Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje12 september 2001

Inhoud


* Start inschrijving voor bouwkavels Erflanden *
* Vergaderingen commissies *

* Oud papier *

* Reparatie recreatiebad De Dolfijn *

* Collecten *

* Nieuwe gemeentegids *

* Heleen van der Tuin exposeert in het Raadhuis *
* Vrijwilligersmarkt langs de Cascade *

* Dertig km per uur in Wolfsbos en Zuid *
* Digitaal spreekuur over *

* voorzieningen jongeren *

* Huwelijk op Internet *

* Mededelingen *


* Kavelverkoop Noordscheschut (Bieslook) *
* Kapvergunningen Van Limburg Stirumstraat, Eikenlaan en Hoogeveensche Vaart *

* Plan legkippenbedrijf in Nieuweroord *

* Voorbereiding bestemmingsplannen *

* Plan politiebureau en gymzaal bij Griendtsveenweg *
* Meldingen AMVB's *

* Intrekken vergunning mesterij Noorder Hoofddiep *
* Bouwplan garagewerkplaats Brugstraat Nieuwlande *
* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

* Bouwaanvragen en bouwmeldingen *

* Subsidie Andreas Manna en Foster Parents *
* Verkeersmaatregel Hoofdstraat Hoogeveen *
Nog tot vrijdag 21 september

Start inschrijving voor bouwkavels Erflanden

Hoogeveens nieuwste woonwijk Erflanden bevindt zich in de tweede bouwfase. Vorige week donderdag is de inschrijving begonnen voor een aantal particuliere kavels in deze fase. Het zijn er 22 in het zogeheten weidemilieu. De kavels zijn bedoeld voor twee-onder-één-kapwoningen.

De kavels liggen in het noordelijk gedeelte van de tweede fase (fase 2-noord, cluster 3). Dat is grofweg in de hoek van de geluidswal en de Zuidwoldigerweg. Het bestemmingsplan staat hier maximaal 2 bouwlagen toe met kap. Boven op de garage van de woningen kan nog een kap komen met daaronder eventueel een extra (slaap-hobby)kamer. De maximale bouwhoogte is 11 meter. De kavels variëren in grootte van ongeveer 250 tot 360 m2.

De prijs van de kavels is 257,50 ( 116,85) per vierkante meter, exclusief BTW. De prijzen zijn ook exclusief een toeslag van 5.000,- ( 2.268,90) voor duurzaam bouwen. Deze toeslag krijgt u als koper in z'n geheel terug als u aan de eisen van duurzaam bouwen voldoet, die de gemeente stelt .

Meer informatie

Bij de gemeentelijke afdeling Grondzaken & Eigendommen (GE) in het Compagnieshuis aan het Raadhuisplein in Hoogeveen ligt een informatiepakket met inschrijfformulier en inschrijfvoorwaarden voor u klaar. Een van de voorwaarden is dat u zich samen met een medebouwer moet inschrijven. De afdeling GE kan eventueel voor u bemiddelen.

De openingstijden voor bezoek zijn elke ochtend tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.15 uur. Op woensdag kunt u tot 17.00 uur terecht. Het telefoonnummer is (0528) 291 758 of 291 911, e-mail gemeente@hoogeveen.nl. Ook bij het gemeentelijke infocentrum Erflanden - in het raadhuis aan het Raadhuisplein - kunt u terecht voor een infopakket.

Inschrijven

Inschrijving voor de 22 kavels kan nog tot en met vrijdag 21 september. Bij veel belangstelling volgt een loting. Inschrijven kan alleen bij de afdeling Grondzaken & Eigendommen.

De gemeente verwacht pas op z'n vroegst over twee jaar een volgende verkoop van particuliere kavels. Het gaat dan om het bosmilieu in het oosten van Erflanden. In tuinstad, in het midden van Erflanden, zijn geen particuliere kavels gepland.

Vergaderingen commissies

De commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu, Cultuur en Recreatie en Toerisme houdt vanavond, woensdag 12 september, een vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:

* Notitie 'Cultuuromslag' en notitie 'Kennismaking met kunst en cultuur in Hoogeveen'.

* Stedenbouwkundige visie Krakeel.

* Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Landgoed Wijsbersche Hooge.
* Ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Dalerend 1975, deelplan Brugstraat 96.

