Den Haag, 05-05-1999

-Persbericht-

Gemeentestichting kan tij van kerkverlating keren!

Den Haag- De kerkverlating in de regeringsstad is groot. Steeds meer kerken moeten noodgedwongen hun gebouw verkopen. Het aantal bezoekers is de laatste jaren sterk afgenomen. De kerk lijkt niet meer relevant te zijn, ze is in de ogen van velen ouderwets. Het doorsnee programma is saai en speelt niet genoeg in op de behoeftes van de Hagenaar. Een recent onderzoek in de Haagse wijk Laakkwartier/Spoorwijk toont aan dat het stichten van gemeenten het tij van de kerkverlating kan keren.

Uit recent onderzoek, dat is uitgevoerd door de theologie student Ronald v/d Molen, is gebleken dat de kerkelijke presentie in Laakkwartier/Spoorwijk vrij summier is voor een wijk met ongeveer 38.000 inwoners. De betrokkenheid van de kerken in deze grotendeels achterstandswijk is eveneens laag.

Toch geeft 42,2%, van de 250 geënquêteerde
wijkbewoners, aan dat ze geïnteresseerd is in geloofszaken. 72,4% Heeft wel eens een kerkdienst of samenkomst bezocht, maar daarvan gaat meer dan de helft momenteel niet meer naar de kerk. De op één na grootste groep (22,1%) bezoekt nog maar 1-2 keer per jaar een kerk of gemeente. Blijkbaar biedt de kerk de meeste inwoners van het Laakkwartier niet genoeg om regelmatig bezocht te worden.

Opvallend daarom dat 30% van de ondervraagden aangeeft dat ze willen dat er contact met hen wordt opgenomen als er een nieuwe gemeente gesticht zou worden, met een voor hen relevant programma. Er is dus duidelijk wel belangstelling voor een nieuwe gemeente! Ook blijkt er uit het onderzoek dat er een groot aantal taken voor de kerk zijn die nu nog open liggen. Het grootste gedeelte van deze taken heeft betrekking op het versterken van de onderlinge band bij de wijkbewoners en het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, zo blijkt uit de enquêtes en de gesprekken met basisschooldirecteuren, een wijkagente en buurthuismedewerkers.

Volgens VisNed, de opdrachtgever van het onderzoek, is het stichten van gemeenten een goed wapen in de strijd tegen de kerkverlating. In tegenstelling tot veel bestaande kerken hebben nieuwe gemeenten wél de neiging om te groeien. Nieuwe gemeenten zijn bij de tijd, ze zijn flexibel en ze kunnen makkelijk inspelen op de behoeften van hun directe omgeving. Ook hebben ze vaak een grote aantrekkingskracht op
niet-christenen.

Het Laakkwartier kent veel problemen en een christelijke gemeente zou veel goeds kunnen doen. Helaas bleken er geen kerken/gemeenten geïnteresseerd in het stichten van een nieuwe gemeente in deze wijk. Vandaar dat Ronald zelf een gemeente wil gaan stichten. In de binnenkort verschijnende Gemeentegroeibrochure "Start een Pioniergemeente" beschrijft hij zijn ervaringen in het Laakkwartier. "Wat me opviel bij het enquêteren is dat dit een
goede manier is om contacten te leggen. Bij verschillende mensen werd ik binnen gevraagd en kreeg ik wat te drinken aangeboden. Anderen vertelden mij na een paar minuten hun levensverhaal of vertelden over grote zorgen die hen bezighielden. Er zijn verschillende mensen geweest die hebben aangegeven dat ze graag wilden dat ik nog een keer langs kwam om te praten. Blijkbaar leidt een stukje interesse in de mening van de wijkbewoners en hun leefwereld tot veel mogelijke contacten."

In november is Ronald samen met zijn vrouw de Haagse Huiskring begonnen. Op dit moment bestaat deze "gemeente in wording" uit 11 volwassenen en 2 kinderen. Zodra de tijd rijp is willen ze beginnen met samenkomsten in het Laakkwartier. De kringavonden zijn laagdrempelig, eigentijds en spreken ook de niet-christenen aan. De avond begint met een maaltijd, waarna de bezoekers onder het motto "raak je ei kwijt" kunnen vertellen over wat ze afgelopen week hebben meegemaakt. Dan wordt er met elkaar gezongen en een bijbelgedeelte besproken of een thema behandeld. Er wordt afgesloten met fris en chips.

Voor meer info of een kopie van het rapport: 070-3468423 of broeder@euronet.nl

Opmerking voor de redactie: op 10 mei om 14.30u wordt het hierboven beschreven onderzoek gepresenteerd op het VisNed-congres over Gemeentestichting in de Opstandingskerk te Houten. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Ronald v/d Molen
Teylerstraat 46
2562 RX Den Haag
070-3468423
 

Deel: ' Gemeentestichting kan tij van kerkverlating keren '
Lees ook