Gemeente Voorschoten* Wijkbezoek wijk Boschgeest/Bloemenwijk/Roucooppark
* Toepassing artikel 19 W.R.O.

* Bromfiets op de rijbaan: Voorschoten klaar!
* Openingstijden kinderboerderij weer naar zomertijd
* Vervanging bomen

* Baggerwerkzaamheden vijvers Rosenburgh

Wijkbezoek wijk Boschgeest/Bloemenwijk/Roucooppark

Op woensdag 9 februari brengt het college een bezoek aan de wijk Boschgeest/Bloemenwijk/ Roucooppark. Het doel hiervan is kennis te maken met de wijkbewoners, met hen in gesprek gaan over het reilen en zeilen van hun wijk en horen wat zij van hun wijk vinden.

Op het programma staat een ontmoeting met de bewoners van de wijk in activiteitencentrum De Boschbloem, B.S. vd Oyelaan 39 te Voorschoten. Deze avond begint om 20.30 uur. Wij stellen de aanwezigheid van de bewoners zeer op prijs en nodigen iedereen dan ook graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

Heeft u, als bewoner van de wijk op voorhand onderwerpen die u aan de orde wilt stellen en waarvan u verwacht dat deze van onze kant enige voorbereiding vragen, dan verzoeken wij u tevoren even contact op te nemen met de afdeling Voorlichting en Communicatie, de heer G. Zeelt of mevrouw S. Willems. Zij zijn respectievelijk bereikbaar via telefoonnummer 5600 620 of 5600 613.

Op woensdag 9 februari aanstaande is het woord aan u.

Toepassing artikel 19 W.R.O.

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van 2 februari 2000 gedurende twee weken ter inzage zullen liggen: 1. het bouwplan van de gemeente Voorschoten voor het oprichten van een wissellocatie voor vuilconainers op een deel van het parkeerterrein van zwembad Het Wedde/ Richard Wagnerlaan; 2. het bouwplan van de gemeente Voorschoten voor het aanleggen van een ondergronds bergbezinkbassin aan de J.W. Frisolaan/nabij de Juliana van Stolberglaan.

De bouwplannen zijn in strijd met de geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders overwegen om - met gebruikmaking van de mogelijkheid die wordt geboden in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening- vrijstelling van de geldende bestemmingsplannen te verlenen, nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.
De bouwplannen kunnen gedurende de termijn van tervisielegging worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur in de folderkamer van het gemeentehuis. Na telefonische afspraak (tel. 071-5600734) kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden ingezien.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bedenkingen inbrengen tegen het voornemen om de vrijstellingen te verlenen. De bedenkingen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.


Bromfiets op de rijbaan: Voorschoten klaar!

Zoals u inmiddels heeft kunnen vernemen via de landelijke voorlichtingscampagne is per 15 december 1999 de bromfiets verplicht om binnen de bebouwde kom op de rijbaan te rijden. Dat wil dus zeggen op de hoofdrijbaan, tussen het overige gemotoriseerde verkeer. Uit proefnemingen in den lande is namelijk gebleken dat het verplaatsen van de bromfietsers van het verplichte fietspad naar de rijbaan een verbetering van de verkeersveiligheid tot gevolg heeft.
De bromfietser mag dus sinds 15 december 1999 geen gebruik meer maken van het verplichte fietspad (aangegeven d.m.v. het ronde blauwe bord met witte fietsafbeelding). De wegbeheerders, dus ook de gemeente Voorschoten, mogen echter uit oogpunt van verkeersveiligheid in uitzonderingssituaties een fietspad als fiets/bromfietspad aanwijzen door middel van een nieuw verkeersbord. De gemeente heeft dan ook op enkele plaatsen dit tot stand gebracht.

