Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje5 september 2001

Inhoud


* Nieuwe gemeentegids veelkleurig magazine *
* Raad houdt vergadering *

* Vergaderingen commissies *

* Hoorzittingen bezwaarschriften *

* Wegafsluitingen evenementen *

* Verkeersdrempels Hollandscheveld *

* Spreekuren afgelast *

* Kunstkade 2001 *

* Collecten *

* Dertig kilometer per uur in Fluitenberg en Hoge Holt *
* Digitaal spreekuur: Punt over parkeren *
* Vraag op tijd paspoort of identiteitskaart aan *
* Belangstelling voor solliciteren via internet *
* Huwelijk op Internet *

* Mededelingen *


* Kavelverkoop plan Hollandscheveld-Oost *
* Ontwerp-bestemmingsplan woonzorgcomplex Pesse *
* Invalidenparkeerplaatsen Boslaan en Koekoeklaan *
* Voorkeursrecht Buitenvaart II *

* Kapvergunningen Buizerdlaan en Holtmaden *
* Plan verhuizing Tattoostudio Beukemastraat *
* Bouwvergunningen woningen Rechtuit *

* Plan tijdelijke verpleegafdeling Amshoffweg *
* Sloop- en bouwaanvragen en bouwmeldingen *
Deze week in Hoogeveense huis aan huis bezorgd

Nieuwe gemeentegids veelkleurig magazine

Deze en volgende week wordt de nieuwe gemeentegids Hoogeveen 2001-2002 huis aan huis in de hele gemeente verspreid. De gids is drastisch veranderd ten opzichte van die van voorgaande jaren. In overleg met een nieuwe uitgever, City & Tourist Promotions te Waalwijk, ligt er nu een gids met veel kleur op magazineformaat.

In de gids staat zowel gemeentelijke informatie als gegevens van andere maatschappelijke instellingen en clubs. Advertenties van winkels en bedrijven completeren het geheel.

Een groot aantal pagina's is nu in kleur, waaronder de plattegronden. Er is een kaart van elke kern, van de hele gemeente en van het stadscentrum. Ook nieuw zijn de artikelen over twee belangrijke projecten in Hoogeveen, te weten Hoogeveens nieuwste woonwijk Erflanden en de grootschalige herstructurering van Krakeel. Verder omvat de gids nu informatie over de historie, het wapen en de vlag van de gemeente.

Handig is verder de uitgebreide informatie over het gescheiden aanbieden van huishoudelijk afval ('Afval Apart') in Hoogeveen en over de internetsite www.hoogeveen.nl. Wat de gemeenteraad betreft: in de gids staat een foto van elke raadsfractie met daarbij de namen en adresgegevens.

Ook op internet

Nieuw is daarnaast de gemeentegids op internet. De talloze adresgegevens (huisartsen, sportverenigingen, enzovoort) zijn op de site van de uitgever te vinden: www.ctponline.nl en via www.hoogeveen.nl (onder 'Links').

Wie wil reageren op de inhoud van de gids, kan contact opnemen met het gemeentelijk voorlichtingscentrum in het raadhuis, telefoon 291256, e-mail gemeente@hoogeveen.nl
Ook als u na volgende week nog geen gids ontvangen heeft, kunt u het voorlichtingscentrum benaderen.

Raad houdt vergadering

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert donderdag 6 september in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

* Benoeming leden ChristenUnie in raadscommissies.
* Toekenning planschadevergoedingen aan de heer H. Giethoorn en mevrouw K. Doldersum, de heer C.B. Verstraete en mevrouw L. Verkuil, de heer A. Vriend en mevrouw P. Bos, mevrouw M. Stuifzand, de heer A. Otten, de heer A.P.J. Leeuwerik, mevrouw J. Zilverberg, de heer H. Klaassen, mevrouw J.M Verheul-van der Hoeven, mevrouw H. Arends-Doldersum, de heer J.H. Haveman, de heer H.A. Hemme, de heer J. Oost., de heer A. Mulderij.
* Afwijzen verzoek om planschadevergoeding van de heer J. Steenbergen en mevrouw F. Schonewille.

