Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 16 februari 2000

Nationale isolatieweken

Zon duizend Doe-het-zelfzaken en bouwmarkten doen deze maand mee aan de Nationale Isolatie Weken. Deze landelijke campagne stimuleert

particulieren om te isoleren.

Een sterke stimulans voor de consument is de Regeling energiepremie. De consument ontvangt 5,-- per m² isolatiemateriaal; een fors bedrag ten opzichte van de kostprijs. De premie voor het laten aanbrengen van isolatiemateriaal kan zelfs oplopen tot 20,-- per vierkante meter.

Waarom is isoleren nodig?

Uw energieverbruik wordt in hoge mate bepaald door uw woning. Gemiddeld gebruikt een gezin per jaar zon 1.500 tot 2.000 m³ aardgas. Daarvan wordt ongeveer 50 m³ gebruikt om te koken en zon 400 m³ gaat op aan de warmwatervoorziening (inclusief baden en douchen). Dat betekent dat u dus tussen de 1.000 en 1.500 m³ aardgas voor de verwarming van uw woning verbruikt. Helaas verdwijnt hiervan zon 26% door de muren en 23% door het dak weer naar buiten.

Alle redenen om de energiesituatie van uw woning te verbeteren. U doet het dus voor uzelf, uw portemonnee en uiteraard ook voor het milieu.

Het energiebedrijf en de Doe-het-zelfwinkel helpen u graag hierbij.

Doe de Nationale Isolatie Test

Wilt u snel weten of isolerende materialen voor u interessant zijn, vul dan de nationale isolatietest in. De test geeft globaal aan welke mogelijkheden er zijn om uw wooncomfort te verbeteren en hoeveel geld u kunt verdienen door te isoleren. De test is ook verkrijgbaar bij uw bouwmarkt en/of Doe-het-zelfwinkel en in het stadhuis. Heeft u internet dan kunt u de test vinden op www.milieucentraal.nl (achter de eskimo).

Haal de folder "Goed bezig met isolatie" bij uw lokale bouwmarkt of in het stadhuis. U kunt de folder ook bestellen bij Milieu Centraal, 0900-1719.

Broeikaseffect

De dampkring, die als een soort deken rond onze aarde ligt, bestaat uit een mengsel van gassen, waaronder kooldioxyde, methaan, stikstof en zuurstof. Met name kooldioxide en methaan zorgen ervoor dat de aarde niet te veel warmte verliest; dit wordt het natuurlijke broeikaseffect genoemd.

Hoewel deze broeikasgassen op zich onschadelijk zijn, kan een teveel ervan tot verstoring van het natuurlijk evenwicht op aarde leiden, met alle gevolgen van dien.

Een van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect is kooldioxide

Dit gas komt onder meer vrij bij het opwekken van energie door verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Dit gebeurt in elektriciteitscentrales bedrijven, het verkeer en de huishoudens, bijvoorbeeld bij het aanzetten van de kachel of CV.

De voorraden van deze fossiele brandstoffen in de wereld raken uitgeput.

Hoe voorkomen we het broeikaseffect?

Alternatieve, schone bronnen zoals zonne-, wind- en waterkrachtenergie worden steeds verder ontwikkeld en gestimuleerd.

Steeds meer huishoudens en bedrijven stappen over op groene stroom en/of duurzame energie, maar hun aandeel is nog relatief klein.

Eigenlijk zit in alle producten en diensten die wij dagelijks gebruiken een stukje energie. Die producten moeten immers gemaakt en vervoerd en uiteindelijk als afval verwerkt worden.

Het broeikaseffect en de eindigheid van fossiele brandstoffen is een probleem dat iedereen aangaat. We zullen daarom met zn allen moeten werken aan de oplossing van het probleem, met het oog op de toekomst en de generaties die na ons komen.

Om al deze redenen is het beter energiebesparende maatregelen toe te passen, zodat er minder fossiele brandstoffen ingezet hoeven te worden.

