Gemeente Leiden

Betaald parkeren

Schriftelijke vragen van P. DAY (SP)
inzake betaald parkeren (ingekomen 19
januari 2000)

Gemeente moet inspraakprocedure overdoen. Betaald parkeren buiten de Singels heeft geen draagvlak!

De Inspraakcommissie heeft naar aanleiding van klachten van de Werkgroep Parkeren van Wijkvereniging Professoren- en
Burgemeesterwijk, het Wijkcomité
Tuinstad-Staalwijk en de Wijkvereniging
Plan Noord, besloten dat er een nieuwe
inspraakprocedure moet komen over de
invoering van betaald parkeren buiten de Singels.

Voor de SP was dat geen verrassing.
Tijdens de behandeling van de Parkeernota in de commissie en in de gemeenteraad
vorig jaar september heeft de SP
herhaaldelijk erop gewezen dat de
wijkcomité's veel te weinig tijd hebben
gehad om zich terdege voor te bereiden.

Ondanks talrijke van de in grote getale
opgekomen wijkverenigingen wuifden de
collegepartijen de bezwaren weg en werd de Parkeernota aangenomen.

De Inspraakcommissie heeft het College nu duidelijk teruggefloten, en de nieuwe
wethouder M. Schultz mag het huiswerk over doen!

Eén van de punten in de aangenomen
Parkeernota is dat uitbreiding van betaald parkeren in een wijk pas zal plaatsvinden als er voldoende draagvlak voor dit beleid is binnen de wijk.

Welnu, het Noorderkwartier heeft door
middel van een degelijke enquête onder de wijkbewoners in niet mis te verstane
cijfers en uitspraken laten zien dat er
absoluut onvoldoende draagvlak is voor de gemeentelijke plannen. Tweederde deel van de bewoners vindt dat er vrijwel geen
parkeeroverlast is, en slechts 14% wil
eventueel betalen voor een
parkeervergunning.
Na de afkeurende geluiden die het
wijkcomité Tuinstad-Staalwijk en de
werkgroep parkeren van Burgemeesters- en Professorenwijk al hadden laten horen is men in de wijken nu ook bezig met een
inventarisatie van meningen van bewoners.

Volgens de SP heeft het invoeren van
'betaald parkeren' in de ene wijk geen zin omdat het probleem alleen maar wordt
verschoven naar de belendende wijk en zo door tot de stadsgrenzen. En wat als de
ene wijk het niet wil en de aangrenzende wijk wel? Nee, dit plan heeft helemaal
geen toekomst!

Een veel betere oplossing is, het beter en tegen betaalbaar tarief gebruik maken van de beschikbare parkeerplaatsen en
parkeergarages, gecombineerd met grote
gratis parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Langparkeerders zullen dan veel
minder hun auto de hele dag buiten de
Singels neerzetten. En bewoners moeten
altijd vrij kunnen parkeren in hun eigen wijk.

Naar aanleiding hiervan wil ik de
wethouder de volgende vragen stellen.


1. Heeft de wethouder kennis genomen van de uitspraak van de Inspraakcommissie naar aanleiding van de klachten van enkele
wijkcomité's inzake de inspraakprocedure bij de behandeling van de Parkeernota?

2. Kan de wethouder aangeven hoe de nieuwe inspraakprocedure er uit zal zien?

3. Het College vraagt regelmatig aan haar burgers om mee te denken met haar beleid en hiervan tijdens de inspraakmomenten
blijk te geven. Is de wethouder het met
mij eens dat, nu er onvoldoende inspraak is geweest, het College in de geest van
haar eigen beleid terug moet komen op de Parkeernota?

4. Kan de wethouder er zorg voor dragen dat de nu ontstane situatie zo spoedig
mogelijk in de commissie EGTP geagendeerd wordt?

Deel: ' Gemeenteraad Leiden SP vragen over betaald parkeren '
Lees ook