Geveke persbericht


geveke
Naarden, 2 juli 1999

Geveke nv en Koninklijke Landré & Merrem nv willen krachten bundelen

De directies van Geveke nv en Koninklijke Landré & Merrem nv delen mede dat tussen beide vennootschappen gesprekken gaande zijn over een mogelijke overname van Koninklijke Landré & Merrem nv door Geveke nv. De verwachting is thans gewettigd dat hierover overeenstemming kan worden bereikt. Door deze overname realiseert Geveke nv een belangrijke stap naar een sterkere marktpositie op voor haar belangrijke markten. De complementariteit van leveringsprogramma's stelt de combinatie in staat haar marktpositie verder uit te bouwen en te verstevigen. Door deze overname zal Geveke nv een toonaangevende aanbieder worden van producten en diensten ten behoeve van de industrie, bouw en overheid. Tevens wordt een sterke uitgangspositie verkregen voor een verdere expansie op Europese schaal. De door Geveke nv nagestreefde strategische doelstelling om te komen tot een verdere uitbouw van de meerlijnsdealeractiviteiten wordt hiermee verder gestalte gegeven.

De betrokken vakorganisaties, centrale ondernemingsraden en de Commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER zijn geïnformeerd over de intentie van partijen. Tevens zal de voorgenomen overname worden aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Het voornemen is de voorziene overname - na verkregen goedkeuring van de verschillende instanties en nadat de adviezen van de centrale ondernemingsraden zijn ontvangen - te realiseren op basis van de volgende uitgangspunten:

Geveke nv brengt een openbaar bod uit op alle uitstaande aandelen Koninklijke Landré & Merrem nv. Het bod wordt gesteund door beide Directies en Raden van Commissarissen;

iedere houder van gewone aandelen Koninklijke Landré & Merrem nv ontvangt per aandeel Koninklijke Landré & Merrem nv 0,3 aandelen Geveke nv en euro 27,25 in contanten;

op basis van de slotkoers van donderdag 1 juli 1999 vertegenwoordigt het bod van Geveke nv een waarde per aandeel Koninklijke Landré & Merrem nv van euro 40,00. Ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het aandeel Koninklijke Landré & Merrem nv over de afgelopen 30 handelsdagen vertegenwoordigt het bod een premie van 13,1%. Het totale bod vertegenwoordigt een waarde van circa euro 68 miljoen.

Overwegingen:
De directies van Geveke nv en Koninklijke Landré & Merrem nv hebben op basis van onderstaande overwegingen besloten de mogelijkheid van een overname te onderzoeken:

Een groot deel van de klanten van beide ondernemingen heeft in toenemende mate de behoefte aan één technische groothandel die op een breed terrein producten en diensten kan leveren. Geveke nv en Koninklijke Landré & Merrem nv zien mogelijkheden om via samenwerking tussen werkmaatschappijen van beide ondernemingen een bredere dienstverlening, zowel leveringsprogramma als service, te bieden aan hun klanten en op die wijze deze klanten beter te bedienen. De samenwerking tussen Geveke nv en Koninklijke Landré & Merrem nv biedt zo tevens bredere ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers van beide ondernemingen.

In de technische handelssector is op een aantal terreinen schaalvoordelen te behalen, onder meer op het gebied van logistiek en informatie- en communicatietechnologie. Door - waar mogelijk - de logistieke activiteiten en automatiseringsinspanningen van beide ondernemingen te combineren, is het mogelijk om belangrijke efficiency-voordelen te behalen.

Voor toekomstige groei in Europa zijn een sterke positie op de thuismarkt en voldoende financiële slagkracht onontbeerlijk. Door de overname van Koninklijke Landré & Merrem nv door Geveke nv is de gezamenlijke onderneming beter toegerust voor deze toekomstige expansie.

Er zijn kostenbesparingen mogelijk door toepassing van best practices binnen de ondernemingen.

Deze overwegingen hebben de directies van de beide ondernemingen tot de overtuiging gebracht dat door de overname van Koninklijke Landré & Merrem nv door Geveke nv een strategische combinatie ontstaat, waarin beide ondernemingen gezamenlijk hun groeistrategie optimaal kunnen realiseren. Dit is in het belang van zowel de aandeelhouders van de beide ondernemingen, als ook van de medewerkers. Bovendien zijn partijen van mening dat beide ondernemingen qua bedrijfscultuur uitstekend bij elkaar passen.