* Project voor- en vroegschoolse educatie in de wijken Krakeel en Centrum.

* Vaststelling route vervoer gevaarlijke stoffen.
* Krediet ten behoeve van de herinrichting van de woonomgeving van De Fazant c.a.

* Projectopdracht en het Plan van Aanpak voor de Nota Wonen.
* Beleidsverslag 2000 van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

* Voorbereidingsbesluit hoek Het Haagje-Wolfsbosstraat.
* Voorbereidingsbesluit voor het zuidelijk Stationsgebied.
* Regeling onkostenvergoeding bestuurders.
* Begrotingswijziging(en) van de algemene dienst 2001.
Vergaderingen commissies

De commissie Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing vergadert maandag 10 september vanaf 19.30 uur in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Op de agenda staat onder meer:
* Herinrichting delen van Schoolstraat/Grote Kerkstraat/Not. Mulderstraat.

De commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu, Cultuur en Recreatie en Toerisme houdt woensdag 12 september een vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:

* Notitie 'Cultuuromslag' en notitie 'Kennismaking met kunst en cultuur in Hoogeveen'.

* Stedenbouwkundige visie Krakeel.

* Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Landgoed Wijsbersche Hooge.
* Ontwerp-bestemmingsplan partile herziening bestemmingsplan Dalerend 1975, deelplan Brugstraat 96.

* Ontwerp-bestemmingsplan Nieuwlande, partile herziening 'Omgeving Johannes Poststraat 32'

* Structuurvisie Bouwmogelijkheden Zuideropgaande.
* Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid.
* Prioriteitenlijst Monumenten 2002-2007 (lijst voor de rijksmonumenten).

* Verzoek van A. Dekker, Oostopgaande 59 Hollandscheveld om vrijstelling bestemmingsplan.

Donderdag 13 september vergadert de commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid in commissiekamer I van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

* Aanpassing gemeentelijk Premiebeleid

Spreekrecht en inzage

Voor het begin van de raadscommissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie n keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

De stukken voor deze vergaderingen liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Hoorzittingen bezwaarschriften

Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften houdt woensdag 12 sepotember hoorzittingen in de commissiekamer 2 in het raadhuis in Hoogeveen. De hoorzittingen zijn openbaar.

15.15 uur
: Bezwaarschrift van A. Kelly tegen het verlenen van vergunning voor het organiseren van het jaarlijkse dorpsfeest in Pesse.

15.45 uur
: Bezwaarschrift van J. de Vrieze tegen de aanschrijving om de rails en bielzen op het perceel Zuideropgaande 31A te Hollandscheveld vr 15 september 2001 te verwijderen op straffe van een dwangsom.

Wegafsluitingen evenementen

In verband met de kermis tijdens de feestweek Elim is nog tot en met zondag 9 september een aantal wegen afgesloten. Het zijn de Carstenswijk (kruising Dorpsstraat - kruising Van Leeuwenstraat) en de Zondervanstraat (Carstenswijk - kruising Zondervanstraat Bartlemastraat).

Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 8 september worden de T-splitsing Prieswijk/Dorpsstraat en de kruising Dorpsstraat/Langewijk, de T-splitsing ds. van Elvenstraat/Carstensdijk en kruising Carstensdijk/Perebomenweg dicht voor alle verkeer.

Van maandag 10 tot en met zaterdag 15 september is het feest in de Oranjebuurt. Daarom zijn die week de volgende straten afgesloten: Prins Hendrikstraat-Wilhelminaplein, Wilhelminaplein-Emmastraat en Wilhelminastraat-Wilhelminaplein

Daarnaast zijn wegens de rommelmarkt op zaterdag de volgende kruisingen afgesloten:

Oranjestraat-Prins Hendrikstraat, Prins Hendrikstraat-Willemskade en Emmastraat-Oranjestraat.