De locaties waar binnen Voorschoten de bromfietsers de rijbaan op danwel af worden geleid zijn:

1. Vanuit\naar de richting Leidschendam:
+ Bromfiets op de rijbaan: daar waar de Wilgenlaan op de Veurseweg aansluit.
+ Bromfiets van de rijbaan af: daar waar het Laantje van Van Wissen op de Veurseweg aansluit.
2. Vanuit\naar de richting Wassenaar:
+ Bromfiets op de rijbaan: daar waar het deel van de parallelweg van de Wijngaardenlaan dat het dichtste bij de verkeerslichten op de kruising met de Schoolstraat-Koningin Julianalaan ligt op de Wijngaardenlaan uitmondt. + Bromfiets van de rijbaan af: daar waar van de Wijngaardenlaan afgeslagen kan worden de parallelrijbaan op naar het Oranjeplein.
3. Vanuit\naar de richting Leiden, op de Leidseweg-noord: + Bromfiets op de rijbaan: direct na de bebouwde komgrens, daar waar de eerste uitrit op de Leidseweg-noord uitkomt (huize Ter Wadding).
+ Bromfiets van de rijbaan af: vlak voor de bebouwde komgrens, daar waar de laatste uitrit op de Leidseweg-noord uitkomt. 4. Vanuit\naar de richting Leiden, op de Voorschoterweg: + Bromfiets op de rijbaan: ter hoogte van de verkeerslichten op de kruising van de Voorschoterweg met de Leidseweg-noord. + Bromfiets van de rijbaan af: direct ten noorden van voornoemde verkeerslichten.
5. Vanuit\naar de Wijngaardenlaan, richting de Rouboslaan: + Bromfiets op de rijbaan: ter hoogte waar het vrijliggende pad overgaat in een fietsrijstrook.
+ Bromfiets van de rijbaan af: ter hoogte waar de fietsrijstrook overgaat in een vrijliggend pad.

De bromfiets is dus verplicht de hoofdrijbaan te verlaten wanneer het naastgelegen pad wordt aangeduid met het nieuwe, ronde blauwe verkeersbord waarop witte afbeeldingen staan van zowel een fiets als een bromfiets. Wanneer er dus een rond, blauw verkeersbord staat met alleen een witte afbeelding van een fiets mogen hier geen brommers op rijden. Dit laatste geldt tevens voor 'onverplichte' fietspaden, aangeduid met een langwerpig blauw bord met het woord "fietspad" erop. Als "hulp" voor de bromfietsers is als dan een nieuw bord geplaatst met een brommersafbeelding plus pijl (zie afbeelding).

Hoewel de landelijke invoeringsdatum van Rijkswege is gesteld op 15 december 1999 blijkt dit voor het realiseren van de uitzonderingen op deze landelijk geldende verkeersregel voor veel gemeenten, waaronder Voorschoten, niet op die datum al praktisch realiseerbaar te zijn geweest. Er moesten namelijk naast het verplaatsen en bijplaatsen van verkeersborden ook aanpassingen aan de weg worden gedaan. Bovendien waren de levertijden van de benodigde borden door deze maatregelen aanzienlijk langer dan normaal. Gezien de te korte voorbereidingstijd die ons daarvoor vanuit het Rijk uiteindelijk is gegeven, is feitelijke uitvoering van de maatregelen niet haalbaar geweest, ook vanwege invoering van de maatregel in de late herfst hetgeen werkzaamheden buiten nog eens bemoeilijkte. De gemeente heeft er van alles aan gedaan om de maatregelen zo kort mogelijk na 15 december uitgevoerd te krijgen. Sinds enige tijd zijn alle werkzaamheden in de gemeente Voorschoten afgerond.

Volledigheidshalve: Dit wil overigens niet zeggen dat dit in andere gemeentes ook het geval is. Tot die tijd echter dienen de bromfietsers in die gemeentes al wel de rijbaan te volgen, maar zal het in een aantal gevallen nog niet overal volledig duidelijk aangegeven zijn waar de bromfietsers worden geacht binnen de bebouwde kom de weg op te gaan danwel te verlaten.
Extra attentie is dus nog steeds noodzakelijk!