Bespaar dus op uw manier energie en ontvang nog een energiepremie ook! * Isoleer uw dak, vliering, spouwmuur
* Plaats HR++ glas (Hoog Rendement)
* Als u een nieuwe wasmachine, koelkast, vriezer, wasdroger of afwasmachine wilt kopen, neem dan de zuinigste op energiegebied met het zogenaamde A-label. Heeft u trouwens echt een afwasmachine of wasdroger nodig?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Doe-het-zelfwinkel, Westland Energie (telefoon 236625), Milieu Centraal (telefoon 0900-1719) of de afdeling milieu in het stadhuis (telefoon 430187).

Uiteraard zijn er ook vele andere maatregelen die u kunt nemen, zie hiervoor bijvoorbeeld de folders:
* Zet de knop om tegen het broeikasgevaar * Hoe minder energieverbruik, hoe minder broeikaseffect

Commissievergaderingen

Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 februari zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie algemeen bestuurlijke en economische aangelegenheden (22 februari 2000, 17.00 uur)
* Kosten vervolgonderzoek krediet Westhoek * Delegatiebesluit procesbevoegdheden
* Krediet restauratie oud archief

Commissie wegen en groen, verkeer, sport en milieu (22 februari 2000, 19.30 uur)
* Krediet ondergronds aanbrengen van milieueilanden * Krediet uitbreiding openbare verlichting aan de Groeneweg * Krediet vervanging riolering in Vreeburghlaan en Noordwind

Commissie cultuur, welzijn en onderwijs (23 februari 2000, 19.30 uur) * Krediet herinrichting bibliotheek
* Garantie geldlening t.b.v. Regionaal Indicatieorgaan

Commissie financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en sociale zaken (24 februari 2000, 19.30 uur)
* Voorbereidingsbesluiten overeenkomstig artikel 21 WRO * Aanpassing Verordening toeslagen en verlagingen bijstandsnorm * Terugkoop verkochte woningwetwoning
* Begrotingswijzigingen.

Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben op 1 februari 2000 besloten een bord

model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990 te plaatsen bij een parkeervak in de: 1. Mumsenstraat. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw van Oosten van Oosten zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is RD-SZ-80.
2. Kornalijn. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw Pakvis-Huis, zich verplaatst Het kenteken van deze auto is XD-NR-86.

Iedere belanghebbende kan tegen deze besluiten binnen zes weken na heden bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: "bezwaarschrift Awb".

Bouwplannen

I. Het gemeentelijk Woningbedrijf s-Gravenzande, heeft een verzoek om vergunning ingediend voor het bouwen van een fietsenberging op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande sectie K, nummer 3847, plaatselijk bekend als Topaas 1 t/m 71. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Het Oude Land 1985' omdat ingevolge de ter plaatse geldende bestemming 'Tuin' het bouwen van gebouwen niet is toegestaan.
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf vrijdag 18 februari 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijke bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling.
II. Westland Materiaal B.V. te Poeldijk, heeft een aanvraag om vergunning ingediend voor de bouw van een tweetal transformatorstations op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 2896, plaatselijk bekend Wattstraat (ongenummerd).

Het bouwplan voor het eerste transformatorstation is in overeenstemming met het bestemmingsplan 'Bedrijfs en recreatieterrein'. Het bouwplan voor het tweede station is in strijd met het bestemmingsplan 'Bedrijfs en recreatieterrein', omdat op gronden met de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden zonder bebouwing' het bouwen van een transformatorstation niet is toegestaan.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 5 van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Bedrijfs en recreatieterrein' bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf vrijdag 18 februari 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Aangemelde bouwplannen

Bij de gemeente is het volgende bouwplan aangemeld:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres

* P.J. van Alfen - bouwen tuinschuurtje - Braillestraat 24

Aangevraagde bouwvergunningen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen voor een bouwvergunning

binnengekomen:

Aanvrager - Bouwwerk - Bouwadres
* HBG Vastgoed BV - bouwen 4 eengezinswoningen - Veilingterrein * P.S. Vijverberg - bouwen duivenhok - Maasdijk 108 C * A. van den Berg - verbouwen berging tot appartement - Naaldwijkseweg 22
* E.J. van Reenen - bouwen garage / hobbyruimte - Sand-Ambachtstraat 85
* J. Vreugdenhil - bouwen hobbykas - Maasdijk 2 * M. & P. van Spronsen - vernieuwen tuinbouwkas - Radijslaan * Gemeentelijk Woningbedrijf - vergroten schoolgebouw - Prins Bernhardstraat 28

