Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 01/02/00

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Wijziging APV en marktverordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken bekend, dat de gemeenteraad in haar vergadering van 14 december 1999 heeft besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de marktverordening te wijzigen.

De wijziging van de APV is grotendeels het gevolg van hogere regelgeving. Voorts zijn op enkele punten bepalingen gewijzigd ten gevolge van rechterlijke uitspraken. Tenslotte zijn in een aantal artikelen redactionele wijzigingen doorgevoerd. De wijziging van de marktverordening betreft het kunnen stellen van nadere regels met betrekking tot de wachtlijst voor de weekmarkt en met betrekking tot het standwerken op de weekmarkt.

De verordeningen liggen ter inzage op het gemeenthuis in het wooninformatiecentrum. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken, de heer M. Pot, telefoon 63 92 772.

Meldingen Wet Milieubeheer
De volgende meldingen zijn binnengekomen (publicatie op grond van art. 8.40 en 8.41 van de wet milieubeheer). De meldingen liggen ter inzage van 2 februari 2000 tot en met 15 maart 2000 bij de afdeling bouw- en milieuzaken in kamer 3.19. De meldingen liggen ook op donderdagavond uitsluitend na telefonische afspraak (030-6392742) van 17.00 tot 20.00 ter inzage. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven, bereikbaar onder telefoonnummer 030 63 92 742.

Besluit opslag propaan milieubeheer

* De heer G.A.A. van Mourik uit Houten meldt het oprichten van een inrichting, voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan bij een noodwoning aan de Binnentuin 34 in Houten.

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer

* Bouwbedrijf De Waal Utrecht B.V. meldt het oprichten van een inrichting aan de Papiermolen 26 t/m 30 in Houten. * Koot Assurantiën BV uit Houten meldt het oprichten van een inrichting aan de
Prins Clausstraat 1b in Houten.

Besluit gasdrukregel- en meetstations

* Gasbedrijf Centraal Nederland NV uit Utrecht meldt het oprichten van een gasdrukregel- en meetstation nabij Leedijk nr. 1 in Houten.

Subsidie particuliere woningverbetering
In het kader van de stads- en dorpsvernieuwing is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor particuliere woningverbetering. Subsidie kan worden toegekend voor het herstel van bouwtechnische gebreken van een woning, bijv. voor de funderingen of voor de gevels. Voorwaarden voor de subsidieverlening zijn ondermeer dat de woning voor 1940 gebouwd is, dat de woonoppervlakte niet meer dan 125 m2 bedraagt en dat de woning bewoond wordt door de eigenaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij de heer L.A.S. Groen, afdeling Bouw- en Milieuzaken, tel.nr. 030-6392 745.

Verleende vrijstelling bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 januari 2000 hebben besloten met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen voor het bouwrijp maken van de tweede fase van de Kruisboog, ten name van de gemeente Houten.

Op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een ieder binnen zes weken na het bekend maken van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nieuwe bouwplannen/meldingen bouwvoornemen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn binnengekomen:


* (S20004) Rademakersgilde 126, betreft het oprichten van een schuur
* (D20005) Koolmeeshaag 45, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (K20006) Koperslagersgilde 5, betreft het oprichten van een tuinberging

* (D20040) Gletsjermeer 1, betreft het plaatsen van een tuinberging
* (H20042) Futenweide 16, betreft het vergroten van een woning
* (H20043) Futenweide 16, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (O20044) Papiermolen 14 t/m 24, betreft het oprichten van een kantoorgebouw

* (K20045) Burgemeester Wallerweg 14, betreft het vergroten van een woning

* (K20046) Wickenburghseweg 94, betreft het vergroten van een woning
* (O20047) Het Rond 73+86+87, betreft het verbouwen tot dagcentrum
* (K20048) Houtensewetering 39C, betreft het veranderen van een loods

* (D20049) Rotstuin 8, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G20050) Binnentuin 31, betreft het oprichten van een woning
* (D20051) Klompenmakersgilde 78,betreft het vergroten van een woning

* (H20036) Perengaarde,betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D20008) Marskramersgilde 21,betreft het plaatsen van een blokhut

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen). Dus geen tekeningen. Het register ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen en goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (S99490) Hoenderhoeve 64, betreft het vergroten van een woning * (D99345) Abrikozengaarde 14, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (O99384) kruising Leedijk met het spoor, betreft het verlengen van een duiker en oprichten verkeersbruggen
* (W99245) Leebrug I, betreft het oprichten van 6 woningen

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking. Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816).
Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:


1. het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Stuwmeer 104 te Houten ten name van F.J.N. Ruyssenaars
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

2. het vergroten van een woning op het perceel Spelt-oord 7 te Houten ten name van J. Heystek

3. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Hagepreekland 10 te Houten ten name van A.M.M. de Graaf

4. het vegroten van een woning op het perceel Tolgaarderserf 54 te Houten ten name van G.H. Olsthoorn

5. het vergroten van een woning op het perceel Ploegveld 108 te Houten ten name van T.A.G. Counotte

6. het vergroten van een woning op het perceel De Fuik 24 te Houten ten name van F. Folkers

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder 1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 4, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 5 en 6, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 16 februari 2000 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De melding en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 3 februari 2000 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Gemeentenieuws Houten openbare kennisgevingen '
Lees ook