Gemeente Amsterdam


---

Gevolgen uitslag referendum verzelfstandiging GVB

Het college van B&W adviseert de gemeenteraad de uitslag van het referendum van 15 mei over verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) te respecteren en daarmee het raadsbesluit van 28 november 2001, waarin tot verzelfstandiging werd besloten, in te trekken. Het GVB blijft hierdoor een diensttak van de gemeente Amsterdam. Alle eerder door de gemeenteraad vastgestelde contracten met het beoogde verzelfstandigde GVB zullen worden uitgevoerd door de diensttak GVB.
Het college is van mening dat zonder de verzelfstandiging van het GVB de beste mogelijkheid om het bedrijf gezond te maken en het Amsterdamse openbaar vervoer te verbeteren vervalt. Het college zal nu de koers die de afgelopen maanden werd ingezet om, in afwachting van de referendumuitslag, het bedrijf gezonder te maken, doorzetten. De tijdelijke maatregelen hiertoe, die van kracht zijn vanaf 1 januari 2002, kunnen ook zonder verzelfstandiging worden voortgezet. Het college zal deze maatregelen continueren, te weten:
* Mandatering van de directie tot de uitvoering van het Businessplan. Kern van het Businessplan is een taakstelling voor de periode 2002-2005 over kostenreductie en resultaat. De belangrijkste maatregelen liggen in de personele sfeer: terugdringen ziekteverzuim, verhogen productiviteit rijdend personeel door flexibelere roosters en verminderen van de overheadkosten. De directie van het GVB krijgt hiertoe maximale eigen verantwoordelijkheid, onder eindverantwoordelijkheid van het college.

* Handhaving van de Raad van Advies GVB, die het college en de directie van het GVB adviseert over de bedrijfsvoering van het GVB, in het bijzonder over de kwartaalrapportages van het GVB inzake de uitvoering van het Businessplan.

* De directie van het GVB zal op kwartaalbasis de wethouder Bedrijven informeren over de voortgang van het Businessplan, jaarplan en begroting, voorzien van een beoordeling van de Raad van Advies.

Om het Businessplan succesvol te kunnen uitvoeren zijn tussen het college, de directie van het GVB en de OR van het GVB afspraken gemaakt over een kostenreductie. De kosten van het bedrijf moeten in 2005 circa 34 miljoen euro lager zijn dan in 2000 (prijspeil 2000). Een deel hiervan is nodig voor tijdelijke extra kosten voor verbetering van de bedrijfsvoering en voor personele voorzieningen. Het overige bedrag van de kostenreductie (oplopend tot 16 miljoen euro in 2005) zal ingezet worden voor maatregelen voor betrouwbaarder, schoner en veiliger openbaar vervoer voor de klant. De uitslag van het referendum en de hierboven geformuleerde gevolgen en nadere afspraken worden op 29 mei in de raadscommissie en op 5 juni in de gemeenteraad behandeld. Het college heeft de leden van de raadscommissie een brief gestuurd met daarin nadere informatie over de afspraken. In deze brief worden ook de verantwoordelijkheden van de wethouders Bedrijven en Verkeer en Vervoer, en die van de raadscommissies en de gemeenteraad, nader uiteengezet.

Amsterdam, 29 mei 2002 Stefan Rutte

^


-

© gemeente Amsterdam - 29-05-2002

Deel: ' Gevolgen uitslag referendum verzelfstandiging GVB '
Lees ook