Persbericht Getronics Jaarresultaten 1998

Amsterdam, 26 februari 1999

 

Bedrijfsresultaat ƒ 319 / 145 mln Euro (+35%) Netto Winst ƒ 240 / 109 mln Euro (+33%) Winst per aandeel ƒ 2,69 / 1,22 Euro (+31%)

Omzet ƒ 3.459 / 1.570 mln (+25%) Euro

Aantal medewerkers 12.500 (+54%)

Doorbraak Business Solutions & Consulting

Voortgang groei ook in 1999

                  Operationele Activiteiten      Omzet  Bedrijfsresultaat  marge 

(ƒ mln) 1998 D 1998 D 1998 (1997)

Business Solutions & 837 155 18,5% (16,8%) Consulting +51% +67%

System Integration & Network 2.064 145 7,0% ( 6,9%) Services +17% +20%

ICT-Services 2.901 +25% 300 +40% 10,3% ( 9,2%)

Distribution 558 +21% 19 -14% 3,4% ( 4,8%)

Getronics Groep 3.459 +25% 319 +35% 9,2% ( 8,5%)

Samenvatting Jaarresultaten 1998

Getronics voegt een nieuw recordjaar toe aan de onafgebroken reeks van toenemende jaarresultaten.

In 1998 nam het bedrijfsresultaat toe met 35% tot ƒ 319 / 145 mln euro, het hoogste groeipercentage sinds 1990. De winst per aandeel steeg met 31% tot ƒ 2,69 / 1,22 euro (1997: ƒ 2,06 / 0,94 euro).

Deze verbetering van de resultaten werd tot stand gebracht door de bijdrage van ICT-Services. De omzet daarvan nam met 25% toe en kwam uit op ƒ 2,9 / 1,3 mrd. euro Deze stijging is vooral toe te schrijven aan Business Solutions & Consulting. De toegevoegde waarde groeide met 35% tot ƒ 1,6 / 0,7 mrd.euro. Het bedrijfsresultaat steeg met ruim 40% tot ƒ 300 / 136 mln.euro.

In 1998 werd een opmerkelijke verbetering van de operationele marge van ICT-Services gerealiseerd tot een niveau van 10,3% (1997: 9,2%). Ook de margeverbetering is het gevolg van een verschuiving in de samenstelling van de omzet ten gunste van de Business Solutions & Consulting activiteiten en de sterk toegenomen marge daarvan.

De activiteiten buiten Nederland ondergingen een forse groei. Dit is onder meer het gevolg van de overname van het Spaanse bedrijf Grupo CP, met activiteiten in Spanje, Portugal en Mexico.

Per ultimo 1998 was circa 40% van het totaal aantal medewerkers van 12.500 werkzaam in het buitenland. Met de toetreding van Grupo CP bij Getronics is een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling naar Europese omvang.

De netto winst van de Groep toonde eveneens een aanzienlijke groei, met 33% tot ƒ 240 mln / 109 mln.euro. In deze winst is tevens een buitengewone bate begrepen van ƒ 12 / 5,5 mln euro in samenhang met de gedeeltelijke herplaatsing van het belang van Getronics in het beursgenoteerde Ark. Getronics bezit thans 77% van het aandelenkapitaal in Ark, waarmee de doelstelling zoals gesteld bij de overname in 1997 is bereikt. De netto Groepsmarge steeg van 6,6% tot 7,3%.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart a.s. wordt voorgesteld een 25% hoger bedrag voor dividend beschikbaar te stellen hetgeen een dividend per aandeel van ƒ 0,50 / 0,23 euro (1997: ƒ 0,41 / 0,19 euro) betekent.

Het Groepsvermogen werd gedurende het verslagjaar aanzienlijk versterkt en is thans circa tweeënhalf maal hoger dan het niveau per ultimo van het voorgaande jaar. De solvabiliteit komt uit op 35%. De operationele kasstroom alsmede de gunstige positie die de onderneming heeft op de kapitaalmarkt bieden ruime mogelijkheden voor de financiering van de verdere expansie van Getronics.