Verkeersdrempels Hollandscheveld

De gemeente laat in de Ds Kooimanstraat en de Kerkenkavel in Hollandscheveld in totaal drie verkeersdrempels aanleggen. Dat gebeurt tussen maandag 10 en 24 september. In die periode kan het verkeer enige hinder ondervinden. De aannemer gaat zo te werk dat elk pand bereikbaar blijft.

Spreekuren afgelast

De spreekuren op maandag 10 september van de wethouders Punt en Holtrop komen te vervallen. De burgemeester en de wethouders houden elke maandag spreekuur van 13.30 uur tot 14.30 uur. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen met 291253. Voor een afspraak met n van de wethouders kunt u terecht op telefoonnummer 291255.
Kunstkade 2001

Zaterdag staat het Koopcentrum Hoogeveen weer in het teken van de jaarlijkse 'Kunstkade'. Kunstenaars uit Hoogeveen en omgeving presenteren hun werk in de Tamboerpassage. Sommige kunstenaars zijn ook zelf in actie te zien. Burgemeester Urlings opent om 11.00 uur de Kunstkade 2001. Vervolgens zal hij de kunstmarkt bezoeken om enkele kunstwerken aan te kopen voor de gemeente. Collecten

Deze week: gaan vrijwilligers met collectebussen langs de deuren voor het Koningin Wilhelminafonds (kankerbestrijding). Volgende week wordt een collecte gehouden ten behoeve van het Prinses Beatrix Fonds Dertig kilometer per uur in Fluitenberg en Hoge Holt

De gemeente Hoogeveen wil in delen van Fluitenberg en Het Hoge Holt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren. Het gaat om de woongebieden binnen de bebouwde kommen. De gemeenteraad besloot eind '99 in alle woongebieden binnen de bebouwde kom 30-kilometerzones in te stellen. Noordscheschut ging Fluitenberg en Het Hoge Holt al voor.

De hoofdwegen in Hoogeveen en de doorgaande routes in de dorpen blijven 50 km per uur.

Vanaf maandag 10 september liggen de 30-kilometerplannen voor Fluitenberg en het gebied Het Hoge Holt vier weken lang ter inzage in het dorpshuis Overschotje, het wijkgebouw De Weideblik en het Voorlichtingscentrum van de gemeente (ingang Prins Bernhardstraat).

Plan Fluitenberg

Het plan voor Fluitenberg is in overleg met Plaatselijk Belang tot stand gekomen. Het omvat de volgende onderdelen:

* De Fluitenbergseweg blijft 50 km per uur, met uitzondering van het centrale gedeelte. Vanaf de kruising Driehoekskamp tot en met de kruising Schoolstraat wordt 30 km per uur, evenals de rest van het dorp;

* De komgrens op de Kinholtsweg wordt verschoven in zuidelijke richting tot voorbij de laatste woning;

* Er komen vier snelheidsremmers op de komgrens Kinholtsweg, de kruising Driehoekskamp - Schuine Dijkje, de kruising Driehoekskamp - Veldkamp en op het Schuine Dijkje;

* Omdat de Fluitenbergseweg 50 blijft ter hoogte van de kruising met het Schuine Dijkje, wordt deze kruising uitgevoerd als voorrangskruispunt, waarbij het verkeer vanaf het Schuine Dijkje voorrang moet verlenen aan alle bestuurders op de Fluitenbergseweg.

Plan Het Hoge Holt

De straten Het Hoge Holt, Het Lage Holt, De Tellinghorst, De Binnenhorst, De Oost- en de Westmaden worden in z'n geheel 30-kilometergebieden. De volgende maatregelen worden getroffen:
* De komgrens Hoogeveen op de Kinholtsweg wordt verplaatst van het Oude Diepje naar even noordelijk van de spoorwegovergang;
* In deze komgrens wordt een drempel aangelegd;
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hoogeveen, afdeling Verkeer: telefoon 291646.

