HISTORISCHE UITSPRAAK:

GENERALE SYNODE: ZONDAG ALS RUSTDAG IS GEEN GODDELIJK GEBOD MAAR DOOR MENSEN INGESTELD

De vraag of de zondag als wekelijkse rustdag berust op een gebod van God of een menselijke instelling is, heeft tot felle discussies geleid in de vrijgemaakt gereformeerde kerk. Afgelopen week deed de generale synode uitspraak: de zondag is een menselijke instelling en staat in geen enkele relatie tot het vierde gebod in de tien geboden dat voorschrijft de zevende dag te rusten.

Aanleiding voor de discussie in de vrijgemaakt gereformeerde synode was een preek van ds. D. Ophoff in Nieuwegein over zondag 38 van de Catechismus. Daarin stelde ds. Ophoff dat de keuze voor de zondag niet gebaseerd is op een goddelijk gebod, maar door de mens is ingesteld. Eén van zijn gemeenteleden diende daarop een klacht in bij de particuliere synode te Utrecht en werd in het gelijk gesteld. Ophoffs eigen kerkbestuur ging echter in beroep tegen die uitspraak bij de generale synode (vrijgemaakt). Die stelde Ophoff na maanden van procedures in het gelijk: de zondag is gebaseerd op een keuze van de christelijke kerk en niet gebaseerd op enig bijbels gebod.

Deze uitspraak is een doorbraak in de discussies over de wekelijkse rustdag. De kerk zelf geeft toe dat de zondag als rustdag op bijbelse grond op geen enkele wijze als rustdag gerespecteerd hoeft te worden.

Na jarenlang de viering van de zondag verbonden te hebben met de tien geboden, geeft de kerk aan zelf een keuze te hebben gemaakt voor een rustdag die noch in de Bijbel noch in de Heidelbergse Catechismus noch in de Catechismus van Geneve als rustdag wordt genoemd, laat staan voorgeschreven.

De Sabbatstichting is buitengewoon verheugd over de uitspraak van de generale synode en ziet deze als een doorbraak op de in orthodox protestantse kring woedende discussie over de bijbelse rustdag. De Sabbatstichting beijvert zich voor eerherstel van de zaterdag als bijbelse rustdag, zoals nog steeds gevierd door de joden en door ruim 20 miljoen christenen wereldwijd. Anders dan de zondag als rustdag is de zaterdag niet gebaseerd op een menselijke keuze maar op een goddelijke inzetting. Op grond van de Bijbel mag worden aangenomen dat de wekelijkse rustdag van de eerste mens en van God zelf op zaterdag viel/valt, dat op zaterdag aan het volk Israël in de woestijn geen manna verstrekt werd en dat ook Christus de zaterdag als rustdag vierde. Ook na de dood van Christus vierden de eerste christenen eeuwenlang de zaterdag als rustdag, totdat de Romeinse keizer Constantijn in 321 na Chr. de zondag als rustdag verplicht stelde. Deels uit anti-joodse sentimenten, deels uit politieke overwegingen om ook de zonaanbidders in zijn rijk tevreden te stellen.

Steeds meer protestantse voorgangers geven aan dat de zondag een menselijke keuze is. De Chr. Gereformeerde ds. J. Brons uit Urk maakte er melding van in zijn paaspreek, ds.D. Ophoff uit Nieuwegein maakte er melding van, ds. H. Abma uit Gouda (Ger. Bond) uitte openlijk zijn voorkeur voor terugkeer naar het vieren van de zaterdag als sabbat en ds. J. den Admirant verliet de Hervormde kerk om zaterdag te gaan vieren.

Hoewel de vrijgemaakt gereformeerde synode er in haar uitspraak nog van uit gaat dat het vieren van de zondag "een verantwoorde keuze van de christelijke kerk" zou zijn, moet worden vastgesteld dat het een keuze betreft van de rooms katholieke kerk, die ten tijde van de reformatie ten onrechte onaangetast is gebleven. Het uitgangspunt van de reformatie "Sola Scriptura" (alleen wat in de Bijbel staat) is daarmee volgens deze uitspraak geweld aangedaan.

De erkenning van het feit dat het vieren van de zondag als wekelijkse rustdag geen bijbelse wortels heeft, zal de discussie over eerherstel van de zaterdag als bijbelse rustdag in een stroomversnelling kunnen brengen.

Persinfo: Frits Nieuwstraten, voorzitter sabbatstichting, 06 54794987

Apeldoorn 6 september 1999

Deel: ' Generale Synode de zondag is een menselijke uitvinding '
Lees ook