Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting* Receptie van de heer H. van der Does


* Vergadering Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio

* Hertaxatie Wet Waardering Onroerende Zaken
* Kennisgeving vrijstelling gebruik dienstwoningen


* Mededeling van verkeersbesluiten


* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening


* Wet milieubeheer

* Beleidsnotitie Riolering Glastuinbouw

* Verleende vergunningen op grond van de APV
* Collectes

* Kapvergunning

* Bouwzaken

* Burgerlijke stand

* Spreekuren wethouders


Receptie van de heer H. van der Does

Henk van der Does

De heer van der Does, werkzaam bij de gemeente Voorschoten als tuinman bij het Uitvoerend Bedrijf, gaat per 1 december 1999 de gemeente verlaten. Ter gelegenheid hiervan biedt het gemeentebestuur hem een feestelijke receptie aan. Deze wordt gehouden op vrijdag 26 november 1999 in de grote zaal van het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4 te Voorschoten.

Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Van der Does te feliciteren, dan nodigen wij u hierbij gaarne uit. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 18.00 uur in het Cultureel Centrum.


Vergadering Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio

Op 29 november 1999 vindt de vergadering van het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening Leidse Regio (SROVLR) plaats. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het Leidse Stadhuis, Stadhuisplein 1 en begint om 16.30 uur (tot ca. 18.00 uur). Op de agenda staat onder meer:

* Stand van zaken Beleidsplan Wonen Leidse Regio
* Stand van zaken Landschapbeleidsplan Leidse Regio
* Overzicht financiële stromen m.b.t. SROVLR
* Voorzet meerjarenbegroting SROVLR 2000-2003


* Stand van zaken 1999 en vooruitblik 2000

De vergadering is openbaar.

De stukken liggen ter inzage op:

het Stadsbouwhuis (kamer 109)

Langegracht 72, Leiden.

Voor informatie over de op de agenda vermelde onderwerpen kunt u contact opnemen met:

* de heer D. Halfwerk (secretaris)telefoon 071-5165870
* mw. I.I. de Bruijne-Schild (beleidsondersteunend medewerker)telefoon 071-5165869.


Hertaxatie Wet Waardering Onroerende Zaken

Binnenkort wordt gestart met de herwaardering van alle onroerende zaken in de gemeente Voorschoten. Alle onroerende zaken in de gemeente Voorschoten worden getaxeerd naar de waardepeildatum van 1 januari 1999. De nieuw vastgestelde waarde geldt in principe voor de jaren 2001 tot en met 2004. Deze waarde wordt toegepast voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, de inkomstenbelasting, vermogensbelasting en de waterschapsheffing. Begin 2001 kunt u een beschikking verwachten met de getaxeerde waarde van uw woning.

Ter voorbereiding van de herwaardering is onder meer een marktanalyse uitgevoerd van met name panden die rond de prijspeildatum zijn verkocht. Daarnaast wordt een zogenaamd referentiestelsel opgebouwd van panden, die representatief zijn voor de waardering van de overige panden in Voorschoten

Binnenkort worden de voor het referentienet geselecteerde panden bezocht en getaxeerd. De taxatiewerkzaamheden worden in opdracht van het gemeentebestuur verricht door het taxatie-adviesbureau Kafi BV. Deze werkzaamheden nemen ongeveer twee maanden in beslag.

De inwoners/gebruikers van de geselecteerde panden die worden bezocht krijgen voorafgaand aan het bezoek van de taxateur schriftelijk bericht. De taxateurs zijn uiteraard in het bezit van een door de burgemeester van Voorschoten afgegeven legitimatiebewijs. Wij raden iedereen aan om de personen die zich aanmelden als taxateur voor de Wet-WOZ altijd naar het legitimatiebewijs te vragen.

Nadat de werkzaamheden met betrekking tot het referentienet zijn afgerond wordt gestart met de waardering van de overige panden. De waarde van de overige panden wordt afgeleid van die van de referentiepanden. Het is dus niet altijd noodzakelijk, dat voor de waardering van de overige panden ieder pand afzonderlijk wordt bezocht. Bij gelijksoortige panden zullen de meeste bewoners dan ook vrijwel niets merken van de herwaardering, hooguit dat er iemand om het huizenblok loopt of meer dan normale aandacht schenkt aan het pand.

Het gemeentebestuur van Voorschoten doet een beroep op de inwoners om hun medewerking te verlenen aan de uitvoering van deze werkzaamheden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën, onderdeel belastingen:

mevrouw mr M.J.M. de Vries telefoon: 071 - 5 600 657

de heer J.W. Alblas telefoon: 071 - 5 600 652


Kennisgeving vrijstelling gebruik dienstwoningen

Met toepassing van artikel 352 van de Bouwverordening Voorschoten is vrijstelling verleend voor het gebruik van de dienstwoningen Hofweg 49 en 51 als burgerwoning.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen zij die door dit besluit in hun belang zijn getroffen, binnen zes weken na publicatie, dat wil zeggen tot en met 4 januari 2000 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te Den Haag (sector Bestuursrecht) worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat eist.


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben (gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) het volgende verkeersbesluit genomen:

Week 46:

* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Prof. Einsteinlaan, ter hoogte van huisnummer 19, alhier.

Iedere belanghebbende kan binnen tot 27 december een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten.

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij:

de Arrondissementsrechtbank Den Haag

Postbus 20302

2500 EH 's Gravenhage

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

mevrouw W. Hasenoot telefoon 071 - 5 601 812

de heer R. Bijl telefoon 071 - 5 600 626.


Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanaf 24 november tot en met 7 december 1999 ligt ter inzage in het gemeentehuis in de folderkamer een aanvraag voor:


- het oprichten van een fotostudio aan de Rouwkooplaan ter hoogte van de woonbotenhaven. BV 99311


- het plaatsen van een kas in de achtertuin aan de Wijngaardenlaan 33. SP 99551/ML 99532

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de melding kan worden geaccepteerd of de bouwvergunning verleend.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 december 1999 zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen de kennisgeving van een discofeest voor de jeugdleden van de Volleybal Vereniging Gemini-Kangaroes Voorschoten en de Sportvereniging Voorschoten '97 op 27 november 1999 van 21.00 tot 1.00 uur in de kantine van de sportvereniging aan de Weddeloop 6.


Beleidsnotitie Riolering Glastuinbouw

Het bestuur van de Provincie Zuid Holland meldt, dat de aanvullende notitie "Riolering Glastuinbouw" tot en met 30 november 1999 ter inzage ligt. In Voorschoten is de notitie in te zien bij het Bureau Voorlichting en Communicatie. U kunt terecht op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Schikt dit u niet, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer G. Zeelt, 071-5600 620.


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 15 november 1999: Christelijke Oratorium Vereniging Exultate Deo voor het plaatsen van maximaal tien aankondigingsborden van donderdag 16 december tot en met donderdag 23 december 1999 in Voorschoten t.b.v. een kerstconcert op donderdag 23 december 1999.
* 15 november 1999: Muziekvereniging Laurentius voor het huis-aan-huis verkopen van kerststukjes op zaterdag 18 december 1999 in Voorschoten.

* 17 november 1999: Roest Tweewielers voor het in bezit hebben en verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 1999.
* 18 november 1999: Centrum Winkeliers Voorschoten voor het houden van een kerstkoopavond op zaterdag 18 december 1999.


* 4 november 1999: G&D Promotions bv voor het plaatsen van maximaal tien aankondigingsborden van maandag 8 tot en met zondag 14 november 1999.

* 8 november 1999: Nationale Vereniging Zonnebloem voor het innemen van een standplaats op het Treubplein op vrijdag 12 of 19 november 1999.

* 10 november 1999: De heer van Boheemen voor het innemen van een standplaats op het Treubplein voor het verkopen van kerstbomen van maandag 6 december tot en met vrijdag 24 december 1999.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.


Collectes

In de weken van 14 november tot en met 31 december 1999 wordt er niet meer gecollecteerd.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 47:

* Voorstraat 54; voor het plaatsen van een overkapping in patio;
* Koningin Emmalaan 6; voor het oprichten van een tuinhuis
* Jacob van Heemskercklaan 87; voor het plaatsen van een dakkapel

Week 46:

* Veurseweg 60; voor het vergroten van de woning;
* Merelhof 1-117; voor het veranderen van de entree;

Verleende bouwvergunningen:

16 november:

* Händellaan 37; voor het veranderen van de woning;
* Van Helsdingenlaan 4; voor het vergroten van de garage;

9 november:

* Voorstraat 50; voor het plaatsen van een dakkapel

Melding tot bouwvoornemen:

Week 47:

* Professor van de Waalslaan 21; voor het veranderen van een dakkapel

* Prins Bernhardlaan; voor het plaatsen van een Van Alfen hoogspanningsstation

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

4 november:

* Schoolstraat 34; voor het plaatsen van reclame

9 november:

* Schoolstraat 32; voor het plaatsen van reclame

Toegestane meldingen:

16 november:

* Koningin Emmalaan 6; voor het plaatsen van een berging;

17 november:

* Veurseweg 62; voor het plaatsen van een berging;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 25 oktober Daisy d.v. M. van Klaveren en J. Zwaan;
* 25 oktober Ferry Johannes Bernardus, z.v. P.C.J. Koevoet en Y.P.G.C. Luk;

* 1 november Floris Pieter z.v. J.F.M. Huisman en A.C. Wuite;
* 4 november Naomi d.v. N.E. Lauwers en L.M. Vásquez Ruíz;
* 7 november Willemijn Sandra d.v. A.W. van der Keemel en A.S. Stapper;


* 11 november Melissa d.v. J. Hoogervorst en D. Keij
* 16 november Zoë Elisabeth Maria d.v. E.P.J. van Santen en A.J. Jongedijk

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* 16 november P. van der Schalk en P.M. Onderwater

Gehuwd/geregistreerde partners:

Overleden:

* 31oktober A. van der Zalm, oud 75 jaar;
* 3 november J.C.H. Palmen w.v. Huiskamp, oud 87jaar;
* 3 november C.C.F. Metelerkamp w.v. Schokking, oud 88 jaar;
* 6 november C.J.M. Donders, oud 82 jaar;
* 6 november G.J. Koene w.v. Bouwman, oud 94 jaar;
* 7 november A. Leeflang w.v. Vrij, oud 100 jaar;
* 7 november D. van Orden, oud 94 jaar;

* 8 november J. Vermeulen, oud 55 jaar;

* 10 november S.M. Damen, oud 87 jaar;


* 11 november W.C. van `t Wout e.v. Timmerman, oud 83 jaar


Spreekuren Wethouders

geen wijzigingen


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Gemeentenieuws Voorschoten '
Lees ook