Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Gewestplanwijziging Roeselare - Tielt Floralux BPA Kezelberg Roeselare-Tielt, 3/12/1999
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 12 maart 1999
99/DPC/PB/042

Betreft : Gewestplanwijziging Roeselare - Tielt Floralux BPA Kezelberg

Naar aanleiding van de recente mediabelangstelling rond Floralux (Dadizele) wenst de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen volgende elementen uit dit dossier mee te delen.

1. De Vlaamse Regering heeft op 19/12/97 deze wijziging van het betrokken gewestplan Roeselare-Tielt voorlopig vastgesteld. In deze beslissing werd ervoor geopteerd de bestemmingswijziging die reeds was doorgevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering 24/7/91 te bevestigen in het gewestplan. Op 24/7/91 werd immers het Bijzonder Plan van Aanleg Kezelberg vastgesteld.

2. Op 23 juli 1998 heeft de Bestendige Deputatie een gunstig advies gegeven op dit voorstel van de Vlaamse Regering. De Deputatie nam deze beslissing op basis van de haar bekende stedenbouwkundige adviezen. Lopende procedures voor de Raad van State worden door de Vlaamse Regering niet medegedeeld aan de Bestendige Deputaties. Evenmin werd de Bestendige Deputatie erover geïnformeerd dat de Administratie van Stedenbouw bezwaren zou hebben tegen deze gewestplanwijziging.
Ook bezwaren van particulieren worden niet aan de Bestendige Deputatie voorgelegd, wel aan de Regionale Commissie voor Advies Ruimtelijke Ordening. Deze commissie valt niet onder de bevoegdheid van de Provincie West-Vlaanderen.

3. Op 25 september 1998 heeft ook de Regionale Commissie een gunstig advies gegeven. In dit advies dat onmiddellijk werd overgemaakt aan de Vlaamse Regering werd melding gemaakt van de bezwaarschriften tegen deze gewestplanwijziging. Aldus werd integraal gemeld dat een van de bezwaarindieners verwijst naar een procedure die sinds 1991 loopt voor de Raad van State. Het advies van de Regionale Commissie behoort integraal tot de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 15/12/98. Dit blijkt ook uit het Belgisch Staatsblad van 5/2/1999 waarin deze beslissing integraal verscheen.

4. Het feit dat de Vlaamse Regering een BPA overneemt in een latere gewestplan-
wijziging, is niet uitzonderlijk. In gewestplanwijzigingen van dezelfde datum werden
diverse gelijkaardige opties genomen, o.a. in Ardooie, Wielsbeke en Roeselare. Ook hier is er een lopende procedure voor de Raad van State.

5. Het is geen vaste regel dat de Vlaamse Regering de adviezen van de Bestendige Deputatie en/of de Regionale Commissie volgt.

Deel: ' Gewestplanwijziging Roeselare - Tielt West-Vlaanderen '
Lees ook