Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Oratie prof. dr. C.H. Veld: Gepensioneerden beleggen te weinig in aandelen

Op vrijdag 2 juli 1999 aanvaardt prof. dr. Chris H. Veld het ambt van bijzonder hoogleraar Persoonlijke financiële planning aan de faculteit der Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant met het houden van een inaugurale rede, getiteld: 'Persoonlijke financiële planning in Nederland: The times they are a-changin'.

De leerstoel Persoonlijke financiële planning is aan de Katholieke Universiteit Brabant gevestigd door Rabobank Nederland.

Aula KUB: 16.15 uur

Samenvatting van de oratie:

Persoonlijke financiële planning is in. Dit vakgebied, dat zich bezig houdt met de vraag hoe geld kan worden vergaard en beschermd teneinde een bepaald toekomstig doel te kunnen bereiken, is in de laatste jaren zeer populair geworden in Nederland. Dit wordt met name veroorzaakt door de terugtredende rol van de overheid op het gebied van de Sociale Verzekeringen. Voorbeelden zijn het WAO-gat, het ANW-hiaat en het AOW-gat. Dit heeft geleid tot een toename van het aanbod van persoonlijke financiële plannen van de zijde van de financiële intermediairs.

De belangrijkste reden voor particulieren om geld opzij te zetten bestaat uit de mogelijkheid om extra vermogen te verwerven voor na de pensioendatum. Een belangrijke vraag is dan ook hoe een particulier, die eenmaal de pensioendatum heeft bereikt, zijn beleggingen zodanig kan kiezen dat dit leidt tot een optimale besteding van de vergaarde middelen. In de meeste praktijkboeken over Persoonlijke financiële planning wordt aan gepensioneerden het advies gegeven om slechts een klein deel van het vermogen in aandelen te beleggen. Een veel geciteerde vuistregel is 100 minus de leeftijd van de belegger. Een persoon van 65 jaar moet dan dus bijvoorbeeld 35 procent van zijn vermogen in aandelen beleggen.

Bij de keuze van zijn beleggingsmix moet een gepensioneerde feitelijk twee risico's tegen elkaar afwegen. Het eerste risico is dat verliezen worden gemaakt doordat vermogen is belegd in aandelen die per definitie een hoog beleggingsrisico kennen. Het tweede risico is dat de belegger "zijn geld overleeft" doordat zijn beleggingen een te laag rendement bieden. Uit de sterftetabellen van het CBS blijkt dat tenminste 10 procent van de mannen die 65 jaar worden, uiteindelijk 89 jaar of ouder worden. Tien procent van de vrouwen die 65 jaar worden, wordt uiteindelijk 93 jaar of ouder. Indien deze personen al hun geld beleggen in risicovrije activa, zoals korte termijn deposito's, bestaat een zeer grote kans dat zij hierop onvoldoende rendement halen en dat zij derhalve "hun geld overleven". In de rede worden resultaten van simulaties gepresenteerd die zijn uitgevoerd om de shortfall, dit is de kans om geld tekort te komen, te bepalen.

De resultaten tonen aan dat de kans om geld tekort te komen aan het einde van de pensionering het grootst is indien de gepensioneerden al hun vermogen in risicovrije activa, zoals korte-termijn deposito's, beleggen. Vanwege hun langere levensverwachting is de kans om in een dergelijk geval geld tekort te komen met name groot voor vrouwen. De optimale belegging voor 65-jarige mannen en vrouwen bestaat uit een belegging van 40 procent tot 80 procent van het vermogen in aandelen, met een belegging van het grootste deel van het restant in langlopende staatsobligaties. Dit advies is in strijd met de adviezen uit de praktijkboeken over Persoonlijke financiële planning. De feitelijk belegging in aandelen is ook aanzienlijk lager dan het berekende optimum. Met andere woorden, gepensioneerden besteden te weinig aandacht aan het risico om "hun geld te overleven".

Curriculum vitae:

Chris H. Veld (1965) is bijzonder hoogleraar Persoonlijke financiële planning bij de vakgroep Fiscale Economie aan de KUB in Tilburg (deeltijd). Daarnaast is hij als hoogleraar Ondernemingsfinanciering verbonden aan de vakgroep Financiering van dezelfde universiteit. Hij heeft artikelen in diverse nationale en internationale tijdschriften en boeken gepubliceerd over onderwerpen als de prijsvorming van financiële derivaten en ondernemingsfinanciering. In het najaar van
1999 verschijnt zijn leerboek (met Kwok Ho en Chris Robinson) over Persoonlijke financiële planning voor Nederlandse particulieren (in de Engelse taal).
Prof.dr. C. H. Veld is op de KUB bereikbaar onder 013-4663257/3043.

Persvertegenwoordigers, die prijs stellen op toezending van de integrale tekst van de oratie kunnen een exemplaar daarvan aanvragen bij Voorlichting en Externe Betrekkingen van de KUB, telefoon 013-4662000.


28-06-1999 KUB

Deel: ' 'Gepensioneerden beleggen te weinig in aandelen' '
Lees ook