expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

CBS


PERSBERICHTNR. 99/117 Den Haag 27 mei 1999

GEVOLGEN NIEUWE CBS CIJFERS BEKEND BIJ MILJOENENNOTA

Op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Financiën heeft minister Zalm een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de gevolgen van de nieuwe berekeningsmethoden voor de Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft op 27 april jl. een revisie van de berekeningsmethoden voor de Nationale Rekening gepresenteerd. De statistieken voldoen nu aan de laatste Europese normen (ESR 1995), hetgeen vergelijking met andere EU-landen beter mogelijk maakt. Tevens zijn een aantal nieuwe statistische inzichten en technieken verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat macro-economische gegevens die het CBS over afgesloten boekjaren berekent, zijn gewijzigd. Dit geldt onder meer voor het Bruto Binnenlands Product dat over 1998 circa 4% hoger is. Een aantal overheidsuitgaven is gerelateerd aan de omvang van het BBP. Dit betreft de uitgaven voor het buitenlandbeleid - de zogenoemde Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) - en de EU-afdrachten. Bij de EU-afdrachten dient onderscheid te worden gemaakt tussen de gevolgen van het ESR 1995 en de overige aanpassingen van het CBS. Voor zover de stijging van het BBP samenhangt met de nieuwe statistische technieken, werkt dit door in de afdrachten aan de EU. Dit effect is echter zeer gering. Het effect van het ESR 1995 heeft pas gevolgen bij het in werking treden van een nieuw eigen middelenbesluit, 1 januari 2002. Het kabinet zal zich nog buigen over de mogelijke gevolgen die de aanpassing van het BBP zal krijgen voor de HGIS. Over de uitkomst hiervan zal de Kamer in de Miljoenennota 2000 nader worden geïnformeerd. Dan zal ook inzicht worden geboden in de mogelijke gevolgen van de herziening voor de omvang van het EMU-tekort in 1999 en latere jaren.

De brief aan de Tweede Kamer staat op Internet: www.minfin.nl

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Tel.nr.: 070 - 342 8124

27 mei 99 11:12

Deel: ' Gevolgen nieuwe CBS cijfers bekend bij miljoenennota '
Lees ook