Digitaal spreekuur: Punt over parkeren

Vanavond, woensdag 5 september, houdt wethouder Punt tussen 18.15 en 19.15 uur digitaal spreekuur over parkeren. Belangstelling om mee te doen of mee te kijken? Surf naar de startpagina van www.hoogeveen.nl en kies voor Digitaal spreekuur. Normaal is het digitaal spreekuur op de eerste en laatste dinsdag van de maand, woensdag 5 september is een uitzondering in deze planning.

Parkeren in en rond het centrum: goed geregeld of niet?

De gemeente heeft vorig jaar nieuwe regels voor het parkeren ingevoerd. Parkeren in de woonstraten binnen de centrumruit is voorbehouden aan bewoners. Bewoners aan een plein kunnen een jaarkaart voor een plein aanvragen. Wie elders in Hoogeveen woont en ook wie werkt in het centrum kan hetzelfde, tegen een hoger tarief. Invaliden kunnen gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt. En verder kunt u kiezen voor een dagkaart van f. 5,- ( 2,27) voor alle pleinen met lang parkeren.

We zijn inmiddels meer dan een jaar verder. Hoe kijkt u tegen de nieuwe regels aan?

Spreekuur vorige week

Vorige week dinsdag verzorgde burgemeester Urlings het eerste digitale spreekuur van de gemeente. Het was een succes. Het volledige gesprek is te vinden op de website. De cijfers die erbij horen zijn:
* ca. 250 bezoekers in een uur tijd

* 26 deelnemers aan het gesprek

* 104 vragen gesteld

* 43 vragen beantwoord

Volgende spreekuren

Eind september is het derde spreekuur. Hieronder de planning tot eind oktober:

* Dinsdag 25 september: wethouder Holtrop over voorzieningen voor jongeren

* Dinsdag 2 oktober: wethouder Van der Zwaag over de begroting 2002-2005

* Dinsdag 30 oktober: wethouder Leistra over het stationsgebied
Na 1 oktober wachttijd van vijf werkdagen

Vraag op tijd paspoort of identiteitskaart aan

Met ingang van 1 oktober is een paspoort of identiteitskaart niet langer 'klaar terwijl u wacht'. Drukkerij Joh. Enschede die de paspoorten maakt zet er voortaan ook de persoonsgegevens in. Nu doen de gemeenten dat nog zelf. Ook het paspoort is vernieuwd, waardoor het nog moeilijker wordt het document te vervalsen.

Aanvragen en afhalen gebeurt nog wel bij Burgerzaken, maar er zitten vanaf 1 oktober vijf werkdagen tussen. Even snel een nieuw paspoort halen omdat u de volgende dag op zakenreis moet, wordt erg moeilijk.

Als u een reisdocument aanvraagt moet u het huidige reisdocument meebrengen en n recente, professionele pasfoto, die recht van voren is genomen.

Nieuw is ook dat de Europese identiteitskaart wordt vervangen door de Nederlandse identiteitskaart. U kunt daarmee dezelfde landen bezoeken als met de Europese kaart.

Bijschrijven kinderen

Ook het bijschrijven van kinderen verandert per 1 oktober. Er moet voortaan een pasfoto bij. Om de identiteit van het kind te kunnen vaststellen moet bij het aanvragen van de bijschrijving het kind aanwezig zijn. Voor de bijschrijving van een kind in het paspoort van een ouder, moet de andere ouder schriftelijk toestemming geven.

Voor het bijschrijven van kinderen geldt eveneens een wachttijd van vijf werkdagen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Eerste week

In die eerste week van de invoering van de nieuwe reisdocumenten kunnen wel paspoorten en identiteitskaarten worden aangevraagd, maar nog niet worden uitgereikt. Ook kan gedurende de eerste week van oktober niet van de zogeheten spoedprocedure gebruik worden gemaakt.

Vanaf 8 oktober is er dus een spoedprocedure voor wie door omstandigheden snel een reisdocument nodig heeft. Het document kan dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. De spoedprocedure kost voor een paspoort (inclusief bijschrijvingen van kinderen) fl. 73,55 ( 33,37) extra. Gaat het alleen om bijschrijving van een kind dan is het fl. 35,- ( 15,88) extra.

