Tweede Kamer der Staten Generaal


26663000.009 gewijzigde motie inzake belvedere
Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 16:10

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 663

Cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting (Belvedere)

Nr. 9

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOENMAKERS C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 4

Voorgesteld 14 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de nota Belvedere haar kracht ontleent aan de geïntegreerde visie op basis van historisch-(steden)bouwkundige, historisch-geografische en archeologische kwaliteitscriteria;

dat de implementatie van deze visie naar alle bestuurlijke geledingen en actoren in het vormgevingsproces van de ruimtelijke ordening beslissend is voor het slagen ervan;

dat met behulp van experimenten ervaring kan worden opgedaan ten behoeve van de verdere uitwerking van onderhavige visie;

verzoekt de regering over te gaan tot de aanstelling van landschapsintendanten, met de opdracht het opstellen van een programma van eisen waarmee ontwerpteams ontwerpen kunnen maken teneinde inzicht te verkrijgen in de realiseringskansen van het in de Nota Belvedere beoogde ruimtelijk kwaliteitsniveau;

verzoekt de regering tevens op basis van deze ervaringen het instrumentarium te ontwikkelen voor de beoogde ruimtelijke kwaliteit en zonodig voorstellen te doen tot aanvulling van de regelgeving in de ruimtelijke ordening,

Schoenmakers

Ravestein

Stellingwerf

Geluk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Gewijzigde motie inzake Belvedere '
Lees ook