Gemeente Stadskanaal

Algemeen gemeentelijk nieuwsBereikbaarheid gemeentehuis


20 maart 2000

In verband met de NK-veldloop voor ambtenaren is het gemeentehuis van Stadskanaal op 22 maart niet optimaal bezet. Dit kan leiden tot het niet of slecht bereikbaar zijn van enkele medewerkers. Om te voorkomen dat u extra lang moet wachten verzoeken wij u zoveel mogelijk alleen voor dringende zaken op 22 maart naar het gemeentehuis te komen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Buurtplan Parkwijk 2000

Stadskanaal 28-02-2000

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft kennis genomen van het buurtplan Parkwijk 2000 dat is opgesteld door de buurtraad van die wijk. In het buurtplan staan de activiteiten die de instellingen, burgers en gemeente het komende jaar willen uitvoeren in die wijk.

In 2000 staan er in het buurtplan activiteiten gepland op de volgende gebieden: woonomgeving, woningen, verkeer, voorzieningen en buurtactiviteiten. Bij het onderdeel woonomgeving denkt de buurtraad aan het herinrichten van het terrein achter de Beatrixstraat, de aanleg van het contourenplan Postkade door de gemeente, het tegengaan van zwerfvuil in de Lyceumlaan en het kinderproject "groen in de straat".

Het project "groen in de straat" laat kinderen zelf werken met planten. Het doel is om hun kennis over planten te vergroten en hun respect voor openbaar groen in hun buurt te vergroten. Dit vindt plaats door de kinderen zelf bloembollen te laten plaatsen, bloembakken te laten aanleggen, groentetuinen te laten creëren en een excursie naar de kruidentuin te laten maken. Dit is een project dat past binnen het fonds 'sociale vernieuwing' van de gemeente Stadskanaal. Het college heeft de buurtraad dan ook een bedrag van
5.000,-- uit dit fonds toegezegd om dit project te kunnen uitvoeren.
Op het gebied van woningen, wil de buurtraad dat 't Hofje wordt gerenoveerd en dat er planvorming plaatsvindt voor herstructurering van de Parkwijk. Bij het onderdeel verkeer staat in het buurtplan de aanleg van een rotonde. Verder wil men allerlei zaken op het gebied van "Voorzieningen". Zo staat in het buurtplan dat de entree van de Trekschuit aangepast moet worden in verband met sociale veiligheid en dat er extra publiciteit gegeven moet worden aan de herstructurering. Verder vindt de buurtraad het belangrijk dat er een werkgroep brede school opgestart wordt.

Tenslotte wil de buurtraad in 2000 energie steken in buurtactiviteiten. Er moeten straatvergaderingen komen naar aanleiding van de herstructurering. Ook willen de bewoners een programmering van allerlei activiteiten in De Koepel.


Milieu-uitvoeringsprogramma 2000

Stadskanaal 28-02-2000

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal is akkoord gegaan met het milieu-uitvoeringsprogramma (mup) voor het jaar 2000. In het mup staan de
mileu-uitvoeringsactiviteiten weergegeven inclusief prioriteitstelling. Op deze wijze wil de gemeente op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze uitvoering geven aan de milieu-activiteiten. Daar-naast is elke gemeente wettelijk verplicht een mup vast te stellen. De gemeente Stadskanaal heeft de volgende speerpunten benoemd: - duurzame ontwikkeling, waarbij het milieu-aspect ook zoveel mogelijk in andere beleidsterreinen wordt meegewogen. Hieronder vallen zaken als duurzaam bouwen, handhaving bestemmingsplan buitengebied, het opzetten van milieumonitoring; - bedrijfsgerichte milieutaken, hierbij gaat het om de milieu-impact van zwaardere bedrijven, ener-gie- water- en grondstoffenbesparing, preventie van de uitstoot van bijvoorbeeld gassen (emissie-preventie) en de aanpak van notoire overtreders; - handhavingsprojecten. In het milieuoverleg via de Streekraad, zijn met de provincie, milieu-inspectie, politie en Streekraad een aantal handhavingsprojecten afgesproken (o.a. container-controle, horecaproject, controle opslag vuurwerk, bouw- en sloopafval, opsporing pcb-houdende oliën, project vervuilde grondstromen); - afhandelen meldingen bodemlozingen; - periodieke keuringen ondergrondse tanks (BOOT); - afvalstoffeninzameling, ontwikkelen nieuw beleid en verwerking huishoudelijk- en bedrijfsafval; - milieuvoorlichting over energie, duurzaam bouwen en het gemeentelijk rioleringsplan. Rondom de milieu-educatie zal het Natuur- en milieucentrum 'De Heemtuin' in Muntendam een prominente rol spelen. De Oost Groninger gemeenten werken hierin samen.


INFO AVOND


20 maart 2000

In verband met de aanleg van een speelplaats in Waterland. De gemeente Stadskanaal heeft het voornemen een speelplaats aan te leggen in Waterland. De speelplaats is bedoeld voor de gehele wijk. In verband hiermee deel ik u mee dat op donderdag 30 maart 2000 om 20.00 uur een informatieavond over dit onderwerp wordt gehouden in het gemeentehuis. Op deze avond wordt het plan gepresenteerd. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk van u te vernemen hoe u hierover denkt. Wij nodigen u hierbij uit de informatieavond te bezoeken. Tot ziens op donderdag 30 maart.


ZESDAAGSE STADSKANAALSTER KUNSTUITLEEN 2000


20 maart 2000

Dit jaar wordt de gemeentelijke kunstuitleen gehouden in de expositieruimte van GALERIE BOVEN, Handelsstraat 58 (bij de Gele Klap). Gekozen is voor een spreiding over 6 dagen:

· dinsdag 28 maart (van 13.00 - 18.00 uur) · woensdag 29 maart (van
13.00 - 18.00 uur) · donderdag 30 maart (van 13.00 - 21.00 uur) · vrijdag 31 maart (van 13.00 - 18.00 uur) · dinsdag 4 april (van 13.00
- 18.00 uur) · woensdag 5 april (van 13.00 - 18.00 uur)
Op deze dagen kan men de gemeentelijke kunstcollectie komen bekijken en een (voorkeur)keuze maken. Op 13 april krijgt iedere deelnemer bericht, of hij/zij het betreffende kunstwerk toegewezen heeft gekregen. De ingelote kunstwerken kunnen op 15 april worden afgehaald, samen met de bruikleenovereenkomst. De kunstuitleen is bedoeld voor inwoners van de gemeente Stadskanaal, de leenperiode beslaat een jaar en er zijn geen kosten aan verbonden! Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met afd. OCSW, tst. 631601 of 631576. Tijdens de kunstuitleenperiode kan ter plekke vanzelfsprekend ook informatie worden verkregen.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

De kunstuitleen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de RABO-bank.

Overige Gemeentelijke Nieuws items

Algemeen nieuws
Mededelingen
Ruimtelijke ordening
Vergaderingen
Vergunningen
Verleende vergunningen en ontheffingen
Wegwerkzaamheden

Gemeente uitgaven

De Spreekbuis, dit voorlichtingsblad van de gemeente verschijnt tien keer per jaar.

Gemeentegids verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Stadsplattegrond verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.


© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Gemeentenieuws Stadskanaal '
Lees ook