Verder van belang zijnde gevolgen van de invoering van 'bromfiets op de rijbaan' zijn:

* De bromfietser moet, net als het overige gemotoriseerde verkeer, zoveel mogelijk rechts op de rijstrook rijden. Dit betekent echter niet langer dat hij gebruik moet maken van de fietsstrook. Hij rijdt dus in beginsel links van de eventuele fietsstrook. Daarbij houdt hij, voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van het overige verkeer, voldoende ruimte en afstand van de zijkant, tenzij het voor de eigen veiligheid nodig is om midden op de rijstrook te rijden (voornamelijk in geval van een smalle of zeer smalle rijstrook).

* De bromfietser mag andere bestuurders niet meer rechts inhalen. Bij het inhalen dient hij dus de regels voor het overige gemotoriseerde verkeer te volgen.

* De bromfietser mag geen gebruik meer maken van de fietsstroken met doorgetrokken streep.

* Een eventuele OFOS (Opgeblazen Fiets Opstel Strook, een rood vak t.h.v. verkeerslichten waar (brom)fietsers zich voor het gemotoriseerde verkeer kunnen opstellen) is niet meer voor de bromfietser bestemd. Hij moet zich dus opstellen vóór de stopstreep die bedoeld is voor het (overige) gemotoriseerde verkeer en niet vóór de voor fietsers bedoelde stopstreep. De verkeerslichten bedoeld voor het gemotoriseerde verkeer, zijn voortaan derhalve ook voor de bromfietser van toepassing.
* Fietsstroken met onderbroken streep dient de bromfietser, net als het overige gemotoriseerde verkeer, alleen te gebruiken voor zover dat nodig is, bijvoorbeeld om zelf uit te wijken of af te slaan, dan wel ander verkeer de ruimte te geven om veilig in te halen.
* Bij bijzondere manoeuvres, zoals wegrijden, inhalen, rijbaan oprijden/verlaten, rijstrook wisselen, moet de bromfietser een teken geven met een richtingaanwijzer of een arm.

Ten slotte dient de snorfietser in beginsel de regels voor de fietser te volgen en blijft dus gebruik maken van het verplichte fietspad en de fietsstrook. Voor snorfietsers wordt een wettelijke maximumsnelheid van 25 km/uur vastgesteld (en skeelers/skaters worden nog steeds beschouwd als thuis horende op het voetpad!)


Openingstijden kinderboerderij weer naar zomertijd

De donkerste dagen van de winter zitten er weer op. Vandaar dat de openingstijden van de kinderboerderij weer een half uurtje opschuiven. Vanaf dinsdag 1 februari is de kinderboerderij dan ook weer elke dag geopend van 16.00 u tot 17.00 u. Het dekseizoen is ook weer ten einde. Dit betekent dat de meeste geiten en schapen niet langer verspreid lopen over verschillende weidjes
maar weer terug zijn op de kinderboerderij. Het is dus weer druk op de kinderboerderij.
Het zal de trouwe bezoekers zijn opgevallen dat de geiten en schapen deze winter niet in de weide lopen. We hebben dit gedaan omdat er in de winter toch weinig gras in de wei staat en de grasmat in de winter erg te lijden heeft van vertrapping door de dieren. Door de dieren binnen te houden hebben we in het voorjaar weer een mooie weide. U kunt de geiten en schapen overigens nog steeds aan het hek voeren, maar dan moet u even doorlopen naar het toegangshek. De eerste lammetjes laten nog even op zich wachten. Die komen pas begin april. Wel wordt op korte termijn het duivenbestand uitgebreid met 3 nieuwe koppels.
Tot slot nog een tip voor die bezoekers die 's middag verhinderd zijn, maar tijdens een ochtend-wandeling de kinderboerderij aan willen doen: Van maandag tot donderdag is de beheerder meestal aanwezig tussen 9.30 uur en 11.30 uur, om allerhande werkzaamheden uit te voeren. Vanzelfsprekend bent u tijdens zijn aanwezigheid ook van harte welkom binnen de hekken.