Plezierige bijkomstigheid is dat de paspoorten en identiteitskaarten goedkoper worden. Nu kost een paspoort nog fl. 87,50 ( 39,71). Dat wordt na 1 oktober fl. 73,55 ( 33,37). Het bijschrijven van kinderen bij de aanvraag van een nieuw paspoort kost fl 15,- ( 6,81) per kind en als u een kind laat bijschrijven in een bestaand paspoort kost het fl. 35,- ( 15,88), eveneens per kind.

Meer weten?

Voor vragen kunt u terecht op www.paspoortinformatie.nl, de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar u kunt ook bellen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Tel 291302. Ook is deze informatie informatie te vinden op de website van de gemeente Hoogeveen: www.hoogeveen.nl. (Digitaal gemeentehuis > Burgerzaken > Paspoort en Nederlandse identiteitskaart).

Openingstijden

De afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 15.00 uur. Op woensdag zijn de openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Belangstelling voor solliciteren via internet

De gemeente lijkt in trek als werkgever. Sinds vorige week biedt de site van de gemeente een open-sollicitatieformulier. Inmiddels hebben al tien sitebezoekers een open sollicitatie verstuurd per e-mail. De gemeente stuurt de sollicitanten per omgaande een ontvangstbevestiging.

Elke open sollicitatie wordt maximaal een half jaar bewaard. Bij vacatures die 'naar buiten' gaan kijkt de gemeente de open sollicitaties na op geschikte kandidaten.

Werken bij de lokale overheid heeft een aantal duidelijke voordelen. De arbeidsvoorwaarden zijn prima, zoals een concurrerend salaris, de pensioenvoorziening en een 36-urige werkweek met flexibele tijden. Daarnaast betreft het werk in het hart van de maatschappij, werk dat een ieder raakt. Juist dit aspect zorgt voor veel voldoening in een baan bij de gemeente.

Het open sollicitatieformulier vindt u in het digitaal gemeentehuis van www.hoogeveen.nl onder Vacatures. Uiteraard kunnen genteresseerden ook via de gewone post reageren (postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen).

Huwelijk op Internet

Via de website van de gemeente zijn deze week weer twee huwelijksplechtigheden te volgen. Morgen, donderdag 6 september, trouwen Gerard Johan Ballast en Willemina de Weerd om 13.00 uur in het raadhuis van Hoogeveen. Vrijdag 7 september, eveneens om 13.00 uur, trouwen Roelof Klaas Bernhard Kreeft en Hillegonda van Dijken. Om de huwelijksvoltrekkingen rechtstreeks te volgen gaat u naar www.hoogeveen.nl en klikt u op de startpagina op het zogeheten 'webcam'-icoontje in de oranje balk.

Mededelingen

Kavelverkoop plan Hollandscheveld-Oost

In het bestemmingsplan Hollandscheveld-Oost worden bouwkavels voor een vrijstaande woning (4 stuks) en voor een twee-onder-n kap woning (6 stuks) door de gemeente uitgegeven.

Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 14 september bij de afdeling Grondzaken en Eigendommen in het Compagnieshuis, kamer 2.24 aan het Raadhuisplein. Bij deze afdeling zijn ook de tekening, bestemmingsplanvoorschriften en de inschrijf- en verkoopvoorwaarden te verkrijgen.

De kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw. De verkoopprijs per vierkante meter is 225,-- ( 102,10) (exclusief 19% BTW). Kosten van inschrijving zijn 500,-- ( 226,89). De gemeente geeft iedere inschrijver een inschrijfnummer. Partners mogen zich niet afzonderlijk inschrijven. Een notaris bepaalt via loting aan welke belangstellende een grondaanbieding zal worden gedaan.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een kavel voor een twee-onder-n kap woning dan moet u zich samen met uw medebouwer inschrijven.

