Gemeente Brunssum

Gerichtere inzet van middelen voor minimum-inkomens

De gemeente Brunssum heeft aan het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) de opdracht gegeven om een minima-effectrapportage uit te voeren (zoals aangekondigd in het beleidsplan Abw, IOAW, IOAZ 1999). Het doel van deze opdracht is om meer inzicht te krijgen in de inkomenspositie van huishoudens met lage inkomens en de effecten van de gemeentelijke maatregelen daarop.

In het minimabeleid bepaalt de gemeente Brunssum welke inkomensgroepen door gemeentelijke maatregelen worden ondersteund. Door het gebruik van bijvoorbeeld kwijtscheldingsbeleid of het verstrekken van (categoriale) bijzondere bijstand kan de gemeente invloed uitoefenen op de hoogte van het inkomen van huishoudens met de laagste inkomens.

Welke resultaten deze maatregelen hebben is echter niet direct zichtbaar. Met de minima-effectrapportage kunnen deze effecten wel zichtbaar worden gemaakt.

Berekeningen

In de komende weken gaat het NIBUD, aan de hand van de aangeleverde gegevens, de berekeningen uitvoeren. Ze gaat daarbij uit van vaste kosten (huur, gas, water, elektra, e.d.) en variabele kosten. De variabele kosten zijn sterk afhankelijk van het gevoerde minimabeleid in de gemeente. Aan de hand van de berekening wordt met name van de variabele kosten duidelijk hoe ze kunnen worden beïnvloed door maatregelen als kwijtschelding en dergelijke.

Huishoudtypes

Het NIBUD gaat de inkomens van verschillende huishoudtypes doorrekenen:


* Gezinnen met twee kinderen

* Alleenstaande ouder met twee kinderen

* Alleenstaande

* Burgers ouder dan 65 jaar, zowel samenwonend als alleen

Bovendien gaat het NIBUD rekenen op drie verschillende inkomensniveaus:


* Bijstand

* Bijstand + 200 gulden

* Bijstand + 400 gulden.

De uitkomsten van de minima-effectrapportage worden door de gemeente gebruikt om nog gerichter de middelen in te kunnen zetten voor de minst draagkrachtigen. Eventuele resultaten worden nog opgenomen in het beleidsplan Abw, IOAW, IOAZ 2000.

Als de minima-effectrapportage is afgerond worden de resultaten bekend gemaakt in een presentatie aan de gemeenteraad.

Deel: ' Gerichtere inzet middelen voor minimum-inkomens Brunssum '
Lees ook