Gemeente Hoogeveen

19 september 2001

* 'Operatie paspoort' verloopt voorspoedig *
* Gemeenteraad houdt vergadering *

* Bouwplan politiebureau en gymzaal *

* Buurtfeest Damstraat *

* Bigfoot stuntshow *

* Milieustraat Hoogeveen eind september week dicht *
* Werkzaamheden aan de wegen *

* Snelheidsremmer gaat niet door *

* Spoorwegovergang Oostering dicht *

* Digitaal spreekuur over voorzieningen jongeren *
* Grenswaarde industrielawaai Buitenvaart II *
* Grenswaarde wegverkeers- en industrielawaai Museumhof *
* Bouwplan politiebureau en gymzaal Griendtsveenweg *
* Vergunningen Fokker Edisonstraat en melkveehouderij Tiendeveen *
* Bouwplannen Pesserstraat en Jeulenwijk *
* Kapvergunningen 't Haagje, Artola en Kerkenkavel *
* Zones 30 km, parkeerverboden en voorrang *
* Verkeersmaatregel Coevorderstraatweg *

* Aanvragen en meldingen bouwen en slopen *
Voortaan vijf werkdagen wachten op paspoort

'Operatie paspoort' verloopt voorspoedig

Nog anderhalve week. Dan is een paspoort of identiteitskaart niet langer 'klaar terwijl u wacht'. Met ingang van 1 oktober zet drukker Joh. Enschede er voortaan ook de persoonsgegevens in. Nu doen de gemeenten dat nog zelf. Met ingang van volgende maand duurt het vijf werkdagen voordat u uw nieuwe paspoort in handen heeft.

Bij 'Operatie Paspoort' gaan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeenten niet over n nacht ijs. De overheid en de drukker zijn nu bijna een maand bezig met testen. Vrijwel alle gemeenten in Nederland vragen al paspoorten aan bij de drukker. Natuurlijk gaat het om 'nepaanvragen', maar de drukker moet wel echte - overigens onbruikbare - paspoorten bij de gemeente afleveren.

De gemeente Hoogeveen is begonnen met ongeveer 10 paspoortaanvragen per dag. Dat aantal ligt nu op zo'n 30 en op de laatste testdag zullen 35 paspoorten bij de drukker worden aangevraagd. In deze laatste fase van de testperiode gaat het om rele aantallen. De gemeente moet wennen aan de nieuwe werkwijze en de drukker moet zeker weten dat ze genoeg capaciteit heeft om alle gemeenten van nieuwe paspoorten te voorzien.

E-mail

Het uitproberen verloopt voorspoedig. Persoonsgegevens en zelfs de pasfoto gaan over de electronische snelweg naar de drukker. Na maximaal vijf werkdagen vallen 'echte' paspoorten bij de gemeente in de brievenbus. Tot nu toe lukt het de drukker om de aangevraagde paspoorten binnen vijf werkdagen af te leveren.

Als u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt moet u het huidige reisdocument meebrengen en n recente, professionele pasfoto, die recht van voren is genomen. Overigens moet de pasfoto al sinds 1 september recht van voren zijn genomen. Dus ook als u nog een 'oud' paspoort haalt moet de foto aan die eis voldoen.

Bijschrijving kinderen

Ook kinderen die worden bijgeschreven komen voortaan met een foto in het paspoort van de ouder. De kinderen moeten ook meekomen bij het aanvragen van de bijschrijving. Voor de bijschrijving van een kind in het paspoort van een ouder, moet de andere ouder schriftelijk toestemming geven.

In die eerste week van de invoering van de nieuwe reisdocumenten kunnen wel paspoorten en identiteitskaarten worden aangevraagd, maar nog niet worden uitgereikt. Ook kan gedurende de eerste week van oktober niet van de zogeheten spoedprocedure gebruik worden gemaakt.

Spoed

Vanaf 8 oktober is er dus een spoedprocedure voor wie door omstandigheden snel een reisdocument nodig heeft. Het document kan dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Deze spoedprocedure kost wel extra geld

Voor meer informatie over het nieuwe paspoort kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken (tel. 291302) of u surft naar www.paspoortinformatie.nl. of www.hoogeveen.nl (in het digitaal gemeentehuis onder Burgerzaken).

Gemeenteraad houdt vergadering

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert donderdag 27 september in het raadhuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

* De notitie 'Kennismaking met Kunst en Cultuur in Hoogeveen'.
* De beleidsnotitie 'Cultuuromslag'.

