Gemeente Alkmaar


B&W repareren bestaande bouwvergunning stadioncomplex AZ

Alkmaar, 19 februari 2003

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar heeft de bestaande bouwvergunning voor het stadioncomplex Kooimeerplaza vandaag gerepareerd. In de aangepaste bouwvergunning zijn de overwegingen van de bestuursrechter verwerkt en de ingediende bezwaren beoordeeld. Door de bestaande bouwvergunning aan te passen, ontstaat rechtszekerheid voor alle partijen. De uitwerking van het principeakkoord heeft, gelet op vandaag ontvangen berichten namens de ledenvergaderingen, niet geleid tot de afgesproken intrekking van de bezwaren tegen de eerder verleende bouwvergunning. Vandaar dat de beslissing op bezwaar door het college van B&W diende te worden genomen.

Doordat de bezwaren nu zijn beoordeeld, zijn eerdere verzoeken aan de bezwaarmakers om hun bezwaren in te trekken niet meer aan de orde. Door het besluit van het College gaat voor de gerepareerde bouwvergunning een beroepstermijn van zes weken lopen. Het College spreekt evenwel haar vertrouwen uit dat met de gerepareerde bouw-vergunning tegemoet wordt gekomen aan de ingediende bezwaren. Bovendien zijn door de gesprekken over een principe-akkoord die de afgelopen maand werden gevoerd tussen bemiddelaars, AZ en bezwaarmakers, bij beide partijen diverse misverstanden en onduidelijkheden uit de wereld geholpen, respectievelijk nadere voorwaarden opgenomen in de bouwvergunning.

Op 31 januari jl. ondertekenden de vertegenwoordigingen van AZ, ondernemers en de gemeente een principe-akkoord onder leiding van de drie bemiddelaars Van Hoof (ex-staatssecretaris), Valk (ex-parlementariër) en Glaubitz (algemeen secretaris van de Kamer van Koophandel Noordwest Holland). De afspraken hadden voornamelijk betrekking op nadere definities/ omschrijvingen ten aanzien van de thematisering van 20.000 m² grootschalige detailhandel en 40.000 m² commerciële ruimte. De gesprekken over het principe-akkoord speelden een belangrijke rol bij het op gang brengen van een dialoog tussen de bezwaarmakers enerzijds en AZ anderzijds.

Bij de uitwerking van het principe-akkoord bleek dat dit akkoord voor de ondernemersverenigingen alleen geen aanleiding was om de bezwaren in te trekken. Want vanochtend is bericht ontvangen namens de ondernemersverenigingen dat hun leden vergaderingen weliswaar hebben ingestemd met de uitgangspunten van het principeakkoord, maar dat daaraan zes nadere voorwaarden worden verbonden. Pas daarna zou men over een finale regeling willen spreken en die vervolgens weer opnieuw aan de ledenvergaderingen voorleggen. Vandaar dat B&W een beslissing op bezwaar moesten nemen.
Bovendien werd in de publieke opinie de suggestie gewekt dat de bezwaarmakers onder druk van bedreigingen hun bezwaren zouden moeten intrekken. Nu de gemeente door middel van een beslissing op de bezwaren de bouwvergunning repareert, kan deze suggestie geen stand houden. Door middel van het besluit van het College wordt rechtszekerheid geboden aan alle partijen.

Het College van B&W onderschrijft nog steeds de aanvullende afspraken die in het principe-akkoord zijn gemaakt. Hierin staat onder meer dat het gemeentebestuur toezicht houdt op de wijze waarop de detailhandel wordt ingevuld. Daarbij laat ze zich adviseren door een onafhankelijke branche-commissie. De samenstelling van deze commissie wordt door het college nog nader bepaald, mede op basis van het inmiddels binnengekomen advies van de drie bemiddelaars Van Hoof, Valk en Glaubitz.

Het College van B&W zal de raad voorstellen om op 10 maart a.s. de notitie "flankerend beleid" te behandelen, waarin de gemeente de thematisering van de Alkmaarse detailhandelsclusters heeft uitgewerkt. Ook is aandacht voor het verkeer en vervoer rond de komst van het nieuwe stadion.

Deel: ' Gemeenteraad Alkmaar bespreekt nieuw beleid rond stadioncomplex AZ '




Lees ook