Het beleid van Getronics, gericht op het creëren van strategische samenwerkingsverbanden met opdrachtgevers, heeft er toe geleid dat het aandeel van de 50 grootste opdrachtgevers in de omzet van ICT-Services verder is toegenomen. In veel gevallen betreft het hierbij een intensieve vorm van samenwerking met een grote mate van continuïteit in de relatie. Het aandeel van de marktsegmenten Retail, Transport, Media en met name Telecom in de totale omzet van ICT-Services nam fors toe van 22% tot 29%.

Tweede halfjaar 1998

In het tweede halfjaar van 1998 heeft de groei zich doorgezet ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. De omzet nam met 26% toe en het bedrijfsresultaat met 33%. Deze ontwikkeling bracht de uitkomsten voor 1998 in zijn geheel op een aanmerkelijk hoger niveau.

Ontwikkeling naar activiteit

Getronics onderscheidt twee hoofdactiviteiten ICT-Services en Distribution.

ICT-Services

Gedurende het verslagjaar heeft Getronics haar ICT-Services activiteiten, die 84% van de omzet en 94% van het bedrijfsresultaat uitmaken, gegroepeerd in een tweetal Business Groups:

- System Integration & Network Services en

- Business Solutions & Consulting.

Tot de Business Group Business Solutions & Consultancy behoren de bedrijfseenheden die zich richten op software oplossingen, Human Resource oplossingen en salarisverwerking, outsourcing en consulting. Tot de Business Group System Integration & Network Services behoren de bedrijfseenheden die zich richten op desktop en netwerk producten en diensten. Hierin zijn tevens de ICT-systeemgerelateerde activiteiten opgenomen die integraal deel uitmaken van omvangrijke System Integration & Network Services oplossingen voor opdrachtgevers.

Het bedrijfsresultaat van ICT-Services groeide met ruim 40% tot ƒ 300 / 136 mln euro, bij een omzettoename van 25% tot ƒ 2.901 / 1.317 mln euro. Daarbij namen de uitgaven voor training en opleiding in ICT-Services met 89% toe. Deze uitgaven vormden in het verslagjaar ongeveer 6% van de totale salariskosten. Hiermee komt tot uitdrukking het hoge niveau van deze investeringen in ICT- en materiekennis van medewerkers. De uitgaven voor Onderzoek & Ontwikkeling stegen met 39%. Deze kosten vormen nu 0,7% van de totale omzet in ICT-Services. Onderzoek & Ontwikkeling zijn gericht op zelfontwikkelde, herbruikbare, software oplossingen op het gebied van electronic banking, asset & liability management, Internet banking, teleworking, call center, Human Resource oplossingen en een aantal dienstverleningsconcepten.

Business Solutions & Consulting

De omzet van Business Solutions & Consulting kwam uit op ƒ 837 / 380 mln euro, een toename van 51% ten opzichte van 1997. Het aantal medewerkers steeg met 135% tot 6.136. De operationele marge toonde een opvallende verbetering tot 18,5% (1997:16,8%). Dit kwam vooral door een hogere productiviteit. Ook het rendement op projecten nam wederom toe.

System Integration & Network Services

De activiteiten van de Business Group System Integration & Network Services groeiden met 17% tot ƒ 2.064 / 937 mln euro. Het bedrijfsresultaat nam toe met 20%.

De operationele marge steeg licht van 6,9% tot 7,0%, ondanks een forse stijging van de kosten voor recruitment, opleiding en training als gevolg van het beleid gericht op vergroting van het aantal hoger opgeleide gespecialiseerde professionals. Het aantal Microsoft en Cisco specia-listen groeide uit tot ruim 1.000 medewerkers.

In het verslagjaar werd een aantal belangrijke outsourcingsovereenkomsten afgesloten. Het betreft integrale outsourcingsopdrachten zowel binnen het werkgebied van Business Solutions als System Integration & Network Services.