* De gemeentelijke prioriteitenlijst rijksmonumenten 2002-2007.
* Vaststelling Stedenbouwkundige visie Krakeel als beleid van de gemeente Hoogeveen.

* Bestemmingsplan Landgoed Wijsbersche Hooge.
* Definitieve MER Buitenvaart II ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan Buitenvaart II.

* Wijziging Legesverordening 2001.

* Wijziging Tarieventabel bij de Verordening afvalstoffenheffing 2001.

* Wijziging van de Premieverordening.

* Begrotingswijziging(en) van de algemene dienst 2001.
Bouwplan politiebureau en gymzaal

Waar voorheen de MAVO-Griendtsveen stond, in wijk West, komt een nieuw politiebureau en een gym-turnzaal. Hiervoor is een bestemmingsplan in voorbereiding. Dit ligt vanaf

20 september ter inzage. Meer informatie vindt u in de Mededelingen van dit Torentje.

Buurtfeest Damstraat

Buurtbewoners willen zaterdag 29 september een barbecue houden op het grasveld aan de Damstraat. Bij de gemeente is daarvoor op 11 september een aanvraag ingediend. De barbecue is voor de bewoners van de Damstraat, gedeelte Schoklandstraat, Fictorialaan en de Den Bestenstraat. Op het grasveld in de Damstraat worden drie tenten geplaatst. Nadere informatie is te verkrijgen bij Algemene Zaken (telefoon 291243, e-mail gemeente@hoogeveen.nl).

Bigfoot stuntshow

Op het Beukemaplein in Hoogeveen worden woensdag 10 en donderdag 11 oktober Big Foot Stuntmen Shows gegeven. Burgemeester en Wethouders hebben hiervoor op 6 augustus een vergunning gegeven aan de Original Traber Big Foot and Stuntshow.

Op dinsdag 9 oktober wordt begonnen met de opbouw. Vrijdag 12 oktober is het terrein weer volledig te gebruiken als parkeerterrein. Nadere informatie hier over is te verkrijgen bij Algemene Zaken (telefoon 291243, e-mail gemeente@hoogeveen.nl).
achter De Krullevaar aan De Rietgans. Van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 september kunt u oud papier brengen naar de Prof. Titus Brandsmaschool.

De containers staan achter de school op het Blankensplein tot vrijdag 12.00 uur.

Milieustraat Hoogeveen eind september week dicht

De Milieustraat op de gemeentewerf aan de De Vos van Steenwijklaan is van maandag 24 september tot en met maandag 1 oktober gesloten voor het publiek. De gemeente Hoogeveen gebruikt die week om apparatuur te plaatsen, die toegangspassen kan aflezen. Ook komen er slagbomen. De weegbruggen zijn al genstalleerd.

Deze week is de gemeente ook begonnen met het verwerken van de aanvragen van Milieustraatpassen. De chips in de passen worden 'geladen' met de gegevens van de pashouder, zodat geregistreerd kan worden hoeveel afval elke Hoogevener naar de Milieustraat brengt.

De Milieustraat is vanaf 2 oktober nog slechts toegankelijk voor mensen die een pas hebben. De toegangspasregeling moet een einde maken aan het 'afvaltoerisme' van buiten de gemeente en het gratis storten van afval door bedrijven. De Milieustraat wordt betaald uit de afvalstoffenheffing. Het is dan ook niet meer dan billijk dat alleen degenen die afvalstoffenheffing betalen gebruik mogen maken van de Milieustraat. Dat sluit bedrijven en mensen van buiten de gemeente uit.

Weegbruggen

Voor de verschillende categorien afval heeft de gemeente maximale hoeveelheden per jaar vastgesteld. Hoogeveners mogen tot die maxima afval gratis brengen. Komt men daarboven, dan moet men betalen. De registratie gebeurt via weegbruggen en de Milieustraatpas. Daarnaast zijn er afvalsoorten, die wel onbeperkt gratis mogen worden gebracht. Maar ook daarvoor is een toegangspas nodig.

Iedere pashouder kan per jaar de volgende hoeveelheden gratis aanbieden:

* 600 kilo grof huishoudelijk restafval

* 1000 kilo organisch tuinafval (geen grond/geen plaggen)
* 1300 kilo schoon puin (ongeveer 1 kuub)
Komt een pashouder daarboven, dan betaalt hij of zij bij. Voor 2001 gelden de volgende tarieven:

* grof huishoudelijk restafval 0,35 per kilo ( 0,16)
* organisch tuinafval 0,08 per kilo ( 0,04)
* schoon puin 0,02 per kilo ( 0,01)

De gemeente stelt geen limieten aan onder meer klein gevaarlijk afval (KGA), wit- en bruingoed en kadavers van kleine huisdieren. Wel is ook daarvoor de milieustraatpas nodig.

