Gezondheidsraad

Persbericht

Metallic lead

In een vandaag aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebracht advies beoordeelt de Gezondheidsraad de gevolgen van blootstelling aan metallisch lood voor de vruchtbaarheid en voor de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen van de Commissie Reproductietoxische Stoffen van de Gezondheidsraad, geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie, dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.

Loodmetaal wordt onder meer gebruikt in batterijen. De commissie sluit bij de classificatie van metallisch lood aan bij de classificatie van de anorganische loodverbindingen door de Europese Unie. Zij acht de schadelijkheid van blootstelling aan metallisch lood voor de vruchtbaarheid niet voldoende bewezen, maar ziet wel redenen voor bezorgdheid. Voor het criterium `schadelijk voor de vruchtbaarheid' betekent dit classificatie in categorie 3 (`stoffen die in verband met hun mogelijke voor de vruchtbaarheid van de mens schadelijke effecten reden geven tot bezorgdheid').
Wel is er voldoende bewijs dat blootstelling aan metallisch lood bij de mens ontwikkelingsstoornissen kan veroorzaken. Daarom adviseert de commissie metallisch lood in categorie 1 (`stoffen waarvan bekend is dat zij bij de mens ontwikkelingsstoornissen veroorzaken') te classificeren.
De commissie wijst erop dat metallisch lood ook schadelijk kan zijn via de borstvoeding.

Het besproken advies is opgesteld door de Commissie Reproductietoxische stoffen van de Gezondheidsraad. In deze commissie hebben zitting:

· dr BJ Blaauboer, IRAS, Universiteit Utrecht, voorzitter · mevr ir AM Bongers, Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid, adviseur · dr HFP Joosten, NV Organon · prof dr D Lindhout, UMC Utrecht · mevr dr JHJ Copius Peereboom-Stegeman, Katholieke Universiteit Nijmegen · dr AH Piersma, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu · mevr dr N Roeleveld, Katholieke Universiteit Nijmegen · mevr ir DH Waalkens-Berendsen, TNO Voeding · dr PJJM Weterings, Weterings Consultancy BV · mevr dr ASAM van der Burght, Gezondheidsraad, secretaris

Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt mw dr ASAM van der Burght, tel. (070) 340 70 17 , e-mail, A.vander.Burght@gr.nl 18 februari 2003

De Gezondheidsraad is lid van het International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA).
INAHTA bevordert de uitwisseling en samenwerking tussen de leden van het netwerk.
Copyright 1902 - 2002 Gezondheidsraad ::

Deel: ' Gevolgen blootstelling Metallic lead '
Lees ook