Distribution

Distribution levert servers, work stations, storage systemen, netwerk-producten en software aan Value added Resellers, PC-dealers, System Integrators en Original Equipment Manufacturers. Deze partijen zijn niet de eindgebruiker, doch integreren deze producten in hun dienstverlening naar de eindgebruiker. De omzet in Distribution groeide in het verslagjaar met 21% tot ƒ 558 / 253 mln euro. De operationele marge liet daarbij een daling zien tot 3,4% (1997: 4,8%), als gevolg van scherpere marktprijzen. De verbetering van de efficiency van de operaties was niet voldoende om de margedruk op te vangen.

Internationalisatie van de Groep

Net als voorgaande jaren nam het belang voor de Groep van de resultaten behaald buiten Nederland verder toe. In 1998 werd 34% van de Groepsomzet gerealiseerd buiten Nederland (1997: 27%). Dit is mede het gevolg van de consolidatie van Ark voor het gehele boekjaar en Grupo CP vanaf juni. Met de toetreding van het Grupo CP tot de Groep heeft Getronics een belangrijke volgende stap gezet in haar streven om binnen enkele jaren een volledige Europese dekking te verkrijgen voor haar activiteiten. Grupo CP is het Getronics competence center voor het Europese marktsegment Finance.

Medewerkers

Per ultimo 1998 had Getronics 12.458 medewerkers (ultimo 1997: 8.083), een stijging met 54%. Naast de consolidatie van Grupo CP heeft een actief wervingsbeleid hieraan bijgedragen. Het aantal medewerkers in Nederland steeg met 18% tot 7.600 medewerkers. Thans is 39% van de Getronics medewerkers actief buiten Nederland. Het percentage flexmedewerkers daalde als gevolg van de toename van het aantal medewerkers in vaste dienst van 15% tot 11%.

Dividend

Het bedrag beschikbaar voor dividend wordt met 25% verhoogd. Er wordt voorgesteld om over het boekjaar 1998, per gewoon aandeel van ƒ 0,25 / 0,11 euro nominaal, een dividend uit te keren van ƒ 0,50 / 0,23 euro in contanten of in aandelen ten laste van de agio-of winstreserve. Dit betekent een stijging van 22% ten opzichte van het boekjaar 1997 (ƒ 0,41 / 0,19 euro dividend per aandeel). De waarde van het dividend in aandelen zal vrijwel gelijk zijn aan de waarde van het dividend in contanten.

De definitieve omwisselingsverhouding voor de uitkering van het dividend in aandelen wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde slotkoersen van het aandeel Getronics op de AEX-Effectenbeurs van 20 tot en met 22 april 1999. Zie de bijlage voor een volledige beschrijving van de dividendprocedure.

Vooruitzichten

Voor 1999 wordt verwacht dat de relevante marktsegmenten een nagenoeg overeenkomstige groei zullen laten zien als in het verslagjaar het geval was. Moeilijk inschatbaar is op welke wijze de vraag naar ICT-Services zich in de tweede helft van 1999 zal ontwikkelen. Grote opdrachtgevers zijn over het algemeen goed geprepareerd op de millenniumovergang. In het segment van middelgrote opdrachtgevers hebben nog veel organisaties een achterstand in te halen.

De aandacht blijft gevestigd op de verdere groei van de ICT-Services activiteiten, terwijl het beleid gericht blijft op de aanzienlijke versterking van de positie als leidend Europees ICT-bedrijf. Behoudens bijzondere ontwikkelingen wordt een voortgaande groei van omzet en resultaat verwacht.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 26 maart 1999. In die vergadering zal onder meer het voornemen tot benoeming van de heer Drs. C.G. van Luijk RA tot statutair Directeur worden medegedeeld. Dit in verband met het terugtreden van de huidige President-directeur de heer Drs. A.H.J. Risseeuw.

Het jaarverslag verschijnt op 11 maart 1999.

Bijlagen

***Zie het originele bericht***

- Overzicht ontwikkeling activiteiten

- 5 jaar overzicht in guldens

- 5 jaar overzicht in euro's

- Dividendprocedure

Deel: ' Getronics Jaarresultaten 1998 '
Lees ook