* Ontwerp-bestemmingsplan Nieuwlande, partiële herziening 'Omgeving Johannes Poststraat 32'

* Structuurvisie Bouwmogelijkheden Zuideropgaande.
* Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid.
* Prioriteitenlijst Monumenten 2002-2007 (lijst voor de rijksmonumenten).

* Brief A. Dekker, Oostopgaande 59 Nieuwlande.
De commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid vergadert morgen, donderdag 13 september, in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:
* Aanpassing gemeentelijk Premiebeleid

De commissie Financiën, inclusief Grondbedrijf en Informatisering, houdt volgende week maandag, 17 september een vergadering in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:
* Concept-veranderplan

* Sociaal Jaarverslag

* 1e wijziging Verordening Afvalstoffen

* 3e wijziging Legesverordening

De commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu, Cultuur en Recreatie en Toerisme vergadert volgende week dinsdag 18 september in commissiekamer I van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

* Ontwerp-bestemmingsplan Buitenvaart II met bijbehorende inspraaknota, beeldkwaliteitsplan, duurzaamheidsplan en Milieu Effect Rapport.

Spreekrecht en inzage

Voor het begin van de raadscommissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

De stukken voor deze vergaderingen liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Oud papier

Basisschool De Weidebloem zamelt donderdag 13 september oud papier in. U kunt het papier die dag afleveren bij de containers die naast de school aan de Schweitzerstraat.

Zaterdag 15 september
is het de beurt aan de Samenwerkende Scholen in Elim

Het oud papier kan tussen 9.00 en 11.30 uur worden gebracht naar de containers op de parkeerplaats Prieswijk West.

De scholen 't Rastholt, De Regenboog en De Krullevaar zamelen donderdag 20 september oud papier in. Die dag staan er containers op het parkeerterrein aan de Tilber (bij de sporthal) in Hoogeveen en achter De Krullevaar aan De Rietgans.

Reparatie recreatiebad De Dolfijn

Het recreatiebad in zwembad De Dolfijn is lek. Volgende week maandag 17 september is het recreatiebad daarom gesloten voor reparatiewerkzaamheden. Als het meezit, is het recreatiebad donderdag 20 september weer open. Als het tegenzit, de zaterdag daarop. De andere baden van De Dolfijn zijn gewoon open tijdens de werkzaamheden.

Het mankement in het recreatiebad is een gevolg van de renovatie van het zwembad in 1999. De onderwaterverlichting die destijds is aangebracht zorgt nu voor lekkage.

Collecten

Deze week: gaan vrijwilligers met collectebussen langs de deuren voor het Prinses Beatrix Fonds. Volgende week wordt een collecte gehouden ten behoeve van de Nierstichting Nederland.

Nieuwe gemeentegids

Heeft u de nieuwe gemeentegids al ontvangen? Zo niet, dan mag u de gids deze week in de bus verwachten. Alleen mensen die een Nee/Nee-sticker op de brievenbus hebben, krijgen geen gemeentegids in de bus. Zij kunnen een exemplaar afhalen in het voorlichtingscentrum in het raadhuis.

Ook als u na deze week nog geen gids ontvangen heeft (en u heeft geen Nee/Nee-sticker op de brievenbus), kunt u er een afhalen in het voorlichtingscentrum. Is afhalen voor u niet mogelijk, neemt u dan even contact op, telefoon 291256, gemeente@hoogeveen.nl.

Mocht u fouten tegenkomen of onderdelen missen, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Achter in de gids is hiervoor een speciale bon te vinden.

Heleen van der Tuin exposeert in het Raadhuis

Met vier expressieve olieverfschilderijen en twee zeefdrukken geeft Heleen van der Tuin in de hal van het raadhuis een indruk van haar veelzijdige talent. De kunstenares uit Groningen kreeg vooral bekendheid door haar zeefdrukken van het Groningse land: strakke beelden waaruit ieder overbodig detail is geweerd. Heleen van der Tuin beschilderde ook muren en tunnels in opdracht van Groningse gemeenten. In Frankrijk won zij diverse prijzen.

De abstracte schilderijen die Van der Tuin exposeert in Hoogeveen zijn allesbehalve strak. Beweging, vormen en schitterende kleuren trekken de aandacht in deze werken waarin menselijke figuren nog net herkenbaar zijn.