De bouwterreinen worden alleen uitgegeven aan gegadigden met een economische en/of sociale binding of gegadigden waarvan de levenspartner economisch en/of sociale binding heeft:
* werken in Hollandscheveld

* geboren zijn in Hollandscheveld

* wonen of gewoond hebben (minimaal 1 jaar) in Hollandscheveld
* (groot)ouders wonen in Hollandscheveld

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Slochteren (tel. 291754 op maandagochtend, woensdag en donderdag ) van de afdeling Grondzaken en Eigendommen.

Ontwerp-bestemmingsplan woonzorgcomplex Pesse

Voor een gebied aan de zuidzijde van het dorp Pesse, ten oosten van de Dorpsstraat en ten zuiden van de openbare basisschool is een bestemmingsplan in voorbereiding. Er ligt een plan voor de bouw van een woonzorgcomplex met 30 seniorenwoningen.

Het ontwerp-bestemmingsplan WoonZorgComplex Pesse ligt vanaf morgen, donderdag 6 september, op werkdagen tijdens kantooruren gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Op verzoek kan het ontwerp-bestemmingsplan gedurende deze termijn ook op dinsdagen buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer) aan het Raadhuisplein. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bouman van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0528 - 291717.

Tijdens de periode van terinzageligging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Het adres is: postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Degene die een zienswijze heeft ingediend, wordt in de gelegenheid gesteld tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

Invalidenparkeerplaatsen Boslaan en Koekoeklaan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben besloten om invalidenparkeerplaatsen op kenteken aan te wijzen aan:
* de Boslaan te Tiendeveen.

* de Koekoeklaan te Hoogeveen.

Tegen de besluiten kan beroep worden ingesteld.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officile publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 291646).

Voorkeursrecht Buitenvaart II

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen stellen in oktober 2001 de gemeenteraad voor om op basis van artikel 6 Wvg gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Het gaat om een verlenging van het voorkeursrecht dat eerder bij raadsbesluit van 23 december 1999 voor het betreffende gebied is gevestigd. De gronden liggen in het gebied, waarvoor in oktober 2001 het ontwerp-bestemmingsplan Buitenvaart II ter visie wordt gelegd. Deze gronden zijn nader aangegeven op de bij het ontwerp van voorstel behorende kadastrale tekening met daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden, een en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 1 augustus 2001.

Op grond van artikel 9a Wvg is een dergelijk voorstel een besluit waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Dit betekent dat het college, voorafgaand aan het nemen van het besluit belanghebbenden in de gelegenheid moet stellen hun zienswijzen tegen het ontwerpvoorstel in te kunnen dienen.

Op grond van artikel 4:9 Awb kunnen zienswijzen vr 5 oktober 2001 schriftelijk of mondeling naar voren gebracht worden. Schriftelijk kunnen zienswijzen ingediend worden bij de gemeente Hoogeveen, Afdeling Grondzaken en Eigendommen, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Voor mondelinge zienswijzen dient contact opgenomen te worden met mevrouw A. Helder, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (telefoon 291755).

Ter voldoening aan artikel 4 Wvg ligt met ingang van 6 september 2001 het ontwerpvoorstel met bijbehorende stukken voor iedereen kosteloos ter inzage bij de Afdeling Grondzaken en Eigendommen van de gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De stukken liggen gedurende kantooruren en buiten kantooruren na afspraak (telefoon 291755) ter inzage. Genoemde stukken zijn tevens in te zien bij het gemeentelijk voorlichtingscentrum, Raadhuisplein 1 te Hoogeveen. De eigenaren en zakelijk gerechtigden van de betreffende gronden krijgen een afzonderlijke kennisgeving.

Kapvergunningen Buizerdlaan en Holtmaden

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verleend aan:
* L. Tietema, Buizerdlaan 22, Hoogeveen voor een sierpruim;
* H.J. Binnenmars, De Holtmaden 7, Hoogeveen voor een berk;
Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Plan verhuizing Tattoostudio Beukemastraat

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Zuid ten behoeve van:

* de verhuizing van tattoostudio Body Design van Beukemastraat 6c naar de voormalige kapsalon Beukemastraat 71.