Voor meer informatie surft u naar www.hoogeveen.nl (Afval & milieu) of u belt met de gemeentereiniging (tel. 291653).

Werkzaamheden aan de wegen

Het deel van de Middenweg tussen de Wethouder Robaardstraat en de Lomanlaan is van dinsdag dinsdag 25 september tot en met vrijdag 29 september dicht voor het verkeer. Dan legt de gemeente fietsstroken aan.

De kruising Tamboerlaan/Middenweg krijgt een zogeheten verkeerstafel. Het karwei duurt van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 12 oktober.

In beide gevallen wordt het verkeer omgeleid.

Sinds maandag is de gemeente bezig met het herstraten van weggedeelten in de Helios. Daarom is de Helios vanaf de Neptunes tot aan de flats afgesloten. De herstratingswerkzaamheden duren tot en met vrijdag 28 september. Het verkeer wordt omgeleid.

Snelheidsremmer gaat niet door

In het Torentje van vorige week is in het artikel over de 30-kilometerzones in Wolfsbos en Zuid gemeld dat in het kruispunt Middenweg - Boekenberghstraat een snelheidsremmer zou komen. Deze locatie komt te vervallen. Technisch gezien levert inpassing van een snelheidsremmer op die plek problemen op. Bovendien legt de gemeente volgende week fietsstroken aan in de Middenweg.

De tekeningen die ter inzage liggen in de Vogelwiek en het Voorlichtingscentrum zijn aangepast.

Spoorwegovergang Oostering dicht

De gemeente sluit maandag 24 en dinsdag 25 september de spoorwegovergang in de Oostering. De NS werkt dan aan het spoor. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.
Digitaal spreekuur over voorzieningen jongeren
In het discussieplatform op de website van de gemeente loopt inmiddels een discussie over het digitaal spreekuur.
De gemeente Hoogeveen geeft aan de Bieslook in het bestemmingsplan Noordscheschut-West in Noordscheschut bouwkavels uit voor twee-onder-n kap woningen (4 stuks).

Met ingang van 13 september 2001 kunt u zich hiervoor inschrijven bij de afdeling Grondzaken en Eigendommen in het Compagnieshuis, kamer 2.24 aan het Raadhuisplein. Bij deze afdeling zijn ook de tekening, bestemmingsplanvoorschriften en de inschrijf- en verkoopvoorwaarden te verkrijgen. De kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw. De verkoopprijs per vierkante meter is 225,00 ( 102,10), exclusief 19% BTW.

Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 28 september 2001

De kosten hiervoor zijn 500,--( 226,89). De gemeente geeft aan iedere inschrijver een inschrijfnummer verstrekt. Partners mogen zich niet afzonderlijk inschrijven. Een notaris bepaalt via loting aan welke belangstellende een grondaanbieding wordt gedaan. levenspartner economische en/of sociale binding heeft: worden - in eerste instantie - uitgezonderd van loting. Indien blijkt dat na de loting niet alle bouwkavels verkocht zijn zal ook voor hen Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Slochteren (tel. 291754 op maandagochtend, woensdag en donderdag ) van de afdeling Grondzaken en Eigendommen.

Grenswaarde industrielawaai Buitenvaart II

De gemeente Hoogeveen ontwikkelt een nieuw bedrijventerrein: Buitenvaart II. Binnen het bestemmingsplan van Buitenvaart II wordt de vestiging van bedrijven mogelijk die vallen onder artikel 42 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op grond van artikel 42 van de Wet geluidhinder dient rond een dergelijk bedrijventerrein een zone te worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege het bedrijventerrein de waarde van 50 dB(A) in principe niet te boven mag gaan.

Gezien het feit dat het noordelijk blok van het bedrijventerrein Buitenvaart II direct tegen het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Buitenvaart I wordt aangelegd, is besloten, ondanks het feit dat de vestiging van bedrijven die vallen onder artikel 42 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op Buitenvaart I zijn uitgesloten, het bedrijventerrein Buitenvaart I gelijktijdig in de akoestische zonering mee te nemen op basis van de in dat bestemmingsplan opgenomen milieuzonering.

Het noordelijk blok en het zuidelijk blok van het bedrijventerrein Buitenvaart II zijn akoestisch verkaveld. Dit op basis van het uitgangspunt dat de cumulatieve geluidsbelasting op de omliggende woningen zoveel mogelijk is terug gebracht tot 50 dB(A). Dit heeft geresulteerd in het feit dat bij 18 woningen, gelegen aan:
* Hollandscheveldse Opgaande 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49 en 51

* Albartsweg 4, 6 en 7

* Riegshoogtendijk 136

de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Hiervoor wordt op grond van de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van Drenthe een ontheffing aangevraagd. De ontheffing is gebaseerd op artikel 47 Wet geluidhinder respectievelijk artikel 3, lid 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen.

Het ontwerp-verzoek hogere grenswaarde industrielawaai Buitenvaart II en het daarbij behorende akoestische rapport liggen vanaf morgen, donderdag 20 september 2001, gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Milieu, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn opmerkingen schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, postbus 20.000, 7900 PA te Hoogeveen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A.W.J. Wijngaarden van de afdeling Milieu, telefoonnummer 0528-291604.

Grenswaarde wegverkeers- en industrielawaai Museumhof

De gemeente Hoogeveen bereidt voor een gebied aan de noordwestzijde van het Prins Mauritsplein een ontwerp-bestemmingsplan 'Museumhof' voorbereid. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Glasmuseum, aan de oostzijde door het Prins Mauritsplein, aan de zuidzijde door de bestaande bebouwing aan het Prins Mauritsplein en aan de westzijde door de bestaande bebouwing aan de Brinkstraat. Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de realisering van twee appartementengebouwen van vier respectievelijk drie bouwlagen. De beide gebouwen bevatten in totaal 34 wooneenheden.

In het kader van deze procedure is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat zowel de voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)) voor het wegverkeerslawaai (wooneenheden gelegen aan de Brinkstraat) als de voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)) voor het industrielawaai (alle 34 wooneenheden) wordt overschreden.

Hiervoor wordt op grond van de Wet geluidhinder bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe een ontheffing aangevraagd. De ontheffing voor het wegverkeerslawaai is gebaseerd op artikel 83 Wet geluidhinder en artikel 2, lid 2, sub b van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en voor het industrielawaai artikel 66 Wet geluidhinder en artikel 2, lid 3 van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen.

Het ontwerp-verzoek hogere grenswaarde wegverkeerslawaai en industrielawaai en het daarbij behorende akoestische rapport liggen vanaf 20 september 2001 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Milieu, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn opmerkingen schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, postbus 20.000, 7900 PA te Hoogeveen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer R.B.G.J. Kuipers van de afdeling Milieu, telefoonnummer 0528-291617.
Bouwplan politiebureau en gymzaal Griendtsveenweg
Griendtsveenweg, Vermeerstraat, Rubensstraat en v.d. Helststraat. ligt vanaf

20 september 2001 tot en met 17 oktober 2001
gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met mevrouw E.H. Buist. Haar rechtstreeks telefoonnummer is 0528-291707.
Vergunningen Fokker Edisonstraat en melkveehouderij Tiendeveen het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 14 september 2001 vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvragen van:
* Fokker Special Products B.V., voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf, gelegen aan de Edisonstraat 1 te Hoogeveen;
* De heer A.J. Ruyne, voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een melkveehouderij, gelegen aan de Hoogevenseweg 1 te Tiendeveen.

De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 20 september 2001 tot en met 1 november 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, lid 1, 20.6 en 20.7 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 1 november 2001 beroep open bij de
* Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk dan wel mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.
* De adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit.
* Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
* Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit. De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij
Indien de besluiten tevens betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan worden de vergunningen ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.


Bouwplannen Pesserstraat en Jeulenwijk

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen Noord A1 en Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* A.J.G.M.van Montfort, voor het uitbreiden van de woning Pesserstraat 11 te Hoogeveen;

* A.J. Kroesen, voor het bouwen van een schuilstal op het perceel Jeulenwijk 110 te Elim.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 20 september 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Kapvergunningen 't Haagje, Artola en Kerkenkavel

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verstrekt aan:
* Arcadis Assen, voor een 3-tal bomen op het voormalige Artola-terrein

* De sector MOW, voor een amerikaanse eik aan 't Haagje, ter hoogte van de kruising met het Kaaplaantje

* De sector MOW voor een beuk, staande aan de Kerkenkavel te Hollandscheveld;

Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Zones 30 km, parkeerverboden en voorrang

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om:

binnen de volgende grenzen een maximum toegestane snelheid van 30 km per uur in te stellen op:

* de Drostenraai ter hoogte van huisnummer 37, komt een grens te liggen tussen30 km/uur en 50 km/uur.

* de Molenweg, direct ten noorden van de aansluiting met Noord.
* de Coevorderstraatweg ter weerszijden van de aansluiting met het Zwarte Dijkje op een afstand van ongeveer 50 m.
* het Schooldijkje ter plaatse van de grens bebouwde kom, komt een grens te liggen tussen 30km/uur en 60 km/uur.

langs de noordzijde Drostenraai komt een parkeerverbod voor de percelen met de huisnummers 13 t/m 37. Op de zuidzijde Drostenraai komen 12 parkeerplaatsen langs het kanaal ter hoogte van de huisartsenpraktijk.

De huidige voorrangssituatie op de aansluiting
Coevorderstraatweg/Zwarte Dijkje wordt opgeheven. Bestuurders van rechts hebben voortaan voorrang.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie zie de officile publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (tel. 291646).

Verkeersmaatregel Coevorderstraatweg

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om de Coevorderstraatweg gelegen binnen de bebouwde kom van Noordscheschut aan te wijzen als voorrangsweg, met uitzondering voor het weggedeelte dat aangewezen wordt als 30-km gebied. Hiertoe wordt verkeersbesluit nummer 20/1972,1A, waarin de hele weg binnen de bebouwde kom werd aangewezen als voorrangsweg ingetrokken.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officile publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (tel. 291646).

Bouw- en sloopvergunningen

Verleende bouwvergunningen

* Y. Unutan, voor het uitbreiden van de woning De Vink 37 te
* S.J.M. Bentvelsen, voor het uitbreiden van de woning Beilerstraat 11, Pesse;

* J. Fieten, voor het uitbreiden van de woning Noord 249 te
* T.J.C. de Brouwer, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Keplerlaan 4 te Hoogeveen;

* R. Strijker, voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een tuinhuisje aan de Noorderweg 23 te Hoogeveen;
* W. Mulder, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Meerkoetlaan 28 te Hoogeveen;

* R.J. Mol, voor het uitbreiden van de woning Eenendertigste Wijk-N 12 te Hollandscheveld;

* H.A. Prins, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning De Mast 14 te Hoogeveen;

* Arriva Openbaar Vervoer N.V., voor het plaatsen van tijdelijke kantoorunits aan de Crerarstraat 2 te Hoogeveen;
* H.B. Brand, voor het uitbreiden van de woning Fluitenbergseweg 60 te Fluitenberg;

* K. Perdok, voor het uitbreiden van een dakkapel van de woning Zuiderweg 61 te Hoogeveen;

* J.A. Krikken, voor het uitbreiden van de woning Carstensdijk 49 te Elim;

* A. Bonen-Tigelaar, voor het uitbreiden van de woning Van Swietenhof 51 te Hoogeveen;

* Voetbalvereniging Hollandscheveld, voor het bouwen van een tuinhuisje aan de Schoonhovenweg 1a te Hollandscheveld;
* A. Heijs, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Ruisvoorn 6 te Hoogeveen.

Verleende sloopvergunningen

* Stichting Woonconcept Hoogeveen, voor het slopen van voor- en achtergevels van diverse woningen aan De Kroon, Atlaslaan en Zenithlaan te Hoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouw- en sloopvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Aanvragen en meldingen bouwen en slopen

Sloopaanvraag

* Scorsolini M., verrichten van inpandige sloopwerkzaamheden, Eisenhowerstraat 2

Bouwaanvragen:

* Ringenier B., uitbreiden van een woning, Leeuweriklaan 86
* A.S.E. Onroerend Goed B.V., uitbreiden van een kantoorruimte, Stephensonstraat 66

* Jato Kantoor- en projectinrichting, wijzigen van de voorgevel van een bedrijfspand, Industrieweg 94

* Vereniging voor Duitse Herdershonden, bouwen van een clubgebouw, Achteromsedijk

* Engberts H., uitbreiden van een garage/berging, De Wrongel 23
* Benjamins H., bouwen van een schuur, Dirk ten Heuvelstraat 12
* Slender H., plaatsen van een carport, Haverkamp 16
* Wesseling H., wijzigen van de gevels van een woning, Sirius 34
Bouwmeldingen:

* Sleen van der K., uitbreiden van een woning, Den Bestenstraat 32
* Coelingh, J. bouwen van een serre, De Kajuit 40
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook