expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: premie ziekteverzuimverzekering lager

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Nr. 99/108
15 juni 1999

Gemiddelde premie ziekteverzuimverzekering lager dan onder publiek stelsel

Circa 80% van de bedrijven heeft zich na de privatisering van de Ziektewet particulier verzekerd tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Bij een vergelijkbare mate van dekking was de gemiddelde premie van de particuliere verzekering de afgelopen jaren lager dan de gemiddelde premie van de oude Ziektewet.

Dit blijkt onder meer uit de rapportage van het SZW-werkgeverspanel 1997-1998. Deze rapportage schetst de stand van zaken bij Nederlandse bedrijven in de periode van midden 1997 tot midden 1998 op het terrein van ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden, verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's en reïntegratie van arbeidsgehandicapten.
Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Tegelijkertijd heeft hij op verzoek van de Tweede Kamer een aparte brief gestuurd waarin nader wordt ingegaan op de ontwikkeling van het ziekteverzuim, de premie-ontwikkeling en de kosten van het ziekteverzuim.

Uit de rapportage van het SZW-werkgeverspanel blijkt dat de verzekering van de loondoorbetaling bij ziekte zich vooral voordoet bij kleine bedrijven (ruim 80% van de bedrijven met minder dan twintig werknemers). Van de bedrijven met meer dan 100 werknemers blijkt rond de 30% zich te hebben verzekerd. Als belangrijkste reden om zich niet te verzekeren, wordt een laag verzuim genoemd. Er zijn geen aanwijzingen dat de hoogte van de premie een belemmering heeft gevormd voor herverzekering door kleine bedrijven.

De meeste bedrijven kiezen sinds de privatisering van de Ziektewet voor een conventioneel verzekeringspakket. Met name kleinere bedrijven (minder dan 20 werknemers) doen dat. Dat betekent dat de werkgever voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 2 of 6 weken) zelf de kosten van het ziekteverzuim betaalt, waarna de particuliere verzekeraar het overneemt.

Bedrijven betaalden, bij een vergelijkbare mate van dekking, vóór de privatisering van de Ziektewet meer premie dan nu. In 1994, onder het publieke stelsel nog, maar met een eigen risico van 2 of 6 weken en 70% loondoorbetaling, lagen de gemiddelde premiekosten voor de werkgever op 2,2%, tegenover 1,7% in 1996, het jaar dat de Ziektewet werd geprivatiseerd.

Verzekeraars blijken bij de introductie van ziekteverzuimverzekeringen de premies te laag hebben vastgesteld. De staatssecretaris verwacht dat de premies omhoog zullen gaan, ook gezien de stijging van het ziekteverzuim. Als voorbeeld noemt hij de situatie in de zorg- en welzijnssector, waar verzekeraar PGGM recent de premies heeft verhoogd. Een nauwe relatie tussen ziekteverzuim en premie acht de staatssecretaris overigens een goede zaak. Het gaat er immers om bedrijven ertoe aan te zetten het ziekteverzuim terug te dringen en oplopende premies bij hoger ziekteverzuim zijn daarvoor een goede prikkel.

Het ziekteverzuim is in 1998 met 0,4% gestegen, aldus de jongste CBS


aan de hoogconjunctuur. Uit de CBS-cijfers blijkt dat het ziekteverzuim bij kleine bedrijven (1-9 werknemers) met 0,5% is gedaald. In het middenbedrijf (10-99 werknemers) is er sprake van een lichte stijging (0,3%). De stijging van het ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door grote bedrijven met 100 of meer werknemers (0,7%).

De gemiddelde premie voor de ziekteverzuimverzekering in kleine bedrijven is de afgelopen jaren onveranderd. In het middenbedrijf is de premie tussen 1996 en 1998 gedaald met 0,3%. Bij de grote bedrijven is de premie in die periode gestegen met 0,1%.

De premiehoogte van een particuliere ziekteverzuimverzekering is onder meer afhankelijk van de bedrijfsomvang: hoe groter het bedrijf, des te lager de premie. Het verschil in premiehoogte heeft daarnaast te maken met het gekozen eigen risico, de sector en het verzuimpercentage. Grotere bedrijven kiezen doorgaans voor een hoger eigen risico en hebben daardoor een lagere premie.

De staatssecretaris meldt verder dat het ondoenlijk is de totale kosten van het ziekteverzuim volledig in kaart te brengen. Dat geldt zowel voor de periode vóór als na de privatisering van de Ziektewet. De toenmalige bedrijfsverenigingen hadden geen gegevens over de kosten die niet bij hen verzekerd waren (wachtdagen, bovenwettelijke uitkeringen, uitkeringen boven het maximum dagloon). De wel aanwezige gegevens laten een verantwoorde raming niet toe. In de huidige situatie blijken er geen betrouwbare gegevens beschikbaar te zijn over de kosten, aangezien bedrijven deze gegevens niet bijhouden of registreren.

Uit het SZW-werkgeverspanel blijkt verder dat de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap van 1997 op 1998 licht is gestegen tot bijna 2% van het totale werknemersbestand. Kleinere bedrijven hebben relatief meer dan grotere bedrijven werknemers in dienst die elders arbeidsongeschikt zijn geraakt of vroeggehandicapt zijn. Het percentage bedrijven dat 3% respectievelijk 5% arbeidsgehandicapte werknemers in dienst is in 1998 ten opzichte van 1996 bijna verdubbeld. Begin 1998 haalde 13% van de bedrijven de norm van 3% van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) en 10% van de bedrijven de norm van 5%. Dit is mede het gevolg van de toename van het aantal kleine bedrijven dat arbeidsgehandicapten in dienst heeft. Staatssecretaris Hoogervorst verwacht dat de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten verder zal toenemen sinds de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA) per 1 juli 1998 van kracht is.

Net als in 1996 selecteerden bedrijven in 1997 bij het aannemen van personeel het strengst op opleiding en werkervaring. Daarnaast selecteerde 37% van de bedrijven in 1997 mede op verzuimrisico.s, zoals ziekte en verzuimverleden. Dat is vergelijkbaar met de situatie in 1995 en 1996. Grotere bedrijven selecteerden minder streng op verzuimrisico.s dan kleinere bedrijven. Het aantal medische aanstellingskeuringen is in 1997 gedaald van 16% (1996) naar 9% van de bedrijven. De neerwaartse trend komt naar verwachting door de Wet op de medische keuringen, die per 1 januari 1998 van kracht is geworden. Deze wet verbiedt medische keuringen, behalve bij functies waar specifieke medische eisen moeten worden gesteld.


----------------------------------------------------------------

Het onderzoek 'SZW-werkgeverspanel rapportage 1997-1998' kost f 54,- en is verkrijgbaar bij de boekhandel of bij Elsevier bedrijfsinformatie bv, telefoon 070 - 4415555, of fax 070 - 4415999. Het ISBN is 90 5749 269 5

15 jun 99 14:21

Deel: ' Gemiddelde premie ziekteverzuimverzekering lager '
Lees ook