel Nederland daalde het aantal scheidingen juist.

Wonen en werken

De woningvoorraad in de gemeente steeg in 2000 met bijna honderd. De gemiddelde bezetting per woning daalt al dertig jaar heel langzaam, tot 2,48 nu.

Het aantal arbeidsplaatsen steeg in 2000 met bijna 200. Vooral de groep vrouwen met een baan groeit nog steeds. Grootste werkgever is de sector handel en reparatie, direct gevolgd door de industrie. De grootste stijger is echter de dienstverlening, zowel in de zakelijke sfeer als in de zorgsector.

Er kwamen in totaal zo'n dertig bedrijven bij in Hoogeveen. In 2000 waren er 136 starters. In de laatste tien jaar werd dit aantal alleen in 1994 overtroffen. Uiteraard stopten en vertrokken er ook een aantal bedrijven.

Op 1 oktober 2000 waren er 1694 werkzoekenden in Hoogeveen. Dit aantal is het laagst van de afgelopen vijf jaar. Ook het aantal uitkeringsgerechtigden nam af.

Vrije tijd

Als er meer en harder wordt gewerkt, neemt ook de behoefte aan ontspanning toe. De detailhandel speelt hierin een belangrijke rol. Het centrum van Hoogeveen telt nu 221 winkels. Zij hebben 52.650 vierkante meter verkoopvloeroppervlakte ter beschikking. Er is voor iedere inwoner van de gemeente Hoogeveen dus bijna een vierkante meter winkelruimte in het centrum. Ten opzichte van de landelijke cijfers zijn er vooral veel winkels voor hobbyartikelen en voor bruin- en witgoed.

De culturele voorzieningen van onze stad zorgen ook voor ontspanning. Het aantal voorstellingen in De Tamboer steeg in het seizoen 2000/2001 tot 135. Wat betreft het bezoekersaantal was het seizoen 1999-2000 voorlopig het hoogtepunt met ruim 57.000 bezoekers (deze cijfers zijn nog voorlopig).

Nieuw

Ieder jaar probeert de afdeling Onderzoek & Statistiek weer wat nieuwe gegevens aan het jaaroverzicht toe te voegen. Dit jaar bevat het rapport onder andere een beeld van het aantal afgegeven vergunningen en van de zaken die terecht komen bij de Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften. Bovendien is er een overzicht van wat we met z'n allen aan afval produceren, uiteraard keurig gescheiden naar de verschillende afvalstromen.

Het Statistisch Jaarboek Gemeente Hoogeveen 2001 verschijnt in een beperkte oplage en is vanaf begin september in te zien bij het Voorlichtingscentrum van de gemeente. Dit najaar komen de gegevens voor het eerst ook beschikbaar via de website van de gemeente, www.hoogeveen.nl.
Muziekevenement Marktterrein

Van vrijdag 3 augustus tot en met zondag 5 augustus is er in een feesttent op het lang parkeren gedeelte van de Markt een groot muziekfestival. De optredens zullen dagelijks tot uiterlijk 24.00 uur duren. Vandaag (woensdag) is men al begonnen met het opbouwen op de Markt. Maandag 6 augustus is het terrein weer in z'n geheel beschikbaar voor lang parkeren. Tijdens de zomervakantie zijn verschillende wijkkantoren van Buurtbeheer niet bereikbaar. Hieronder volgt een overzicht per wijkkantoor: Landelijk Gebied Zuid
(Elim, Hollandscheveld, Noordscheschut, Nieuwlande, Moscou). Het wijkteam is niet bereikbaar van 30 juli tot en met 22 augustus 2001.

Krakeel/Centrum-Oost:
Het wijkteam is niet bereikbaar tot en met 6 augustus 2001. Het spreekuur van de wijkbeheerder begint weer op 20 augustus 2001.

Wolfsbos/Zuid:
Het wijkteam is niet bereikbaar tot en met 10 augustus 2001.

Centrum - West & Venesluis:
Het wijkteam is sinds deze week weer bereikbaar.

De Weide:
Het wijkteam is niet bereikbaar gedurende de gehele maand augustus 2001. Met ingang van 3 september 2001 wordt het politiespreekuur verplaatst van de dinsdagochtend naar de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur op het wijkkantoor in De Weideblik. De wijkbeheerder is ook aanwezig. De spreekuren van de wijkbeheerder zelf zullen onveranderd van maandag tot en met donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur plaatsvinden, eveneens in de Weideblik.

Landelijk Gebied Noord
(Pesse, Fluitenberg, Stuifzand, Nieuweroord en Tiendeveen): Het wijkteam is niet bereikbaar tot en met 10 augustus 2001. Wegen afgesloten voor Pulledagen

In verband met de Pulledagen zijn de volgende wegen op donderdag 2, 9 en 16 augustus van 7.00 uur tot 18.00 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten: de kruising Hoofdstraat/Raadhuisstraat/Grote Kerkstraat, Jonkheer de Jongestraat vanaf de kruising Kaaplaantje de Schutstraat (beide rijbanen) ter hoogte van Hoofdstraat/Alteveerstraat, Schutstraat/Van Limburg Zieke boom gekapt
Een iep van de bomenrij aan de noordzijde van De Koppeling heeft iepziekte. De boom sterft hierdoor af. Om te voorkomen dat de boom gaat functioneren als een verspreidingsbron voor de iepziekte, zal de gemeente de zieke iep op korte termijn verwijderen. De werkzaamheden hiervoor zijn volgende week. Water Schoonhoven goed

Regelmatig controleert het waterschap Reest en Wieden de kwaliteit van het open zwemwater in de gemeente Hoogeveen. Op 24 juli is het water van Schoonhoven weer gecontroleerd. Het water voldoet aan de normen en is dus geschikt om in te zwemmen.Hetzelfde gold overigens voor alle onderzochte plassen in Zuid-West Drenthe, het werkgebied van het waterschap. Mededeling voor Molukse ex-KNIL-militairen

De Repatriëringsregeling voor Molukse ex-KNIL-militairen loopt op 31 december 2002 af. Tot 1 december dit jaar kunnen gegadigden voor terugkeer naar Indonesië zich nog melden bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In overleg met de Indonesische regering gaat het ministerie na of men kan terugkeren naar Indonesië.

De Repatriëringsregeling geldt alleen voor personen ouder dan 64 jaar (Nederlandse nationaliteit) of ouder dan 54 jaar (Indonesische nationaliteit). De regeling is in 1975 ingesteld voor ex-KNIL-militairen en voormalig personeel van de Koninklijke Marine van Molukse origine die in 1951 of 1952 naar Nederland kwamen. De meesten hebben zich hier voor langere tijd gevestigd. Er zijn echter ook individuen en groepen teruggekeerd naar Indonesië. Met toestemming van de Indonesische overheid, konden zij gebruik maken van de Repatriëringsregeling voor financiële ondersteuning.

Deze Repatriëringsregeling loopt op 31 december 2002 af en zal niet worden verlengd. Nederland en Indonesië hebben de volgende afspraken gemaakt: 1. het ministerie van VWS inventariseert in 2001 (voor 1 december) wie alsnog in aanmerking wil komen voor repatriëring 2. ex-KNIL-militairen en ex-Marine personeel van Molukse origine kunnen zich tot 1 december 2001 aanmelden bij het ministerie; degenen met een Indonesische nationaliteit kunnen zich aanmelden bij de Indonesische ambassade in Den Haag
3. het ministerie screent de aanvragen om te kijken of de aanvragers in aanmerking komen voor de regeling, daarna begint de administratieve procedure voor het verkrijgen van toestemming 4. na het verkrijgen van toestemming hebben de repatrianten een jaar de tijd om daadwerkelijk te vertrekken (uiterlijk tot einde van 2002)

Uitstel van de feitelijke repatriëring is alleen mogelijk met toestemming van de Indonesische overheid.
Molukkers die besluiten terug te keren naar Indonesië krijgen financiële steun van het ministerie van VWS. Bovendien kunnen ze rekenen op begeleiding tot aankomst in de plaats waar ze zich vestigen. Molukkers met de Nederlandse nationaliteit zullen na vestiging in Indonesië wel ieder jaar hun verblijfsvergunning moeten verlengen.

