Gemeente 's-Gravenzande

Herstraten Onyx

Deze week wordt een begin gemaakt met het herstraten van de Onyx.

Er wordt gewerkt vanaf de hoek Heliotroop/Edelsteenpad. De verwachting is dat de aannemer ongeveer 12 weken bezig zal zijn.

Het herstraten van de Onyx is een onderdeel van het plan voor verbetering van de woonomgeving Edelsteenbuurt.

Openbare hoorzitting

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat deze commissie op woensdag 8 maart 2000 in het stadhuis van s-Gravenzande in vergadering zal bijeenkomen. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.

19.40 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van J. de Mos tegen het besluit van het college de aangevraagde bouwvergunning, voor het vergroten van de woning aan de Noordlandseweg 62a, te weigeren.

20.00 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van F.J. Belder en A.C. Stuurman tegen het besluit van het college bouwvergunning af te geven voor het vergroten van het bankfiliaal van ABN-AMRO aan de Langestraat 132.

20.20 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van R.L. de Munck tegen het besluit van het college de heer De Munck niet meer als woningzoekende te registeren.

Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie mevrouw drs. W.R. de Boer (tel. 0174-430124).

Bouwplannen

Aangemelde bouwplannen

Bij de gemeente zijn de volgende bouwplannen aangemeld:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres

* A. Oosterman - verplaatsen fietsenberging - Dingemans van de Kasteeleplein 12

* R. van Staalduinen - vergroten woning (bijkeuken) - Heenweg 74

Aangevraagde bouwvergunningen
Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen voor een bouwvergunning binnengekomen:

Aanvrager - Bouwwerk - Bouwadres


* A. van der Marel - bouwen 2 watersilos - Staelduinlaan 9
* F.J. van der Wel - bouwen berging - Kwekerslaan 2
* A.M.M. van Meurs - vergroten woning (aanbouw) - Koningin Julianaweg 74

* M.A. van der Meer - bouwen garage en tuinmuur - Zanddijk 66
* J. van den Bos Mostert - bouwen berging - Monsterseweg 73

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Geaccepteerde bouwmeldingen

Namens en door burgemeester en wethouders is de volgende bouwmelding geaccepteerd:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres


* R. Raasveld - bouwen tuinhuisje - Martin Luther Kingstraat 14

Verleende bouwvergunningen

Namens en door burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwvergunningen verleend:

Vergunninghouder - Bouwwerk - Bouwadres


* S.H.M. van der Kaaij van der Kaaij - verbouwen/vergroten woning -

Poelmolenweg 6


* Syre Projecten BV - bouwen bedrijfsunits - Edisonstraat
* A.G.M. Toussaint - vergroten woning (serre) - Gravin van Bylandtlaan 17

* S.P.J. de Jong - bouwen tuinbouwkas - Parallelweg 1
* C.J.T. van Vliet - vergroten woning (serre) - Vestdijklaan 69
* A. van Onselen - bouwen warmteopslagtank - Naaldwijkseweg 141 A

De geaccepteerde bouwmelding en de verleende bouwvergunningen liggen gedurende de hierna vermelde termijn ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit moet dan het bezwaarschrift worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek

van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Beleid assimilatiebelichting

Burgemeester en wethouders hebben een beleid vastgesteld ten aanzien van assimilatiebelichting. In Westlands verband is ten aanzien van de belichting in de glastuinbouw een standpunt bepaald. Er is invulling gegeven aan de voorschriften in het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer'.

De beleidsnotitie ligt met ingang van 2 maart 2000 in het stadhuis voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.

De desbetreffende tuinders zijn of worden individueel geïnformeerd.

Het beleid treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Beschikking

Burgemeester en wethouders hebben de beschikking hebben opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:

* Gebroeders Enthoven, veranderingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf op het adres Rusthovenlaan 20 en 26 te s-Gravenzande.

Ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking heeft van 19 november tot en met 16 december 1999 ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn bedenkingen ingekomen, er is geen nader advies ontvangen van de wettelijk adviseurs in deze.


- De beschikking is op enkele punten aangepast.


- De bedenkingen zijn gegrond verklaard.

Ter inzage

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 2 maart tot en met woensdag 12 april 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandag tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep

Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest.

U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen.

Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd, voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikking wordt pas van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan is de beschikking pas van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening.

Beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben de beschikkingen opgesteld naar aanleiding van aanvragen om vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van:

1. De heer H. van den Burg, oprichtingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf op de adressen Maasdijk 81b en 83a (als één geheel) te s-Gravenzande;

2. Firma Van Velden en Zoon, oprichtingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf op het adres Monsterseweg nabij 71 te s-Gravenzande;

3. Gebroeders J. en W. van der Voort, oprichtingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf op de adressen De Jonghlaan 3a en 5 (als één geheel) te s-Gravenzande.

Ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikkingen hebben 4 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen bedenkingen ingekomen, er zijn geen nadere adviezen ontvangen van de wettelijk adviseurs in deze.

De vergunningen genoemd onder 2. en 3. zijn zowel tekstueel als inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen.

Ter inzage

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 2 maart tot en met woensdag 12 april 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandag tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep

Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest. Bij de beschikkingen genoemd onder 2. en 3. kan tevens beroep worden ingesteld door de aanvragers, omdat de beschikkingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen inhoudelijk zijn gewijzigd. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld tegen de wijziging. U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd, voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikking wordt pas van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan is de beschikking pas van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening.

Actualiseren vergunningen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens op grond van artikel 8.22 Wet milieubeheer de volgende vergunningen te actualiseren.

Glastuinbouw

1. Kwekerij Het Bevermeer, Heenweg 124, actualisatie oprichtingsvergunning van 13 december 1994;
2. Boon Mostert Cypco B.V, Groeneweg 87, actualisatie oprichtingsvergunning van 30 augustus 1994;
3. Boekesteijn Tuinkers B.V., Meloenlaan 12, actualisatie oprichtingsvergunning van 30 augustus 1994;
4. M. Lievaart, Poelkade 8a, actualisatie oprichtingsvergunning van 17 mei 1994;

5. J.C.M. van der Voort, Bonnenlaan 6a, actualisatie oprichtingsvergunning 25 januari 1994;

6. Handelskwekerij F.W. Lange, Groeneweg 77, actualisatie oprichtingsvergunning 19 oktober 1993;

7. Firma P. van der Kaaij, Groeneweg 83, actualisatie oprichtingsvergunning 23 maart 1993;

8. Firma Van Geest, Groeneweg 2, actualisatie oprichtingsvergunning 25 januari 19994;

9. A. Boers, Heenweg 40a, actualisatie oprichtingsvergunning 13 juli 1993;
10. Firma G. Troost en Zn., t Louwtje 2, actualisatie oprichtingsvergunning 13 september 1994;
11. H.J. Storm, Monsterseweg 72, actualisatie oprichtingsvergunning 1 november 1994;
12. A. van der Hout, Boerenlaan 8, actualisatie oprichtingsvergunning 9 november 1993;
13. Kwekerij H. van Geest B.V., Oostduinlaan 9, actualisatie oprichtingsvergunning 24 mei 1994;
14. L. van Staalduinen, Maasdijk 51b, actualisatie oprichtingsvergunning 6 september 1994.

Overige bedrijven

1. Drukkerij A. Sonneveld B.V., Van der Horstweg 10, actualisatie revisievergunning 14 maart 1995;

2. A. de Jong s-Gravenzande B.V., Naaldwijkseweg 169, actualisatie uitbreidingsvergunning 23 januari 1990.

De ontwerpbeschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 2 maart 2000 gedurende 2 weken ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis. Inzage kan ieder werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur. Bij inzage op maandagavond dient u van te voren telefonisch contact op te nemen met mevrouw T. Slinger op telefoonnummer 43 01 83.

Gedurende 2 weken na de dag van publicatie kan een ieder tegen de ontwerpen van bovengenoemde besluiten bedenkingen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE te s-Gravenzande.

Afvalwijzer

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan 30 à 40 projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, Hoflaan 38, het liefst op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Openingstijden: vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatie: tel. 418105.

Groen of grijs?

Volgende week (6 tot en met 10 maart) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat 3. Dat kan op elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00

uur en elke eerste zaterdag van de maand (aanstaande zaterdag 4 maart) tussen 8.30 en 11.30 uur.


* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval graag ontdoen van wortels en grond.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:


* Godfried Bomansschool, Spinel 2 van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 maart;


* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;


* de gemeentewerf in de Fultonstraat (voor openingstijden: zie onder Grof vuil);

Puin

Puin valt niet onder het grof huisvuil, maar onder bouwafval. Hiervoor geldt dan ook een aparte regeling. U kunt het brengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat. Hiervoor gelden dezelfde openingstijden als bij het grof huisvuil.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d. De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf in de Fultonstraat 3, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf aan de Fultonstraat. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken. Openingstijden werf: zie grof vuil.

Deel: ' Gemeentenieuws 's-Gravenzande '
Lees ook