De expositie van Heleen van der Tuin is dagelijks te bezichtigen tijdens de openingstijden van het raadhuis.

Vrijwilligersmarkt langs de Cascade

Het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk houdt zaterdag 15 september een vrijwilligersmarkt in de Hoofdstraat in Hoogeveen. Tijdens deze markt, die in het teken staat van erkenning van het vrijwilligerswerk en werving van nieuwe, enthousiaste vrijwilligers, zullen tal van organisaties zich aan het publiek presenteren. De markt duurt van 10.00 tot 16.00 en staat opgesteld langs de Cascade. Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij voor vrijwilligersorganisaties. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Lefert Bremer (tel. 271744) of Maaike Schaafsma (tel. 291465).

Dertig km per uur in Wolfsbos en Zuid

De gemeente Hoogeveen wil in de wijken Zuid en Wolfsbos een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren. De gemeenteraad besloot eind '99 in alle woongebieden binnen de bebouwde kom 30-kilometerzones in te stellen. Noordscheschut ging Zuid en Wolfsbos al voor. Sinds vorige week liggen ook dergelijke plannen voor Fluitenberg en Het Hoge Holt ter inzage.

De hoofdwegen in Hoogeveen en de doorgaande routes in de dorpen blijven 50 km per uur.

In het plan Wolfsbos wordt de gehele wijk uitgevoerd als 30-kilometergebied, met uitzondering van de Mr. Cramerweg, de Wolfsbosstraat en de Buizerdlaan.

Er komen snelheidsremmers op de volgende plaatsen:
* Kruising Valkenlaan - De Koolmees

* Kruising Valkenlaan - Sperwerlaan

* Kruising Koekoeklaan - Sperwerlaan

* Wegvak Leeuweriklaan nabij de Plevier

* Wegvak Leeuweriklaan tussen de Wulp en de Tapuitlaan
* Kruising Tapuitlaan - Roerdomplaan

* Wegvak Roerdomplaan nabij nr. 146

Snelheidsremmers die in het kader van de reconstructie van De Fazant staan gepland, zijn in dit plan niet meegenomen.

Plan Zuid

In het plan Zuid wordt de gehele wijk uitgevoerd als 30-kilometergebied, met uitzondering van de Wolfsbosstraat, Het Haagje, de Schutstraat, de Alteveerstraat, de Lomanlaan en de Boekweitlaan;

Er komen snelheidsremmers op het wegvak Ericalaan tussen de Anemoonstraat en de Irisstraat en de kruisingen:
* Baarlelaan - Etstoelstraat

* Tamboerlaan - Beukemastraat

* Tamboerlaan - Middenweg

* Tamboerlaan - Albert Steenbergenstraat

* Middenweg - Boekenberghstraat

Inzage

Vanaf morgen, donderdag 13 september, liggen de 30-kilometerplannen voor de wijken Zuid en Wolfsbos vier weken lang ter inzage in het buurtgebouw Vogelwiek aan de Koekoeklaan en in het Voorlichtingscentrum van de gemeente (ingang Prins Bernhardstraat). Gedurende de openingstijden kunt u de plannen inzien. Tijdens het spreekuur van Buurtbeheer in de Vogelwiek (van maandag tot en met donderdag van 11.00 tot 12.00 uur) kunt u bovendien uitleg krijgen en uw eventuele opmerkingen kenbaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkeer, telefoon 291646.

Digitaal spreekuur over

voorzieningen jongeren

Dinsdag 25 september is van 18.15 tot 19.15 uur alweer het derde digitale spreekuur op de website van de gemeente Hoogeveen. Wethouder Holtrop praat dan met bezoekers over Voorzieningen voor jongeren. U kunt meedoen door vragen te stellen, maar u kunt ook gewoon meekijken 'over de schouder' van vragenstellers en de wethouder.

In het kader van Buurtbeheer kijkt de gemeente momenteel samen met Stichting Welzijnswerk naar de leefbaarheid van de buurt voor jongeren. Per buurt en dorp maakt Buurtbeheer een plan met daarin aandacht voor de wensen en behoeften van jongeren en de antwoorden van Buurtbeheer daarop.

Maken jongeren gebruik van beschikbare ruimtes in buurt- en dorpshuizen? Zijn er voldoende van dergelijke ruimtes en bieden ze wat ze moeten bieden? Aan welke voorzieningen hebben jongeren behoefte? En waar ligt de verantwoordelijkheid van jongeren zelf? Gespreksstof genoeg voor 25 september.

Begroting en stationsgebied

Na Holtrop is wethouder Van der Zwaag aan de beurt op 2 oktober over de begroting 2002-2005 en wethouder Leistra op 30 oktober over de plannen voor het stationsgebied.

Een weergave van de twee eerste spreekuren - van wethouder Punt en burgemeester Urlings - en andere informatie over het spreekuur, is te vinden via de startpagina van www.hoogeveen.nl.
Huwelijk op Internet

Via de website van de gemeente zijn weer twee huwelijksplechtigheden te volgen. Overmorgen, vrijdag 14 september, trouwen Marcel Alexander Vink en Bianca Poel om 13.45 uur in het raadhuis van Hoogeveen. Vrijdag 21 september, eveneens om 13.45 uur, trouwen Catrinus Okken en Janny Vos. Om de huwelijksvoltrekkingen rechtstreeks te volgen gaat u naar www.hoogeveen.nl en klikt u op de startpagina op het zogeheten 'webcam'-icoontje in de oranje balk.

Mededelingen

Kavelverkoop Noordscheschut (Bieslook)

Aan de Bieslook in het bestemmingsplan Noordscheschut- West in Noordscheschut worden bouwkavels voor twee-onder-één kap woningen (4 stuks) door de gemeente uitgegeven.

Met ingang van morgen, donderdag 13 september, kunt u zich hiervoor inschrijven bij de afdeling Grondzaken en Eigendommen in het Compagnieshuis, kamer 2.24 aan het Raadhuisplein. Bij deze afdeling zijn ook de tekening, bestemmingsplanvoorschriften en de inschrijf- en verkoopvoorwaarden te verkrijgen. De kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw.

De verkoopprijs per vierkante meter is 225,00 ( 102,10), exclusief 19 procent BTW.

Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 28 september 2001.

De kosten hiervoor zijn 500,00 ( 226,89) De gemeente verstrekt aan iedere inschrijver een inschrijfnummer. Partners mogen zich niet afzonderlijk inschrijven. Een notaris bepaalt via loting aan welke belangstellende een grondaanbieding wordt gedaan.
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een kavel voor een twee-onder-één kap woning dan moet u zich samen met uw medebouwer inschrijven.

Aan de volgende voorwaarde moet worden voldaan:

De bouwterreinen worden alleen uitgegeven aan gegadigden met een economische en/of sociale binding of gegadigden waarvan de levens-partner economische en/of sociale binding heeft:
* werken in Noordscheschut

* geboren zijn in Noordscheschut

* wonen of gewoond hebben (minimaal 1 jaar) in Noordscheschut
* ouders wonen in Noordscheschut

Zij die reeds in bezit zijn van een bouwkavel in dit bestemmingsplan worden, in eerste instantie, uitgezonderd van loting. Indien blijkt dat na de loting niet alle bouwkavels zijn verkocht, zal ook voor hen de mogelijkheid worden geboden om zich in te schrijven. Er wordt dan opnieuw een (algemene) loting en inschrijving gehouden.

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw J. van Slochteren (tel. 291754 op maandagochtend, woensdag en donderdag ) van de afdeling Grondzaken en Eigendommen.

Kapvergunningen Van Limburg Stirumstraat, Eikenlaan en Hoogeveensche Vaart
De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verleend aan:
* L. de Weerd, van Limburg Stirumstraat 29, Hoogeveen voor een berk;
* Millefleurs, voor het perceel Eikenlaan 3, Hoogeveen voor een 4-tal verschillende bomen;

* L.K. van den Hof, Hoogeveense Vaart 9, Nieuweroord, voor een kastanje;

* B.J. Boessenkool, Zuideropgaande 43, Hollandscheveld voor één eik;
* Stichting zorgpalet, Dr. G.H. Amshofweg 4, Hoogeveen, voor 12 verschillende bomen;

Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Plan legkippenbedrijf in Nieuweroord

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13.4 van de Wet Milieubeheer, jo. 3:19, lid 2 en 3:20, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om naar aanleiding van de aanvraag van de heer

H. ter Steege te Nieuweroord, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een legkippenbedrijf, gelegen aan de Coevorderstraatweg 95 te Nieuweroord, een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De aanvraag, het ontwerp-besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 13 september tot en met 11 oktober 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen ons besluit op de aanvraag.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 11 oktober 2001 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over de aanvraag en het ontwerp-besluit tussen onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, de aanvrager en u zelf. Tijdens dit gesprek bestaat ook de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen schriftelijke bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 291607 of 291616 (doorkiesnummers).

