Gemeente Leiden

Wijziging portefeuilleverdeling

Schriftelijke vragen van H. VAN DAM (SP) inzake wijziging portefeuilleverdeling
(ingekomen 11 januari 2000).

Enige dagen geleden las ik in het Leidsch Dagblad dat de directeur van de
Lorentzschool, de heer Filemon, de nieuwe wethouder van onderwijs, de heer Vos, zeer prees vanwege zijn slagvaardig beleid.

De SP-fractie is van enige wijziging in de portefeuilleverdeling niets bekend. Het
komt de SP als een minachting voor de Raad voor als schoolhoofden hiervan wel op de hoogte zijn maar de Raadsleden niet.

Deze zaak wilde ik aanhangig maken tijdens de vergadering van de Commissie OWZE op
woensdag 12 januari.

Op maandag 10 januari bereikte mij echter het bericht dat deze vergadering niet
doorging.Dit had ik kunnen weten, omdat
deze vergadering niet vermeld was in de
Stadskrant van vrijdag 7 januari.
Kennelijk worden eerst de media ingelicht en pas in een veel later stadium de
Commissie-leden.

Dit brengt mij tot de onderstaande vragen:

Antwoord van Burgemeester en Wethouders
(ingezonden 18 januari 2000).


1. Is het waar dat er een wijziging in de portefeuilleverdeling binnen het College heeft plaatsgevonden?

Inderdaad heeft er op 12 oktober 1999 een wijziging in de portefeuilleverdeling
binnen het College plaatsgevonden.


2. Zo ja, waarom is de Raad hiervan niet op de hoogte gesteld? Op grond van welke overwegingen heeft u dan wel derden (i.c. schoolhoofden) ingelicht?

Deze wijziging is aan de Raad kenbaar
gemaakt middels toezending van de nieuwe portefeuille-indeling. Ook derden hebben wij in kennis gesteld van de betreffende wijzigingen.


3. Is het de bedoeling van het College om ook in de toekomst bij wijziging van het vergaderschema de media in een vroegtijdig stadium en de Raadsleden pas op het
laatste ogenblik te informeren?

Het ligt niet in de bedoeling van het
College om wijzigingen in het
vergaderschema eerder in de pers te hebben dan bij de raadsleden. Vanwege de
recesperiode en de daarmee gepaardgaande beperktere bezetting is helaas de
verzending van de mededeling aan de
raadsleden iets vertraagd.


4. Zo ja, op grond van welke overwegingen?

Zie het antwoord op vraag 3.

Deel: ' Gemeenteraad Leiden vragen SP over portefeuilleverdeling '
Lees ook