CBS Persbericht


Datum: 19-05-99

Geregistreerde werkloosheid gedaald

De nieuwste CBS-cijfers laten een verdere daling van de geregistreerde werkloosheid zien. In februari–april kwam het aantal werklozen uit op 246 duizend. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder is het aantal werklozen nu ruim zeventigduizend lager. De werkloosheid is dus gemiddeld met zesduizend per maand afgenomen.

Geregistreerde werkloosheid verder gedaald

In de maanden februari–april van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 246 duizend. Dat is bijna twintigduizend minder dan in januari–maart. In deze periode van het jaar is echter een daling met bijna tienduizend gebruikelijk. Na verwijdering van de seizoeneffecten komt het nieuwste werkloosheidscijfer tienduizend lager uit dan in het eerste kwartaal. De werkloosheid is dus verder gedaald.

Daling zesduizend per maand

De werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan daarom het beste over een langere periode worden vastgesteld. Vergeleken met een jaar eerder was de werkloosheid in februari-april 72 duizend lager. Dit komt overeen met een daling van zesduizend per maand.

Technische toelichting

Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.

Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.

Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.

Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts).

Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.
Indicatoren onbenut arbeidsaanbod

1992

1995

1996

1997

1998 x 1000
Geregistreerde werkloosheid

336

464

440

375

287 Werkloze beroepsbevolking

411

533

494

438

349 Wil betaald werk hebben van >= 12 uur

947

1 137

1 117

1 020

918 Mensen met bijstand

480

489

481

437


Mensen met WW

262

445

429

391


Door de berekening van een nieuwe seizoencorrectie kunnen de seizoengecorrigeerde cijfers licht afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. A.M.S. Boelens, tel. (045) 570 72 10; e-mail: abns@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1. Geregistreerde werklozen

Grafiek. Regeristreerde werklozen (na verwijdering van seizoensinvloeden)

Tabel 2. Geregistreerde werklozen naar geslacht, leeftijd en duur inschrijving

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 19 mei 1999

Deel: ' Geregistreerde werkloosheid gedaald - 5167 '
Lees ook