Voorbereiding bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft bij zijn besluiten van 6 september 2001 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
* een gebied dat gelegen is op de hoek Het Haagje en de Wolfsbosstraat;

* een gebied dat gelegen is in het zuidelijk stationsgebied, dat begrensd wordt door de spoorlijn, de zuidelijke gevel van het arbeidsbureau, Crerarstraat, Blankenslaan-West, Eisenhouwerstraat en de Stationsstraat.

De raadsbesluiten treden op 13 september 2001 in werking. Met ingang van die datum liggen de raadsbesluiten met de daarbij behorende tekeningen, waarop de betrokken gebieden zijn aangegeven, voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad van Hoogeveen, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Tevens kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank te Assen, Postbus 30000, 9400 RA Assen.

Ten slotte vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, naar aanleiding van ons besluit te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Plan politiebureau en gymzaal bij Griendtsveenweg

Op de locatie van de voormalige MAVO-Griendtsveen in Hoogeveen is het de bedoeling een nieuw politiebureau en een gym-turnzaal te vestigen. Om de bouw mogelijk te maken hebben Burgemeester en Wethouders een bestemmingsplan voorbereid. Het plangebied is gelegen tussen de Griendtsveenweg, Vermeerstraat, Rubensstraat en Van der Helststraat.

Het ontwerpbestemmingsplan West, deelplan politiebureau/gym-turnzaal ligt vanaf morgen, donderdag 13 september, tot en met 10 oktober 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Op verzoek kan het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze termijn ook op dinsdagen buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer) aan het Raadhuisplein. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met mevrouw E.H. Buist (tel. 291707.

Gedurende deze periode kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent dit ontwerpbestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Het adres is Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Degenen die tijdig hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt zullen in de gelegenheid worden gesteld tot het geven van een mondelinge toelichting.

Meldingen AMVB's

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet Milieubeheer bekend, dat in de periode van 6 juni 2000 tot en met 24 juli 2001 diverse meldingen zijn ontvangen van inrichtingen die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer.

De navolgende meldingen zijn ingediend:

Besluit opslag propaan Milieubeheer
:

* De heer M.C. Herbers, voor het plaatsen van een propaantank gelegen aan de Hoogeveenseweg 35 te Pesse.

Besluit gereedmelding tankstations Milieubeheer :

* Autobedrijf Doorten, voor het gereedmelden van een tankstation voor het wegverkeer overeenkomstig het werkprogramma tankstations Milieubeheer gelegen aan de Dorpsstraat 28 te Pesse.

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven Milieubeheer :

* Dreivonder, voor het oprichten van een centrum voor arbeidsrehabilitatie gelegen aan de Piet Soerstraat 1 te Hoogeveen.

* H.B.N. Bouwmaterialen, voor het vergroten van het magazijngedeelte en de winkelruimte gelegen aan de Stephensonstraat 21 te Hoogeveen.

Besluit opslag- en transportbedrijven Milieubeheer :

* Fieten & Roos v.o.f., voor het oprichten van een branddetectie- en beveiligingsbedrijf gelegen aan de Lindberghstraat 5a te Hoogeveen.

* Gruppen vijver- en fonteintechniek, voor het opslaan van materialen ten behoeve van het aanleggen van vijvers en fonteinen gelegen aan de Parmentierstraat 25b te Hoogeveen.
* Correct Express B.V., voor het oprichten van een distributiecentrum van veterinaire en humane farmacie en voeders gelegen aan de Plesmanstraat 26 te Hoogeveen.

Besluit melkrundveehouderijen Milieubeheer:

* De heer J.H. Guichelaar, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met een bedrijfsgebouw voor machineberging en opslag van dieselolie in een vloeistofdichte bak gelegen aan de Brandligtswijk 5 te Elim. Tevens wordt een mestplaat met afvoer naar de gierkelder aangelegd.

