Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Keywords: rugstreeppad, kamsalamander, betuwelijn

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DO. 993283
datum
23-7-1999

onderwerp
Gevolgen Betuwelijn voor rugstreeppad en kamsalamander.
(TRC 1999/1099) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de Tweede Kamerleden Poppe (SP) en Van der Steenhoven (GroenLinks) over de gevolgen van de aanleg van de Betuwespoorlijn voor de rugstreeppad en de kamsalamander.


De gang van zaken betreffende kamsalamanders en rugstreeppadden in de Gelderse Poort is niet strijdig met de Conventie van Bern . De werkzaamheden aan de Betuwespoorlijn geschieden volgens de geldende wet- en regelgeving welke de belangen van de amfibieën voldoende waarborgen.


De uitspraak van de rechter in het kort geding betreft het betreden van het object teneinde amfibieën te verplaatsen. Voor de verplaatsing van de amfibieën is een NB-wetontheffing noodzakelijk en inmiddels verleend. Van het buiten werking stellen van de NB-wet is dus geen sprake.

up

datum
23-7-1999

kenmerk
DO. 993283

bijlage

3
Ja, de vragen zijn thans beantwoord terwijl de feitelijke werkzaamheden nog moeten aanvangen.

De minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


Deel: ' Gevolgen Betuwelijn voor rugstreeppad en kamsalamander '
Lees ook