Gemeente Brunssum

Gemeenteraads vergadering dinsdag 23 februari

De gemeenteraad komt voor een vergadering bijeen op dinsdag 23 februari om 19.00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum. Deze vergadering zal door de Lokale Omroep Onderbanken rechtstreeks op televisie worden uitgezonden op kanaal 50+ (704,25 Mhz). Belangstellenden zijn ook van harte welkom op de tribune in de raadzaal.

De agenda en bijbehorende vergaderstukken liggen voor publiek ter inzage bij de balie in de hal van het Bestuurscentrum, in de bibliotheek en in d'r Brikke-oave.

Na de opening komen onder meer de volgende agendapunten aan de orde.

2. Verbetertraject Sociale Zaken

Sinds medio 1996 werkt de afdeling Sociale Zaken aan een intern verbetertraject. Wanneer het ministerie toestemming geeft voor een dergelijke traject ziet het Rijk af van het opleggen van financiële maatregelen, onder de voorwaarde dat de gemeente het verbeterplan uitvoert conform de eisen en de tekortkomingen na afloop ook daadwerkelijk zijn opgeheven. Voor de financiering van het verbetertraject is een bedrag nodig van 240.000 gulden.

3. Tenaamstelling gemeentelijke garanties

Voor de Singelflat zijn leningen aangegaan met gemeentegaranties aan de Stichting Bejaardenzorg H.Vicentius à Paulo. Voor de exploitatie van de Singelflat is nu de Stichting de Singel opgericht. De tenaamstelling van de gemeentegaranties moet nu veranderen in de naam van de nieuwe stichting.

4. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het college stelt de raad voor om te besluiten dat de onroerende zaakbelastingen en de afvalstoffenheffing in z'n geheel voor kwijtschelding in aanmerking komen.

5. Herstructureringsreserve

In 1998 besloot de gemeente een deel van de woningen van de gemeente te verkopen aan Wonen Brunssum. De opbrengst van deze verkoop, ca. 17 miljoen gulden zou worden gestort in de Herstructureringsreserve.

Na overleg met Wonen Brunssum stelt het college nu voor om het geld uit de Herstructureringsreserve te besteden aan de volgende projecten:


* Masterplan Brunssum-West, 100.000 gulden.


* Sanering achterterreinen Oude Egge, maximaal 1.250.000 gulden.


* Stadsvernieuwing Haafheidestraat, 83.500 gulden.


* Beeldkwaliteitsplan Schuttersveld, 56.500 gulden.

Het college stelt de raad voor om verschillende percelen grond in de gemeente (samen 1517 vierkante meter) te verkopen aan Wonen Brunssum. Dit is nodig omdat het hierbij gaat om stukken grond bij woningen die door Wonen Brunssum aan de bewoners zijn verkocht.

6. Voorbereidingsbesluiten

Klingbemden 113, voor het oprichten van een overkapping.

Vroedschapstraat 49, voor het oprichten van een garage en een afdak.

Eglantier 9, voor het legaliseren van een verandering van een aanbouw.

Platanendreef 68, voor het oprichten van een carport en het vergroten van een woonhuis.

Clercstraat 2A, voor het oprichten van een garage en een erker.

Marebosjesweg 21, voor het vergroten van een woonhuis.

Prins Hendriklaan (ged.), om een nieuwe bedrijfsvestiging van Drukkerij Beekelaar mogelijk te maken.

7. Bouwverordening

De bouwverordening van de gemeente Brunssum dateert van 1993. Door wijziging van regelingen van hogere orde en/of veranderingen en aanpassingen aan ontwikkelingen moet de raad een nieuwe verordening vaststellen. Het gaat om wijzigingen omtrent het verwijderen van asbest, voorschriften omtrent bouw- en sloopafval, brandveiligheid en verschillende kleine aanpassingen.

8. Verkoop grond industrieterrein Bouwberg

Vlechtersbedrijf Akkoord wil grond kopen van de gemeente Brunssum voor de wijziging van de aan- en afvoer van materialen van het bedrijf 'Akkoord' en uitbreiding van het bedrijf 'Luc'. Het gaat om, in totaal, 4.367 vierkante meter grond op het industrieterrein Bouwberg.

9. Verkoop grond industrieterrein Haefland

Timmerbedrijf Marx VOF wil grond kopen van de gemeente Brunssum voor de uitbreiding van het bedrijf. Het gaat om 2.052 vierkante meter grond op industrieterrein Haefland.

10. Situatie Licom

Velia, de vereniging van Licom aandeelhouders waarvan Brunssum deel uit maakt, is een onderzoek gestart naar de ontstane situatie bij Licom en haar toekomstperspectief. Ook wordt onderzocht hoe de tekorten zijn ontstaan op de sociale plannen. Het college vraagt de raad voor dit onderzoek 9.000 gulden beschikbaar te stellen.

11. Parkstad Limburg

In de bestuursovereenkomst Parkstad Limburg is vastgelegd dat de acht gemeenten uit Oostelijk Zuid-Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) in de toekomst verregaand gaan samenwerken. Om dat samenwerken gestalte te geven wordt door alle partijen een Bestuursovereenkomst (convenant) getekend waarin een groot aantal sub-convenanten zijn opgenomen. De eerste projecten ter uitvoering van die subconvenanten komen naar alle waarschijnlijkheid in juni/juli van dit jaar in de gemeenteraden aan de orde. Daarbij zal in ieder geval een project zitten ter uitvoering van het sub-convenant 'Buitenring en Binnenring'. De uitwerking van dit sub-convenant is voor Brunssum van heel groot belang in verband met de afwikkeling van het verkeer.

12. Bezwaarschrift marktkooplieden

Zeven marktkooplieden hebben bezwaar aangetekend tegen de marktverordening die in 1998 is vastgesteld. De Commissie voor de bezwaarschriften wil de klacht niet behandelen (niet-ontvankelijk) omdat je tegen het vaststellen van een verordening geen bezwaar kunt maken. Dat kan wel tegen een besluit dat is genomen op basis van de verordening.

13. Communicatiebeleidsplan

Het college vraagt de raad het communicatiebeleidsplan 'Van informeren naar communiceren' vast stellen. Het plan laat zien dat de uitvoerende aspecten van communicatie in Brunssum goed op de rails staan. Advisering en ondersteuning en persbeleid zijn onderwerpen die nog verbetering behoeven.

14. Wijziging reglement van orde

Op initiatief van het fractievoorzittersoverleg is besloten dat het college voortaan de raadsnotulen en de procedurelijst van aan de raad gerichte brieven kan afhandelen. Dit nadat de commissie Algemene Bestuurlijke

Aangelegenheden hierover een advies heeft gegeven.

15. Brieven aan de raad

I
n de afgelopen periode kwamen 28 brieven binnen, gericht aan de raad. De raad moet aangeven op welke manier ze moeten worden afgehandeld.

16. Notulen

De raad moet de notulen goedkeuren van vergaderingen op dinsdag 22 en woensdag 23 september 1998.

Deel: ' Gemeenteraadsvergadering Brunssum '
Lees ook