Robeco


Rotterdam, 15 juli 1999

RODAMCO N.V. PUBLICEERT GESCHATTE INTRINSIEKE WAARDE PER AANDEEL PER 15 JULI 1999 VAN DE VIER NIEUWE FONDSEN

Rodamco heeft een schatting gemaakt van de intrinsieke waarde van Rodamco North America N.V., Rodamco Continental Europe N.V., Rodamco United Kingdom N.V. en Rodamco Asia N.V. ('de nieuwe fondsen') per 15 juli 1999, één dag voor hun eerste notering. Die schatting is:


- Rodamco North America U.S.$ 58.50

- Rodamco Continental Europe EUR 34.47

- Rodamco United Kingdom £ 33.15

- Rodamco Asia EUR 18.01

De geschatte intrinsieke waarde per aandeel is bepaald na verwerking van de verkrijging door de nieuwe fondsen van een belang in RoProperty Investment Management N.V. per 1 maart 1999 en alle andere transacties in verband met de afsplitsingen, alsmede dividenden die in de periode van 1 maart tot 15 juli 1999 zijn betaald. Naar het oordeel van Rodamco zijn alle materiële aanpassingen gemaakt die noodzakelijk zijn om de geschatte intrinsieke waarde per aandeel van de nieuwe fondsen te berekenen. De afsplitsingen worden beschreven in de Informatiememoranda van ieder van de nieuwe fondsen, die op 16 juli gepubliceerd zullen worden.

Ter berekening van deze intrinsieke waarden heeft Rodamco een evaluatie uitgevoerd van de marktomstandigheden sinds de laatste waarderingen door externe taxateurs. Deze evaluatie is verricht in overeenstemming met de werkwijze die ook in het verleden is gevolgd, en omvatte gesprekken met een aantal externe taxateurs over algemene marktontwikkelingen, zoals ontwikkelingen in markthuren, bezettingsgraden en rendementen, die - voorzover van toepassing - betrekking hadden op relevante onderdelen van de onroerendgoedportefeuille. Er is ook een intern onderzoek gedaan met betrekking tot exploitatie-inkomsten sinds 1 maart 1999.

De geschatte intrinsieke waarde per aandeel op 15 juli 1999 is gebaseerd op het volgende:
· het aantal uitstaande aandelen van de nieuwe fondsen, onmiddellijk na hun afsplitsingen;
· toepassing van grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals die in de jaarrekeningen van de nieuwe fondsen worden gebruikt;
· het geschatte totaalresultaat voor de periode 1 maart 1999 tot 15 juli 1999 (met inbegrip van geschatte ontwikkelingen van de marktwaarde van de onroerendgoedportefeuille in de periode 1 januari 1999 tot 30 juni 1999), dat is gebaseerd op (i) het geschatte totaalresultaat voor de periode 1 maart 1999 tot 31 mei 1999 en (ii) het geschatte totaalresultaat voor de periode 1 juni 1999 tot 31 augustus 1999 pro rata toegerekend aan de periode 1 juni 1999 tot 15 juli 1999, met dien verstande dat geschatte ontwikkelingen van de marktwaarde van de onroerendgoedportefeuille van Rodamco United Kingdom in de periode 1 januari 1999 tot 30 juni 1999 in hun geheel zijn verwerkt;
· valutakoersen per 30 juni 1999;
· de marktwaarde van investeringen in genoteerde vennootschappen van Rodamco North America en Rodamco Continental Europe per 30 juni 1999, met uitzondering van Rodamco Continental Europe's belang in Rodamco Retail Nederland N.V., dat geconsolideerd wordt.

Eind oktober 1999 zullen de nieuwe fondsen hun halfjaarcijfers publiceren, waarin de geschatte intrinsieke waarde per aandeel per 31 augustus 1999 zal zijn opgenomen.

Rodamco heeft de in dit persbericht geschatte intrinsieke waarde per aandeel berekend op basis van haar eigen administratie en bepaalde door haar gemaakte veronderstellingen en schattingen, met inbegrip van veronderstellingen betreffende de waarde-ontwikkeling van haar portefeuille en schattingen van huurinkomsten en exploitatiekosten. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de veronderstellingen en schattingen die Rodamco heeft gebruik om de geschatte intrinsieke waarde per aandeel te berekenen juist zullen blijken te zijn. In het bijzonder kunnen de werkelijke waarde van onroerende goederen en de werkelijke huurinkomsten en exploitatiekosten verschillen van de schattingen die Rodamco heeft gebruikt, dit ten gevolge van een aantal factoren, waaronder insolventie van huurders, veranderingen in marktomstandigheden en verhoging van kosten. Voorts zijn, behalve voor zover anders vermeld in de beoordelingsrapporten, zoals opgenomen in de Informatiememoranda, de geschatte intrinsieke waardes per aandeel geen onderwerp geweest van externe accountantscontrole of verificatie en zijn zij niet gebaseerd op externe onroerendgoedwaarderingen. Ten gevolge van het voorgaande kan er geen zekerheid worden gegeven dat de vermelde geschatte intrinsieke waarde per aandeel noodzakelijkerwijs overeenstemt met wat de intrinsieke waarde per aandeel is of zou zijn geweest als een externe accountantscontrole of verificatie had plaatsgevonden of als die geschatte intrinsieke waarde was gebaseerd op externe onroerendgoedwaarderingen, noch dat de vermelde geschatte intrinsieke waarde per aandeel noodzakelijkerwijs een indicatie geeft van wat de intrinsieke per aandeel in de toekomst zal zijn.

Voorts zullen de prijzen waarvoor de aandelen in de nieuwe fondsen worden verhandeld, op de openbare markt worden bepaald. Die prijzen kunnen beïnvloed worden door vele factoren, zoals de omvang en liquiditeit van de markt voor de aandelen, de perceptie van beleggers ten aanzien van de nieuwe fondsen en hun ondernemingen, fluctuaties in de resultaten van de nieuwe fondsen en die van andere onroerendgoedmaatschappijen, maatregelen van regelgevende organen, veranderingen in de algemene conditie van de markt en de economie, actuele rentetarieven en, althans op de korte termijn, de beleggingsvoorkeuren van de aandeelhouders van de nieuwe fondsen direct na de afsplitsingen. De geschatte intrinsieke waarde per aandeel mag daarom niet worden gebruikt als een indicatie van de prijzen waarvoor de aandelen zullen worden of zouden moeten worden verhandeld. Ten gevolge van het voorafgaande, kunnen de werkelijke prijzen waarvoor de aandelen worden verhandeld belangrijk afwijken van de intrinsieke waarde per aandeel zoals geschat door Rodamco.

Rodamco N.V. (waarvan de naam zal worden gewijzigd in Rodamco North America N.V.), Rodamco Continental Europe N.V., Rodamco United Kingdom N.V. en Rodamco Asia N.V. beschikken ieder over een DNB-vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Deel: ' Geschatte intrinsieke waarde vier nieuwe fondsen Rodamco '
Lees ook