Heeft u belangstelling om nog van deze regeling gebruik te maken, meldt u zich dan voor 1 december van dit jaar (2001) aan bij het Ministerie van VWS. Informatie over (de beëindiging van) de regeling is verkrijgbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2221305. Een folder met aanvraagformulier voor schriftelijke informatie is ook verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum van de gemeente in het Raadhuis.
Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Iemand die opvalt vanwege (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving? Ook u kunt iemand voordragen voor een lintje. Wat moet u doen?

Bij het kabinet van de burgemeester (tel. 291253) kunt u in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. De mensen daar kunnen u vervolgens precies uitleggen hoe u te werk moet gaan.

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Wilt u iemand voordragen voor de zogenaamde 'lintjesregen' rond Koninginnedag, dien dan uiterlijk 15 augustus in het jaar ervoor een voorstel in bij de burgemeester. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen.

Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website van het Kapittel voor de Civiele Orden op het adres www.lintjes.nl.
Nieuw Leefbaarheidsfonds opgericht

Op initiatief van het project Mooi Zo, Goed Zo van de Stichting Welzijnswerk is onlangs een nieuw Leefbaarheidsfonds voor Hoogeveen opgericht. Mooi Zo, Goed Zo bemiddelt tussen bewoners en bedrijfsleven om activiteiten die de leefbaarheid in wijken en dorpen verbeteren financieel mogelijk te maken. In vijf jaar tijd heeft Mooi Zo, Goed Zo ruim honderd aanvragen van bewoners verwerkt. Hoogeveense bedrijven droegen vele duizenden guldens bij.

Met het nieuwe leefbaarheidsfonds wil Mooi Zo,Goed Zo bewonerswensen nog sneller realiseren. Het fonds wordt gevuld met donaties uit het bedrijfsleven. Bedrijven die deelnemen hoeven niet meer zelf te reageren op verzoeken om sponsoring, maar kunnen daarvoor verwijzen naar het fonds.

Het bestuur van de Stichting Leefbaarheidsfonds Hoogeveen wordt gevormd door Jan Ballast, Hendrikus Loof en Freek Lubbers en zal vier keer per jaar bijeenkomen om aanvragen van bewoners(groepen) te bespreken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mariëlle Vogelzang, projectleider van Mooi Zo, Goed Zo, telefoon 236521.
Geef het door, rechts gaat voor

Weet u het nog? Vanaf 1 mei dit jaar moeten bestuurders op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen. Sinds die datum geldt de regel dat 'snelverkeer' op gelijkwaardige kruisingen voorrang heeft op 'langzaam verkeer' dus niet meer.

Deze maatregel is genomen om de voorrangsregels te vereenvoudigen. We hebben nu bovendien dezelfde regels als de landen om ons heen. Op vakantie bijvoorbeeld hoeven we ons in die landen niet meer aan te passen aan andere voorrangsregels.

Bestuurders zijn alle weggebruikers, behalve voetgangers. Voetgangers vallen dus niet onder de nieuwe voorrangsregel. Skeelers, skaters en steppers zijn gelijkgesteld aan voetgangers.

Een gelijkwaardige kruising is een kruising, waar de voorrang niet apart geregeld is. Op kruisingen, waar de voorrang wél geregeld is, bijvoorbeeld door verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een uitritconstructie, zijn de voorrangsregels niet veranderd. Ook op kruisingen tussen een verharde en een onverharde weg is de voorrangssituatie ongewijzigd. Bestuurders op de onverharde weg blijven daar voorrang verlenen aan alle bestuurders op de verharde weg.

Geen recht

Voorrang is geen recht. Het is van groot belang dat fietsers, bromfietsers en ruiters geen voorrang némen, als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar goed opletten of ze voorrang kríjgen. Oogcontact met medeweggebruikers kan daar een belangrijke rol bij spelen. Wees er altijd op bedacht dat bestuurders misschien geen voorrang verlenen. Neem bij twijfel geen risico en laat de ander gewoon voorgaan. Zorg bovendien voor een goede verlichting en reflectie op de (brom)fiets.

