Getronics


Persbericht

Amsterdam,
4 mei 1999
Getronics kondigt publiek bod aan op Wang Global


Getronics wordt een wereldwijde network services en business solutions onderneming Getronics verkrijgt brede geografisch dekking in Europa, een sterke positie in Noord-Amerika en een belangrijke basis in Azië en Zuid-Amerika Pro-forma 1998 netto omzet van Dfl 9,6 miljard, actief in meer dan 40 landen met 33.000 werknemers Acquisitie wordt gefinancierd met een combinatie van leningen en uitgifte van nieuwe aandelen Versnelde groei van de winst per aandeel (voor amortisatie goodwill) door deze acquisitie Sterke basis voor verdere versnelling van de groei, met name in Business Solutions & Consulting

Getronics en Wang Global hebben een overeenkomst ondertekend waarbij Getronics alle aandelen in Wang Global overneemt. De acquisitie wordt gerealiseerd door middel van een openbaar bod op alle uitstaande gewone aandelen, warrants, opties en andere aan aandelen gerelateerde effecten in Wang Global. De biedprijs per gewoon aandeel is vastgesteld op US$ 29,25. De totale overnamesom van de transactie bedraagt Dfl 3,7 miljard. De transactie is goedgekeurd en wordt aanbevolen door de Board van Wang Global.

Profiel van Wang Global

Wang Global is een vooraanstaande internationale leverancier van network technology services en solutions. De onderneming levert een volledig pakket van ICT-diensten voor zakelijke netwerk omgevingen. Wang Global heeft over het kalenderjaar 1998 een netto-omzet van Dfl 6,1 miljard behaald, waarvan 53% in Europa werd gerealiseerd, 36% in Noord- en Zuid-Amerika en 11% in Azië.

Wang Global richt zich op het ontwerpen, installeren, exploiteren en onderhouden van desktop- en netwerkinfrastructuren voor 's werelds grootste multinationals. De dienstverlening omvat het ontwerp van systeemarchitectuur, installatie, garantie, helpdesk functies, onderhoud, software support en het beheren van bedrijfsnetwerken ten behoeve van desktop en e-commerce oplossingen.

De systeem-integratie activiteiten van Wang Global leveren business solutions aan met name financiële dienstverleners en de publieke sector.

Wang Global is genoteerd aan NASDAQ, heeft 20.000 werknemers en bedrijfseenheden en deelnemingen in 22 Europese landen en meer dan 40 landen wereldwijd.

De afgelopen jaren is de samenstelling van de omzet van Wang Global verschoven van een nadruk op eigen producten naar het opbouwen van een belangrijke positie op de groeimarkt voor netwerk- en desktopdiensten. In 1998 werd 65% van de netto-omzet gerealiseerd door Network Technology Services & Solutions. De overige omzet werd behaald door Traditional Products & Services (25%) en Standard Products (10%).

Wang Global heeft samenwerkingsovereenkomsten met enkele van 's werelds meest prominente technologiebedrijven. Het is de wereldwijde systeem integrator voor Cisco Systems, één van de twee mondiale dienstverleners van Dell en is global enterprise partner van Microsoft.

Kengetallen van Wang Global zijn:
Dfl miljoen

Kalenderjaar 1998 Netto omzet

6.108 Winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie


Aantal medewerkers per jaareinde

20.300

Versnelde internationale groei van Getronics door acquisitie Wang Global

Getronics anticipeert met de onderhavige overname op een groeiende tendens in de ICT-dienstverlening, waar internationale cliënten van hun ICT-leveranciers verlangen dat deze een breed geografisch bereik hebben en een totaalpakket aan diensten leveren. Dit is een trend die met name op het gebied van (integratie)diensten voor desktops en netwerken - een momenteel nog gefragmenteerde markt waar het merendeel van het grote aantal leveranciers voornamelijk op lokale basis opereert - wordt verwacht. Dankzij de acquisitie van Wang Global krijgt Getronics een sterk concurrentievoordeel, zal de dienstverlening aan haar internationale klantenbasis kunnen worden uitgebouwd en zullen de komende jaren nieuwe multinationale klanten worden verworven doordat wereldwijd een gestandaardiseerd dienstenpakket kan worden aangeboden. Zakelijke contacten hebben aangetoond dat beide ondernemingen strategisch goed bij elkaar passen.

Na afronding van de transactie zal Getronics tot de grootste ICT-bedrijven in network services en business solutions ter wereld behoren en actief zijn in meer dan 40 landen. De gecombineerde jaaromzet over 1998 bedraagt Dfl 9,6 miljard, waarvan 70% binnen Europa zal worden gerealiseerd, met een totaal aantal medewerkers van 33.000.

Voorts zal de acquisitie van Wang Global een basis vormen voor de groei van Business Solutions & Consulting activiteiten volgens het groeipad dat Getronics in de afgelopen jaren heeft gevolgd.

Versnelde groei van de winst per aandeel Getronics

Door de acquisitie van Wang Global verwacht Getronics de groei van de winst per aandeel te kunnen verbeteren. Deze verwachting is, onder andere, gebaseerd op de voorgenomen financieringstructuur voor de transactie en deze verwachting geldt vóór amortisatie van goodwill. Getronics zal de goodwill verbonden aan deze transactie activeren en over een periode van 20 tot 30 jaar lineair afschrijven.

Organisatie

Na afronding van het openbaar bod zal de Directie van Getronics bestaan uit vijf personen. Cees van Luijk blijft President-directeur & CEO. Joseph Tucci, de huidige Voorzitter en CEO van Wang Global, wordt benoemd tot ‘Deputy’ CEO. Peter van Voorst blijft Directielid en Jan Docter blijft Chief Financial Officer. Mias van Vuuren, momenteel lid van het Management Committee bij Wang Global, treedt toe tot de Directie.

Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Amsterdam. Gezien het grotendeels complementaire karakter in de geografische spreiding van Getronics en Wang Global worden geen belangrijke wijzigingen verwacht in de organisatie van de operationele bedrijfseenheden.

Achtergrond Wang Global

Wang Global heeft zich tot 1993 gericht op IT producten onder eigen merknaam, met het accent op kantoorautomatisering en mini-computers. Na financiële problemen kwam de onderneming in 1993 uit het zogenaamde Amerikaanse ‘Chapter 11’ met een nieuw senior management team onder leiding van de huidige Voorzitter en CEO de heer Joseph Tucci, en een nieuwe strategische focus gericht op het opbouwen van merkonafhankelijke service activiteiten. In de periode van 1993 - 1997 heeft de onderneming met succes kans gezien om haar service activiteiten, met het accent op desktop- en netwerkdiensten, op te bouwen en uit te breiden.

In maart 1998 heeft Wang Global haar geografisch bereik en de omvang van de service activiteiten in belangrijke mate uitgebreid door de overname van Olsy, de systeem- en service activiteiten van Olivetti S.p.A. De integratie van de Olsy acquisitie verkeert momenteel in een afronding. Gelijktijdig met de integratie en het op maat brengen van de onderneming na de overname van Olsy, zijn de activiteiten geïntegreerd en zijn verschillende gestandaardiseerde wereldwijde bedrijfsconcepten succesvol geïntroduceerd. Deze bedrijfsconcepten leggen de nadruk op netwerkmanagement en desktopomgevingen.

In kalenderjaar 1998 heeft Wang Global een netto omzet van Dfl 6,1 miljard behaald, en een winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie, en gecorrigeerd voor incidentele lasten, van Dfl 444 miljoen gerealiseerd. Balanstotaal en eigen vermogen ultimo 1998 bedroegen respectievelijk Dfl 4,7 miljard en Dfl 0,9 miljard.

Zoals verwacht rapporteerde Wang Global een geschat netto verlies van Dfl 115 miljoen over het eerste kwartaal van 1999. Dit verlies is consistent met de reeds aangekondigde herstructureringsactiviteiten in verband met de Olsy acquisitie. De onderneming heeft aangegeven dat de kostenbesparing van US$ 150 – 200 miljoen in verband met de overname nog steeds volgens plan verloopt. Na correctie voor incidentele lasten bedroeg gedurende het eerste kwartaal de winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie een geschatte Dfl 104 miljoen.

Achtergrond Getronics

Getronics is één van de grootste Europese dienstverlenende bedrijven op het gebied van Informatie- en CommunicatieTechnologie, met een omzet van Dfl 3,5 miljard en 12.500 medewerkers.

