26801000.30-32 gew. moties zorg 2000 Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 13:30 RTF


TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


Vergaderjaar 1999-2000

26 801

Zorgnota 2000

Nr. 30

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUDKERK EN

VAN BLERCK-WOERDMAN ter vervanging van die gedrukt onder nr. 11

Voorgesteld 7 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat moet worden voorkomen dat tekorten op het dossier hulpmiddelen ten koste zullen gaan van onvoorziene kostenstijging of het niet behalen van de taakstelling ten koste zal gaan van budgetten elders in de zorg;

verzoekt de regering uiterlijk 15 januari 2000 een aanvullend plan van aanpak te presenteren, waarin opgenomen:

- een verklaring van het groeipercentage, uitgesplitst naar prijs, kwaliteitsverbetering en groeivraag;

- concrete maatregelen die ingrijpen op het transparant maken van prijsopbouw en distributie, alsmede op het transparant maken van de effecten van extramuralisatie;

- een concreet tijdpad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oudkerk

Van Blerck-Woerdman

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


Vergaderjaar 1999-2000

26 801

Zorgnota 2000

Nr. 31

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUDKERK EN HERMANN ter vervanging van die gedrukt onder nr. 12

Voorgesteld 7 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de regering zal bezien of het wenselijk is om voor de langere termijn verdergaande aanpassingen van het verzekeringsstelsel voor te bereiden, daarbij mede rekening houdend met systemen en ontwikkelingen in andere EU-landen;

gehoord de opvatting van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de contouren van deze aanpassingen;

verzoekt de regering na ommekomst van de adviezen van de SER en de RvA ter zake de Kamer in het jaar 2000 een nota te zenden waarin relevante elementen, hun onderlinge relaties, en variaties worden beschreven, alsmede de contouren en de richting worden geschetst van een aangepast verzekeringsstelsel voor de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oudkerk

Hermann

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


Vergaderjaar 1999-2000

26 801

Zorgnota 2000

Nr. 32

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S ter vervanging van die gedrukt onder nr. 23

Voorgesteld 7 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de Zorgnota 2000 wordt aangegeven dat de eerstelijnszorg georganiseerd zou moeten zijn op het niveau van wijkzorgnetwerken;

van mening, dat gezondheidscentra een duidelijk voorbeeld zijn van eerstelijns wijkzorgnetwerken;

van oordeel, dat met de voor 2000 beschikbaar gestelde financiën geen mogelijkheden bestaan om extra patiënten aan te nemen in bestaande gezondheidscentra en er tevens geen nieuwe gezondheidscentra ontwikkeld kunnen worden op bijvoorbeeld Vinex-locaties omdat hiervoor nog 2,8 mln. extra benodigd is;

verzoekt de regering 2,8 mln. extra uit te trekken bovenop het reeds beschikbaar gestelde bedrag voor 2000 uit de nog toe te kennen groeiruimte voor 2000,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Oudkerk

Buijs

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Gewijzigde moties zorgnota 2000 '
Lees ook