Huidige situatie Geveke nv en Koninklijke Landré & Merrem nv:

Geveke nv is een technische handelsonderneming die voornamelijk werkt op basis van exclusieve dealerschappen. Zij is aanbieder van onder meer diesel- en gasmotoren, machines, elektronische componenten, gereedschap en verbruiksartikelen voor de industrie. De onderneming is georganiseerd in drie kernactiviteiten: enkellijnsdealers, meerlijnsdealers en groothandels. Naast Nederland zijn de belangrijkste markten voor Geveke nv België, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Geveke nv behaalde in 1998 een omzet van NLG 1.354 miljoen en een netto winst van NLG 34 miljoen.

Koninklijke Landré & Merrem nv is een technische handelsonderneming die in 1998 is ontstaan uit de fusie tussen Koninklijke Landré & Glinderman N.V. en Merrem & la Porte Beheer B.V. Zij is een technische handelsonderneming, die zich veelal op exclusieve basis, toelegt op de inkoop, marketing en distributie van kapitaalgoederen en technische verbruiksgoederen voor de industrie, de bouw en overheid, uit meer dan 25 landen. De activiteiten van Koninklijke Landré & Merrem nv zijn onderverdeeld in vier groepen: Machines, Industriële Componenten, Technische Producten en Deelnemingen/Bouw. Het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd in Nederland, enkele werkmaatschappijen zijn actief in de Benelux, Duitsland en Engeland. In 1998 behaalde Koninklijke Landré & Merrem nv een omzet van NLG 295 miljoen en een netto winst van NLG 10 miljoen.

De nieuwe combinatie:

Na effectuering van de voorgenomen overname ontstaat een toonaangevende onderneming, actief in de technische handel, met over 1998 een pro forma omzet van NLG 1,65 miljard en een netto winst van NLG 44 miljoen. Na de overname beschikt Geveke nv over een efficiënte kapitaalstructuur, gericht op zo laag mogelijke vermogenskosten onder handhaving van prudente financiële ratio's. Geveke nv blijft belang hechten aan shareholder value en corporate governance. Het hierop in de afgelopen jaren gerichte beleid zal door de overname van Koninklijke Landré & Merrem nv niet veranderen, omdat ook Koninklijke Landré & Merrem nv dezelfde principes hanteert.

De werkmaatschappijen van Koninklijke Landré & Merrem nv en Geveke nv blijven in beginsel commercieel zelfstandig, met een eigen resultaatverantwoordelijkheid. De nieuwe combinatie zal door de samenwerking een sterkere positie op de thuismarkt verwerven en een betere dienstverlening kunnen bieden aan haar klanten, efficiency-voordelen kunnen behalen en een betere basis creëren voor Europese expansie. Voorts ontstaat een breder draagvlak voor de op korte termijn benodigde investeringen in informatie- en communicatie-technologie in het kader van de verdere ontwikkeling van Electronic Commerce.

De overname zal naar verwachting een positief effect hebben op de winst per aandeel.

Naar verwachting zal de voorgenomen overname geen consequenties hebben voor de werkgelegenheid bij de betrokken ondernemingen. Voor de medewerkers in de vestigingen biedt de nieuwe combinatie kansen met name ten aanzien van bredere carrièremogelijkheden. De nieuwe onderneming zal werken met een compacte centrale organisatie en commercieel zelfstandige werkmaatschappijen.

Na totstandkoming van de overname zal de Raad van Bestuur van de nieuwe onderneming bestaan uit: de heren ing C. Knol (voorzitter), mr drs T.S. Haisma RA en drs J.G. van Lissum. Uit de huidige Raad van Commissarissen van Koninklijke Landré & Merrem nv zal één commissaris in de Raad van Commissarissen van Geveke nv zitting nemen.

Volgende stappen:

Beide ondernemingen zullen de komende weken onderzoeken of tot definitieve overeenstemming omtrent overname kan worden gekomen. De voorwaarden van het bod worden bekendgemaakt in een biedingsbericht dat naar verwachting enkele weken na de definitieve overeenkomst wordt gepubliceerd.

Geveke nv en Koninklijke Landré & Merrem nv zullen op het daartoe geëigende moment aandeelhoudersvergaderingen bijeenroepen, teneinde hun aandeelhouders over de overname te informeren en hen in staat te stellen van hun bevoegdheden gebruik te maken.

Met betrekking tot de overname treedt Kempen & Co op als financieel adviseur.

De directies

Voor nadere informatie:

Geveke nv:
ing C. Knol, Alg. directeur
tel. mobiel: 06 - 54 22 89 20 Koninklijke Landré & Merrem nv: drs J.G. van Lissum, Alg. directeur
0347-32 93 66

mr drs T.S. Haisma, Fin. directeur
tel. mobiel: 06 - 22 48 21 80

Geveke nv
Gooimeer 6
1411 DD Naarden
Koninklijke Landré & Merrem nv
Lange Dreef 10
4131 NH Vianen

Deel: ' Geveke en Landré & Merrem willen krachten bundelen '
Lees ook