Het plan ligt met ingang van 6 september 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Bouwvergunningen woningen Rechtuit


* W&G Investments V.O.F., voor het bouwen van vijf woningen aan het Rechtuit te Hollandscheveld.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Plan tijdelijke verpleegafdeling Amshoffweg

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van genoemd artikel vrijstelling te verlenen aan:
* Stichting Zorgpallet/Verpleeghuis Weidestijn, voor het realiseren van een tijdelijke verpleegafdeling voor een periode van vijf jaar aan de Dr. G.H. Amshoffweg 4 te Hoogeveen.

Het bouwplan ligt met ingang van 6 september 2001 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Sloop- en bouwaanvragen en bouwmeldingen

Bouwaanvragen:

* Boer L.J.A., bouwen van een tuinhuisje, Noorddreef 16
* Bisschop R., uitbreiden van een garage, Zandwijkstraat 18
* Strijker B., bouwen van een folieoverkapping, Krakeel 26a
* Blanken R.M. bouwen van een serre, Schelde 100
* Oelen F., bouwen van een schuur/paardenstal, Noorderweg, tussen nrs. 6 en 12 (Tiendeveen)

* Giethoorn J.R., plaatsen van twee dakkapellen, Roggekamp 9 en 11
* Groot de L.M. , bouwen van een garage, Da Costastraat 14
* Wever J., verbouwen van een snackbar, Grote Beer 7
* Vos B.A. , verbouwen van een woning en bouwen van een kap op een garage, Carstenswijk 105

* Smit E., uitbreiden van een woning, De Helling 10
* Helder J.H. , uitbreiden van een berging/garage, Algol 38 en 40
* Verhallen H.P.T.M., verbouwen van een ketelhuis tot garagebox, Begoniastraat, hoek Duizenschoonstraat

* Smit D., bouwen van een garage, Riegshoogtendijk 53
* Steenbergen A.A., uitbreiden van een ligboxenstal, Molenhoek 11
* Zwaag van der A., bouwen van een garage/berging, Wijsterseweg 15
* Brouwer de T.J.C., bouwen van een tuinhuisje, Keplerlaan 4
* Seijdel L.B., bouwen van een erker, Bakkerneslaan 14
* W. op den Velde, bouwen van een tuinhuisje, Jan Slotswijk 110
* Kreulen W., uitbreiden van een woning, De Punter 53
* Everts S., bouwen van een pluimveestal, Riegshoogtendijk 146
* Comello H.J., wijzigen van de gevels van een woning, Boekweitlaan 18

* Otten L.W., bouwen van een tuinhuisje en een antennemast, Coevorderstraatweg 59

* Schonewille J., uitbreiden en verbouwen van een woning, Carstensdijk 31

* Paerels E.J.W., bouwen van een woning met garage, 1e Zandwijkje
* Achteren van A., bouwen van een woning en een bedrijfspand, Buitenvaart, kavel W27

* Kikkert J., bouwen van een woning met garage, Zwembadweg 50
* Oost R., bouwen van een woning met garage, Carstensdijk 82
* Voortman A.M., uitbreiden van een woning, Van Leeuwenhoekstraat 41
* Pel G., uitbreiden van een woning en bouwen van een garage, Zanderhof 68

Bouwmeldingen:

* Kerssies G., plaatsen van een dakkapel, Koekoeklaan 37
* Groeneveld A., bouwen van een tuinhuisje, Gruythuysenlaan 7
* Kleine C., bouwen van een blokhut, Veldbrake 14
* Ekkels H., bouwen van een tuinhuisje, Dotterbloem 10
* Wisman H., bouwen van een schuur, Canopus 50
* Veldhuizen R.B., bouwen van een garage, De Aak 6
Sloopaanvragen:

* Kano M.A., slopen van een deel van een pizeria en bovenwoning, Grote Kerkstraat 22

* Vosseberg, slopen van een deel van een caf, Grote Kerkstraat 24
Nadere informatie over bovengenoemde plannen is verkrijgbaar bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).
Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook