Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 13 juni 2002
INVOERING NIEUWE HUISSTIJL.
Een nieuwe gemeente ......
een nieuwe naam ......
een nieuw gezicht ......
Krachtens besluitvorming in de gemeenteraad heet de per 1 januari 2001 gevormde gemeente Denekamp met ingang van 1 juni jl. GEMEENTE DINKELLAND.
Op vrijdag 7 juni jl werd de nieuwe huisstijl, het nieuwe gemeentewapen en de nieuwe ambtsketen gepresenteerd. De nieuwe gemeente DINKELLAND heeft met ingang van die dag dus een nieuw gezicht. Op ongeveer 50 beelddragers is de nieuwe huisstijl toegepast Tot deze beelddragers behoren het briefpapier, de plaatsnaamborden, de borden op de gemeentegrens, de gemeentelijke website en uiteraard ook deze voorlichtingspagina.
Een bijzondere beelddrager is de landelijk unieke gemeentemascotte DIRKIE. Elders op deze pagina kunt u kennis maken met DIRKIE. DIRKIE heeft ook een eigen website: www.dirkie.nl De gemeentelijke website is te bereiken op: www.dinkelland.nl Een dezer dagen ontvangt ieder huishouden in de gemeente DINKELLAND een pakketje. Houd uw brievenbus dus in de gaten ! SPREEKUREN / AFSPRAKEN BURGEMEESTER, WETHOUDERS EN DE GEMEENTESECRETARIS

Wilt u de burgemeester spreken, wethouder Johannink of de gemeentesecretaris dan kunt u hiervoor een afspraak regelen met Elly Steijn via telefoonnummer: 0541- 854108.
Voor een afspraak met de wethouders van Zuilekom, Mentink-Groener of Snijders-Geelink kunt u contact opnemen met Marije Blankert, telefoonnummer: 0541- 854109.
worden ingeënt tegen Meningokokken C. Het gaat in eerste instantie om de kinderen in de leeftijdsgroepen van:
1. 12 maanden tot en met vijf jaar

2. 15 tot en met 18 jaar.

K.C. A. INZAMELING OOTMARSUM op 14 juni a.s.

Op vrijdag 14 juni a.s. wordt in Ootmarsum het Klein Gevaarlijk Afval opgehaald.
De halteplaatsen en tijden zijn

HALTEPLAATS TIJD
Kerkplein 09.30 - 10.30
Sporthal Wildehof 10.45 - 11.45
Laagsestraat P.P. "cafe de Grens" 13.30 - 14.30 De Wildbaan 14.45 - 15.45

Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot het taakveld Beheer en Onderhoud van de Cluster Ruimte, locatie Weerselo, telefoon: 0541-854276. Ter gelegenheid van koninginnedag zullen zoals gebruikelijk ook in voordragen van vrijwilligers voor een "lintje". De sluitingstermijn voor het jaar 2003 is woensdag 31 juli 2002.

De vakantiepas is weer uit!

De vakantiepas 2002 is weer uitgekomen. Ook dit jaar staat deze weer boordevol leuke vakantieactiviteiten voor de jeugd. Het betreft wederom een Duits-Nederlandse pas, zodat er zowel activiteiten in Denekamp als in Nordhorn in opgenomen zijn. De pas is bestemd voor de jeugd van 6 tot 13 jaar in de voormalige gemeente Denekamp. De pas is/wordt èèn dezer dagen via de basisscholen en het Carmelcollege in Denekamp verspreid. De leerlingen in het speciaal onderwijs krijgen de pas via de post met de bevestiging inzake het leerlingenvervoer. De kinderen van 6 tot 13 jaar uit Denekamp die de vakantiepas via bovengenoemde verspreiding niet ontvangen, kunnen de pas op vertoon van een geldig identificatiebewijs afhalen bij de VVV Denekamp. We wensen jullie veel plezier met de vakantiepas en natuurlijk een fijne vakantie!

nu huisvrouw bent, IT - consultant of onderwijzeres, iedereen die èèn Norhornsestraat 66, te Denekamp. Voor bezoekers van deze infoavond uit Weerselo en Ootmarsum wordt er gratis vervoer aangeboden vanaf de De brandweer Dinkelland
zijn voorlopig 8 vacatures voor vrijwillige brandwachten.Vrouwen, en natuurlijk ook mannen, die meer willen weten over het brandweervak of die nu al een sollicitatieformulier toegestuurd willen hebben, kunnen terecht bij de brandweer Dinkelland, M.Olde Dubbelink: telefoon 0541- 854191 of G.Lammerink: telefoon 0541 854192. Ook op internet is veel informatie te vinden over werken bij de brandweer : www.brandweer.nl en www.brandweervrouw.nl

BETALING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2002 De eerste vervaldatum voor de betaling van de Gemeentelijke belastingen 2002 is 30 juni 2002. De tweede en tevens laatste vervaldatum is 31 augustus 2002. Tot aan die datum kunt u de aanslag nog voldoen zonder bijkomende kosten. Wanneer u op 31 augustus 2002 niet betaald hebt, ontvangt u begin september 2002 een aanmaning. De kosten daarvan bedragen minimaal 4,00.

Let op! Wilt u zo vriendelijk zijn bij betaling gebruik te maken van de acceptgiro's die bijgevoegd zijn bij de aanslag. Indien u gebruik maakt van "Telebankieren", wilt u dan betalen via de optie "acceptgiro" en niet via de optie "overschrijving". Dit om de afhandeling te bespoedigen. GEMEENTERAAD
De gemeenteraad komt op donderdag 20 juni a.s. om 20.00 uur in de vergadering bijeen. U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune om de beraadslagingen bij te wonen. De agendapunten zijn bij het verschijnen van de pagina nog niet bekend.
RUIMTELIJKE ORDENING
Vrijstelling artikel 15 WRO

Door Spijker D.G., Windmolenweg 1 te Saasveld is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning, op het genoemde adres, in die zin dat er na de bouw sprake zal zijn van twee wooneenheden (inwoonsituatie).
Het bouwplan kan alleen gerealiseerd worden nadat daarvoor vrijstelling ingevolge artikel 35 van de voorschriften van het plan Buitengebied is verleend. Door deze vrijstelling kan de inhoud van de woning maximaal 700 m3 bedragen. Burgemeester en Wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 14 juni 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld BWT, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1 te Weerselo.

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woning met inwoning en schuur t.v.v. bestaande opstallen aan de Koninksweg 24 in Saasveld (2001259). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan Buitengebied, aangezien ter plaatse van de rechterzijgevel de erker door de rooilijn wordt gebouwd. Deze overschrijding past binnen de vrijstellingsregeling (10%).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen door vrijstelling te verlenen van het bestemmingsvoorschriften op grond van artikel 35, lid 1 sub a en sub c.

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woning met garage aan de Diezelkamp 11 in Saasveld (2001209). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan Diezelkamp, aangezien de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens niet de vereiste 5 meter bedraagt. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel 14 lid 3 van de bestemmingsvoorschriften.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het verbouwen van een woonhuis aan de Alerdink 4 in Denekamp (20020113).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp West", aangezien de rooilijn wordt overschreden door de entree, de afstand hoofdgebouw en bijgebouw tot de zijdelingse perceelgrens wordt verminderd en vermindering afstand carport tot voorgevel. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 2, sub 5 en sub 6 en artikel 27, lid 4c van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een schuur t.v.v. aan de Rossumerstraat 38 in Agelo (20020310).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan Buitengebied, aangezien het maximaal toelaatbare aantal vierkante meters aan bijgebouwen wordt overschreden.
Vrijstelling kan worden verleend op grond van artikel 10, lid D, sub 2 en sub 4, aangezien meerdere bijgebouwen worden vervangen door 1 nieuw bijgebouw tot max. 100 m²

De verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 14 juni 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een verklaring van geen bezwaar bij gedeputeerde staten aan te vragen ten behoeve van het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de vergroting van een kantoorgebouw aan de Denekamperstraat 45a te Ootmarsum. De voornoemde vrijstelling voorziet ook in de legalisatie van een bestaand deel van het bedrijfspand dat destijds buiten het bebouwingsvlak is opgericht. De aanvraag ligt met ingang van 14 juni 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Vaststelling 1e partiële herziening bestemmingsplan 'Saasveld, Diezelkamp'
Met ingang van 14 juni 2002 ligt bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van vier weken ter inzage het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 mei 2002 vastgestelde bestemmingsplan '1e partiële herziening van het bestemmingsplan Saasveld, Diezelkamp'. Het plan is vastgesteld overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerp. De herziening voorziet in het aanpassen van de bestemmingsgrenzen op de plankaart voor een aantal percelen in het noordoostelijk deel van het plangebied Diezelkamp. De 'ruit' zoals deze is neergelegd in het moederplan 'Saasveld, Diezelkamp' komt te vervallen, waardoor een marginale verschuiving van de bestemmingsgrenzen plaatsvindt. De voorschriften uit het moederplan blijven ongewijzigd van toepassing. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zijn of haar zienswijze tijdig aan de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk zijn of haar bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Inspraakprocedure inzake voorgenomen vrijstellingen op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan:


* het oprichten van een keerwand aan de Bornsestraat 6 te Weerselo, kadastraal bekend sectie T, nummers 676 en 677 en
* de bouw van bedrijfspand, de legalisatie van enkele bouwwerken en de legalisatie van het gebruik als hoveniersbedrijf van het perceel kadastraal bekend gemeente Ootmarsum, sectie C, nr. 196 en plaatselijk bekend Denekamperstraat te Ootmarsum.

Op grond van artikel 6a van de wet op de ruimtelijke ordening ligt het voornemen met ingang van 14 juni 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn inspraakreactie omtrent dit voornemen schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een verklaring van geen bezwaar bij gedeputeerde staten aan te vragen ten behoeve van het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de vergroting van een kantoorgebouw aan de Denekamperstraat 45a te Ootmarsum. De voornoemde vrijstelling voorziet ook in de legalisatie van een bestaand deel van het bedrijfspand dat destijds buiten het bebouwingsvlak is opgericht. De aanvraag ligt met ingang van 14 juni 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


* Hoefslagstraat 3 in Ootmarsum: vergroten van een woning en
* Hakselaar 17 in Denekamp: bouwen van een woonhuis.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen Burgemeester en Wethouders van Dinkelland hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:


* Father Raatgerstraat 13 te Rossum: bouw erker (01-07-2002);
* de Hersmole 43 in Rossum: plaatsen dakkapel (01-07-2002);
* Reefsmaat 7 in Deurningen: melding plaatsen tuinhuisje (15-07-2002);

* Nijstadweg 2 in Weerselo: verbouw woning met inwoning tot èèn woning (15-07-2002);

* Hasselose-esweg 1 in Deurningen: bouw varkensstal (15-07-2002);
* Hoge Weer 11 in Weerselo: bouw woning met berging (17-07-2002);
* Deurningerstraat 42 in Deurningen: uitbreiden Avo 'de Marke' (17-07-2002);

* Wittebergweg 18 huisje nr. 20 in Nutter: vergroten van een zomerhuisje (26-7-2002);

* Dusinksweg 11 in Agelo: herbouwen van een schuur (26-7-2002);
* Stobbenkamp 76 in Ootmarsum: bouwen van een serre (26-7-2002);
* Denekamperstraat 27a in Ootmarsum: plaatsen van een dakkapel (26-7-2002);

* De Mors 120 in Ootmarsum: vergroten van een kantoor (26-7-2002) en
* Geerdshof 12 in Weerselo: bouw erker (18-07-2002).
Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

RECLAME

Ingekomen aanvraag om reclamevergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een aanvraag om reclamevergunning is ingekomen voor het aanbrengen van neon-lichtreclame aan de Ootmarsumsestraat 145 in Tilligte. Het plan kan tijdens de openinguren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en melding sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een aanvraag om sloopvergunning is ingekomen voor het slopen van twee basisscholen aan de Profietstraat 4, 6 en 8 in Ootmarsum. Dit plan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende sloopvergunningen en positieve reacties op melding sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor het slopen van een varkensstal aan de Kanaalweg 128 in Denekamp (19-7-2002). Dit besluit kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd. Terinzagelegging ontwerp-besluit. Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 14 juni 2002 op inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:
* Maatschap Lohuis, Weerselosestraat 9 te Agelo voor het veranderen van een veehouderijbedrijf annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende vier weken tot en met 12 juli 2002 schriftelijk worden ingediend bij
Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen vanaf 14 juni 2002 op
* De heer G.B.A. Kosse voor het oprichten en in werking heben van opslagruimte voor vis in een koelcel en de stalling van een viswagen aan de Marconiweg 2c te Denekamp. De gevraagde vergunning wordt verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu.
* De heer J.B.A. Nieuwe Weme, Tubbergerdijk 6 te Nutter voor een veehouderijbedrijf. De gevraagde vergunning voor uitbreiding van de veehouderij wordt geweigerd, omdat door deze uitbreiding de nadelige gevolgen voor het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied niet door het stellen van voorschriften in voldoende mate kunnen worden beperkt.
Beroep tegen de besluiten kan tot en met 26 juli 2002 worden ingesteld door:
eveneens tot en met 26 juli 2002 worden gericht aan de Voorzitter van VERKEERSBESLUITEN
Concours-hippique te Rossum. Op zondag 30 juni 2002 organiseert de rijvereniging "Ons Genoegen" Rossum op een terrein gelegen aan de Wiekerstraat een concours-hippique.
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid hebben burgemeester en wethouders besloten om tijdelijk de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

Op 30 juni 2002, van 08.00 tot 18.00 uur wordt het volgende wegvak in èèn richting gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers:
* de Wiekerstraat, voor zover gelegen tussen de kruisingen met de Ensmanweg en de Zoekerstraat;

* bovengenoemde wegvak slechts in de richting van de Zoekerstraat mag worden gereden.

Het betreffende verkeersbesluit ligt tijdens kantooruren ter inzage bij het taakveld Civiele Werken, Burg. Scholtensplein 1 te Weerselo. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij B en W. Inlichtingen over de procedure zijn te verkrijgen bij genoemd taakveld, tel. 584257.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Kunstmarkt Ootmarsum.

De stichting Toeristische en Culturele Activiteiten Ootmarsum organiseert op vrijdag 23, zaterdag 24 een zondag 25 augustus 2002 de jaarlijkse manifestatie "Kunst in Ootmarsum". In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid besloten om tijdelijk de volgende verkeersmaatregelen te treffen.


1. Donderdag 22 augustus 2002 vanaf 18.00 uur tot zondag 25 augustus 2002 22.00 uur worden de volgende wegen of wegvakken in beide richtingen gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers:
+ Kerkplein;

+ Keerweer;

+ Dwarsstraat.

2. Donderdag 22 augustus 2002 vanaf 18.00 uur tot vrijdag 23 augustus 2002 18.30 uur wordt het ingestelde eenrichtingsverkeer voor het wegvak Schiltstraat, gelegen tussen de Grotestraat en de Markt, gewijzigd. Gedurende deze periode mag het verkeer vanaf de Markt in de richting van de Grotestraat rijden. Het inrijden van de Schiltstraat vanaf de Grotestraat wordt dus verboden voor alle verkeer, uitgezonderd (brom-)fietsers.

3. Vrijdag 23 augustus 2002 vanaf 18.30 uur tot zondag 25 augustus 2002 22.00 uur, worden de volgende wegen of wegvakken in beide richtingen gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers:
+ Marktstraat;

+ Markt;

+ Gasthuisstraat;

+ Putstraat;

+ Kloosterstraat;

+ Schiltstraat, voor zover gelegen tussen Grotestraat en de Markt;

+ Ganzenmarkt.

4. Zondag 25 augustus 2002, vanaf 8.00 tot 22.00 uur, wordt de Grotestraat in beide richtingen gesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers.

5. Zaterdag 24 augustus 2002 en zondag 25 augustus 2002, wordt het parkeren verboden aan:

+ weerszijden van de Oldenzaalsestraat en de Rossummerstraat voor zover gelegen tussen huisnummer Oldenzaalsestraat 7 en de Wolfsbree;

+ weerszijden van de Palthestraat;

+ weerszijden van de Smithuisstraat, voor zover gelegen tussen de van Bevervorderstraat en de Odemarusstraat;
+ weerszijden van Raboudstraat;

+ de zuidwestzijde van Odemasstraat, voor zover gelegen tussen de Denekamperstraat en de Smithuisstraat.

Voorgaande houdt in dat ook parkeervergunninghouders, zoals is aangegeven op hun parkeervergunning, op voornoemde data geen gebruik kunnen maken van hun parkeervergunning.

Het betreffende verkeersbesluit ligt tijdens kantooruren ter inzage bij het taakveld Civiele Werken, Burg. Scholtensplein 1 te Weerselo. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij B en W. Inlichtingen over de procedure zijn te verkrijgen bij genoemd taakveld, tel. 584257.

Verkeersmededeling

Nachtelijke werkzaamheden aan het spoor In opdracht van Railinfrabeheer verricht aannemersbedrijf BAM NBM Rail BV werkzaamheden voor de spoorvernieuwing tussen Station Hengelo Oost en de voormalige spoorwegovergang Heideweg in de gemeente Oldenzaal. In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang in de Vliegveldstraat, nabij wegrestaurant Frans Op Den Bult, wordt een gedeelte van de provinciale weg N 737, inclusief de fietspaden, in de volgende perioden tijdelijk afgesloten voor alle verkeer:


* van zaterdag 15 juni 18.00 uur tot zondag 16 juni 06.00 uur;
* van zaterdag 13 juli 23.00 uur tot zondag 14 juli 13.00 uur;
* van zaterdag 20 juli 12.00 uur tot zondag 21 juli 13.00 uur.
Door middel van bebording zullen de omleidingroutes worden aangegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Idzinga, communicatie-adviseur bij Railinfrabeheer Noordoost, telefoon (038) 4974543.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:


* Het houden van een beachvolleybaltoernooi aan de Brandlichterweg 17 op 13-07-2002 van 13.00 uur tot 0.00 uur.


* Het houden van een bloemenshow door de Stichting Openluchtmuseum "Los Hoes" Ootmarsum van 3 tot en met 11 augustus 2002 van 10.00 uur tot 19.00 uur in het Openluchtmuseum Los Hoes.


* Het houden van een loterij door Reform en natuurvoeding De Slinge waarbij de lotenuitgifte loopt van 30 mei tot en met 15 juni 2002. De trekking vindt plaats in de derde week van juni.


* Comité Putfeest Bergplein Ootmarsum voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 17 augustus 2002 aan het Bergplein te Ootmarsum.


* Van 3 tot en met 10 november 2002 wordt een voedselinzamelingsactie gehouden door Dorcas Hulp Nederland.

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage bij het Taakveld Burgerzaken in de locatie Ootmarsum. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

* Het houden van een loterij tijdens het jaarlijks vaderdagtournooi door Volleybalvereniging Saasveldia in Saasveld op zondag 16 juni.

Ootmarsum van 15.00 uur tot 17.00 uur.


* Het houden van een buurtfeest door de buurtvereniging van Bentheimstraat op 15 juni 2002 van 13.30 uur tot 24.00 uur aan de van Bentheimstraat te Ootmarsum.


* Het houden van een buurtfeest door de buurtvereniging de Klauwier op 29 juni 2002 van 16.00 uur tot 30 juni 01.00 uur aan de Klauwier te Denekamp.


* Het houden van een buurtfeest door de buurtvereniging Cramerstraat op 22 juni 2002 van 20.00 uur tot 24.00 uur aan de Cramerstraat te Ootmarsum.


* Het houden van een ponyconcours op 14 juli 2002 van 09.00 uur tot 17.00 uur en een concours-hippique op 21 juli 2002 van 09.00 uur tot 17.00 uur op de terreinen van de familie Lohuis, gelegen nabij de wegaansluiting Haarstraat-Glipsdijk-Bentertsteeg te Weerselo door P.C. en L.R. de Dalruiters.


* Het houden van een springconcours op 17 juli 2002 van 09.00 uur tot 18.00 uur, een ponyconcours op 21 juli 2002 van 09.00 uur tot 18.00 uur en een concours-hippique op 23, 24 en 25 juli 2002 van 17.00 uur tot 23.00 uur, op 26 juli 2002 van 17.00 uur tot 24.00 uur en op 28 juli 2002 van 09.00 uur tot 18.00 uur op terrein "het Pandoer" aan de Bergvennenweg te Lattrop georganiseerd door L.R.V. de Grensruiters.
Er is voor week 25, van maandag 17 juni tot en met zaterdag 22 juni 2002 gèèn collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend.

Deel: ' Gevormde gemeente Denekamp voortaan gemeente Dinkelland '
Lees ook