Ingezonden persbericht

Afzender Productschap Vis
Postbus 72
2280 AB Rijswijk

Rijswijk, 28 mei 2002

PERSBERICHT

Voorstellen voor hervorming europees visserijbeleid roepen gemengde gevoelens op

Rijswijk, Vandaag bracht Commissaris Fischler met flinke vertraging de lang verwachte voorstellen voor de hervorming van het Europese visserijbeleid naar buiten. In een eerste reactie roepen de hervormingsvoorstellen gemengde gevoelens op. De nieuwe voorstellen van de Europese Commissie (EC) over het visserijbeleid bevestigen de belangrijkste kritiekpunten die de Nederlandse visserijsector al lange tijd aangeeft. Het Productschap Vis herkent echter zijn eigen ideeën voor hervorming onvoldoende in de nu uitgebrachte voorstellen. Zo komt de betrokkenheid van de vissers zelf bij het visserijbeleid onvoldoende tot uiting. VooReceived: from pvis_do-MTA by pvirts staat het hoge inkrimppercentage voor de Nederlandse vloot niet in verhouding tot de situatie van de visbestanden die de Nederlandse vloot bevist. Bovendien zullen de huidige plannen leiden tot een zeer ongewenste extra visserijdruk in de Noordzee, omdat er ongelimiteerd gevist mag gaan worden op ongequoteerde soorten. Ook missen de voorstellen een economische invalshoek.

Belangrijke kritiekpunten van de Nederlandse vissector bevestigd De EC geeft een heldere en op een aantal punten zelfs moedige analyse van het op vele punten matig tot slecht functioneren van het huidige Europese visserijbeleid. De EC concludeert dat het beleid ter bescherming van de visbestanden niet toereikend is geweest en dat het huidige vlootbeleid in de vorm van zogenaamde Meerjarige Oriëntatieprogramma's (MOP's) is mislukt. De Europese vissersvloot is volgens de EC te groot in vergelijking met de vangstmogelijkheden. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de Europese subsidies voor de nieuwbouw en modernisering van visserijschepen. Tevens is de visserijcontrole ineffectief gebleken en staat het beleid te ver af van de vissers. Belangrijke kritiekpunten die het Productschap Vis al in een eerder stadium naar voren heeft gebracht, worden hiermee bevestigd.

Vlootbeleid
De kerngedachte van de EC is dat de visserijdruk binnen de Europese wateren veel te hoog is in vergelijking met de vangstmogelijkheden en dat daarom de Europese visserijvloot tussen de 30% en de 60% ingekrompen moet worden. Het productschap is ook van mening dat de visserijdruk in de meeste wateren - ook in de Noordzee - te hoog is, maar vindt de voorgestelde reductie voor de Nederlandse vissersvloot van 25000 bruto ton (dit staat gelijk aan circa zestig grote kotters) absoluut te hoog. Zonder subsidies en met de huidige quota is de Nederlandse vloot immers tot nu toe economisch rendabel gebleken. Het productschap is voorts van mening dat het inkrimpen van de vloot in relatie moet staan tot de situatie van de visbestanden waarop gevist wordt. Niet alle bestanden verkeren in een slechte toestand, ook al lijkt Commissaris Fischler daarop te duiden. In dit verband moet ook niet vergeten worden dat de Nederlandse platvisvloot sinds 1997 al 25% gereduceerd is en al jaren binnen de quota vist.

De Nederlandse visserij steunt het voorstel van de EC om subsidie op de nieuwbouw en modernisering van schepen af te schaffen en onderstreept dat dit veel eerder had moeten gebeuren. Nederland heeft in tegenstelling tot de andere landen in Europa al vele jaren geleden elke vorm van subsidie op de bouw van visserijschepen afgeschaft. Dat heeft jarenlang ongelijke concurrentieverhoudingen met zich meegebracht.

Controle
Het Productschap Vis is van mening dat de voorstellen op het gebied van de Europese visserijcontrole verder moeten gaan. De voorstellen zijn nauwelijks vernieuwend. Het Productschap Vis pleit voor geharmoniseerde regels voor controle en sancties en het zo snel mogelijk instellen van een Europese inspectie- en controlestructuur.

Betrokkenheid vissers
Dé sleutel tot een succesvol visserijbeleid ligt bij betrokkenheid en d bij de vissers. De voorstellen van
de EC in de vorm van regionale adviescommissies (RAC's ) zijn in dit opzicht zeer teleurstellend en een gemiste kans. In de voorstellen van de Commissie zijn de RAC's adviserend van karakter en wordt er geen medeverantwoordelijkheid aan de vissers gegeven, terwijl de principes van betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid in het Nederlandse co-managementsysteem intussen juist zijn waarde hebben bewezen.

Voorstellen niet vernieuwend
De commissievoorstellen zijn niet echt vernieuwend. Ze missen in belangrijke mate de economische invalshoek. Weliswaar wil de EC af van de negatieve invloed van subsidie op de concurrentieverhoudingen, maar de EC heeft geen voorstellen ontwikkeld waarin zij juist inspeelt op de economische drijfveren van de visser. Nederland is daar al vrij ver in ontwikkeld. Door de visserij economisch te maken, bijvoorbeeld door het instellen van overdraagbare individuele quota en visserijlicenties, krijgen deze een waarde in het economische verkeer, waardoor de eigenaar ervan er zorgvuldiger mee zal omgaan. Dit beheer van de visserij langs een meer economische weg zou wellicht een doorbraak kunnen betekenen voor de grote problemen waar de visserijsector voor staat. Commissaris Fischler durft het blijkbaar niet aan vernieuwende experimenten aan te gaan, terwijl hij zelf aangeeft dat er niet veel meer te verliezen is.


---
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelyne Esveld 070 3369 640 of 06 144 39 038

Deel: ' Gemengde gevoelens voorstellen hervorming europees visserijbeleid '
Lees ook