Internetgebruikers kunnen nog meer informatie vinden over de voorrangsregels op de fraaie website www.geefhetdoor.nl. Deze site van het ministerie van Verkeer en Waterstaat telt ook enkele leuke pagina's voor kinderen. Discussiëren over zaken die leven in Hoogeveen? Dat kan via de website van de gemeente. U kunt mee discussiëren onder de thema's Over het leven, Over Hoogeveen en Over het gemeentelijk beleid. U kunt reageren maar ook zelf een nieuwe discussie starten. Aanmelden is eenvoudig en hoeft maar eenmaal: een korte handleiding vindt u op de site. De discussiepagina's staan onder het hoofdstuk Uw mening in het digitaal gemeentehuis.

Centraal punt voor zorg & dienstverlening
Voor zorgvragen eerst naar Lokaal Loket

Sinds begin 2000 heeft Hoogeveen een centraal punt voor zorg & dienstverlening: het Lokaal Loket. In het Lokaal Loket is zoveel mogelijk informatie beschikbaar over allerlei diensten die worden aangeboden voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. U kunt er terecht met al uw vragen en verzoeken op dit terrein. Het loket verstrekt de gewenste informatie of bemiddelt zo nodig naar de gevraagde dienst.

Veel instellingen en instanties bieden diensten aan voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. Zoveel zelfs, dat soms moeilijk te vinden is waar u het best terecht kunt voor zorg of dienstverlening.

Eerst naar Lokaal Loket

In het Lokaal Loket zijn veel diensten direct verkrijgbaar of aan te vragen. U kunt eens rustig praten over wat er te kiezen valt of direct op het goede spoor worden gezet, met informatie over of aanmelding bij de juiste instantie.

Alle diensten op een rij

U kunt bij het Lokaal Loket onder meer een beroep doen op de volgende diensten en voorzieningen:

* verpleging en verzorging

* voorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten
* ouderenadviseur

* maaltijdvoorziening

* klussendienst

* steunpunt mantelzorg (voor mensen met vragen/knelpunten in de zorg voor anderen in de naaste omgeving)

* gezondheidswijzer

* Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (o.a. oppas, sociaal contact, rouwbegeleiding, thuishulp bij stervenden)
* Meer Bewegen voor Ouderen (gymnastiek, volksdansen, sport & spel, T'ai Chi)

* individuele hulpverlening

* opbouwwerk en cultureel werk

* informatie & advies (o.a. over belastingen, uitkeringen, leren, wonen, invullen formulieren)
Meer weten?
Het Lokaal Loket is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch ook bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is Lokaal Loket, Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen, telefoon 231313, fax 265850, e-mail zorgloket@welzijnswerk-hoogeveen.nl . MededelingenWet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 3 juli 2001 vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvragen van:

* De heer R. Daling, voor het oprichten en in werking hebben van een tuincentrum, gelegen aan Nijstad 11 te Hoogeveen
* Buigcentrale Steenbergen Internationaal B.V., voor het veranderen van de werking van een inrichting voor het verwerken van betonstaal, gelegen aan de Dr. Anton Philipsstraat 15 te Hoogeveen. Het bedrijf wordt uitgebreid met de opslag van 16 gasflessen met elk een inhoud van 50 l inert gas. Daarnaast wordt het bestaande gasflessenpakket verplaatst.

* De heer H. Stuifzand, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een vleeskalveren- en zoogkoeienbedrijf, gelegen aan de Langedijk 22 te Hollandscheveld. De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.
De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 2 augustus 2001 tot en met 13 september 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Op verzoek kunt u de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren inzien. De stukken worden dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, lid 1, 20.6 en 20.7 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 13 september 2001 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk dan wel mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit b. De adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit
c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerp
d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Indien de besluiten tevens betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan worden de vergunningen ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u richten aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook