Ministerie van Buitenlandse Zaken


Persbericht 20-08-1999

GEZAMENLIJK AFRIKA-BELEID VAN MINISTERS VAN AARTSEN EN HERFKENS

Bericht van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederland gaat de komende jaren een geïntegreerd Afrika-beleid voeren, waarin politieke en economische activiteiten en ontwikkelingssamenwerking elkaar aanvullen en versterken. Dit geldt niet alleen voor de samenwerking met Afrikaanse landen in bilateraal verband, maar ook voor de Nederlandse inbreng in multilaterale fora zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. Goede coòrdinatie en samenhang van beleid zijn daarbij sleutelwoorden.

Dit hebben minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Herfkens vandaag aan de Tweede Kamer meegedeeld in een nieuwe notitie over hun gezamenlijk Afrika-beleid.

Het zwaartepunt van het Afrika-beleid komt te liggen op twee samenhangende voorwaarden voor sociaal-economische ontwikkeling: de bevordering van veiligheid en stabiliteit; en de bevordering van goed bestuur en goed beleid.

Duurzame ontwikkeling en veiligheid zijn nauw met elkaar verweven. Immers, veiligheid en stabiliteit scheppen een gunstig klimaat voor ontwikkeling. Tegelijkertijd werkt en gunstige sociaal-economische ontwikkeling veiligheid en stabiliteit in de hand. Hierbij staat voorop dat de landen in Afrika zelf als eersten verantwoordelijk zijn voor het op gang brengen van ontwikkeling en veiligheid. 'Eigen kracht' is de beste motor.

Op het terrein van veiligheid en stabiliteit zoekt Nederland vooral aansluiting bij internationale fora, maar ontplooit ook eigen initiatieven. Zo ondersteunt Nederland de opbouw van Afrikaanse vredesmachten. Samen met het Verenigd Koninkrijk kijkt Nederland naar de mogelijkheden om met Afrikaanse landen samen te werken aan 'security sector reform'. Ons land organiseert tijdens de ministeriële week van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in de Veiligheidsraad twee debatten. Onder voorzitterschap van minister-president Kok vindt er een discussie plaats met Secretaris-Generaal Kofi Annan over conflicten in Afrika. Minister Van Aartsen zit op 24 september een open debat voor over het onderwerp kleine wapens.

De ondersteuning van activiteiten ter bevordering van goed beleid en goed bestuur in Afrikaanse landen vereist een zorgvuldige selectie van partnerlanden en programma's. Minister Herfkens heeft hierop haar landenbeleid reedsafgestemd. Eind juni stemde de Tweede Kamer in met een concentratie van de ontwikkelingshulp op een beperkter aantal landen, waarbij vooral wordt samengewerkt met arme landen die ernst maken met goed beleid en goed bestuur. Afrikaanse initiatieven ter versterking van institutionele capaciteit, zoals de bestrijding van corruptie, kunnen rekenen op Nederlandse ondersteuning. Landen met een matig of slecht beleid komen verminderd of helemaal niet in aanmerking voor hulp.

Het aandeel van Afrika in de wereldeconomie is erg bescheiden. Om hierin verandering te brengen wil Nederland onder meer bilateraal en multilateraal veel aandacht vragen voor versterking van de positie van Afrikaanse ontwikkelingslanden in de WTO. De nieuwe WTO-ronde moet vooral een 'Development Round' worden. De Europese Unie blijft op handelsterrein te vaak steken in goede voornemens. Nederland blijft er in dat forum op aandringen dat producten uit de minst ontwikkelde landen (MOL's) vrije toegang tot de EU-markt krijgen.

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Gezamenlijk Afrika-beleid Van aartsen en Herfkens '
Lees ook