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Geaccepteerde bouwmeldingen

Namens en door burgemeester en wethouders is de volgende bouwmelding

geaccepteerd:

Aanmelder - Bouwwerk-Bouwadres
* Westland Materiaal BV - bouwen transformatorstation - Maasdijk 52

Verleende bouwvergunningen
Namens en door burgemeester en wethouders zijn de volgende

bouwvergunningen verleend:

Vergunninghouder - Bouwwerk - Bouwadres

* P. Vreugdenhil - bouwen garage - Nieuwlandsedijk 13

* W.G. Marsman - vergroten woning (dakkapel) - Meerkoet 84

* J.N.M. Olsthoorn - bouwen tuinbouwkas - Sint Jorispad 30 * R.E. Prins - vergroten woning (twee dakkapellen) - Naaldwijkseweg 97
* P.J. Verhagen - vergroten berging - Groeneweg 49 * P.A. Zuiderwijk - bouwen 4 watersilos-Aaksterlaan1 * J. Molenaar - bouwen watersilo-Heenweg 40 * P. van den Bos - bouwen watersilo - Maasdijk 7 * Kwekerij de Witte Brug Vof. - bouwen 5 watersilos - Bagijneland 14

De geaccepteerde bouwmelding en de verleende bouwvergunningen liggen gedurende de hierna vermelde termijn ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit moet dan het bezwaarschrift worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:
1. op grond van het 'Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer' van de heer W. Kuijvenhoven voor het in werking hebben van een elektrotechnisch bedrijf (Kuijvenhoven B.V. Elektrotechniek), gevestigd op het adres Sand-Ambachstraat 49 te s-Gravenzande;
2. op grond van het 'Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer' van de heer L. van Baalen voor het in werking hebben van een autobedrijf (Auto Centrum Leon), gevestigd op het adres Noordwind 6 te s-Gravenzande;
3. op grond van het 'Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer' van de heer Poldervaart voor het in werking hebben van een cafetaria (t Trefpunt), gevestigd op het adres Maasdijk 175a te s-Gravenzande.

Deze meldingen houden in dat er geen milieuvergunning voor deze bedrijven nodig is en dat de voorschriften van het genoemde besluit door de exploitant moeten worden nageleefd.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Melding verandering inrichting

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een zogenaamde melding verandering inrichting hebben ontvangen van Kwekerij de Kleine Sluis BV voor het in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf op het adres Maasdijk 206 in 's-Gravenzande.

De veranderingen betreffende de verandering van de teelt- en bedrijfsruimte en de vervanging van het ketelhuis zijn dermate dat hiervoor geen veranderings-, uitbreidings- of revisievergunning hoeft te worden aangevraagd. Volstaan kan worden met de voor het bedrijf geldende milieuvergunning van 6 december 1994.

Aanleiding voor het indienen van deze melding (in eerste instantie als een vergunningaanvraag Wet milieubeheer, ingediend op 3 november 1999) was een bouwvergunningaanvraag (met nummer BA1999-252).

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan 30 à 40 projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, Hoflaan 38, het liefst op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Openingstijden: vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatie: tel. 418105.

Groen of grijs?

Volgende week (21 tot en met 25 februari) worden de groene

minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:
* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat 3. Dat kan op elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand tussen 8.30 en 11.30 uur. * Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.
* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval graag ontdoen van wortels en grond.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:

* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1 van maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari;
* De Driekleur, gebouw Wilhelmina, Van de Kasteelestraat 75 op dinsdag 22 februari van 15.30 tot 18.00 uur; * Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 februari;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging); * De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:
* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;

* de gemeentewerf in de Fultonstraat (voor openingstijden: zie onder Grof vuil);

Puin

Puin valt niet onder het grof huisvuil, maar onder bouwafval. Hiervoor geldt dan ook een aparte regeling. U kunt het brengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat. Hiervoor gelden dezelfde openingstijden als bij het grof huisvuil.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d. De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf in de Fultonstraat 3, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf aan de Fultonstraat. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken. Openingstijden werf: zie grof vuil.

Deel: ' Gemeentenieuws 's-Gravenzande '
Lees ook