ICT-Services, de hoofdactiviteit van Getronics, is gegroepeerd in twee Business Groups die vanuit de afzonderlijke bedrijfseenheden of in onderlinge samenhang complete ICT-oplossingen kunnen bieden:

Business Solutions & Consulting, hiervan maken de bedrijfseenheden deel uit die zich richten op Software Solutions, Human Resource Solutions, Outsourcing en Consulting

System Integration & Network Services met de bedrijfseenheden die zich richten op System Integration en Infrastructure & Network Services

Getronics biedt opdrachtgevers de mogelijkheid een breed scala aan, branchespecifieke oplossingen te betrekken van één leverancier. Het combineren en integreren van verschillende technieken en modules, vanuit een diepgaande kennis van ICT, vormt daarbij de kracht van Getronics.

Getronics vervult opdrachten voor de grootste ondernemingen en financiële instellingen, is toonaangevend in de non-profit sector en een vooraanstaande partner van de overheid. Momenteel zijn de grotere bedrijfseenheden van Getronics gevestigd in de Benelux, Duitsland, Scandinavië, Spanje, Portugal, Engeland en Mexico. Getronics is sinds 1985 genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs.

Financiering van de overname van Wang Global

Getronics is voornemens de transactie in eerste instantie te financieren door gebruik te maken van de opbrengst van circa Dfl 0,7 miljard van de in april dit jaar uitgegeven 0,25% achtergestelde converteerbare obligatielening en een overbruggingskrediet, ten aanzien waarvan door de bankiers van Getronics afdoende zekerheden zijn verstrekt.

Getronics is voornemens zodra het bod is afgerond, de transactie te herfinancieren door middel van een combinatie van financieringsinstrumenten. Naar verwachting zal de financieringsstructuur opgebouwd zijn uit Dfl 0,5 miljard aan preferente aandelen, Dfl 1,5 miljard aan gewone aandelen en Dfl 1,0 miljard in bankleningen.

Getronics is van mening dat de financieringsstructuur die hieruit voortvloeit, in combinatie met de activering van betaalde goodwill en de operationele kasstroom uit bedrijfsactiviteiten een solide financiële basis voor toekomstige groei zal bieden.

Voorgenomen tijdschema

Het aanbevolen openbaar bod loopt van 10 mei tot en met 7 juni 1999. De wereldwijde plaatsing van gewone aandelen en de uitgifte van preferente aandelen zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd na sluiting van het bod plaatsvinden.

Voorwaarden voor afronding overname

De overeenkomst zoals die tussen Getronics en Wang Global is getekend, bevat een aantal voorwaarden ten aanzien van de afronding van het bod. De overname is afhankelijk van, onder andere, toestemming van de Amerikaanse en Europese mededingingsauthoriteiten en overige overheidsinstanties voor zover vereist. Voorts dient door de aandeelhouders Wang Global ten minste een meerderheid van de gewone aandelen op geldige wijze te zijn aangeboden (berekend op basis van het volledige verwaterde aandelenkapitaal).

Analistenbijeenkomst en persconferentie

Op dinsdag 4 mei worden analistenbijeenkomsten over de voorgenomen transactie gehouden:

12.30 uur (Nederlandse tijd) - World Trade Center, Strawinskylaan 1, Amsterdam

17.00 uur (Engelse tijd) – ABN AMRO kantoor, 4 Broadgate, Londen

Op dinsdag 4 mei wordt een persconferentie gehouden:

10.00 uur (Nederlandse tijd) - World Trade Center, Strawinskylaan 1, Amsterdam

Getronics wordt met betrekking tot de acquisitie en de daarop volgende schuld- en eigen vermogensfinanciering geadviseerd door ABN AMRO Bank N.V. De brugfinanciering wordt beschikbaar gesteld door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank.

Gehanteerde wisselkoers: US$ 1,00 = Dfl 2,00

Bijlage: Financiële gegevens met betrekking tot Getronics en Wang Global.

Dit persbericht houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect in de Verenigde Staten van Amerika. Door Getronics NV aangeboden effecten mogen, behoudens registratie (een uitzondering van registratie) onder de "US Securities Act of 1933" niet worden aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika. Getronics NV is niet voornemens om een deel van enig aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika te registreren of in dat land een publiek aanbod van effecten te doen plaatsvinden.


Deel: ' Getronics kondigt publiek bod aan op Wang Global '
Lees ook