* De heer A. Smit, voor het veranderen van de bestaande melkrundveehouderij door het houden van schapen in plaats van vleesvarkens gelegen aan de Langewijk 172 te Elim.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen Milieubeheer :

* Van Diest Automobielbedrijven B.V., voor het van toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen Milieubeheer op de reeds aanwezige inrichting voor de verkoop, reparatie en onderhoud van personen- en bedrijfsauto's gelegen aan de Dr. Anton Philipsstraat 31 te Hoogeveen.

* Autohandel Koops, voor het oprichten van een inrichting voor het verhandelen van gebruikte auto's gelegen aan de Pesserdijk 9 te Hoogeveen.

Besluit bouw- en houtbedrijven Milieubeheer
:

* Strijker Bouw B.V., voor het wijzigen van de grens van de inrichting (het terrein wordt kleiner) gelegen aan de Stephensonstraat 21A te Hoogeveen.

* MP Betonwerk B.V., voor het van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven Milieubeheer op de reeds aanwezige inrichting voor de productie van prefab-beton, bekistingswerkzaamheden en opslag van materialen gelegen aan de Zeppelinstraat 13 te Hoogeveen.

De meldingen kunnen met ingang van donderdag 13 september op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Intrekken vergunning mesterij Noorder Hoofddiep

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van het verzoek van de heer A.J. Ruyne, op 7 september 2001 hebben besloten over te gaan tot het intrekken van de op 6 februari 1990 verleende milieuvergunning voor het veranderen van een varkensmesterij in een stierenmesterij (revisievergunning), gelegen aan het Noorder Hoofddiep 16 te Nieuweroord.

De reden van het verzoek is gelegen in het feit dat de door de intrekking vrijkomende ammoniakrechten worden gebruikt voor uitbreiding van de inrichting Hoogeveenseweg 1 te Tiendeveen..

Na toetsing van het verzoek is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

Het besluit is ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp niet gewijzigd

Het besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 13 september tot en met 18 oktober 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 18 oktober 2001 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
b. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit. c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Bouwplan garagewerkplaats Brugstraat Nieuwlande

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

Autobedrijf K. Snippe, voor het bouwen van een garage/ werkplaats op het perceel Brugstraat 96 te Nieuwlande.

De bouwaanvraag en de door Gedeputeerde Staten op 21 augustus 2001 afgegeven algemene verklaring van geen bezwaar liggen met ingang van 13 september tot en met 10 oktober 2001 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Verleende bouw- en sloopvergunningen

bouwvergunningen

* Strijker Beleggingen B.V., voor het uitbreiden van de bouwmaterialenhandel

* Stephensonstraat 21 te Hoogeveen;

* R. de Boer, voor het uitbreiden van de woning Klaverkamp 3 te Hoogeveen;

* H.C.M. Overbeek, voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwembadweg 48 te Hoogeveen;

* M. Alptekin, voor het bouwen van een garage bij de woning De Fazant 27 te Hoogeveen;

* G.M.G.E.L. Geerts, voor het bouwen van een recreatiebungalow met berging op het perceel Haarweg 15b (kavel 7) te Tiendeveen;
* G.M.G.E.L. Geerts, voor het bouwen 27 recreatiebungalows met bergingen op het perceel Haarweg 15b te Tiendeveen;
* Stichting Dreei, voor het verbouwen van de woning Schweitzerstraat 82 te Hoogeveen;

* Tuincentrum Nijstad, voor het plaatsen van een kas op het perceel Nijstad 11 te Hoogeveen;

* C. Giethoorn, voor het uitbreiden van de woning Drostenraai 39 te Noordscheschut;

* E.N.H. Hydraulics B.V., voor het uitbreiden van de bedrijfshal Stephensonstraat 70 te Hoogeveen;

* Concordia B.V., voor het uitbreiden van de bedrijfshal Stephensonstraat 39 te Hoogeveen.

sloopvergunningen.

* H. Lip, voor het slopen van asbestplaten op het perceel Hollandscheveldsche Opgaande 67 te Hollandscheveld;
* Kip Caravans B.V., voor het slopen van de gevelbeplating van het pand A.G. Bellstraat 4 te Hoogeveen;

* Fokker Special Products B.V., voor het slopen van een gebouw op het perceel Edisonstraat 1 te Hoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouw- en sloopvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouw-en sloopvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Bouwaanvragen en bouwmeldingen

bouwaanvragen

* Reinders R., wijzigen van de gevels, Deneb 9
* Kremers A., bouwen van een woning, Leiendijk
* Zwiep H., uitbreiden van een woning, De Vink 21
* Veen van R. , uitbreiden van de verdieping van een woning, Goltguldenstraat 2

* Eijkelenboom C.W. , bouwen van een berging/paardenstal, Zwartschaap 38

* Poel R., verbouwen van twee schuren tot garages, Algol 34 en 36
* Jonge-Sieders de J.R., wijzigen van de voorgevel, Middenweg 71
* Giethoorn G., wijzigen van de voorgevel, Middenweg 69
* VV Noordscheschut , bouwen van een berging, Coevorderstraatweg 40
* Driessen E., bouwen van een jongveestal (in plaats van een veldschuur), Siberië 1b

* Molenberg J.R. , bouwen van een serre, Siemensstraat 7a
* Bruinsma R., wijzigen van een gevel, Wethouder Robaardstraat 15
* Babtistengemeente Hoogeveen, plaatsen van een noodlokaal, Boekweitlaan 65a

* Daams M., plaatsen van een tijdelijke romneyloods t.b.v. vliegtuigstalling, Achteromsedijk

* Benjamins H.,wijzigen van de voorgevel, Resedastraat 2
bouwmeldingen

* Kikkert B., uitbreiden van een garage, De Garve 33
* Vermeulen J.F. , bouwen van een tuinhuisje, Kolkweg 28
* Zwiep W. , bouwen van een schuur/ vogelhok, Valkenlaan 64
* Seiger H.F., bouwen van een schuur, Defensieweg 10
* Speelman B., bouwen van een tuinhuisje, Ruisvoorn 38
* Leewering P., bouwen van een tuinhuisje, Ruisvoorn 42
* Schonewille J., uitbreiden van een woning, Regulus 7
* Schermer L.P.G.J. , bouwen van een schuur, Albert van Daatselaarstraat 20

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Subsidie Andreas Manna en Foster Parents

In het kader van ontwikkelingssamenwerking heeft het college van Burgemeester en Wethouders subsidies verleend aan de Andreas Manna Stichting en Foster Parents Plan Drenthe ter ondersteuning van projekten in Kenia en Niger.

Nadere informatie over gemeentelijke subsidiebijdragen aan ontwikkelingsprojecten is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (tel. 291 244).

Verkeersmaatregel Hoofdstraat Hoogeveen

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om een

verkeersmaatregel te nemen voor het gedeelte van de Hoofdstraat te Hoogeveen gelegen tussen Grote Kerkstraat en het perceel Hoofdstraat nummer 15.

Deze maatregel is nodig, omdat de gemeenteraad in haar vergadering van 27 februari 1997 heeft besloten dit gedeelte van de Hoofdstraat te reconstrueren tot voetgangersgebied in navolging op het deel Hoofdstraat, van Grote Kerkstraat tot aan Schutstraat.

Hieraan ligt het volgende ten grondslag:
* verkeersveiligheidsbelangen zoals bijvoorbeeld het beschermen van zwakkere verkeersdeelnemers;

* maatregelen welke nodig zijn voor een beter milieu, zoals wering en/of beperking van de geluidsoverlast en luchtverontreiniging door het verkeer;

* maatregelen in het belang van de sociaal-economische en culturele ontwikkeling van het centrum;

De maatregel zal bestaan uit de plaatsing van de volgende verkeersborden en verkeerstekens, op de bij dit besluit behorende tekening nader aangegeven plaatsen:

Bord G7 voetpad, met onderbord met de volgende tekst:
* Voertuigen houders invalidenparkeerkaart toegestaan op dinsdag 09.00 - 13.00 h

* Fietsen toegestaan behalve op zaterdag, op koopavond, in de stegen, bij festiviteiten

Bord G7 voetpad, met onderbord met de volgende tekst:
* Fietsen toegestaan behalve op zaterdag, op koopavond, in de stegen, bij festiviteiten.

Deze borden zijn inmiddels geplaatst.

Het besluit treedt op 13 september 2001 in werking.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit gepubliceerd is, bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Desgewenst kan tevens - tegen betaling van een griffierecht - een voorlopige voorziening gevraagd worden van de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30009, 9400 RA Assen.


© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook