GENZYME

Voortzetting van de behandeling van patiënten met Pompe

Genzyme garandeert de voortzetting van de behandeling van patiënten met Pompe

Cambridge, Massachusetts - Genzyme Corp. maakte vandaag bekend dat het bedrijf de productie zal financieren van het transgene enzym dat gebruikt wordt om negen patiënten met de ziekte van Pompe te behandelen totdat zij kunnen overgaan op een type enzym dat verkregen wordt uit CHO-cellen, zoals gepland is. Genzyme besloot hiertoe toen partner Pharming Group N.V. surseance van betaling aanvroeg. Genzyme heeft Pharming wel verzocht om het enzym te blijven produceren en aan ziekenhuizen te leveren die deze patiënten behandelen.

Het transgene enzym wordt door Pharming geproduceerd en, krachtens een joint venture-overeenkomst, delen Genzyme en Pharming de productiekosten. De negen patiënten namen deel aan klinische trials die door de bedrijven werden gesponsord en zijn doorgegaan met de behandeling na beëindiging van deze trials.

'Het welzijn van de patiënten die nu worden behandeld met een enzymvervangingstherapie met het transgene product, staat bij ons voorop,' aldus Jan van Heek, bestuursvoorzitter van Genzyme Corp.

Dhr. van Heek voegde eraan toe dat toen de financiële situatie van Pharming bekend werd, Genzyme onmiddellijk besprekingen startte om een oplossing te bieden die in het beste belang van de patiënten zou zijn. Genzyme bood aan om het 50%-belang over te nemen van Pharming in de twee joint ventures die de bedrijven hadden opgericht om een behandeling voor de ziekte van Pompe te ontwikkelen; de directie wees dit voorstel af. Er worden nog steeds gesprekken gevoerd om alle zaken rond de joint ventures op te lossen.

Genzyme en Pharming begonnen in 1998 samen te werken. De bedrijven sponsorden samen klinische studies naar het transgene humane alfa-glucosidase in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, en soortgelijke studies in het Universiteitsziekenhuis van Essen in Duitsland. In april 2000 richtte men zich op het ontwikkelen van een humaan alfa-glucosidase dat verkregen wordt uit CHO-cellen. Een fase II klinische trial wordt momenteel uitgevoerd in medische centra in Europa en de Verenigde Staten.

In het licht van de ernstige financiële situatie van Pharming en de noodzaak om snel door te gaan met de ontwikkeling van een behandeling voor patiënten met Pompe, had Genzyme geen andere keus dan de volledige operationele en financiële verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de ontwikkeling van het product. Als gevolg daarvan beëindigde Genzyme vandaag de joint venture-overeenkomst aangaande CHO-cellen met Pharming om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van het lopende programma. De joint venture voor het transgene product blijft ongewijzigd.

'Na gesprekken met Pharming en haar bewindvoerders zijn we tot de conclusie gekomen dat alleen door volledig de verantwoordelijkheid voor het programma op ons te nemen wij de belangen van de patiënten met Pompe het best kunnen behartigen,' zei Van Heek. 'Pharming en haar bewindvoerders moeten zich richten op de overleving en financiële reorganisatie van het bedrijf. W¡j moeten al onze aandacht richten op de patiënten met de ziekte van Pompe.'

Genzyme legt zich toe op het ontwikkelen van een goedgekeurde behandeling van patiënten met de ziekte van Pompe overal ter wereld, en zal doorgaan om dit doel te bereiken. Het bedrijf heeft onlangs bekend gemaakt dat het van plan is Novazyme Pharmaceuticals Inc. over te nemen; dit bedrijf ontwikkelt NZ-1001, een enzymvervangingstherapie voor de ziekte van Pompe en zal in de nabije toekomst met klinische trials beginnen. Genzyme gaat verder met de ontwikkeling van NZ-1001 terwijl gelijktijdig de fase II klinische trial van de enzymvervangingstherapie op basis van CHO-cellen wordt voltooid.

In de loop van hun drie jaar durende samenwerking nam Genzyme al stappen om Pharming te steunen. Genzyme was een van eerste beleggers in het bedrijf. Daarnaast gaf Genzyme Pharming een lening van USD 10 miljoen in ruil voor een converteerbare obligatie om daarmee Pharmings deel van de eerste licentiebetaling te helpen financieren.

Genzyme Corporation is een in de Verenigde Staten gevestigde biotechnologische onderneming die producten en diensten ontwikkelt voor medische aandoening waarvoor nog geen behandeling is. Het Europese hoofdkantoor van Genzyme staat in Naarden, Nederland.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte uitspraken, waaronder uitspraken over: de plannen van Genzyme met betrekking tot het transgene enzymproduct en andere mogelijke therapieën voor de ziekte van Pompe; de verwachte overname van Novazyme; de mogelijke ontwikkeling van producten die gebruik maken van de technologie van Novazyme en mogelijke aanwijzingen hiervoor; en plannen inzake klinische trials. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen als gevolg van een aantal factoren, inclusief en zonder beperking: het vermogen van Pharming om het transgene enzym op tijd en in voldoende hoeveelheden te blijven produceren en dit zonder onderbreking te doen; de situatie op de financiële markten relevant voor de voorgenomen overname; het voldoen aan de voorwaarden voor het afsluiten van de voorgenomen overname; het risico dat doorgaans verbonden is met overnames; de inhoud en het tijdstip van indiening bij en beslissingen genomen door de verordenende instanties; en de risico's en onzekerheden die beschreven worden in verslagen die Genzyme heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission krachtens de Securities Exchange Act van 1934, herziene versie, inclusief zonder beperking bewijsstuk 99.2 behorend bij het jaarverslag van Genzyme over 2000 op formulier 10-K. Algemene aandelen Genzyme General Division behoren tot een serie algemene aandelen van Genzyme Corporation.

Opmerking voor redacties: Vertegenwoordigers van Genzyme zijn beschikbaar om met de media over de toestand rond Pharming te spreken. Bo Piela van Genzyme kan op verzoek een interview regelen; neem contact op via tel: 1-617-252-7785.

Website: https://www.genzyme.com

Bo Piela van Genzyme, +1-617-252-7785

Company News On-Call: https://www.prnewswire.com/comp/104284.html

24 aug 01 09:53

Deel: ' Genzyme garandeert voortzetting behandeling Pompe-patiënten '
Lees ook