Gemeente Brunssum

Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad komt voor een vergadering bijeen op dinsdag 30 maart om 19.00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum. Deze vergadering zal door de Lokale Omroep Onderbanken rechtstreeks op televisie worden uitgezonden op kanaal 50+ (704,25 Mhz). Belangstellenden zijn ook van harte welkom op de tribune in de raadzaal.

De agenda en bijbehorende vergaderstukken liggen voor publiek ter inzage bij de balie in de hal van het Bestuurscentrum, in de bibliotheek en in d'r Brikke-oave.

Na de opening komen onder meer de volgende agendapunten aan de orde.

2. Planschadevergoeding

De bewoners van het pand Lindestraat 1 verzoeken de raad om een planschade vergoeding van 350.000 gulden. Door de bouw van het appartementencomplex Amadeusstaete is volgens hen hun woning in waarde verminderd. Daarnaast vinden zij dat hun privacy is aangetast, dat de gebruiksmogelijkheden van de tuin en het terras zijn verminderd, dat er minder daglicht binnenkomt en dat het uitzicht vanuit de woning aan de achterzijde ernstig en aan de voorzijde matig is aangetast.

3. Leden monumentencommissie

Het college wil mw.Drs.J.Janssen-Daniëls en de heer ing.A.E.F. van Mastrigt benoemen in de Monumentencommissie voor de periode van 1 april 1999 tot 1 april 2003. Als plaatsvervangend lid wordt mw.G.Has-Ramakers voorgedragen.

4. Bouwverordening

De raad moet een nieuwe bouwverordening vaststellen. In de oude modelverordening is de laatste tijd een aantal wijzigingen doorgevoerd.

5. Winkeltijden

Het college wil het aantal zon- en feestdagen waarop de winkels open mogen zijn uitbreiden. De twee kermiszondagen worden dan aangewezen als koopzondag. Naast de twee vastgestelde zondagen behouden de winkeliers acht koopzondagen die ze zelf kunnen invullen.

6. Bestemmingsplan Bouwberg

Het bestemmingsplan Bouwberg heeft volgens de procedure verschillende keren ter inzage gelegen. Naar aanleiding van reacties in die periode zijn op enkele onderdelen wijzigingen aangebracht. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan nu vaststellen.

7. Voorbereidingsbesluiten

Het college vraagt de raad verschillende voorbereidingsbesluiten te nemen, vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging:


* Schuttersveld om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan die de aanwezige cultuurhistorische waarden van deze mijnkolonie zouden kunnen aantasten.


* Haefland 4 voor legalisering van een reeds opgericht magazijn en om nieuwe uitbreiding daarvan mogelijk te maken.


* Maastrichterstraat 167 voor het vergroten van een keuken.


* Olieslager 12 voor het oprichten van een carport.


* Platanendreef 58 voor het vergroten van een woonhuis.


* Regentessestraat 19 voor het vergroten van een woonhuis.

8. Aanpassing toiletgroep basisschool Benjamin

Basisschool Benjamin vraagt een krediet van 7.685,68 voor aanpassing van de toiletgroepen.

9. Begroting 1999 RD4

De raad moet de begroting 1999 van de RD4 vaststellen. In oktober 1998 stuurde de RD4 de eerste versie van de begroting 1999. Deze is door de gemeenteraad niet geaccepteerd. Daarom legt de RD4 nu een aangepaste versie voor.

10. Renteloze lening Christelijke Harmonie 'De Bazuin'

Christelijke Harmonie 'De Bazuin' vraagt een renteloos voorschot van 25.000 gulden voor aanvulling van het instrumenten- en uniformenfonds.

11. Rekening courant overeenkomst

Het college vraagt de raad in te stemmen met de verlenging van de rekening-courant overeenkomst met de ING-bank en de ABN-AMRO bank.

12. Verordening Onroerende Zaak Belasting

De Wet Waarderng Onroerende Zaken is bij wet van 17 december 1998 gewijzigd. In de verordening wordt verwezen naar deze wet. Daarom moet de verordening nu ook worden gewijzigd.

13. Overgangsregeling WVG

Bij de invoering van de WVG in 1994 kregen burgers die op dat moment een kilometervergoeding kregen van de AAW, tijdelijk hetzelfde bedrag van de WVG voor hun vervoer. Deze situatie zou gelden tot 1 april 1999. In de evaluatienota WVG zullen voor deze overgangsregeling oplossingen worden aangedragen. De raad moet nu akkoord gaan met de verlenging van de overgangsregeling.

14. Garantiesubsidie Ilse Frankenthal Stichting

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een subsidie van 4.000 gulden voor het publiceren van de biografie van Ilse Frankenthal. De andere 4.000 gulden zal de provincie subsidiëren.

15. Ontslag gemeentesecretaris mw. M.J.Veenstra

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met het ontslag van gemeentesecretaris mw. M.J.Veenstra per 1 mei 1998.

16. Overdracht gronden Ganzenpool

De raadsleden Palmen, Van de Weijer-Van den Berg en Overdrijk willen het college enkele vragen stellen over de overdracht van gronden aan de Ganzenpool.

17. Notulen

De raad moet de notulen vaststellen van vergderingen op dinsdag 26 januari en dinsdag 9 februari 1999.


Deel: ' Gemeenteraadsvergadering Brunssum '
Lees ook