Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

G e n t v o o r g e d r a g e n a l s d o e l s t e l l i n g
2 - g e b i e d


1. Voorgeschiedenis van het dossier

De Europese Commissie nam in maart 1998 de definitieve voorstellen over de hervorming van het Europese Structuurbeleid aan waarbij een nieuw voorstel voor de Structuurfondsen werd vastgelegd voor de periode 2000-2006. Om tot een helder structuurbeleid te komen, werd het aantal doelstellingen teruggebracht op drie.

Belangrijk voor de Stad Gent is doelstelling 2.

De regios waarop doelstelling 2 betrekking heeft, zijn zones die met structurele problemen in verband met economische en sociale omschakeling te kampen hebben en een bevolking of oppervlakte van enige omvang hebben.

Zij omvatten de zones waar sociaal-economische veranderingen in de industrie en de dienstensector plaatsvinden, de plattelandszones die door achteruitgang worden getroffen, de in moeilijkheden verkerende stedelijke zones en de van visserij afhankelijke zones die zich in een crisissituatie bevinden.

Voor de eerste keer zullen dus de stedelijke gebieden kunnen worden erkend als doelstellingsgebied. Dit is in niet geringe mate te danken aan de druk door het Europese stedennetwerk Eurocities, waar de Stad Gent sinds dit jaar lid van is.


2 % van de totale bevolking van de Europese Unie zal kunnen genieten van steun uit de Structuurfondsen voor in moeilijkheden verkerend stedelijk gebied.

De Stad Gent besliste dan ook een dossier op te maken en in te dienen bij de Vlaamse regering om erkend te worden als doelstellingsgebied.

Er werd een projectgroep opgericht, gecoördineerd door de Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties - Cel Externe Relaties, waarin volgende diensten zitten: Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties, SIF-coördinatoren, Dienst Sociale Zaken en Huisvesting, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Politie Gent en Onderwijs-Stad Gent.


2. Beslissing van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering besliste op 14 september dat de Stad Gent zal worden voorgedragen voor erkenning als doelstellingsgebied. Het gaat om de kansarme buurten die op 5 van de 7 criteria van de Kansarmoede-atlas van Kesteloot scoren: Ham (7), Tolhuis (7), Dampoort (7), Rooigem (6), Blaisantvest (6), Wondelgemstraat (6), Scheldeoord (6), Briel (5), Drongensesteenweg (5), Groendreef (5), Muidebrug (5), Muide (5), Ledeberg-centrum (5).

Dit voorstel wordt nu door de Vlaamse regering voorgelegd aan de federale regering. Het is de federale regering die het uiteindelijke voorstel doet aan de Europese Commissie.

De erkennning als doelstellingsgebied is bijzonder belangrijk voor de Stad Gent, aangezien de financiële ondersteuning vanuit de Europese Structuurfondsen een wezenlijke hulp kan vormen bij de uitbouw en versteviging van het stedelijk weefsel. Stedelijke gebieden die worden erkend als doelstelling 2-gebied worden daarenboven voor een periode van 6 jaar structureel ondersteund, wat betekent dat planning op lange termijn mogelijk is. Tevens helpt deze erkenning om de Stad Gent als middelgrote Europese stad op de Europese kaart te krijgen.

Het is nog niet bekend hoeveel Europese steun de Stad Gent zal ontvangen.

Op dit ogenblik wordt met een werkgroep begonnen aan het dossier waarin de prioriteiten voor het gebied zullen worden vastgelegd en waarin de projecten worden omschreven die de volgende zes jaar in het doelstellingsgebied zullen worden uitgebouwd. Er zal, zoals de Europese Commissie dit vraagt, worden gestreefd naar een zo groot mogelijke samenwerking tussen alle betrokken partners en actoren.

Informatie

Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties - Cel Externe Relaties, Emile Braunplein 48-55, 9000 Gent, tel. (09)269 14 29, fax (09)223 17 36, e-mail economic.dept@gent.be

Deel: ' Gent voorgedragen als doelstelling 2-gebied '
Lees ook