Graag tot ziens op de kinderboerderij in het Burg. van der Hoevenpark. Inlichtingen: 06-51330771


Vervanging bomen

Deze week start het Uitvoerend Bedrijf van de gemeente met het vervangen van bomen in het openbaar groen. De meeste bomen die worden gerooid zijn ziek of slecht. Een aantal bomen is instabiel waardoor zij een gevaar vormen voor de omgeving. Voor deze bomen wordt deze winter veelal een nieuwe boom teruggeplant.
Tot slot dienen bomen (zogenaamde wijkers) te worden weggehaald die andere nabij staande meer waardevolle bomen hinderen. Voor al deze bomen is een kapvergunning verleend. Deze vergunning met de lijst van te rooien bomen is op deze pagina gepubliceerd in de Voorschotense Courant van 7 december 1999.
Tegen het kappen van 12 populieren aan de Krimkade zijn bezwaren ontvangen. Deze bomen zullen niet worden gekapt voordat de bezwarenprocedure is afgehandeld.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer H. van Dormolen van het Uitvoerend Bedrijf; tel. (071) 5600750.


Baggerwerkzaamheden vijvers Rosenburgh

Als gevolg van het uitbaggeren van de vijvers en watergangen rondom de begraafplaats Rosenburgh is vanaf deze week de speelweide in gebruik als baggerdepot. Op de speelweide zijn kaden aangelegd waarbinnen de schone bagger kan inklinken. Dit najaar zal het restmateriaal worden gebruikt om natuurlijke oevers in de vijvers aan te leggen, waarna de speelweide opnieuw zal worden ingezaaid.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met Voorschotense Visserij Belangen.
Door de baggerwerkzaamheden die deze week en volgende week worden uitgevoerd zal de wandelaar in park Rosenburgh hinder ondervinden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer H. van Dormolen van het Uitvoerend Bedrijf; tel. (071) 5600750.


Verleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:

* 20 januari 2000:
De heer Ch.L. Krul voor het maken van muziek door middel van een draaiorgel op werkdagen tot 1 januari 2001

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

In de weken tot en met 7 februari wordt er niet gecollecteerd.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

20 januari 2000

* voor het kappen van 1 berk aan het Suze Groenewegerf 24

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 5:

* Zwaluwweg 42; voor het vergroten van de woning;
* Zwaluwweg 44; voor het vergroten van de woning;

Aanvraag sloopvergunning

week 5:

* Papelaan 113; voor het slopen van stallen;


Verleende bouwvergunningen:

26 januari:

* Papelaan west 192; voor het vergroten van de woning;
* Professor Asserlaan 20; vor het vergroten van de woning;

Melding tot bouwvoornemen:

week 5:

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


Geweigerde bouwvergunningen:

19 januari:

* Leidseweg 40, voor het veranderen/verplaatsen van een schutting en berging;

Toegestane meldingen:

26 januari

* Jan Wagtendonkstraat 48; voor het plaatsen van een berging;
* Jan Wagtendonkstraat 50; voor het plaatsen van een berging;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

27 december 1999:

* Nicolaes Maeskade 1-18 en Ruijsdaelhof 1-35; voor het slopen van asbesthoudende panelen;

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 19januari Nadine Marije d.v. R. van Berne en B.M. Westgeest;
* 26januari Robin Julian z.v. L.B. Koek en M.E.M. Oudshoorn;
* 24januari Jorg Hendrik Tjerk z.v. L.C.A. Scheepens en M.L. van der Meer;

* 19januari Sven Jan Nicolaas z.v. B. van Katwijk en S.B.G.M. van Leeuwen;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:


* 25januari B. Mehrafza en: S. Link;

Gehuwd/geregistreerde partners:

* geen

Overleden:


* 23januari J.C.G. Jacobs wv van Dalfsen, oud 97 jaar;
* 22januari P.J.J.M. den Hartog, oud 51 jaar;
* 22januari N.C.H. Koumans wv de Waal, oud 98 jaar;
* 20januari M.L. Roser ev Lieftinck, oud 89 jaar;
* 16januari P.J. Zoetemelk, oud 65 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Gemeentenieuws Voorschoten '
Lees ook