CBS Persbericht


Datum: 20-04-99

Geregistreerde werkloosheid eerste kwartaal 1999

Het aantal geregistreerde werklozen kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 265 duizend. Gemiddeld daalde de geregistreerde werkloosheid de laatste zes maanden met drie- à vierduizend per maand. Daarvoor was de daling veel sterker. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS in Heerlen.

Geregistreerde werkloosheid gedaald

In het eerste kwartaal van 1999 kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 265 duizend. Door seizoeninvloeden is de werkloosheid in het begin van het jaar altijd hoger. Na verwijdering van deze seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 249 duizend. Dat is even hoog als het cijfer voor december – februari. De werkloosheidscijfers zijn echter gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben daarom een onnauwkeurigheidsmarge. Dit betekent dat niet kan worden geconcludeerd dat de werkloosheid nu stabiel is. Als wordt vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal geregistreerde werklozen nu elfduizend minder. Dat wijst nog steeds op een daling.

Daling minder sterk

Vanwege de onnauwkeurigheidsmarges van de werkloosheidscijfers kan de tendens van de werkloosheid het beste over een langere periode worden vastgesteld. Vergeleken met een jaar eerder was de werkloosheid in het eerste kwartaal 81 duizend lager. In de afgelopen zes maanden daalde de werkloosheid met 21 duizend, in het halfjaar daarvoor met 60 duizend. De daling is de afgelopen zes maanden kwam dus gemiddeld uit op drie à vierduizend per maand. Dat is aanzienlijk minder dan de waargenomen daling van tienduizend in de periode daarvoor.

Technische toelichting

Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.

Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.

Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.

Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts).

Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of WW-uitkering.
Indicatoren onbenut arbeidsaanbod

1992

1995

1996

1997

1998 x 1000
Geregistreerde werkloosheid

336

464

440

375

287 Werkloze beroepsbevolking

411

533

494

438

349 Wil betaald werk

hebben van >= 12 uur

947

1 137

1 117

1 020

918 Mensen met bijstand

480

489

481

437


Mensen met WW

262

445

429

391


Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. A.M.S. Boelens, tel. (045) 570 72 10. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1. Geregistreerde werklozen

Tabel 2. Geregistreerde werklozen naar geslacht, leeftijd en duur inschrijving

Tabel 3. Geregistreerde werklozen van 16-64 jaar naar landsdeel en de 4 grote gemeenten

Grafiek. Geregistreerde werklozen na verwijzdering van seizoensinvloeden

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n096.htm Laatst gewijzigd: 20 april 1999

Deel: ' Geregistreerde werkloosheid eerste kwartaal 1999 '
Lees ook